Niemiecki – Zaimek osobowy

•  zaimki osobowe • zaimek nieosobowy • przykłady

ZAIMEK OSOBOWY – DAS PERSONALPRONOMEN

zaimki osobowe w języku niemieckim w zasadzie zgadzają się z ich odpowiednikami w języku polskim.
różnica występuje w 3 osobie liczby mnogiej; zaimek "sie" oznacza zarówno: oni, one jaki i: pan, pani, państwo

  – jako forma grzecznościowa zaimek sie jest pisany zawsze wielką literą i

  – używa się go przy zwracaniu się do osób, z którymi nie jesteśmy „na ty”.

odmiennie od języka polskiego forma osobowa czasownika musi być używana zawsze z zaimkiem osobowym

  ich gehe (idę), wir gehen (idziemy) itd.
zaimki osobowe odmieniają się nieregularnie, tzn. każdy przypadek tworzy się od innego rdzenia

 

 

ZAIMEK OSOBOWY ODMIANA

liczba pojedyncza

N (mianownik): wer, was
G (dopełniacz) wessen
D (celownik): wem
A (biernik): wen, was

ich
meiner
mir (mi)
mich (mnie)

du
deiner
dir
dich (ciebie)

er
seiner
ihm (mu)
ihn (jego)

sie
ihrer
ihr
sie

es
seiner
ihm
es

liczba mnoga

N (mianownik): wer, was
G (dopełniacz) wessen
D (celownik): wem
A (biernik): wen, was

wir (my)
unser
uns (nam)
uns (nas)

ihr (wy)
eurer
euch
euch (was)

sie
ihrer
ihnen
sie

Sie
Ihrer
Ihnen
Sie (panu, pani ..)

dopełnienie wyrażone zaimkiem osobowym w bierniku, ma zawsze pierwszeństwo przed dopełnieniem 

  wyrażonym rzeczownikiem lub zaimkiem osobowym w celowniku.
  Ich kaufe dem Kind das Buch.
  Ich kaufe ihn das Buch
  Ich kaufe es dem Kind

  Ich kaude es ihm
 

 

ZAIMEK NIEOSOBOWY ES – DAS UNPERSÖNLICHE PRONOMEN

• zaimek oznacza 3 osobę liczby pojedynczej oraz zastępuje rzeczownik rodzaju nijakiego
  Da hängt ein Bild. Es ist schön.


• występuje również:
  – jako podmiot przy czasownikach wyrażających postrzeganie i uczucia, jeśli sprawca zdarzenia jest nieznany:

    Es klopft an die Tür. – Słychać pukanie do drzwi.; Es friert mich = lch friere. – Marznę.
    Es wird mir schlecht. – Robi mi się niedobrze.; Es ärgert/freut uns sehr, dass … – Zlości/cieszy nas, że …
  – przy czasownikach wyrażających zjawiska natury:
    es regnet – pada; es schneit – śnieży; es donnert – grzmi; es blitzt – błyska; Es wird dunkel. – Robi się ciemno.
  – w wyrażeniach i zwrotach:
    Es geht mir gut. – Dobrze mi idzie; Es gefällt uns in dieser Stadt. – Podoba nam się w tym mieście.
    Es kommt auf das Wetter an. – To zależy od pogody.; Es gibt im Zimmer nur einen Tisch. – W pokoju jest tylko jeden stół.
    Worum geht es (handelt es sich) hier? – O co tutaj chodzi?;     Ich habe es eilig. – Śpieszy mi się.
  – w zdaniach w stronie biernej – tylko na początku zdania!

    Es wurde mir gesagt, dass … – Powiedziano mi, że…
    Es wird hier bis in die Nacht gesungen und getanzt. – Tutaj śpiewa się i tańczy do nocy.


• po zaimku es czasownik może wystąpić w liczbie mnogiej
  Es warten viele Leute auf mich. – Dużo ludzi czeka na mnie.
  Es passieren zu viele Unfälle auf den Straßen. – Na ulicach zdarza się za dużo wypadków.