Włoski – Zaimki osobowe

• zaimki osobowe • przykłady

ZAIMKI OSOBOWE

ZESTAWIENIE ZAIMKÓW OSOBOWYCH

niekacentowane – forma atona

akcentowane – forma tonica

mianownik

(podmiot)

dopełnienie bliższe

biernik: kogo,co

dopełnienie dalsze

celownik: komu, czemu

z przyimkiem: a

dopełnienie bliższe

dopełnienie dalsze

  liczba pojedyncza

io ja

tu ty

lui on

lei ona

* Lei pan, pani

mi mnie

ti ciebie

lo go

la

la pana, panią

mi mi

ti ci

gli (a lui) jemu

le (a lei) jej

le panu, pani

me mnie

te ciebie, cię

lui go (sé)

lei

lei pana, panią

me mnie

te ciebie, cię

sobie, siebie

sobie, siebie

sobie, siebie

liczba mnoga

noi my

voi wy

loro oni

loro one

* Loro państwo

ci nas

vi was

li ich

le je

Le

ci nam

vi wam

gli im

gli im

loro państwu

noi nas

voi was

loro ich

loro je

loro państwa

noi nas

voi was

loro ich

loro je

loro państwa

 

ZAIMKI OSOBOWE NIEAKCENTOWANE I AKCENTOWANE

w języku potocznym najczęściej używa się zaimków nieakcentowanych

• zaimki akcentowane i nieakcentowane maja dokładnie to samo znaczenie 

• zaimków nieakcentowanych używa się, gdy ważniejsza jest sama czynność a nie jej wykonawca a

zaimków akcentowane  używa się gdy chcemy podkreślić, kto jest wykonawcą czynności lub odbiorcą jej skutków:

  zaimek akcentowany: Amo te. – Kocham cię. Cercano te. – Szukają cię.

  zaimek nieakcentowany: Ti amo. Ti cercano. – Szukają cię.

zaimki akcentowane i nieakcentowane w zdaniu

• zaimki mogą ulegać elizji przed czasownikami zaczynającymi się od: i, e, h

  Se incontro Pietro, l’invito. – Jeżeli spotkam Piotra, zaproszę go. Se incontro Maria, l’invito. – Jeżeli spotkam Marię, zaproszę ją.

  Mario c’invita. –  Mario zaprasza nas.

 

• zaimki nieakcentowane i zwrotne występują przed czasownikiem a zaimki akcentowane występują po czasowniku

  Ci ascoltano. – Słuchają nas. Vi ringraziano. – Dziękują wam. Leggo il libro. Lo leggo. – Czytam książkę. Czytam ją.

  Cerco Luisa. La cerco. – Szukam Luisy. Szukam jej. Compro i biglietti. Li compro. – Kupuję bilety. Kupuję je.

  Che cosa gli regali? – Co mu ofiarujesz? Mi vede. – Widzi mnie. Ti chiamo. – Dzwonię da ciebie. 

 

• w konstrukcjach: czasownik (czasownik modalny) + bezokolicznik / gerundio / participio passato:

  zaimki nieakcentowane i partykuły  mogą stać przed czasownikiem lub po bezokoliczniku, gerundio, participo passato

  Voglio regalarvi un libro. = Vi voglio regalare un libro. – Chcę wam ofiarować książkę.

  Devo comprare la macchina. – Muszę kupić samochód. La devo comprare, lub Devo comprarla. – Muszę go kupić.

  Lo voglio conoscere. = Voglio conoscerlo. – Chcę go poznać.

  Che cosa hai intenzione di regalargli? – Co zamierzasz mu ofiarować?

 

• zaimki nieakcentowane zawsze występują z czasownikiem, natomiast akcentowane mogą występować same

  Chi tu osservi? Lui. – Kogo obserwujesz? Jego.

 

uwaga: jeżeli zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego: lo, la, li, le lub partykuła ne,

  występują w zdaniach w  czasach złożonych to trzeba uzgodnić końcówki participio passato

  Lei ha visto il suo amico per strada e l’ha chiamato. –  Zauważyła na ulicy swojego przyjaciela i zawołała go.
  Lei ha visto la sua amica per strada e l’ha chiamata. – Zauważyła na ulicy swoją przyjaciółkę i zawołała ją.
  Lei ha visto i suoi amici per strada e li ha salutati. – Zauważyła na ulicy swoich przyjaciół i zawołała ich.
  Lei ha visto le sue sorelle, ma non e le ha salutate. – Zuważyła na ulicy swoje siostry i zawołała je.

 

ZAIMKI NIEAKCENTOWANE

zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji podmiotu

• zaimki pełniące funkcję podmiotu są zwykle pomijane, ponieważ sama forma czasownika wskazuje wykonawcę czynności

  (Io) Studio la grammatica italiana. – (Ja) Uczę się gramatyki włoskiej.

 

• w języku literackim 3 osoba licz. pojedynczej ma po dwie formy dla rodz. męskiego i żeńskiego:

  – egli: w odniesieniu do mężczyzn, esso: w odniesieniu do zwierząt i przedmiotów i

  – essi: wspólną formę liczby mnogiej

  – ella: dla kobiet i essa: dla zwierząt i przedmiotów i wspólną formę liczby mnogiej: esse

  – w języku potocznym najczęściej używa się jednak zaimków akcentowanych: lui – on, lei – ona, loro – oni/one

 

• w języku włoskim, nie ma odrębnych form dla 3 osoby liczby mnogiej rodzaju męskiego i żeńskiego a w ich miejsce:

  – w języku literackim, używa się form zaimków akcentowanych loro i Loro, które stawiane są po czasowniku

  – w języku potocznym używa się zaimka gli, natomiast zaimka Loro używa się jedynie w stosunku do osób,

    wobec których chcemy wyrazić szczególny szacunek.

    forma literacka: Telefono Loro. – Zatelefonuję do Państwa (Pań, Panów). lub Zatelefonuję do nich.

    forma potoczna: Telefono Loro. – Zatelefonuję do Państwa (Pań, Panów). Gli telefono. – Zatelefonuję do nich / do niego.

 

• zaimki: Lei – pan, pani oraz: Loro – państwo są formami grzecznościowymi

  Lei è di Cracovia? – Jest pan / pani z Krakowa?

  * w liczbie mnogiej zamiast Loro używa się zaimka voi – wy:

     Voi siete stranieri? – Czy są państwo obcokrajowcami?

  * druga osoba liczby mnogiej: voi – wy, używana jest głównie w korespondencji urzędowej / handlowej

     Ho bisogno di Lei. – Potrzebuję Pana / Pani. Credo in Lei. – Wierzę w Pana / Panią.

     Vengo con Lei. – Pójdę z Panem / Panią. Questo album è per Lei. – Ten album jest dla Pana / Pani.

zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia bliższego

zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia bliższego zastępują w zdaniu rzeczowniki, które nie są wprowadzane przez przyimki – odpowiada to w uproszczeniu polskiemu biernikowi

Saluto (kogo? co?) un mio amico. – Pozdrawiam (kogo? co?) mojego znajomego. Lo saluto. – Pozdrawiam go.

accompagnare – towarzyszyć/odprowadzać kogo/czego, ascoltare – słuchać kogo/czego, aspettare – czekać na kogo, na co, cercare – szukać kogo/czego, chiamare – dzwonić do kogo, chiedere – prosić  kogo, leggere – czytać kogo/co

zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia dalszego

zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia dalszego zastępują w zdaniu  rzeczowniki, wprowadzane przez przyimki (najczęściej przyimek: a) – odpowiada to w uproszczeniu polskiemu celownikowi (komu, czemu)

Rispondo (komu? czemu?) a un amico. – Odpowiadam (komu? czemu?) przyjacielowi. Gli rispondo. – Odpowiadam mu.

dare a – dać komuś, portare a – przynieść komuś, leggere a – czytać komuś, rispondere a – odpowiedzieć komuś, mandare a qu – wysyłać komuś, scrivere a qu – pisać do kogoś, mostrare a – pokazywać komuś, spiegare a – tłumaczyć komuś

 

ZAIMKI AKCENTOWANE

zaimków akcentowanych używa się:

• w zdaniach, w których chcemy podkreślić zaimek = wykonawcę czynności

  do formy akcentowanej dodaje się wówczas przyimek: a: a me, a te, a lui, a noi, a voi, a loro, itp.

  Tanti auguri a te e ai tuoi amici. –  Najlepsze życzenia dla ciebie i dla twoich przyjaciół.

  * zdania te mają często ton podniosły lub oficjalny
     Scrivo un messaggio a te. – Piszę wiadomość do ciebie.

 

gdy zaimek łączy się w zdaniu z przyimkiem: per i con: per te – dla ciebie, con me – ze mną

   Vado con lei al cinema. – Idę z nią do kina. Parliamo di loro. – Rozmawiamy o nich.

   Lo fa per te. – Robi to dla ciebie. Viene da noi stasera. – Przyjdzie do nas dziś wieczorem.

 

• z przyimkami: su, tra, contro, dopo, senza, dietro, presso, verso

   które z zaimkiem akcentowanym przyjmują dodatkowo przyimek di

   Conto su di loro. – Liczę na nich.  Decidete tra di voi. – Zdecydujcie między sobą.

   Non posso vivere senza di te. – Nie mogę żyć bez ciebie.

   Arriveremo dopo di loro. – Przybędziemy później niż oni.

 

po przysłówkach: anche, neanche, nemmeno, neppure, quanto, come, secondo, salvo, soltanto

   Anche lei è polacca? –  Czy także ona jest Polką?

   Neanch’io conosco Napoli. – Ja też nie znam Neapolu.

   Nessuno ti ama quanto me. – Nikt nie kocha cię tak (bardzo) jak ja.

   Come te non c’è nessuno. – Nie ma drugiej takiej jak ty.

 

• zaimka sé, (który jest nieodmienny i odnosi się do obu liczb i rodzajów, jednak zawsze tylko do podmiotu zdania), używa

  się jako zaimka zwrotnego ze znaczeniem „sobie samemu”, „siebie samego”

  Maria pensa soltanto a sé. – Maria myśli tylko o sobie. Lui si veste da sé. – On sam się ubiera.

  I ragazzi vogliono avere tutto per sé. – Chłopcy chcą mieć wszystko dla siebie.

 

• zaimkowi sé oraz innym zaimkom akcentowanym w formie zwrotnej towarzyszy zwykle wyraz

  stesso lub: medesimo, który go wzmacnia wartość:

  Ogni uomo deve conoscere sé stesso. – Każdy musi poznać samego siebie.

  Pensi soltanto a te stesso. – Myślisz tylko o sobie.

  Parlo con me stessa. – Rozmawiam sama ze sobą.

  Dobbiamo conoscere noi stessi. – Musimy poznać samych siebie.

 

różnice między formą nie akcentowaną a akcentowaną

• zaimki nieakcentowane występują zawsze z czasownikiem, a zaimki akcentowane mogą występować same

  Di chi parli? Di lui. – O kim rozmawiasz? O nim. A chi pensano? A te. – O kim myślą? O tobie.

  Per chi lavora Pietro? Per lei. – Dla kogo pracuje Piotr? Dla niej.

 

• formy nieakcentowane występują w zdaniu przed czasownikiem, a formy akcentowane po czasowniku

  Èva porta un regalo a me. Èva mi porta un regalo. – Ewa przynosi mi prezent.

  Diamo a te questo libro. Ti diamo questo libro. – Dajemy ci tę książkę.

  * zaimek loro zawsze stoi po czasowniku: Dico la verità a loro. Gli dico la verità.

 

ZAIMEK LO

zaimek lo może także zastępować określenie o charakterze przymiotnika:
Si crede intelligente, ma non lo è. – Myśli, że jest inteligentny, ale nim (taki) nie jest.
Sei stancai Sì, lo sono. – Czy jesteś zmęczona? Tak, jestem.


występuje również w zwrocie:
lo so — wiem, wiem to, wiem o tym; non lo so — nie wiem, nie wiem tego. (lo zastępuje tu całą myśl, całe zdanie podrzędne)
Dici anche tu che l ’Italia è il più bel paese del mondo? Sì, lo dico
anch’io. — Czy także i ty uważasz, że Włochy są najpiękniejszym krajem świata? Tak, i ja tak uważam.
Sapete che vado in Italia? Sì, lo sanno tutti. — Wiecie, że jadę do Włoch? Tak, wszyscy o tym (to) wiedzą.

 

ZAIMKI ŁĄCZONE – PRONOMI COMBINATI

zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego mi, ti, gli, le, ci, vi łączą się z zaimkami osobowymi w funkcji dopełnienia bliższego io, la, li, le oraz z partykułą ne, tworząc zaimki łączone

 

lo

la

li

le

ne

mi

me lo

me la

me li

me le

me ne

ti

te lo

te la

te li

te le

te ne

gli / le

glielo

gliela

glieli

gliele

gliene

ci

ce lo

ce la

ce li

ce le

ce ne

vi

ve lo

ve la

ve li

ve le

ve ne

gli / loro

glielo

gliela

glieli

gliele

gliene

si

se lo

se la

se li

se le

se ne

zaimki osobowe w funkcji dopełnienia dalszego mi, ti, gli, le, ci, vi łączą się:

z zaimkami osobowymi: io, la, li, le, oraz

z partykułą ne, tworząc tzw. zaimki łączone.

  Spiega a me la lezione. Me la spiega. – Tłumaczy mi lekcję. Tłumaczy mi ją.

  Ti mando la cartolina. Te la mando. – Wysyłam ci pocztówkę. Wysyłam ci ją.

  Legge a Maria le poesie. Gliele legge. – Czyta Marii wiersze. Czyta je jej.

 

PRZYKŁADY

zaimki nieakcentowane / zaimki akcentowane

 

Rifiutiamo questa proposta. La rifiutiamo. (la – ją)

Odrzucamy tę propozycję. Odrzucamy ją.

 

Aspettano gli amici. Li aspettano. (li – ich)

Czekamy na przyjaciół. Czekamy na nich.

 

Giorgio scrive alla zia. Giorgio le scrive. (la – do niej)

Giorgio pisze do ciotki. Giorgio do niej pisze.

 

Chi spiegherà il problema a Luca? Chi gli spiegherà. (gli – mu)

Kto wyjaśni Luce problem? Kto mu wytłumaczy.

 

Invitiamo il capufficio. Lo invitiamo. (lo – go)

Zapraszamy kierownika biura. Zapraszamy go.
 

Fateci vedere quello che valete. (ci – nam)
Pokażcie nam ile jesteście warci.

 

Se lo chiamassi, ti racconterebbe tutto. (lo – go)
Gdybyś do niego zadzwonił, wszystko by ci opowiedział.
gramatyka: II okres warunkowy: se + congiuntivo imperfetto + condizionale presente
cong. presente: io chiami, tu chiami, lui chiami, noi chiamiamo, voi chiamiate, loro chiamino,
cong. imperfetto: io chiamassi, tu chiamassi, lui chiamasse, noi chiamassimo, voi chiamaste, loro chiamassero,

 

Il prezzo di questa macchina è di quaranta milioni, ma secondo me, non li vale. (li – ich)

Cena tej maszyny wynosi 40 milionów, ale moim zdaniem nie jest ich warta.

 

E’tardi: vi dovete sbrigare = dovete sbrigarvi. (vi – wy)

Jest późno: musicie się pośpieszyć.

 

Ti sei misurato la febbre? Volevo misurarmela, ma non riesco a trovare il termometro. (la – ją)

Zmierzyłes temperaturę? Chciałem ja zmierzyć ale nie udało mi się znaleźć termometru.

 

Dopo la laurea lei sarà dottore in medicina. La chiameranno dottoressa. (la – ją)

Po dypolomie będzie doktorem medycyny. Będziemy tytułować doktorem.

 

Ti avevamo dato una lista precisa, chi ti ha detto di alterarla? (la – ją)
Daliśmy ci dokładną listę, kto ci powiedział, żeby ją zmieniać?

 

I nostri amici italiani ci hanno mandato gli auguri. Adesso, gli devi rispondere. (gli – im)

Nasi włoscy przyjaciele wysłali nam życzenia. Teraz, musisz im odpowiedzieć.

 

Chi pratica lo sport agonistico viene chiamato atleta, chi lo segue è invece uno sportivo. (lo – go)

Kto uprawia sport wyczynowy jest nazywany atletą a ten kto śledzi wydarzenia sportowe – sportowcem.

 

Parli bene l’inglese? Purtroppo l’ho un po’ dimenticato: non lo pratico da molto tempo. (lo – go)

Czy dobrze mówisz po angielsku? Niestety, trochę go zapomniałem: nie praktykowałem go od dawna.

gramatyka: praticare (kogo, co): lo – go

  

Lo ha denunciato alla polizia. (lo – na niego)

Doniósł na niego na policję.

gramatyka: dennunciare (kog, co): lo – go

 

Mi ricordo Carlo quando era ancora piccolino, e mi è difficile immaginarlo papà. (lo – go)
Pamiętam Karola, kiedy był jeszcze maleńki i trudno mi go sobie wyobrazić jako tatę.

gramatyka: immaginare (kogo,co): lo – go


Ti ho comprato la maglia. Te l‘ho comprata. (lo – go)
Kupiłam ci sweter. Kupiłam ci go.

 

Chi te lo vieta. Nessuno te lo vieta. (lo – tego)
Któż ci tego zabroni. Nikt ci tego nie zabroni.

 

Quanto a me non ci vedo nessun inconveniente.

Co do mnie, nie widzę żadnych niedogodności.

* zaimek akcentowany


Secondo nostri inquilini si dovrebbe riscaldare di più. Secondo loro si dovrebbe riscaldare di più.

Według naszych najemców powinno się ogrzać więcej. Według nich powinno się ogrzać więcej.
* zaimek akcentowany.

 

Cosa ne pensi te?

Co ty o tym myślisz?

* zaimek akcentowany

 

Non tutti sono pigri come te.

Nie wszyscy są leniwi jak ty.

* zaimek akcentowany

 

Contenta Ada, contenti tutti! Contenta lei, contenti tutti!

Zadowolona Ada wszyscy zadowoleni. Zadowolona on wszyscy zadowoleni.

* zaimek akcentowany

 

Cerca sempre di essere te stesso!

Zawsze staraj się być sobą!

* zaimek akcentowany 

 

Tutto il gruppo, compreso me, è arrivato in ritardo.

Cała grupa wliczając mnie, przybyła spóźniona.

* zaimek akcentowany

 

Hanno voluto invitare anche me, ma io ho rifiutato.

Chcieli zaprosić także mnie, ale odmówiłem.

* zaimek akcentowany

 

Neanche a te possono proibire di reclamare.

Nawet tobie nie mogą zakazać wniesienia reklamacji.

* zaimek akcentowany

 

Non lasceranno entrare nemmeno Paolo e Carola. Non lasceranno entrare nemmeno loro.

Nie pozwalamy wejść nawet Paolo i Caroli. Nie pozwalamy wejść nawet im.

* zaimek akcentowany

 

Si sono annunciati tutti salvo me.

Wszyscy zostali wywołani oprócz mnie.

 * zaimek akcentowany

 

Amo te.

Kocham ciebie (te = dopełnienie bliższe).

* zaimek akcentowany

 

Maria pensa soltanto a sé.

Maria myśli tylko o sobie.

* zaimek akcentowany

 

Lui si veste da sé.

On sam się ubiera.

* zaimek akcentowany

 

I ragazzi vogliono avere tutto per sé.

Chłopcy chcą mieć wszystko dla siebie.

* zaimek akcentowany

 

Conto su di loro.

Liczę na nich. 

* zaimek akcentowany

 

Decidete tra di voi.

Zdecydujcie między sobą.

* zaimek akcentowany

 

Non posso vivere senza di te.

Nie mogę żyć bez ciebie.

* zaimek akcentowany 

 

Pensi soltanto a te stesso.

Myślisz tylko o sobie.

* zaimek akcentowany

 

Parlo con me stessa.

Rozmawiam sama ze sobą.

* zaimek akcentowany

 

Dobbiamo conoscere noi stessi.
Musimy poznać samych siebie.

* zaimek akcentowany

 

Fortunato te, ti hanno lasciato in pace.

Szczęściarz z ciebie, zostawili cię w spokoju

* zaimek akcentowany

 

Sei stato bravo, hai lavorato quanto me, e più di Gigi e Arturo.

Byłeś dzielny, pracowałeś tak jak ja i lepiej od Gigi i Arturo.

* zaimek akcentowany

 

Luisa si lamenta: Povera me, che farò senza il mio Claudio, che farò senza lui?

Luiza narzeka: Biedna ja co zdobię bez mojego Claudio, co zrobię bez niego?

* zaimek akcentowany

Il signor Rossi è sicuro che gli ricambierete la cortesia. (gli – mu / im)

Pan Rossi jest pewny, że odpłacisz mu grzecznością.
 

Lui ha appena quindici anni, o sbaglio? No, non sbagli affatto: li compie a settembre. (li – je)

On ma  zaledwie 12 lat czy się mylę? Nie nie mylisz się kończy je we wrześniu.

 

Sembri un ragazzino: non riesco a immaginarti medico. (ti – tobie)

Wydajesz się dzieckiem nie mogę cię sobie wyobrazić jako lekarza.


Non posso immaginarlo papà, l’ho conosciuto quand’era piccolino
. (lo – go)

Nie mogę go sobie wyobrazić tato, poznałem go kiedy był maleńki.

 

Vi ricordate Pierino? L’abbiamo conosciuto ieri. (lo – go)

Pamiętacie Pierino? Poznałem go wczoraj.

 

Lui ha rotto questo. Chi ha rotto questo vetro? L’ha rotto lui.
On zbił to lustro. Kto zbił to lustro? On je zbił.

* zaimek akcentowany

 

Devo rispondere a Maria. A chi devo rispondere? Devi rispondere a lei.
Muszę odpowiedzieć Marii. Komu mam odpowiedzieć? Musisz jej odpowiedzieć.

* zaimek akcentowany

 

Io ho avvisato il medico. Chi ha avvisato il medico? L’ho avvisato io.
Zawiadomiłem lekarza. Kto zawiadomił lekarza? Jego zawiadomiłem ja.

* zaimek akcentowany

 

Noi siamo rivolti a nostri amici. A chi vi siete rivolti? Ci siamo rivolti a loro.
Zwróciliśmy się od naszych przyjaciół. Do kogo się zwróciliście? Zwróciliśmy się od nich.

* zaimek akcentowany

 

Abbiamo fatto questo per te non per noi. Per chi l’avete fatto? L’abbiamo fatto per te, non per noi.
Zrobilismy to dla ciebie a nie dla nas. Dla kogo to zrobiliście? Zrobiliśmy to dla ciebie, nie dla nas.

* zaimek akcentowany

 

Vogliono andare. Da chi vogliono andare? Vogliono andare da voi.
Chcą iść. Do kogo chcą iść? Chcą iść do ciebie.

* zaimek akcentowany

 

Vorremmo invitare gli zii. Chi vorreste invitare? Vorremmo invitare loro.
Chcielibyśmy zaprosić wujostwo. Kogo chcielibyście zaprosić? Chcielibyśmy ich zaprosić.

* zaimek akcentowany

 

Andiamo alla posta. Chi va alla posta? Ci andiamo noi.
Idziemy na pocztę. Kto idzie na pocztę? My tam idziemy.

* zaimek akcentowany

 

A chi tocca? Tocca a me.
Na kogo kolej. Kolej na mnie.
* zaimek akcentowany


Sono stato offeso. Da chi sei stato offeso? Sono stato offeso da te.

Byłem obrażony. Na kogo byłeś obrażony? Byłem obrażony na ciebie.

* zaimek akcentowany

 

Lui ha pagato questa cena. Chi ha pagato questa cena? L’ha pagata lui.
On zapłacił za kolację. Kto zapłacił za kolację? Za nią zapłacił on.
* zaimek akcentowany

 

Perché hai rotto il vaso? Non l’ho rotto io, l’ha rotto lui.
Dlaczego zbiłeś wazon? Nie ja go zbiłem, on go zbił.

 

Venite con me о state da lei?
Idziecie ze mną czy zostajecie u niej?

 

Lui non l’inviterò più perché parla sempre male di voi.
Jego już nie zaproszę, bo zawsze was obmawia.

 

Sono stati loro a guastar tutto.
To oni wszystko zepsuli.

 

Chissà se lei avrà un po’ di tempo per me?
Kto wie, czy ona znajdzie trochę czasu dla mnie?

 

lo sono stato in Africa durante le vacanze, e tu, hai fatto un viaggio anche tu?
Ja byłem podczas wakacji w Afryce, a ty, czy ty też odbyłeś podróż?

 

Secondo me lui è più simpatico di lei.
Moim zdaniem on jest sympatyczniejszy od niej.

 

Di te non mi posso lamentare. I tuoi compagni invece mi irritano spesso perché non fanno che pensare a sé.
Na ciebie nie mogę narzekać. Natomiast twoi koledzy często mnie drażnią*, bo mysią zawsze o sobie.

 

Comincio a dubitare di me stesso.
Zaczynam wątpić w siebie.

 

Lui vuol fare tutto da .
On chce zrobić wszystko sam.

 

Tutti salvo/tranne te hanno pagato la quota annua.
Wszyscy oprócz ciebie zapłacili roczną składkę.

 

Mi sono rivolto a lui, ma lui mi ha consigliato di domandare a Lei.
Zwróciłem się do niego, ale on mi poradził, żebym zapytał pana.

 

Chi ci garantisce che ci sarà anche lui?
Kto nam zaręczy, że on też tam będzie?

 

A voi ho portato dei fiori, a loro invece una grande torta.
Wam przyniosłem kwiaty, a im wielki tort.

 

Beati voi che potete partire già domani!
Szczęściarze z was, możecie wyjechać już jutro.

 

Questo va da sé.
To się rozumie samo przez się.

 

Era solo e parlava fra sé e sé.
Był sam i rozmawiał sam ze sobą.