Niemiecki – Zaimek nieokreślony

• zaimek nieokreślony • przykłady

ZAIMEK NIEOKREŚLONY – DAS INDEFINITPRONOMEN

zaimki nieokreślone odnoszą się do bliżej nieokreślonych osób i rzeczy

N.
G.
D.
A.

man

einem
einen

jemand
jemandes
jemand- em
jemand- en

niemand
niemandes
niemand- em
niemand- en

einer
eines
einem
einen

kein- es
keines
keinem
kein- es

man

• używany jest dla określenia podmiotu oznaczającego osobę bliżej nieznaną

• łączy się z 3 osobą liczby pojedynczej czasownika

• zaimka man tłumaczy się w połączeniu z czasowniekiem w 3 osobie liczby pojedynczej lub z zaimkiem „się”:
• man występuje tylko w stronie czynnej, w stronie biernej zaś jest zastępowany albo zaimkiem es, albo zanika w ogóle

  Man spricht hier Deutsch. – Mówi się tutaj po niemiecku.
  In Italien trinkt man viel Wein. – We Włoszech pije się dużo wina.
  Das kann man nicht machen. – Tego nie można zrobić.
  Hier darf man nicht rauchen. – Tu nie wolno palić.
  Man hat mir gesagt, dass … – Powiedziano mi, że …

 

jemand – ktoś, niemand – nikt

• oba zaimki używane są tylko w liczbie pojedynczej
  Jemand hat mir beim Aussteigen geholfen. – Ktoś pomógł mi przy wysia¬daniu.
  Haben Sie mit jemand- em gesprochen? – Czy rozmawiał Pan z kimś?
  Nein, ich habe mit niemand- em gesprochen. – Nie, z nikim nie rozmawiałem.
• tłumacząc zdania z niemand na polski używa się podwójnego zaprzeczenia – w niemieckim wystarcza samo niemand

  Niemand kommt heute zu mir. – Nikt dzisiaj do mnie nie przyjdzie.

 

etwas – coś, nichts – nic, viel – dużo, wenig – mało

Du musst etwas machen. – Musisz coś zrobić.
Sie versteht nichts. – Ona nic nie rozumie.
Ich sehe hier etwas Schönes. – Widzę tu coś ładnego.
Sein Verhalten verspricht nichts Gutes. – Jego zachowanie nie obiecuje niczego dobrego.
rzeczowniki pochodzenia przymiotnikowego po tych zaimkach pisane są wielką literą

  wenig Gutes, viel Interessantes

po zaimku alles rzeczowniki odprzymiotnikowe pisane są również wielką literą, lecz mają końcówkę: e – alles Gute.

 

jeder, jede, jedes (l.mn) alle każdy, każda, każde, wszyscy

odmieniają się jak rodzajnik określony:
  Jeder Student muss diese Prüfung bestehen. – Każdy student musi zdać ten egzamin.
  Der Lehrer hat jeden Schüler einzeln gefragt. – Nauczyciel zapytał każdego ucznia pojedynczo.
  Man kann nicht jeder Frau trauen. – Nie każdej kobiecie można zaufać.

 

mancher, manche, manches (l.mn) manche – niektóry, niejeden

zaimki te odmieniają się jak rodzajnik określony:
  Manche Sportler trainieren zweimal täglich. – Niektórzy sportowcy trenują dwa razy dziennie.
  Das hat schon mancher vor ihm gesagt. – To już niejeden przed nim powiedział.

 

irgen

irgendwer – ktokolwiek, irgendjemand  – ktoś, irgendeiner – ktoś, irgendetwas – cokolwiek, irgendwie – jakoś,

irgendwann – kiedyś, irgendwo – gdzieś

 

einer, eine, ein, eines (l.mn) welche

einer, eine, ein, eines są zaimkami oznaczającymi jedną osobę z grupy lub jedną rzecz z wielu welche

• przy zaprzeczeniach zaimki te brzmią: keiner, keine, kein, keines (l.mn) keine
  Gibt es hier einen Schüler? – Ja, dort steht einer.
  Kennst du ein Mittel dagegen? – Ja, ich kenne eins.
  Warten Sie auch auf den Bus? – Ja, aber leider kommt keiner.
  Siehst du hier einen Sportwagen? – Nein, ich sehe keinen.
  Hier soll es gute Bücher geben, aber ich habe noch keins gesehen. Hast du vielleicht welche entdeckt?
• formą zastępczą – w odpowiedziach lub pytaniach w języku potocznym dla rzeczowników występujących bez rodzajnika –  

  najczęściej chodzi o tzw. rzeczowniki materiałowe są zaimki welcher, welche, welches (l.mn) welche dla treści twierdzącej

  oraz kein- dla treści przeczącej, np.:
  Brauchst du Käse? – Nein, ich habe noch welchen zu Hause.
  Brauchen Sie noch Geld? – Ja, ich brauche noch welches.
  Möchten Sie noch Salat? – Nein, danke, ich möchte keinen mehr.
  Haben Sie Bananen? – Nein, heute habe ich keine.

 

alles

alles – wszystko,

 

viel

viel – dużo,

 

einige / ein paar

einige / ein paar – kilka, parę,

 

mehrere

mehrere – liczni, liczne, dużo,

 

ein wenig / ein bisschen

ein wenig / ein bisschen – trochę, troszeczkę,

 

sämtlich

sämtlich – wszelki