Włoski – Zaimki nieokreślone

• zaimki nieokreślone • przykłady

ZAIMKI I PRZYIMKI NIEOKREŚLONE

zaimki nieokreślone wskazują na przedmiot lub jego właściwość, które nie zostały bliżej określone np. ktoś, coś.

 

zaimek nieokreślony w języku włoskim:

występuje zawsze z rzeczownikiem i najczęściej nie towarzyszy mu żaden rodzajnik

  Ho molti dischi. – Mam wiele płyt. C’è troppa gente qui. – Jest tu zbyt wiele osób.

• zaimki: alcuno, certo, altro, molto, parecchio, troppo, poco, tutto, tanto – odmieniają się przez rodzaj oraz liczbę

• zaimki: ciascuno, nessuno – występują tylko w l. pojedynczej i posiadają odrębne formy dla rodzaju męskiego i żeńskiego

• zaimki: ogni, qualiasi, qualunque – występują tylko w l. pojedynczej i posiadają takie same formy dla rodz. męskiego i żeńskiego

 

zaimki i przyimki nieokreślone – zestawienie

liczba pojedyncza

liczba mnoga

rodzaj męski

rodzaj żeński

rodzaj męski

rodzaj żeński

alcuno jakiś

alcuna jakaś

alcuni jacyś

alcune jakieś

altro inny

altra  inna

altri inni

altre inne

certo jakiś

certa pewna

certi pewni

certe pewne

molto dużo

molta dużo

molti dużo

molte dużo

poco mało

poca mało

pochi mało

poche mało

tanto tyle

tanta tyle

tanti tylu

tante tyle

troppo zbyt dużo

troppa zbyt dużo

troppi zbyt dużo

troppe zbyt dużo

parecchio niewielu

parecchia niewiele

parecchi niewiele

parecchie niewiele

tutto wszystko

tutta wszystko

tutti wszyscy

tutte wszystkie

ciascuno każdy

ciascuna każdy

 

 

nessuno żaden

nessuna żadna

 

 

ogni każdy

gni każda

 

 

qualche jakiś

qualche jakaś

 

 

qualunque jakikolwiek

qualunque jakakolwiek

 

 

qualsiasi jakikolwiek

qualsiasi jakakolwiek

 

 

altro – inny

• poprzedzony jest rodzajnikiem określonym

  Dove sono gli altri quadri? – Gdzie są inne pozostałe obrazy?

  Le altre ragazze vogliono andare a teatro. – Tamte pozostałe dziewczyny chcą iść do teatru.

 

ogni, ognuno,  qualche, qualcuno, qualsiasi, qualunque – każdy, jakiś, ktoś, jakikolwiek

zaimki przymiotne qualche – kilka, jakiś, qualcuno – ktoś, ogni – każdy, qualsiasi – jakikolwiek, qualunque – którykolwiek    

• są nieodmienne, występują tylko w liczbie pojedynczej a poprzedzony nim rzeczownik występuje bez rodzajnika

  Ogni uomo è mortale. – Każdy człowiek jest śmiertelny.

• rzeczownik stojący po: qualche – kilku, kilka, jest zawsze w liczbie pojedynczej ale może być tłumaczony w l. mnogiej

  Vuoi qualche libro? – Chcesz kilka książek? Chcesz jakąś książkę? – znaczenie wynika z kontekstu.

• qualche występuje w zwrotach

  qualche cosa – coś, qualche volta – czasami, od czasu do czasu, qualche tempo fa – jakiś czas temu.

• jako zaimek rzeczowny, qualche odnosi się do osoby i przyjmuje formę qualcuno – ktoś

  C’è qualcuno? – Czy jest tu ktoś? È venuto qualcunol – Czy ktoś przyszedł?

• przed innymi wyrazami końcówka zaimka: qualcuno przyjmuje taką samą formę jak rodzajnik nieokreślony

  qualcun altro – ktoś inny, qualcun’altra – inna osoba

 

ogni, ognuno – każdy

zaimki: ogni, ognuno

• występuje w zwrotach

  in ogni caso – w każdym przypadku, in ogni modo – w każdym razie, ogni giorno – każdego dnia, ogni tanto – od czasu do czasu

• najczęściej towarzyszy mu określenie czasu

  Ogni settimana andiamo al cinema. – Co tydzień idziemy do kina.

• jako zaimek rzeczowny przybiera formę: ognuno i odnosi si,ę tylko do osób

  Ognuno deve lavorare. – Każdy musi pracować.

  Quel film piace a ognuno. – Ten film podoba się każdemu.

• synonimem ognuno  jest ciascuno – każdy jeden

 

qualsiasi, qualunque – jakikolwiek

zaimki: qualsiasi, qualunque

• odnoszą się zarówno do osób, jak i do przedmiotów

  Dammi qualsiasi (qualunque) libr ! – Daj mi jakąkolwiek książkę !

 

niente, nulla i nessuno – nic, nikt

zaimki: niente, nulla i nessuno

• zaimki rzeczowne nieokreślone: niente i nulla, tłumaczy się jako: nic

  Non è niente di male. – To nic złego.

  Non fa nulla. – Nic nie szkodzi.

• zaimki rzeczowne nieokreślone: nessuno, nassuna tłumaczy się jako: nikt, żaden

  Nessuno è felice. – Nikt nie jest szczęśliwy.

  nessun’altra – żadna inna, nessun altro – żaden/nikt inny, nessun ragazzo – żaden chłopak, nessuno studente – żaden student.

• nie wymagają drugiego przeczenia, jeżeli stoją przed czasownikiem

  Nessuno è in casa. – Nie ma nikogo w domu.

  Niente è efficace. – Nic nie jest skuteczne

• wymagają użycia przeczenia non, jeżeli stoją po czasowniku

  In segreteria non c’è nessuno. – W sekretariacie nie ma nikogo.

  Non è servito a niente. – To nic nie dało.

 

tutto – wszystko

zaimek: tutto

• w liczbie mnogiej posiada formy: tutti, tutte – wszyscy, wszystkie

• jako zaimek rzeczowny nieokreślony, występuje w zdaniu bez rodzajnika

  Tutto è pronto. – Wszystko jest gotowe.

  Sono tutti libri interessanti. – To wszystko są interesujące książki.

• jako zaimek przymiotny nieokreślony stoi przed rzeczownikiem a rodzajnik zostaje zachowany

  Tutto il giorno piove. – Przez cały dzień pada deszcz. Tutta la notte piove. – Przez całą noc pada deszcz.

  Tutti i libri sono interessanti. – Wszystkie książki są interesujące.

  Tutte le gattine sono simpatiche. – Wszystkie kotki są sympatyczne.

• jeśli występuje z liczebnikiem głównym, łączy się z nim za pomocą spójnika: e

  Tutti e due sono bravi. – Obaj są zdolni.

  Tutte e tre le macchine sono sue. – Wszystkie trzy samochody są jego.

• tutto może występować w zdaniu również jako rzeczownik: il tutto – całość

  In tutto sono 100.000 lire. – Za wszystko należy się 100.000 lirów.

 

uno, un, una – jeden, jedna

zaimki: uno, un, una

• uno, un, una jako rodzajniki i jako liczebniki występują tylko w liczbie pojedynczej

  Davanti a una vetrina. – Przed wystawą.

  Un migliaio di lire. – Około tysiąca lirów.

• pozwalają uniknąć powtórzeń

  Vedo un cane grande e uno (e un can) piccolo. – Widzę jednego dużego psa i jednego małego.

  Ho due quaderni gialli e tre (tre quaderni) neri. – Mam dwa zeszyty żółte i trzy czarne

• uno może występować z zaimkiem altro, również w l. mnogiej, oba są wtedy poprzedzone rodzajnikiem określonym

  l ’uno e l’altro – jeden i drugi, le une o le altre – jedne lub drugie, gli uni per gli altri – jedni dla (za) drugich itp.

  Ho due figli. Fra l ’uno e l ’altro ci sono 3 anni di differenza. – Mam dwóch synów. Między jednym a drugim są 3 lata różnicy.

  Ho un quaderno piccolo e uno grande. Vuoi questo o quello? – Ho bisogno dell’uno e dell’altro. –

  Mam zeszyt mały i duży. Chcesz ten czy tamten? – Potrzebuję jednego i drugiego.