Rosyjski – Imiesłów

Nowa strona 1

IMIESŁÓW

• imiesłów to forma czasownika nie pełniąca w zdaniu funkcji orzeczenia

• imiesłów jest połączeniem znaczenia

  1. czasownik i przymiotnika – imiesłów przymiotnikowy

  2. czasownika i przysłówka – imiesłów przysłówkowy

 

 

IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY

imiesłowy

  – odmieniają się jak przymiotniki

  – posiadają: kategorię, rodzaj i liczbę

  – tworzą tzw. krótkie formy

  – zachowują aspekt czasownika, od którego zostały utworzone.
    читающий – czytający, верующая – wierząca, поющие – śpiewający


• imiesłowy przymiotnikowe dzielą się na:

  – imiesłowy czasu teraźniejszego – причастия настоящего времени

  – imiesłowy czasu przeszłego – причастия прошедшего времени  

  – imiesłowy strony czynnej – причастия действительного залога

  – imiesłowy strony biernej – причастия страдательного залога

 

imiesłów przymiotnikowy niedokonany: видеть – widzieć

czas teraźniejszy
czynny

czas teraźniejszy

bierny

czas przeszły

czynny

czas przeszły

bierny

видящий
widzący

видимый
widoczny

видевший

ten, który widział

виденный

ten, który był widziany

imiesłów przymiotnikowy dokonany: увидеть – zobaczyć

czas przeszły czynny

czas przeszły bierny

увидевший

ten, który zobaczył

увиденный

ten, którego zobaczono

 

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY

• łączy znaczenie: czasownika i przysłówka i określa okoliczności wykonania czynności
  ел, сидя – jadł siedząc; бежала подпрыгивая – biegła podskakując.

 

imiesłów przysłówkowy współczesny

w zależności od aspektu czasownika imiesłowy przysłówkowe współczesne dzielą się na:
1. imiesłowy przysłówkowe współczesne niedokonane – деепричастия несовершенного вида

    nieodmienne – tworzone dzięki połączeniu tematu czasownika w czasie teraźniejszym z przyrostkiem: а lub я

    берут, беря – biorą, biorąc; несут, неся – noszą, niosąc;

2. imiesłowy przysłówkowe współczesne dokonane – деепричастия совершенного вида

    tworzone są za pomocą przyrostka: в od tematu czasownika w czasie przeszłym
    проиграть, проиграв – przegrać, przegrawszy, толкнуть, толкнув – pchnąć, pchnąwszy

    * imiesłowy przysłówkowe współczesne, tworzone od czasowników zwrotnych mają końcówkę: сь
      смеясь – śmiejąc się, прогуливаясь – spacerując, одеваясь – ubierając się.