Niemiecki – Zaimek wskazujący

• zaimek wskazujący • przykłady

Zaimki wskazujące: der, die, das (l.mn) die – ten, ta, to, ci

l. poj

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

dieser Tag
dieses Tages
diesem Tag
diesen Tag

diese Dame
dieser Dame
dieser Dame
diese Dame

dieses Blatt
dieses Blattes
diesem Blatt
dieses Blatt

l.mn

N (M): wer, was – kto, co

G (D): wessen – czyj, czyja, kogo, czego
D (c): wem, wo, wann – komu, co, kiedy,
A (B): wen, was, wohin – kogo, co, dokąd

diese Tage
dieser Tage
diesen Tagen
diese Tage

diese Damen
dieser Damen
diesen Damen
diese Damen

diese Blatter
dieser Blatter
diesen Blattem
diese Blatter

• zaimki wskazujące odmieniają się jak rodzajnik określony

• zaimki wskazujące der, die, das, die różnią się tym od rodzajnika określonego, że są zawsze akcentowane.
  Ich habe seinen neuen Wagen gesehen. Der ist gut.
  Den merke ich mir. – Tego sobie zapamiętam.
  Das Buch gefällt mir. Das will ich kaufen. – Ta ksiązka podoba mi się. Kupię ją.
  Ich bin mir dessen sicher. – Tego jestem pewny.
  Die Kenntnisse derer, die Jura studieren wollen, sind gering. – Wiadomości tych, którzy chcą studiować prawo, są znikome.
 

 

ZAIMEK WSKAZUJĄCY – DAS DEMONSTRATIVPRONOMEN

Singular

N.
G.
D.
A.

dieser
dieses
diesem
diesen

jener
jenes
jenem
jenen

derselbe
desselben
demselben
denselben

der gleiche

des gleichen

dem gleichen

den gleichen

derjenige
desjenigen
demjenigen
denjenigen

ein solcher

eines solchen

einem solchen

einen solchen

Plural

N.
G.
D.
A.

diese
dieser
diesen
diese

jene
jener
jenen
jene

dieselben
derselben
denselben
dieselben

die gleichen

der gleichen

den gleichen

die gleichen

diejenigen
derjenigen
denjenigen
diejenigen

solche
solcher
solchen
solche

zaimki wskazujące:

• der, die, das (l.mn) die – ten, ta, to, ci
 


• dieser, diese, dieses, (l.mn) diese – ten, ta, to, ci

  odmieniają się jak rodzajniki określone: dieser Mann, mit dieser Frau, in diesem Haus


• jener, jene, jenes, (l.mn) jene – tamta, tamto, tamci

  – odmieniają się jak rodzajniki określone:
     Dieses Kleid gefällt mir besser als jenes. – Ta suknia podoba się mi bardziej niż tamta.
     Dieser Wein ist im Vergleich zu jenem viel besser. – To wino w porównaniu z tamtym jest dużo lepsze.


• derselbe, dieselbe, dasselbe (l.mn) dieselben – ten sam

  der gleiche, die gleiche, das gleiche (l.mn) die gleichen – taki sam 

  – odmieniają się następująco:

     1. pierwsza część – der, die, das tak jak rodzajnik określony

     2. druga jak przymiotnik po rodzajniku określonym
     Wir wohnen in demselben Haus. – Mieszkamy w tym samym domu.
     Sie befinden sich in derselben Situation. – Oni znajdują się w tej samej sytuacji.
     Müllers haben sich das gleiche Auto gekauft wie wir. – Mullerowie kupili sobie taki sam samochód jak my.
 

• derjenige, diejenige, dasjenige (l.mn) diejenigen – ten (konkretny)

  – odmieniają jak derselbe
     Derjenige Journalist, der diesen Artikel geschrieben hat, soll sich beim Chef melden. –

     Ten dziennikarz, który napisał ten artykut, ma się zgłosić do szefa.
     Du solltest vor allem denjenigen helfen, die große Schwierigkeiten haben. –

     Powinieneś pomóc przede wszystkim tym, którzy mają duże kłopoty.


• ein solcher, eine solche, ein solches (l.mn) solche – taki, taka, … 

  – odmieniają się tak jak przymiotnik z rodzajnikiem nieokreślonym
    Ich hatte einen solchen Hunger, dass mir fast schlecht wurde. – Byłem tak głodny, że niemalże zrobiło mi się niedobrze.
    Solchen Menschen wie sie traue ich nicht. – Nie ufam takim ludziom jak oni.
    Eine solche – Solch eine Hitze hatten wir schon lange nicht. – Takiego upału już dawno nie mieliśmy.

• selbst, selber – sam

  – są nieodmienne i używane przy rzeczowniku lub innym zaimku:
    Ich habe ihn selbst gefragt.
    Mein Nachbar selbst wird mit dir sprechen.
    Das kannst du selbst – selber machen.
  – zaimek selbst występuje w języku literackim, selber zaś raczej w mowie potocznej.
  – zaimek selbst jest niekiedy używany w znaczeniu „nawet”:
     Selbst dein bester Freund kann dir jetzt nicht helfen. – Nawet twój najlepszy przyjaciel nie może ci teraz pomóc.
  – selbst występuje również w wyrażeniach:
    Das versteht sich von selbst. – To rozumie się samo przez się.
    Das wird schon von selbst kommen. – To już przyjdzie/nadejdzie samo.