Włoski – Tryb łączący

• congiuntivo: presente, passato, imperfetto, trapassato • następstwo czasów w congiuntivo • przykłady

TRYB ŁĄCZĄCY – CONGIUNTIVO

tryb łączący – congiuntivo nie ma odpowiednika w języku polskim

• gdyby jednak istniał pojawiałby się prawie we wszystkich zdaniach podrzędnych wyrażających: rozkaz, chęć, życzenie,

  pragnienie,  wolę, wątpliwość, obawę, zdziwienie, zadowolenie, warunki, marzenia, itp.

 

• rozpoczynających się od spójników: że, żeby, aby, itp. oraz po zwrotach zawierających te spójniki,

  np. sądzę, że.., wątpię żeby…, mam nadzieję, że.., czyżby…, słyszałem, że.., trzeba, żeby…, jest, możliwe, że.., żądam, żeby…,

  wierzę, że.., przypuszczam, że.., jest możliwe, że.., lepiej będzie, jeżeli.., jest ważne, żeby…, już czas żeby, szkoda, że..

 

 odpowiednikiem w/w spójników oraz zwrotów jest w języku włoskim spójnik: che i zwroty, w których występuje, i to

  właśnie spójnik che wprowadza w języku włoskim większość zdań, które wymagają użycia trybu łączącego

  Lei sospetta, che Pietro abbia la febbre. – Ona podejrzewa, że Piotr ma gorączkę.

  Sembra preoccupata. Che abbia tanti problemi? – Wygląda na zatroskaną. Czyżby miała tyle problemów?

 
różnica w użyciu trybów congiuntivo (łączącego) i indicativo (oznajmującego)

• tryb oznajmujący – indicativo  = wiadomości pewne, oparte na faktach lub jeśli przynajmniej mówiący uznaje je za takie

  Credo che Dio esiste. – Wierzę, że Bóg istnieje. – jestem o tym przekonany

• tryb łączący – congiuntivo: = wiadomości niepewne, wynikające z wątpliwości, uczuć, przeczuć, lęków, próśb, życzeń

  Credo che Dio esista. – Wierzę, że Bóg istnieje. – sądzę, przypuszczam

 

zastosowanie trybu congiuntivo

trybu congiuntivo presente, passato, imperfetto lub trapassato używa się w zdaniu podrzędnym jeśli:

• w zdaniu nadrzędnym występują czasowniki, które wyrażają opinię, strach, obawę, zadowolenie, nadzieję, życzenie

  niezadowolenie, oczekiwanie, pragnienie, wątpliwość, rozkaz lub zakaż – zwykle ze spójnikiem: che
  pensare che – myśleć, że; credere che – wierzyć, że; myśleć, że, supporre che – przypuszczać, domyślać się, immaginare – 

  przypuszczać, wyobrażać sobie, avere paura – bać się, temere – obawiać się, preoccuparsi – niepokoić się, obawiać się,

  essere contento – być zadowolonym, essere felice – być szczęśliwym, essere scontento – być niezadowolonym, sperare

  mieć nadzieję, spodziewać się, aspettarsi – oczekiwać, mieć nadzieję, volere – chcieć, desiderare – pragnąć, preferire – woleć,

  dubitare – wątpić, non essere sicuro – nie być pewnym, non saperenie wiedzieć, vietare – zabraniać, proibire – zabraniać,

  Pensiamo che Marco sia abbastanza intelligente. – Myślimy, że Marek jest dość inteligentny.

  Laura teme che Marco non voglia incontrarsi con lei. – Laura obawia się, że Marek nie chce się z nią spotkać.

 

• w zdaniu nadrzędnym występują wyrażenia bezosobowe

  è probabile che – jest prawdopodobne, że; è possibile che – jest możliwe, że; è impossibile che – jest niemożliwe, żeby;

  è improbabile che – jest nieprawdopodobne, żeby; è necessario che – jest konieczne, że; bisogna che – trzeba, należy,

  occorre che – należy; può darsi che – być może, że; si dice che – mówi się, że; dicono che – mówią, że; pare che – wydaje się,

  że, è falso che – nieprawdą jest, że, è naturale che – naturalnym jest, że , è giusto che – sprawiedliwie jest, że, è incredibile

  che – to niewiarygodne, że, è superfluo che – zbyteczne jest, żeby, è utile che – uzyteczmne jest. że, è importante che – ważne

  jest, że, è facile che – łatwo jest, è difficile che – niełatwo jest, è vero – prawdą jest, è chiaro – jest jane , è ovvio – znane jest,

  è evidente – jest ewidentne , è bene – dobrze jest, è male – jest źle, è meglio – lepiej jest, è ora – jest czas, è tempo – czas jest,

  è peccato – szkoda, że, è una vergogna – to wstyd, że,

  È probabile che oggi piova. — Jest prawdopodobne, że dziś spadnie deszcz.

  Secondo me è probabile che Marco vinca questo concorso. – Według mnie jest prawdopodobne, że Marek wygra ten konkurs.

 

• w zdaniach podrzędnych wprowadzanych przez następujace spójniki i wyrażenia

  perché – żeby, affinché – aby, żeby, benché – jakkolwiek, chociaż, sebbene – aczkolwiek, chociaż, nonostante – mimo że,

  comunque –  jakkolwiek, apatto che – pod warunkiem że, a condizione che – pod warunkiem że, meno che – o ile nie, chyba że,

  salvo che – o ile nie, chyba, że, senza che – bez tego, by, prima che – zanim, nel caso che – w przypadku gdy, finché non

  dopóki nie, come se – jak gdyby (po: come se występuje wyłącznie congiuntivo imperfetto lub trapassato)

  Ti spiego la lezione perché tu la capisca. – Tłumaczę ci lekcję, żebyś ją zrozumiał.

  Benché tu mi abbia detto la verità non ti perdono. – Chociaż powiedziałeś mi prawdę, nie wybaczę ci.

  Mi icontrerò con te a patto che mi presti la bicicletta. – Spotkam się z tobą pod warunkiem, że pożyczysz mi rower.

  Finirò il progetto prima che venga il mio capo. – Skończę projekt, zanim przyjdzie mój szef.

  Lo amavo come se fosse mio padre. – Kochałem go, jak gdyby był moim ojcem.

 

w zdaniach nadrzędnych i niezależnych trybów congiuntivo używa się do:

• do formułowania rozkazów w formie grzecznościowej

  Venga con me, per favore. – Proszę iść za mną. Abbia pazienza, signorina. – Proszę, niech pani będzie cierpliwa.

 

• do formułowania życzeń i wątpliwości

  Che se ne vadano già tutti! – Żeby tylko wszyscy już poszli. Che Dio fi benedica! – Niech Bóg cię błogosławił

  Che stia per piovere? – Czyżby zbierało się na deszcz? Che sia finita la benzina? – Czyżby skończyła się benzyna?

 

• w stopniu najwyższym – często także po spójniku: che

  Mio marito è la persona la più buona che esista – Mój mąż jest najlepszym człowiekiem, jaki istnieje.

 

• do wyrażenia życzenia, jeśli jego spełnienie jest mało prawdopodobne bądź bardzo trudne

  najczęściej z wyrażeniami takimi jak: magari – oby tylko, se solo – gdyby tylko

  Magari fossi ricco. – Gdybym był bogaty. Che fosse ancora aperto? – Czyżby było jeszcze otwarte?

  Era mèglio che non lo sapesse – Byłoby lepiej, żeby tego nie wiedział. Se solo non piovesse! – Gdyby tylko nie padało!

 

• do wyrażania żalu i rozczarowania odnoszących się do przeszłości

  Ti avesso incontrato primal – Gdybym tylko cię spotkał wcześniej! Vi avessimo ascoltatol – Gdybyśmy tylko was posłuchał

  Fossi stato là con lei! – Gdybym tylko był tam z nią! Fosse arrivato primal – Gdyby tylko przyszedł wcześniej!

 

congiuntivo imperfetto używa się także dla wyrażenia niezobowiązującej propozycji

  E se andassi a studiare medicina? – A co gdybyś zaczął studiować medycynę.

 

trybu congiuntivo nie używa się w zdaniach

• jeżeli zdanie podrzędne nie jest hipotezą a przedstawia sytuację rzeczywistą używa się trybu oznajmującego

  Cerco un ragazzo che ho conosciuto ieri sera. – Szukam pewnego chłopaka, którego poznałam wczoraj wieczorem.

  Voglio comprare la borsa che ho visto nel centro commerciale. – Chcę kupić torebkę, którą widziałam w centrum handlowym.

 

• w których

  – podmiot zdania nadrzędnego jest taki sam, jak zdania podrzędnego

    Penso di avere ragione. – Myślę, że mam rację. Spero di andare in Italia. – Mam nadzieję, że pojadę do Włoch.

  – podmiot zdania podrzędnego pełni funkcję dopełnienia zdania nadrzędnego

    Ho chiesto a Èva che torni domani. = Ho chiesto a Èva di tornare domani. – Poprosiłem Ewę, żeby wróciła jutro.

    w takich wypadkach używa się formy: di + bezokolicznik

   

• po spójniku: anche se – mimo, że

  Mi incontro con lui anche se lui è molto noioso. – Spotykam się nim, mimo że jest bardzo nudny.

  
* uwaga:
zastosowanie trybu oznajmującego lub łączącego po niektórych czasownikach może zmienić zmienić sens zdania

 

 

INNE ZWROTY WYMAGAJĄCE UŻYCIA TRYBU  CONGIUNTIVO

come se

  come se + congiuntivo imperfetto lub congiuntivo trapassato
 

 

WZÓR ODMIANY CZASOWNIKÓW W TRYBIE  CONGIUNTIVO

cong. presente i passato używa w zdaniach podrzędnych, jeżeli zdanie nadrzędne jest w czas. teraź. lub przyszłym

congiuntivo presente opisuje wtedy czynności teraźniejsze lub przyszłe, a congiuntivo passato przeszłe

congiuntivo imperfetto i trapassato używa się w zdaniach podrzędnych jeżeli zdanie nadrzędne jest w czasie przeszłym

congiuntivo imperfetto opisuje wtedy czynności teraźniejsze lub przyszłe, a congiuntivo trapassato przeszłe

I grupa

II grupa

III grupa

zwrotne

posiłkowe

parlare

credere

finire

svegliarsi

avere

essere

congiuntivo presente: temat bezokolicznika + końcówki

io parl i

tu parl i

lui parl i

noi parl iamo

voi parl iate

loro par lino

io cred a

tu cred a

lui/lei cred a

noi cred iamo

voi cred iate

loro cred ano

io fini sca

tu fini sca

lui fini sca

noi fini amo

voi fini ate

loro fini scano

mi svegli

ti svegli

si svegli

ci svegli amo

vi svegli ate

si svegli no

io abbia

tu abbia

lui abbia

noi abbi amo

voi abbi ate

loro abbi ano

io sia

tu sia

lui sia

noi sia mo

voi sia te

loro sia no

congiuntivo passato: avere / essere w congiuntivo presente + participio passato

abbia parlato

abbia parlato

abbia parlato

abbiamo parlato

abbiate parlato

abbiano parlato

abbia creduto

abbia creduto

abbia creduto

abbiamo creduto

abbiate creduto

abbiano creduto

avevo finito

avevi finito

aveva finito

avevamo finito

avevate finito

avevano finito

sia svegliato

sia svegliato

sia svegliato

siamo svegliati

siate svegliati

siano svegliati

abbia avuto

abbia avuto

abbia avuto

abbiamo avuto

abbiate avuto

labbiano avuto

sia stato

sia stato

sia stato

siamo stati

siate stati

siano stati

congiuntivo imperfetto: temat bezokolicznika + końcówki

io parlassi

tu parlassi

lui parlasse

noi parlassimo

voi parlaste

loro parlassero

credessi

credessi

credesse

credessimo

credeste

credessero

finissi

finissi

finisse

finissimo

finiste

finissero

svegliassi

svegliassi

svegliasse

svegliassimo

svegliaste

svegliassero

avessi

avessi

avesse

avessimo

aveste

avessero

fossi

fossi

fosse

fossimo

foste

fossero

congiuntivo trapassatto: avere lub essere w congiuntivo imperfetto + participio passato

avessi parlato

avessi parlato

avesse parlato

avessimo parlato

aveste parlato

avessero parlato

avessi creduto

avessi creduto

avesse creduto

avessimo creduto

aveste creduto

avessero creduto

avessi finito

avessi finito

avesse finito

avessimo finito

aveste finito

avessero finito

fossi svegliato

fossi svegliato

fosse svegliato

fossimo svegliati

foste svegliati

fossero svegliati

avessi avuto

avessi avuto

avesse avuto

avessimo avuto

aveste avuto

avessero avuto

fossi stato

fossi stato

fosse stato

fossimo stati

foste stati

fossero stati

 

ZGODNOŚĆ CZASÓW W TRYBIE CONGIUNTIVO

zasady ogóle

czas zdania nadrzędnego

czas zdania podrzędnego

czasownik w czasie:

teraźniejszym lub przyszłym

 congiuntivo presente – czynność równoczesna lub przyszła

 budowa: temat bezokolicznika + końcówki
 
congiuntivo passato – czynność wcześniejsza

 budowa: avere / essere w congiuntivo presente + participio passato

czasownik w czasie

przeszłym lub trybie przypuszczającym

 congiuntivo imperfetto – czynność równoczesna lub przyszła

 budowa: temat bezokolicznika + końcówki
 
congiuntivo trapassato – czynność wcześniejsza

 budowa: avere lub essere w congiuntivo imperfetto + participio passato

zasady szczegółowe

czas zdania nadrzędnego

czas zdania podrzędnego

presente, futuro, futuro anteriore,

congiuntivo presente, congiuntivo passato

congiuntivo presente – jeżeli czynność zdania podrzędnego jest równoczesna lub przyszła w stosunku do czynności zdania nadrzędnego:

Pensa che tu vada da Maria. – Myśli, że pójdziesz do Marii.

Vorrà che tu vada da lei. – Zechce, żebyś do niej poszła.

 

passato remoto, imperfetto, condizionale
presente, trapassato prossimo

congiuntivo imperfetto – jeżeli czynność zdania podrzędnego jest równoczesna lub przyszła w stosunku do czynności zdania nadrzędnego,

Pensò che tu andassi al cinema. – Pomyślał, że idziesz do kina.

Voleva che tu andassi al cinema. – Chciał, żebyś poszła kina.

Aveva pensato che tu andassi al cinema. – Pomyślał (wcześniej), że idziesz (zamierzasz pójść) do do kina.

 

passato remoto, imperfetto

trapassato prossimo

congiuntivo trapassato – jeżeli czynność zdania podrzędnego poprzedza czynność zdania nadrzędnego

Pensò che tu fossi andato al cinema. – Pomyślał, że poszedłeś do kina.

Pensava che tu fossi andato al cinema. – Myślał, że poszedłeś do kina.

Aveva pensato che tu fossi andato al cinema. – Pomyślał, że (wcześ­niej) poszedłeś do kina.

 

passato prossimo

congiuntivo presente – jeżeli czynność zdania głównego miała miejsce niedawno i jej skutki dotyczą chwili obecnej lub przyszłości

Non ha voluto credere che loro siano in Africa. – Nie uwierzył, że oni są w Afryce.

Non ha voluto credere che loro siano stati in Africa. – Nie uwierzył, że oni byli w Afryce.

 

passato prossimo

congiuntivo imperfetto – jeżeli czynność zdania głównego miała miejsce w przeszłości i jej skutki już wygasły

Non ha voluto credere che loro fossero in Africa. – Nie uwierzył, że są (byli w tym czasie) w Afryce.

Non ha voluto credere che fossero stati in Africa. – Nie uwierzył, że byli (wcześniej) w Afryce.

 

 

presente, passato prossimo

congiuntivo imperfetto lub trapassato – jeśli chce się podkreślić

odległości w czasie między akcją zdania nadrzędnego i podrzędnego

Sembra che i primi rapporti fra la penisola appenninica e le odierne terre polacche avessero carattere commerciale. – Zdaje się, że pierwsze kontakty między półwyspem apenińskim a dzisiejszymi ziemiami polskimi, miały charakter handlowy.

Gli studiosi non sono riusciti a spiegare quali fossero state le origini della cultura etrusco. – Badacze nie zdołali dotąd wyjaśnić, jakie były źródła kultury etruskiej.

 

tryb rozkazujący

congiuntivo presente

Digli che venga domani. – Powiedz mu, żeby przyszedł jutro.

 

PRZYKŁADY

Il ha tenuto ricevitore più lontano possibile, come se temesse di vederlo esplodere.

Odbiornik trzymał się jak najdalej, jakby obawiał się, że wybuchnie.

 

Questo è accaduto due settimane prima che scomparisse.

To zdarzyło się dwa tygodnie przed tym jak znikła.

 

Anche se la bugia non fosse bugia.
Nawet gdyby kłamstwo nie było kłamstwem
 

Anche se il 100% degli scienziati fosse convinto dell’intervento umano sul clima
Nawet gdyby 100% naukowców było przekonanych o wpływie człowieka na klimat.
 

Dovrò stappare un’altra bottiglia se dovessimo litigare.

Będę musiał otworzyć następną butelką jeśli mielibyśmy się kłócić

 

Sei sicura che avesse qualche potere derivato dalla kryptonite?

Jesteś pewna, że chłopak miał moc pochodzącą z kryptonitu?

 

Io non ho voglia di fare finta che tutto vada bene.

Nie chcę udawać, że wszystko jest w porządku.
Io non ho voglia di fare finta che tutto sia andato bene.

Nie chcę udawać, że wszystko poszło dobrze.
Io non avevo voglia di fare finta che tutto andasse bene.

Nie chciałem udawać, że wszystko jest w porządku.
Io non avevo voglia di fare finta che tutto fosse andato bene.

Nie chciałem udawać, że wszystko poszło dobrze.

Congiuntivo Presente: io vada. tu vada. lui vada. noi andiamo. voi andiate. loro vadano.
Congiuntivo Passato prossimo: io sia andato. tu sia andato. lui sia andato. noi siamo andato. voi siate andati. loro siano andati.
Congiuntivo Imperfetto: io andassi. tu andassi. lui andasse. noi andassimo. voi andaste. loro andassero.
Congiuntivo Trapassato prossimo: io fossi andato. tu fossi andato. lui fosse andato. noi fossimo andato. voi foste andati. loro fossero andati.

 

Chiedo che mi diciate tutto che cosa sapete.

Proszę żebyście powiedzieli mi wszystko co wiecie.
Io chiedevo che mi diceste tutto cosa sapete.

Prosiłem żebyście powiedzieli mi wszystko co wiecie.
Congiuntivo Presente: io dica. tu dica. lui dica. noi diciamo. voi diciate. loro dicano.
Congiuntivo Passato prossimo: io abbia detto. tu abbia detto. lui abbia detto. noi abbiamo detto. voi abbiate detto. loro abbiano detto.
Congiuntivo Imperfetto: io dicessi. tu dicessi. lui dicesse. noi dicessimo. voi diceste. loro dicessero.
Congiuntivo Trapassato prossimo: io avessi detto. tu avessi detto. lui avesse detto. noi avessimo detto. voi aveste detto. loro avessero detto.


Lei sospetta che Pietro abbia la febbre.

Podejrzewa, że Peter ma gorączkę.
Lei sospetta che Pietro abbia avuto la febbre.

Podejrzewała, że Peter miał gorączkę.
Lei sospettava che Pietro avesse la febbre.

Podejrzewała, że Peter ma gorączkę.
Lei sospettava che Pietro avesse avuto la febbre

Podejrzewała, że Pietro miał gorączkę

 

Voglio che lei venga prima delle due.

Chcę, żebyś przyszła przed drugą.
Volevo che lei venisse prima delle due.

Chciałem, żeby przyszła przed drugą
Congiuntivo Presente: io venga. tu venga. lui venga. noi veniamo. voi veniate. loro vengano.
Congiuntivo Passato prossimo: io sia venuto. tu sia venuto. lui sia venuto. noi siamo venuto. voi siate venuti. loro siano venuti.
Congiuntivo Imperfetto: io venissi. tu venissi. lui venisse. noi venissimo. voi veniste. loro venissero.
Congiuntivo Trapassato prossimo: io fossi venuto. tu fossi venuto. lui fosse venuto. noi fossimo venuto. voi foste venuti. loro fossero venuti.

 

Non mi piace che mi si dica che devo fare qualcosa a qualcuno.

Nie podoba mi się że mówi mi się, że muszę coś dla kogoś zrobić.
Non mi piaceva che mi si dicesse che doveveo fare qualcosa a qualcuno.

Nie podobało mi się że mówiono mi się, że muszę coś dla kogoś zrobić.
Congiuntivo Presente: io dica. tu dica. lui dica. noi diciamo. voi diciate. loro dicano.
Congiuntivo Passato prossimo: io abbia detto. tu abbia detto. lui abbia detto. noi abbiamo detto. voi abbiate detto. loro abbiano detto.
Congiuntivo Imperfetto: io dicessi. tu dicessi. lui dicesse. noi dicessimo. voi diceste. loro dicessero.
Congiuntivo Trapassato prossimo: io avessi detto. tu avessi detto. lui avesse detto. noi avessimo detto. voi aveste detto. loro avessero detto.

 

Lui sospetta che Ron avverta Hermione di non chiamare.
Podejrzewa, że Ron uprzedzi Hermionę żeby nie dzwoniła.
Lui sospetta, che Ron abbia avvertito Hermione di non chiamare.
Podejrzewa, że Ron uprzedził Hermionę żeby nie dzwoniła.

Lui sospetta, che Ron avvertisse Hermione di non chiamare.
Podejrzewa, że Ron uprzedzał Hermionę żeby nie dzwoniła.
Lui sospettava che Ron avesse avvertito Hermione di non chiamare.

Podejrzewał, że Ron uprzedził Hermionę żeby nie dzwoniła.
io avverta, tu avverta, lui avverta, noi avvertiamo, voi avvertiate, loro avvertano,
io abbia avvertito, tu abbia avvertito, lui abbia avvertito, noi abbiamo avvertito, voi abbiate avvertito, loro abbiano avvertito,
io avvertissi, tu avvertissi, lui avvertisse, noi avvertissimo, voi avvertiste, loro avvertissero,
io avessi avvertito, tu avessi avvertito, lui avesse avvertito, noi avessimo avvertito, voi aveste avvertito, loro avessero avvertito,

 

Ci pare, che tu non voglia aiutarci.

Wydawało nam się, że nie chcesz nam pomóc.
Ci pare, che tu non abbia voluto aiutarci.

Wydaje się nam, że nie chciałeś nam pomóc.
Ci pareva, che tu non volessi aiutarci.

Wydawało nam się, że nie chcesz nam pomóc.
Ci pareva, che tu non avessi voluto aiutarci.

Wydawało nam się, że nie chciałeś. nam pomóc.

cp: io voglia, tu voglia, lui voglia, noi vogliamo, voi vogliate, loro vogliano,
cpp: io abbia voluto, tu abbia voluto, lui abbia voluto, noi abbiamo voluto, voi abbiate voluto, loro abbiano voluto,
ci: io volessi, tu volessi, lui volesse, noi volessimo, voi voleste, loro volessero,
ctp: io avessi voluto, tu avessi voluto, lui avesse voluto, noi avessimo voluto, voi aveste voluto, loro avessero voluto,

 

Penso che Maria abiti a Roma.

Myślę, że Maria mieszka w Rzymie.
Penso che Maria abbia abitato a Roma.

Myślę, że Maria mieszkała w Rzymie.
Pensavo che Maria abitasse a Roma.

Myślałam, że Maria mieszka w Rzymie.
Pensavo che Maria avesse abitato a Roma.

Myślałam, że Maria mieszkała w Rzymie.

io abiti, tu abiti, lui abiti, noi abitiamo, voi abitiate, loro abitino,
io abbia abitato, tu abbia abitato, lui abbia abitato, noi abbiamo abitato, voi abbiate abitato, loro abbiano abitato,
io abitassi, tuabitassi, lui abitasse, noi abitassimo, voi abitaste, loro abitassero,
io avessi abitato, tu avessi abitato, lui avesse abitato, noi avessimo abitato, voi aveste abitato, loro avessero abitato,

 

Aspetto che l’accompagni alla stazione.

Mam nadzieję, że odprowadzi ją na dworzec.
Aspetto che l’abbia accompagnato alla stazione.

Mam nadzieję, że odprowadził ją na dworzec.
Aspettavo che l’accompagnasse alla stazione.

Miałam nadzieję, że odprowadzi ją na dworzec.
Aspettavo che l’avesse accompagnato alla stazione.

Miałam nadzieję, że odprowadził ją na dworzec.

io accompagni, tu accompagni, lui accompagni, noi accompagniamo, voi accompagniate, loro accompagnino,
io abbia, tu abbia, lui abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano accompagnato,
io accompagnassi, tu accompagnassi, lui accompagnasse, noi accompagnassimo, voi accompagnaste, loro accompagnassero,
io avessi, tu avessi , lui avesse , noi avessimo, voi aveste, loro avessero accompagnato

 

Penso che le ragazze abbiano ragione.

Myślę, że dziewczyny maja rację.
Penso che le ragazze abbiano avuto ragione.

Myślę, że dziewczyny miały rację.
Pensavo che le ragazze avessero ragione.

Myślałam, że dziewczyny maja rację.
Pensavo che le ragazze avessero avuto ragione.

Myślałam, że dziewczyny miały rację.

io abbia, tu abbia, lui abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano,
io abbia avuto, tu abbia avuto, lui abbia avuto, noi abbiamo avuto, voi abbiate avuto, loro abbiano avuto,
io avessi, tu avessi, lui avesse, noi avessimo, voi aveste, loro avessero,
io avessi avuto, tu avessi avuto, lui avesse avuto, noi avessimo avuto, voi aveste avuto, loro avessero avuto,

 

Mi guardi come se, non mi conoscessi.

Patrzysz na mnie, jakbyś mnie nie znał.
Mi guardavi come se, non mi avessi conosciuto prima.

Patrzyłeś na mnie, jakbyś mnie wcześniej nie znał.
come se + imperfetto i trapassato trybu congiuntivo

io conosca, tu conosca, lui conosca, noi conosciamo, voi conosciate, loro conoscano,
io abbia conosciuto, tu abbia conosciuto, lui abbia conosciuto, noi abbiamo conosciuto, voi abbiate conosciuto, loro abbiano conosciuto,
io conoscessi, tu conoscessi, lui conoscesse, noi conoscessimo, voi conosceste, loro conoscessero,
io avessi conosciuto, tu avessi conosciuto, lui avesse conosciuto, noi avessimo conosciuto, voi aveste conosciuto, loro avessero conosciuto,

 

Io voglio che mi porti il mio libro.

Chcę żebyś przyniósł mi moją książkę.
Ho voluto che mi portassi il mio libro.

Chciałem żebyś mi przyniósł moją książkę.

io porti, tu porti, lui porti, noi portiamo, voi portiate, loro portino,
io abbia portato, tu abbia portato, lui abbia portato, noi abbiamo portato, voi abbiate portato, loro abbiano portato,
io portassi, tu portassi, lui portasse, noi portassimo, voi portaste, loro portassero,
io avessi portato, tu avessi portato, lui avesse portato, noi avessimo portato, voi aveste portato, loro avessero portato,

 

Lui è l’unico amico che ho.

On jest jedynym przyjacielem, którego mam.

Lui era l’unico amico che avevo.

On był jedynym przyjacielem jakiego miałem.

nie wymaga conjungtivo ponieważ: zdanie podrzędne nie jest hipotezą a przedstawia sytuację rzeczywistą

 

Penso che ho raggione

Myślę, że mam rację.

Pensavo di aver ragione.

Myślałem, że mam rację.
nie wymaga conjungtivo ponieważ: ten sam podmiot zdania nadrzędnego i podrzędnego = tryb indicativo

 

Lui pensa che io non venga oggi.

On myśli, że dziś nie przyjdę.
Lui pensa che io non sia venuto ieri.

On myśli, że wczoraj nie przyszedłem.
Lui pensava che io non venissi.

On myślał, że nie przyjdę.
Lui pensava che io non fossi venuto.

On myślał, że nie przyszedłem.

cp: io venga, tu venga, lui venga, noi veniamo, voi veniate, loro vengano,
cpp: io sia venuto, tu sia venuto, lui sia venuto, noi siamo venuti, voi siate venuti, loro siano venuti,
ci: io venissi, tu venissi, lui venisse, noi venissimo, voi veniste, loro venissero,
ctp: io fossi venuto, tu fossi venuto, lui fosse venuto, noi fossimo venuto, voi foste venuti, loro fossero venuti,

 

Ho paura che mio figlio si perda in questa folla.

Obawiam się, że mój syn zgubi się w tym tłumie.
Ho paura che mio figlio si sia perso in questa folla.

Obawiam się, że mój syn zgubił się w tym tłumie.
Avevo paura che mio figli si perdesse in questa folla.

Obawiałem się, że mój syn zgubi się w tym tłumie.
Avevo paura che mio figlio si fosse perso in questa folla.

Obawiałem się, że mój syn zgubił się w tym tłumie.

cp: io perda, tu perda, lui perda, noi perdiamo, voi perdiate, loro perdano,
cpp: io abbia perso, tu abbia perso, lui abbia perso, noi abbiamo perso, voi abbiate perso, loro abbiano perso,
ci: io perdessi, tu perdessi, lui perdesse, noi perdessimo, voi perdeste, loro perdessero,
ctp: io avessi perso, tu avessi perso, lui avesse perso, noi avessimo perso, voi aveste perso, loro avessero perso,

 

Sono contenta che andiamo a teatro con loro.

Jestem zadowolona, że idziemy z nimi do teatru.
Sono contenta che siamo andati a teatro con loro.

Jestem zadowolona, że poszliśmy z nimi do teatru.
Ero contenta che andassimo a teatro con loro.

Była zadowolona, że idziemy z nimi do teatru.
Ero contenta che fossimo andati a teatro con loro.

Była zadowolona, że poszliśmy z nimi do teatru.

cp: io vada, tu vada, lui vada, noi andiamo, voi andiate, loro vadano
cpp: io sia andato, tu sia andato, lui sia andato, noi siamo andati, voi siate andati, loro siano andati
ci: io andassi, tu andassi, lui andasse, noi andassimo, voi andaste, loro andassero
ctp: io fossi andato, tu fossi andato, lui fosse andato, noi fossimo andato, voi foste andati, loro fossero andati

 

I bambini sono scontenti che genitori non gli permettano di giocare.

Dzieci są niezadowolone, że rodzice nie pozwalają im się bawić.
I bambini sono scontenti che genitori non gli abbiano permesso di giocare.

Dzieci są niezadowolone, że rodzice nie pozwolili im się bawić.

I bambini sono stati scontenti che genitori non gli permettessero di giocare.

Dzieci były niezadowolone, że rodzice nie pozwalają im się bawić.
I bambini sono stati scontenti che genitori non gli avessero permesso di giocare.

Dzieci były niezadowolone, że rodzice nie pozwolili im się bawić

cp: io permetta, tu permetta, lui permetta, noi permettiamo, voi permettiate, loro permettano,
cpp: io abbia, tu abbia, lui abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano permesso
ci: io permettessi, tu permettessi, lui permettesse, noi permettessimo, voi permetteste, loro permettessero,
ctp: io avessi, tu avessi, lui avesse, noi avessimo, voi aveste, loro avessero permesso,

 

Non siamo sicuri, che la vostra decisione sia giusta.

Nie jesteśmy pewni, czy wasza decyzja jest słuszna.
Non siamo sicuri, che la vostra decisione sia stata giusta.

Nie jesteśmy pewni, czy wasza decyzja była słuszna.
Non erevamo sicuri che la vostre decisione fosse giusta.

Nie byliśmy pewni, czy wasza decyzja jest słuszna.
Non erevamo sicuri che la vostre decisione fosse stata giusta.

Nie byliśmy pewni, czy wasza decyzja była słuszna.

cp: io sia, tu sia, lui sia, noi siamo, voi siate, loro siano,
cpp: io sia stato, tu sia stato, lui sia stato, noi siamo stati, voi siate stati, loro siano stati,
ci: io fossi, tu fossi, lui fosse, noi fossimo, voi foste, loro fossero,
ctp: io fossi stato, tu fossi stato, lui fosse stato, noi fossimo stato, voi foste stati, loro fossero stati,

 

Benché tu mi dica la verità, non ti perdono.

Chociaż mówisz mi prawdę, nie wybaczę ci.
Benché tu mi abbia deto la verità, non ti perdono.

Chociaż powiedziałeś mi prawdę, nie wybaczę ci.
Benché tu mi dicessi la verità, non ti a perduto.

Chociaż mówisz mi prawdę, nie wybaczyłem ci.
Benché tu mi avessi deto la verità, non ti a perduto.

Chociaż powiedziałeś mi prawdę, nie wybaczyłem ci.

cp: io dica, tu dica, lui dica, noi diciamo, voi diciate, loro dicano,
cpp: io abbia detto, tu abbia detto, lui abbia detto, noi abbiamo detto, voi abbiate detto, loro abbiano detto,
ci: io dicessi, tu dicessi, lui dicesse, noi dicessimo, voi diceste, loro dicessero,
ctp: io avessi detto, tu avessi detto, lui avesse detto, noi avessimo detto, voi aveste detto, loro avessero detto,

 

Ho paura che perdano le mie chiavi.

Obawiam się, że zgubią moje klucze.
Ho paura che abbiano perso le mie chiavi.

Obawiam się, że zgubili moje klucze.
Avevo paura che perdessero le mie chiavi.

Obawiałem się, że zgubią moje klucze.
Avevo paura che avessero perso le mie chiavi.

Obawiałem się, że zgubili moje klucze.

cp: io perda, tu perda, lui perda, noi perdiamo, voi perdiate, loro perdano,
cpp: io abbia perso, tu abbia perso, lui abbia perso, noi abbiamo perso, voi abbiate perso, loro abbiano perso,
ci: io perdessi, tu perdessi, lui perdesse, noi perdessimo, voi perdeste, loro perdessero,
ctp: io avessi perso, tu avessi perso, lui avesse perso, noi avessimo perso, voi aveste perso, loro avessero perso,

 

Non sappiamo che i nostri cugini vengano alla sua festa.

Nie wiemy, czy nasi kuzyni przyjdą na jego imprezę.
Non sappiamo che i nostri cugini siano venuti alla sua festa.

Nie wiemy, czy nasi kuzyni przyszli na jego imprezę.
Non abbiamo saputo che i nostri cugini venissero alla sua fiesta.

Nie wiedzieliśmy, czy nasi kuzyni przyjdą na jego imprezę.
Non abbiamo saputo che i nostri cugini fossero venuti alla sua fiesta.

Nie wiedzieliśmy, czy nasi kuzyni przyszli na jego imprezę.

cp: io venga, tu venga, lui venga, noi veniamo, voi veniate, loro vengano,
cpp: io sia venuto, tu sia venuto, lui sia venuto, noi siamo venuti, voi siate venuti, loro siano venuti,
ci: io venissi, tu venissi, lui venisse, noi venissimo, voi veniste, loro venissero,
ctp: io fossi venuto, tu fossi venuto, lui fosse venuto, noi fossimo venuto, voi foste venuti, loro fossero venuti,

 

Spero che Marco torni a casa presto.

Miałem nadzieję, że Marek wróci wcześnie do domu.
Spero che Marco sia tornato a casa presto.

Mam nadzieję, że Marek wrócił wcześnie do domu.
Speravo che Marco tornasse a casa presto.

Miałem nadzieję, że Marek wróci wcześnie do domu.
Speravo che Marco fosse tornato a casa presto.

Miałem nadzieję, że Marek wrócił wcześnie do domu.

cp: io torni, tu torni, lui torni, noi torniamo, voi torniate, loro tornino
cpp: io sia tornato, tu sia tornato, lui sia tornato, noi siamo tornati, voi siate tornati, loro siano tornati
ci: io tornassi, tu tornassi, lui tornasse, noi tornassimo, voi tornaste, loro tornassero
ctp: io fossi tornato, tu fossi tornato, lui fosse tornato, noi fossimo tornati, voi foste tornati, loro fossero tornati

 

Bisogna che studiate di più.

Powinniście się więcej uczyć.
Bisognavo che studiassero di più.

Powinniście byli się więcej uczyć.

cp: io studii, tu studii, lui studii, noi studiamo, voi studiate, loro studiino,
cpp: io abbia studiato, tu abbia studiato, lui abbia studiato, noi abbiamo studiato, voi abbiate studiato, loro abbiano studiato,
ci: io studiassi, tu studiassi, lui studiasse, noi studiassimo, voi studiaste, loro studiassero,
ctp: io avessi studiato, tu avessi studiato, lui avesse studiato, noi avessimo studiato, voi aveste studiato, loro avessero studiato,

 

Laura ha paura che il suo ragazzo parta per gli Stati Uniti.

Laura boi się, że jej chłopak wyjedzie do USA.
Laura ha paura che il suo ragazzo sia partito per gli Stati Uniti.

Laura boi się, że jej chłopak wyjechał do USA.
Laura aveva paura che il suo ragazzo partisse per gli Stati Uniti.

Laura bała się, że jej chłopak wyjedzie do USA.
Laura aveva paura che il suo ragazzo fosse partito per gli Stati Uniti.

Laura bała się, że jej chłopak wyjechał do USA.

cp: io parta, tu parta, lui parta, noi partiamo, voi partiate, loro partano,
cpp: io sia partito, tu sia partito, lui sia partito, noi siamo partiti, voi siate partiti, loro siano partiti,
ci: io partissi, tu partissi, lui partisse, noi partissimo, voi partiste, loro partissero,
ctp: io fossi partito, tu fossi partito, lui fosse partito, noi fossimo partito, voi foste partiti, loro fossero partiti,
 

Temo però che non stiano a Roma, che Gino e Vittoria siano andati un po’ in campagna.

Obawiam się, że nie ma ich w Rzymie, że pojechali (na krótko) na wieś.
Temevo pero che non fossero a Roma, che Gino e Vittoria fossero andati un po’ a campagna

Obawiałem się, że nie było ich w Rzymie, że pojecali na wieś.

cp: io sia, tu sia, lui sia, noi siamo, voi siate, loro siano,
cpp: io sia stato, tu sia stato, lui sia stato, noi siamo stati, voi siate stati, loro siano stati,
ci: io fossi, tu fossi, lui fosse, noi fossimo, voi foste, loro fossero,
ctp: io fossi stato, tu fossi stato, lui fosse stato, noi fossimo stato, voi foste stati, loro fossero stati,

 

Non voglio che ti preoccupi inutilmente.

Nie chcę, żebyś się niepotrzebnie martwiła.

Non volevo che ti preoccupassi inutilmente.

Nie chciałem, żebyś się niepotrzebnie martwiła.

cp: io occupi, tu occupi, lui occupi, noi occupiamo, voi occupiate, loro occupino,
cpp: io abbia, tu abbia, lui abbia, noi abbiamo, voi abbiate, loro abbiano occupato
ci: io occupassi, tu occupassi, lui occupasse, noi occupassimo, voi occupaste, loro occupassero,
ctp: io avessi, tu avessi, lui avesse, noi avessimo, voi aveste, loro avessero occupato
 

Preferisco che ne parliamo adesso.

Wolę, żebyśmy o tym porozmawiali teraz.
Preferivo che ne parlassimo allora
.

Wolałem, żebyśmy o tym porozmawiali wtedy.

cp: io parli, tu parli, lui parli, noi parliamo, voi parliate, loro parlino,
cpp: io abbia parlato, tu abbia parlato, lui abbia parlato, noi abbiamo parlato, voi abbiate parlato, loro abbiano parlato,
ci: io parlassi, tu parlassi, lui parlasse, noi parlassimo, voi parlaste, loro parlassero,
ctp: io avessi parlato, tu avessi parlato, lui avesse parlato, noi avessimo parlato, voi aveste parlato, loro avessero parlato,

 

Supponete che Pietro arrivi in ritardo al lavoro?

Przypuszczacie, że Piotr spóźni się do pracy?
Supponete che Pietro sia arrivato in ritardo al lavoro?

Przypuszczacie, że Piotr spóźnił się do pracy?
Supponevate che Pietro arrivasse in ritardo al lavoro?

Przypuszczaliście, że Piotr spóźni się do pracy?
Supponevate che Pietro fosse arrivato in ritardo al lavoro?

Przypuszczaliście, że Piotr spóźnił się do pracy?

 

Non conosco un’altra persona che passi tanto tempo davanti TV.
Nie znam innej osoby, która spędza dużo czasu przed telewizorem.
Non conoscevo un’altra persona che passasse tanto tempo davanti TV.

Nie znałem innej osoby, która spędzała tak dużo czasu przed telewizorem.
cp: io passi, tu passi, lui passi, noi passiamo, voi passiate, loro passino,
cpp: io sia passato, tu sia qqqqqqqqqqqqqqqqqqpassato, lui sia passato, noi siamo passato, voi siate passati, loro siano passati,
ci: io passassi, tu passassi, lui passasse, noi passassimo, voi passaste, loro passassero,
ctp: io fossi passato, tu fossi passato, lui avesse passato; , noi fossimo passati, voi foste passati, loro fossero passati,

 

Sei l’unica persona che conosca in questa città.

Jesteś jedyną osobą, którą znam w tym mieście.

Lei era l’unica persona che conoscessi in questa città.
Była jedyną osobą, którą znałem w tym mieście.
cp: io conosca, tu conosca, lui conosca, noi conosciamo, voi conosciate, loro conoscano,
cpp: io abbia conosciuto, tu abbia conosciuto, lui abbia conosciuto, noi abbiamo conosciuto, voi abbiate conosciuto, loro abbiano conosciuto,
ci: io conoscessi, tu conoscessi, lui conoscesse, noi conoscessimo, voi conosceste, loro conoscessero,
ctp: io avessi conosciuto, tu avessi conosciuto, lui avesse conosciuto, noi avessimo conosciuto, voi aveste conosciuto, loro avessero conosciuto,
 

Sembra semplice, ma è la cosa più difficile che si possa trovare in televisione.
Sembrava semplice, ma ere la cosa piu difficile che posassi trovare in televisione.
Brzmi prosto, ale to najtrudniejsza rzecz, jaką można znaleźć w telewizji.
Wydawało się to proste, ale było to najtrudniejsze, co mogłem znaleźć w telewizji.

potere
cp: io possa, tu possa, lui possa, noi possiamo, voi possiate, loro possano,
cpp: io abbia potuto, tu abbia potuto, lui abbia potuto, noi abbiamo potuto, voi abbiate potuto, loro abbiano potuto,
ci: io potessi, tu potessi, lui potesse, noi potessimo, voi poteste, loro potessero,
ctp: io avessi potuto, tu avessi potuto, lui avesse potuto, noi avessimo potuto, voi aveste potuto, loro avessero potuto,

E’ un posto più bello di quanto tu non possa immaginare.
Era un posto piu bello di quanto tu non avessi potuto immaginare.

To ładniejsze miejsce, niż możesz sobie wyobrazić.
To było przyjemniejsze miejsce, niż można sobie wyobrazić.

 

Io intanto aspetto che tu finisca, e poi possiamo fare un giro in centro, sempre che ti vada bene.
Ja tymczasem zaczekam, dopóki nie skończysz, a potem możemy się przejść po śródmieściu, jeśli masz ochotę.

 

E’ facile che piova.
Era facile che piovesse.

Jest duże prawdopodobieństwo, że będzie deszcz.

Było duże prawdopodobieństwo, że będzie deszcz.

 

E’ facile che non faccia in tempo.
Era facile che non facesse in tempo.

Jest prawdopodobne, że nie zdąży.

Było prawdopodobne, że nie zdąży
fare
cp: io faccia, tu faccia, lui faccia, noi facciamo, voi facciate, loro facciano,
cpp: io abbia fatto, tu abbia fatto, lui abbia fatto, noi abbiamo fatto, voi abbiate fatto, loro abbiano fatto,
ci: io facessi, tu facessi, lui facesse, noi facessimo, voi faceste, loro facessero,
ctp: io avessi fatto, tu avessi fatto, lui avesse fatto, noi avessimo fatto, voi aveste fatto, loro avessero fatto,

 

Con questo temporale è facile che ci perdiamo.
Con questo temporale era facile che ci perdessimo.
W taką burze jest prawdopodobne, że się zgubimy.
W takką burze było prawdopodobne, że się zgubimy.
perdere
cp: io perda, tu perda, lui perda, noi perdiamo, voi perdiate, loro perdano,
cpp: io abbia perso, tu abbia perso, lui abbia perso, noi abbiamo perso, voi abbiate perso, loro abbiano perso,
ci: io perdessi, tu perdessi, lui perdesse, noi perdessimo, voi perdeste, loro perdessero,
ctp: io avessi perso, tu avessi perso, lui avesse perso, noi avessimo perso, voi aveste perso, loro avessero perso,

 

E’ raro che i prezzi calino, e più facile che aumentino.
Era raro che i prezzi calassero, era più facile che aumentassero.
Rzadko zdarza się żeby ceny spadały, jest bardziej prawdopodobne, że wzrosną.
Rzadko zdarzało się żeby ceny spadały, było bardziej prawdopodobne, że wzrosną.
calare ≠ aumentare

 

Ho provato a ragionare con la mia cliente, ma ha insistito che la signora Hewes la difendesse.

Próbowałem przekonać moją klientkę, ale uparła się, żeby to panna hewes ją broniła

 

Lo amo come se fosse mio padre. Kocham go, jak gdyby był moim ojcem.

Lo amavo come se fosse mio padre. Kochałem go, jak gdyby był moim ojcem.
Lo amavo come se fosse stato mio padre. Kochałem go, jak gdyby był moim ojcem.

 

Fa’ come se io non ci fossi. Zachowuj się tak, jak gdyby mnie nie było.
Tu comporti come se io non ci fossi. Zachowujesz się tak, jak gdyby mnie nie było.

Tu comportavi come se io non ci fossi . Zachowujesz się tak, jak gdyby mnie nie było.

Tu comportavi come se io non ci fossi stato. Zachowujesz się tak, jak gdyby mnie nie było.

 

 

Immagino che lei parli molto bene inglese. Wyobrażam sobie, że ona mówi bardzo dobrze po angielsku.
Immagino che lei abbia parlato molto bene inglese. Wyobrażam sobie, że ona mówiła bardzo dobrze po angielsku.
Immaginavo che lei parlasse molto bene inglese. Wyobrażam sobie, że ona mówi bardzo dobrze po angielsku.
Immaginavo che lei avesse parlato molto bene inglese. Wyobrażam sobie, że ona mówiła bardzo dobrze po angielsku.

Ci preoccupiamo che la lettera non arrivi a Maria. Obawiamy się, że list nie dojdzie do Marii.
Ci preoccupiamo che la lettera non sia arrivata a Maria. Obawiamy się, że list nie doszedł do Marii.
Ci preoccupavamo che la lettera non arrivasse a Maria. Obawialiśmy się, że list nie dojdzie do Marii.
Ci preoccupavamo che la lettera non fosse arrivata a Maria. Obawialiśmy się, że list nie doszedł do Marii.

È felice che suo padre trovi un nuovo lavoro. On jest szczęśliwy, że jego ojciec znajdzie nową pracę.
È felice che suo padre abbia trovato un nuovo lavoro. On jest szczęśliwy, że jego ojciec znalazł nową pracę.
Era felice che suo padre trovasse un nuovo lavoro. On był szczęśliwy, że jego ojciec znajdzie nową pracę.
Era felice che suo padre avesse trovato un nuovo lavoro. On był szczęśliwy, że jego ojciec znalazł nową pracę.

Lei vuole che il suo amico la chiami nel pomeriggio. Ona chce, żeby jej przyjaciel zadzwonił do niej po południu.
Lei voleva che il suo amico la chiamasse nel pomeriggio. Ona chciała, żeby jej przyjaciel zadzwonił do niej po południu.

No siamo sicuri che la vostra decisione sia giusta. Nie jesteśmy pewni, czy wasza decyzja jest słuszna.
No siamo sicuri che la vostra decisione sia stata giusta. Nie jesteśmy pewni, czy wasza decyzja była słuszna.
No eravamo sicuri che la vostra decisione fosse giusta. Nie byliśmy pewni, czy wasza decyzja jest słuszna.
No eravamo sicuri che la vostra decisione fosse stata giusta. Nie byliśmy pewni, czy wasza decyzja była słuszna.

E impossibile che perdino la strada. To niemożliwe, żeby zgubili drogę.
E impossibile che abbiano perso la strada. To niemożliwe, żeby zgubili drogę.
Era impossibile che perdessero la strada. Było niemożliwe, żeby zgubili drogę.
Era impossibile che avessero perso la strada. Było niemożliwe, żeby zgubili drogę.

Lei dice che è improbabile che passi quest’esame. Ona mówi, że to nieprawdopodobne, żeby zdała ten egzamin.
Lei dice che è improbabile che abbia passato quest’esame. Ona mówi, że to nieprawdopodobne, żeby zdała ten egzamin.
Lei ha detto che era improbabile che passasse quest’esame. Ona powiedziała, że to nieprawdopodobne, żeby zdała ten egzamin.
Lei ha detto che era improbabile che avesse pasato quest’esame. Ona powiedziała, że to nieprawdopodobne, żeby zdała ten egzamin.

Maria esige che io le telefoni ogni sera. Maria wymaga, abym telefonował do niej każdego wieczoru.
Maria esigeva cho le telefonassi ogni sera Maria wymagalna, abym telefonował do niej każdego wieczoru.

Tutti sperano che l’esame sia facile. Wszyscy mają nadzieję, że egzamin będzie łatwy.
Tutti speravano che l’esame fosse stato facile. Wszyscy mieli nadzieję, że egzamin będzie łatwy.

Non vedo l’ora che cominci il film. Nie mogę doczekać się, żeby film się zaczął.
Non vedevo l’ora che cominciasse il film. Nie mogę doczekać się, żeby film się zaczął.

Sospetta che lui abbia la febbre. Podejrzewa, że on ma gorączkę.
Sospetta che lui abbia avuto la febbre. Podejrzewa, że on miał gorączkę.
Sospettava che lui avesse la febbre. Podejrzewała, że on ma gorączkę.
Sospettava che lui avesse avuto la febbre. Podejrzewała, że on ma gorączkę.

Ho l’impressione che qualcuno entri. Mam wrażenie, że ktoś wchodzi.
Ho l’impressione che qualcuno sia entrato. Mam wrażenie, że ktoś wszedł.
Ho avuto l’impressione che qualcuno entrasse Miałem wrażenie, że ktoś wchodzi.
Ho avuto l’impressione che qualcuno sia entrato. Miałem wrażenie, że ktoś wchodzi.

przykład z książki ?????????????
Avevo paura che siano venuti e che non ci abbiano trovati. — Obawiam się, że przyszli i nie zastali nas.

Ho paura che vengano e che non ci trovino. Obawiam się, że przyjdą i nie zastaną nas.
Avevo paura che venissero e che non ci trovassero. Obawiałem się, że przyjdą i nie zastaną nas.
Avevo paura che fossero venuti e che non ci avessero trovati. Obawiałem się, że przyszli i nie zastali nas.

Non credo che Dio esista. Nie sądzę, żeby Bóg istniał.
Non credevo che Dio esistesse. Nie sądzięm, żeby Bóg istniał.

È probabile che oggi piova. — Jest prawdopodobne, że dziś spadnie deszcz.
Ero probabile che oggi piovesse. — Było prawdopodobne, że dziś spadnie deszcz.

 

È meglio che io ci vada da solo. — Lepiej, żebym tam poszedł sam.
Ero meglio che io ci andassi da solo Było lepiej, żebym tam poszedł sam.

 

È ora che tu ti metta a studiare. Już czas, żebyś wziął się za naukę.
Era ora che tu ti mettesi a studiare. Już czas, żebyś wziął się za naukę.

 

Ti dirò tutto perché tu capisca la situazione. — Powiem ci wszystko, żebyś zrozumiał sytuację.
Ti dico tutto perché tu capisca la situazione. — Powiem ci wszystko, żebyś zrozumiał sytuację.
Ti a detto tutto perché tu capissi la situazione. — Powiedziałem ci wszystko, żebyś zrozumiał sytuację.

 

Ti dirò tutto perché tu capisca la situazione. — Powiem ci wszystko, żebyś zrozumiał sytuację.
Ti dico tutto perché tu capisca la situazione. — Powiem ci wszystko, żebyś zrozumiał sytuację.
Ti a detto tutto perché tu capissi la situazione. — Powiedziałem ci wszystko, żebyś zrozumiał sytuację.

 

Vuoi che faccia un salto in farmacia? Chcesz żebym skoczył do apteki?
Hai voluto che facessi un salto in farmacia? Chciałeś żebym skoczył do apteki?
cong. presente: io faccia, tu faccia, lui faccia, noi facciamo, voi facciate, loro facciano,
cong. imperfetto: io facessi, tu facessi, lui facesse, noi facessimo, voi faceste, loro facessero

 

Come vuoi che lo faccia? Co chcesz żebym z tym zrobił?

 

Non credo che possiate fare altrettanto. Nie wierzę, że możecie tyle zrobić 

 

Sembra semplice, ma è la cosa più difficile che si possa trovare in televisione.
Wydaje się to łatwe, ale to najtrudniejsze, co można znaleźć w telewizji.

 

Al posto tuo preferirei che lui non ci andasse.
Na twoim miejscu wolałbym, żeby tam nie szedł.

 

Al posto tuo preferirei che lui non ci andasse. Na twoim miejscu wolałbym, żeby tam nie szedł.

Avrei preferito che lui non ci andasse. Byłbym wolał, żeby on tam nie szedł.

Avrei preferito che lui non ci fosse andato. Byłbym wolał, żeby on tam nie był poszedł.
Non avrei mai pensato che Èva mi avesse mentito. Nigdy bym nie pomyślał, że Ewa okłamała mnie.
 

Ci consigliò che noi andassimo dal direttore. = Ci consigliò di andare dal direttore.
Poradził nam, żebyśmy poszli do dyrektora.