Niemiecki – Tryby warunkowy i łączący

• Konjunktiv • wzór odmiany • Konjunktiv Imperfekt • Konjunktiv Plusquamperfekt • przykłady

TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY DER KONJUNKTIV

wyróżnia się dwa rodzaje trybu przypuszczającego:

Konjunktiv I

stosowany głównie w mowie zależnej, składa się z:
• Konjunktiv Präsens
• Konjunktiv Perfekt
• Konjunktiv Futur

Konjunktiv II

stosowany dla wyrażenia: życzenia, przypuszczenia, prośby, rozkazu, możliwości (najczęściej nierzeczywistych), składa się z:
• Konjunktiv Imperfekt
• Konjunktiv Plusquamperfekt

 

 

KONJUNKTIV I

budowa

• konjunktiv I präsens tworzy się dodając do tematu bezokolicznika końcówkę: e + odpowiednie końcówki osobowe
 
oprócz: 2. i 3. os. lp. i 2. os. Im. formy konjuktiv präsens są takie same jak końcówki trybu oznajmującego

   dlatego też formy identyczne z  trybem oznajmującym zastępowane są często przez inny wariant trybu łączącego
• konjunktiv I posiada następujące formy czasowe:

  1. Konjunktiv I Präsens: er gehe, er sage
  2. Konjunktiv I Perfekt: er sei gegangen, er habe gesagt
  3. Konjunktiv I Futur I: er werde gehen, er werde sagen
  4. Konjunktiv I Futur II: er werde gegangen sein, er werde gesagt haben

 

WZÓR ODMIANY TRYBU KONJUNKTIV  I

 

 

Präsens

Perfect + imiesłów cz. przeszłego

Futur + bezokolicznik

Indicative

Konjunktiv

Indicative

Konjunktiv

Indicative

Konjunktiv

ich

du

er

wir

ihr

sie

frage
fragst

fragt
fragen
fragt

fragen

frage
fragest
frage
fragen
fraget
frag
en

habe / sein
hast / bist
hat / ist
haben / sind
habt / seid
haben / sind

habe / sei
habest / seiest
habe / sei
haben / seien
habet / seiet
haben / seien

werde
wirst
wird
werden
werdet
werden

werde
werdest

werde
werden
werdet
werden

 

zastosowanie

• mowa zależna

  Er sagt, er werde kommen – On mówi, on przyjdzie

  Er kommt heute nicht, weil er keine Zeit habe. – Nie przyjdzie dziś, bo jak powiedział, nie ma czasu.

  (w tym przykładzie tylko forma konjuktiv wskazuje, że jest to mowa zależna)

  * w języku potocznym używanie Konjunktivu I jest fakultatywne – można więc powiedzieć albo
     Mein Mann sagt, du seist ein guter Mensch.= konjuktiv
     Mein Mann sagt, daß du ein guter Mensch bist.= indicativ

• do wyrażenia życzenia, którego realizacja jest możliwa (szczególnie z czasownikiem mögen):
   Möge er glücklich sein! – Oby był szczęśliwy!
   Es lebe der Frieden! – Niech żyje pokój

• do wyrażenia różnych poleceń, nakazów i rozkazów w zdaniach z zaimkiem man (adresat nieokreślony):
  – w receptach i przepisach chodzi o zalecenie: Man nehme 3 Eier… (Należy) wziąć trzy jajka…
  – jako apel do czytelnika: Man Stelle sich vor… Wyobraźmy sobie…

  – dla wyrażenia ogólnych powinności i obowiązków: Man beachte die Regeln! – Należy przestrzegać reguł!
• w stylu naukowym dla wyrażenia rozkazu pozornego, przyzwolenie, pozwolenia:

  Es sei hier darauf hingewiesen, daß… Należy tu zwrócić uwagę na to, że…
  Es sei dem, wie ihm wolle! – Niech tani będzie, jak chce!
  Wie dem auch sei, ich gehe mit! – Tak czy owak, pójdę z wami (z nimi)!
  So sei es! – Niech tak będzie!
• w funkcji rozkazującej w formach grzecznościowych czasownika sein:

  Seien Sie so lieb… – Niech pan będzie tak dobry…
• w zdaniach porównawczych, zwłaszcza w języku pisanym:

  Sie sieht aus, als sei sie krank. – Wygląda, jakby była chora.

• fakultatywnie w zdaniach celowych i w zdaniach, zależnych od czasowników modalnych, wyrażających życzenie lub

  odcienie imperatywności – głównie w języku pisanym:
  Sie wollte, daß er glücklich sei. – Chciała, aby był szczęśliwy.

 

 

KONJUNKTIV II

Konjunktiv II Imperfekt – odnosi się do teraźniejszości i przyszłości
Konjunktiv II Perfekt – odnosi się do przeszłości

Konjunktiv Imperfekt (Prateritum)

• forma Konjunktiv Imperfekt dla czasowników słabych jest identyczna z formą czasu Imperfekt tr. oznajmującego
 
ich machte znaczy zarówno: zrobiłem jak też: zrobiłbym
• formę Konjunktiv Imperfekt dla czasowników mocnych tworzy się biorąc za podstawę czasownik w pierwszej osobie czasu Imperfekt trybu oznajmującego i dodając do niego końcówki osobowe, * samogłoski a, o, u ulegają przegłosowi.

 

WZÓR ODMIANY TRYBU KONJUNKTIV  II

 

 

Imperfect

Plusquamperfekt

czasówniki słabe = taka sama forma

czasowniki mocne = 1 os. + końcówki

posiłkowy w kon.imp + imiesłów cz. przeszłego

Indicative

Konjunktiv

Indicative

Konjunktiv

Indicative

Konjunktiv

ich

du

er

wir

ihr

sie

fragte
fragtest
fragte
fragten
fragtet
fragten

fragte
fragtest
fragte
fragten
fragtet
fragten

ging
gingst
ging
gingen
gingt
gingen

ginge
gingest
ginge
gingen
ginget
gingen

hatte / war
hattest / warst
hatte / war
hatten / waren
hattet / wart
hatten / waren

hätte / wäre
hättest / wärest
hätte / wäre
hätten / wären
hättet / wäret
hätten / wären

 

zastosowanie

tryb przypuszczający – wyrażenie przypuszczeń, życzeń możliwych do spełnienia (najczęćciej konjunktiv Imperfekt)

  Der Techniker konnte zu Ihnen kommen. – Technik mógłby przyjść do pana.
  Wir müsten uns den Laptop auf jeden Fali erst einmal ansehen. – W każdym razie musielibyśmy ten laptop najpierw obejrzeć.
  Besser wäre es, wenn wir das Gerät hier hätten. – Byłoby lepiej, gdybyśmy ten sprzęt mieli tutaj.

  Lebte er doch noch.- Gdyby jeszcze żył!
  Käme er doch bald wieder! – Oby jak najprędzej wrócił!
  Czasem funkcję tę przejmuje czasownik mögen lub. wollen:
  Möchte er doch bald kommen! Zęby tak jak najprędzej wrócił! Wollte Gott! Dałby Bóg!

   Ich wünschte, sie wäre jetzt hier. – Pragnąłbym, żeby teraz była tutaj.
  * do złagodzenia kategoryczności zdania
     Könnten wir nicht einen Ausflug machen? Czy nie moglibyśmy po- jechać/pójść na wycieczkę?

• zdania warunkowe
  – możliwych do realizacji
    Wenn ich Geld hätte, ginge ich ins Restaurant. – Gdybym miał pieniądze, poszedłbym do restauracji
  – niemożliwych do realizacji
     Wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich fliegen. – Gdybym był ptakiem, potrafiłbym fruwać.
     Wenn ich gestem Zeit gehabt hätte, wäre ich zu dir gekommen. – Gdybym był wczoraj miał czas, byłbym przyszedł do ciebie.
• mowa zależna

  – w języku literackim, gdy mówiący, referując zdania drugiej osoby, ma zastrzeżenia co do ich prawdziwości:
    Er sagte, Dieter wäre krank. Powiedział, że Dieter jakoby jest chory.
  – w starannym języku zastępuje on te formy Konjunktivu I, które brzmią tak samo jak tryb oznajmujący:
    1.os.lp: zamiast: Er sagte, ich habe ihn betrogen. – Er sagte, ich hätte ihn betrogen. Powiedział, że go oszukałem.
    1.os.Im. zamiast: Sie behauptete, wir haben ihr nicht geantwortet. – Sie behauptete, wir hätten ihr nicht geantwortet. –

    Twierdziła, jakobyśmy jej nie odpowiedzieli.
    3. os. Im.: zamiast: Werner meinte, sie haben ihn belogen. –  Werner meinte, sie hätten ihn belogen. –

    Werner sądził, że go okłamali.
• zdanie porównawcze

   Sie sah mich so an, als wenn sie beleidigt wäre. – Spojrzała na mnie tak, jakby była obrażona.

• fakultatywnie w zdaniach podrzędnych, zależnych od negowanego zdania głównego:
  – w zdaniach z daß (że) lub z zaimkiem względnym:
    Ich weiß nichts davon, daß er schlecht gehandelt hätte. – Nie wiem nic o tym, żeby on źle postąpił.
  – w zdaniach z als daß:
    Sie ist zu beschäftigt, als daß sie mitmachen könnte. – Jest zbyt zajęta,, aby mogła z nami/nimi współpracować.
  – w zdaniach z ohne daß:
    Günter antwortete, ohne daß sie ihn gefragt hätte. – Günter odpowiedział, pomimo że go nie pytała.
• niekiedy dla wyrażenia ostrożnego przypuszczenia, szczególnie z czasownikiem dürfen lub können

  Das könnte wahr sein. – Mogłoby to być prawdą.
  Das wäre das beste für dich. – To byłoby najlepsze dla ciebie.
  Das dürfte genügen. – To powinno wystarczyć.
• fakultatywnie w wyrażeniach informacyjnych o zakończeniu czegoś:
  Das wäre alles. – To wszystko.
• w zdaniach pytających dla wyrażenia wątpliwości lub niepewności zwłaszcza z czasownikiem sollen

  Wäre das seine Schwester? = Sollte das seine Schwester sein? – Czyżby to była jego siostra?
 

 

PORÓWNANIE KONJUNKTIV II IMPERFECT I PLUSQUAMPERFEKT

IMPERFEKT – odnosi dla teraźniejszości i przyszłości

PLUSQUAMPERFEKT – odnosi się dla przeszłości

w zdaniach porównawczych nierzeczywistych z: „als wenn", „als ob", „als"

Er spricht als ob er ein Ausländer wäre. =

Er spricht als wäre er ein Ausländer. –

On mówi, jak gdyby był obcokrajowcem.

Sie sieht so aus, als ob / als wenn sie krank wäre. –

Ona wygląda tak, jak gdyby była chora.

 

Er sprach, als ob er ein Ausländer gewesen wäre. =

Er sprach, als wäre er ein Ausländer gewesen. –
On mówił, jak gdyby był obcokrajowcem.

Der Mann aß so schnell, als ob er seit Tagen nichts gegessen hätte. –   Ten mężczyzna jadł tak szybko, jak gdyby od wielu dni nic nie jadł.

 

w zdaniach wyrażających życzenie z partykułami: doch, nur, doch nur, bloß

możliwych do spełnienia

nie możliwych do spełnienia

z wenn lub bez wenn

Wenn du doch hier wärest!
Wärest du doch hier! – Obyś był tutaj!

Ich ginge gern spazieren. – Chętnie poszedłbym na spacer.
Wenn er doch/nur heute käme!; Käme er doch/nur heute! –

Gdyby / żeby on dzisiaj przyszedł!

Wenn ich doch nur schon gesund wäre!; Ware ich doch nur schon gesund! – Gdybym / żebym już byt zdrowy!

 

Wenn du doch hier gewesen wärest!
Wärest du doch hier gewesen! – Żebyś wtedy był tutaj!
Wenn ich vor der Prüfung doch mehr gelernt hätte!  = Hätte ich vor der Prüfung doch mehr gelernt! –

Gdybym się – był więcej uczył przed egzaminem!
Wären wir damals doch nach Hause gefahren! – Gdybyśmy wówczas pojechali do domu!

po:„ich wünschte" „ich wollte"

Wenn ich mehr Zeit hätte käme ich zu dir.
Hätte ich mehr Zeit, so käme ich zu dir. –
Gdybym miała więcej czasu, przysziabym do ciebie.

 

 

 

w zdaniach warunkowych

możliwych do spełnienia

nie możliwych do spełnienia

z wenn lub bez wenn

Wenn ich mehr Zeit hätte käme ich zu dir.
Hätte ich mehr Zeit, so käme ich zu dir. –
Gdybym miała więcej czasu, przyszłabym do ciebie.
Wenn es heute nicht regnete, bliebe ich nicht zu Hause.

Gdyby dziś nie padał deszcz, nie pozostałbym w domu.

Wenn ich damals mehr Zeit gehabt hätte, wäre ich zu dir gekommen.
Hätte ich damals mehr Zeit gehabt so wäre ich zu dir gekommen. –
Gdybym wówczas miała więcej czasu, przyszłabym do ciebie.

z:„fast" „beinahe"

 

Fast wäre ich ertrunken. – Nieomal utopiłbym się.

Beinahe wäre ich gefallen. – Nieomal updałbym

w formach grzecznościowych z czasownikiem modalnym

Konntest du mir heutige Zeitung kaufen? –

Czy mógłbyś kupić mi dzisiejszą gazetę?

Könntest du mir das Buch leihen? –

Czy mógłbyś mi pożyczyć książkę?
Dürfte ich Sie stören? – Czy wolno mi panu przeszkodzić?
Wären Sie so freundlich? – Czy byłby pan tak uprzejmy?

 

Du hättest dich anders verhalten sollen. –

Powinieneś był inaczej się zachować.
Sie hätten bei Rot stehen bleiben müssen/sollen. –

Powinien był pan zatrzymać się przed czerwonym światłem.
 Ihr hättet die Lehrerin nicht beleidigen dürfen. –

Nie wolno wam było/Nie mieliście prawa obrażać nauczycielki.
 

w zdaniach skutkowych:

Dieser Deutsche spricnt zu schnell, als dass ich ihn verstehen könnte. – Ten Niemiec mówi za szybko, żebym mógł go zrozumieć.
 

 

w zdaniach pytających z odcieniem niedowierzania

Ginge sie wirklich ins Kino? –
Czy ona rzeczywiście poszłaby do kina?
 

Wäre sie wirklich ins Kino gegangen? –

Czyżby ona rzeczywiście poszła do kina?

Er hätte wirklich solche Fehler gemacht? – Czyżby rzeczywiście popełnił takie błędy?

 

KONDITIONAL – KONJUNKTIV III
opisowa forma trybu przypuszczającego

KONDITIONAL I

zastępuje Konjuktiv. Imperfect i inne formy Konjunktiv I i II

würde w Konjunktiv Imperf. + bezokolicznik I(Infinitiv I)

 

ich würde fragen
du würdest fragen
er würde fragen
wir würden fragen
ihr würdet fragen
sie würden fragen
 

KONDITIONAL II

zastępuje Konjunktiv Plusquamperfekt.

würde w Konjunktiv Imperf.+ bezokolicznik II (Infinitiv II)

 

ich würde gefragt haben
du würdest gefragt haben
er würde gefragt haben
wir würden gefragt haben
ihr würdet gefragt haben
sie würden gefragt haben

Konditional zwany również Konjunktivem III  może zastępować Konjunktiv I i Konjunktiv II
  pozwala uniknąć nieregularnych form czasowników w Konjunktivu II lub identycznych z trybem oznajmującym form czasowników słabych

• typy zdań z würde
    a. zdanie główne okresu warunkowego:
    Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich ihm helfen. – Gdybym miał możność, pomógłbym mu.
    b) zdanie podrzędne okresu warunkowego (tylko gdy Konjunktiv II nie różni się od trybu oznajmującego):
    Würde er das tun, so würde er Aufsehen erregen. – Gdyby to uczynił, wywołałby sensację.
    c) w zdaniu życzeniowym (ze spójnikiem wenn, zwłaszcza w mowie potocznej):
    Wenn sie doch kommen würde! – Żeby tak przyszła!
    d) w zdaniu porównawczym (gdy treść zdania odnosi się do przyszłości):
    Es sieht so aus, als würde es gleich anfangen zu regnen. – Wygląda tak, jakby miało zaraz zacząć padać.
    e) w zdaniach głównych dla złagodzenia kategoryczności wezwania:
    Würden Sie das tun? – Mógłby pan to zrobić?
    f) w zdaniach, zależnych od negowanego zdania głównego:
       – zdanie względne:
         Ich kenne keinen Menschen, der das ertragen würde. Nie znam człowieka, który by to zniósł.
       – zdanie z daß:
         Ich bin nicht sicher, daß er mich einladen würde. Nie jestem przekonany, że zaprosiłby mnie.
       – zdania z ohne daß:
         Mein Bruder studiert Medizin, ohne daß er sich dafür besonders interessieren würde. –

         Mój brat studiuje medycynę, chociaż nie interesuje się nią szczególnie.
    g) w zdaniach zawierających ostrożne przypuszczenie:
        Das würde genügen. To by wystarczyło. / To powinno wystarczyć.
• würde zastępuje Konjunktiv I w mowie zależnej, gdy ten nie różni się formą od trybu oznajmującego:

  – zamiast Indikativu: Ich sagte, wir werden uns freuen. =  Ich sagte, wir würden uns freuen. –

    Powiedziałem, że będziemy się cieszyć/że się ucieszymy.

 

 

PRZYKŁADY

Er spricht als ob er ein Ausländer würde sein / wäre. = Er spricht als wäre er ein Ausländer.

On mówi, jak gdyby był obcokrajowcem.

 

Er sprach, als ob er ein Ausländer würde gewesen sein / gewesen wäre. = Er sprach, als wäre er ein Ausländer gewesen.
On mówił, jak gdyby był obcokrajowcem.


Sie sieht so aus, als ob / als wenn sie krank sein würde / wäre.

Ona wygląda tak, jak gdyby była chora.
 
Der Mann aß so schnell, als ob er seit Tagen nichts gegessen haben würde / hätte.

Ten mężczyzna jadł tak szybko, jak gdyby od wielu dni nic nie jadł.

Sie war dünn und blond, und besaß doppelt so viel Hals, wie notwendig gewesen wäre.

Była szczupła i blond, i miała dwa razy tyle szyi niż było konieczne.

 

Andernfalls wäre <konj. imprefect> es ihm an diesem Morgen schwer gefallen, sich auf die Bohrer zu konzentrieren.

W przeciwnym razie byłoby mu trudno skoncentrować się na wiertarkach.

 

Der Techniker würde können / könnte zu Ihnen kommen. <kond.pres / konj.imp>

Technik mógłby przyjść do pana.
 

Mein Traumhaus hätte / würde haben riesige Fenster und eine sonnige Terrasse. (kon II imp) / (kond I)

Mój wymarzony dom miałby ogromne okna i nasłoneczniony taras.
Present: ich habe. du hast. er hat. wir haben. ihr habt. sie haben.
Imperfect: ich hatte. du hattest. er hatte. wir hatten. ihr hattet. sie hatten.
Kon. II Imperfekt: ich hätte. du hättest. er hätte. wir hätten. ihr hättet. sie hätten.
Kond. I: ich würde haben. du würdest haben. er würde haben. wir würden haben. ihr würdet haben. sie würden haben.
 

Was sagten bloß die Nachbarn, sollten die Potters eines Tages in ihrer Straße aufkreuzen? (kon II imp)

Was würden bloß die Nachbarn sagen, sollten die Potters eines Tages in ihrer Straße aufkreuzen? (kond I)
Co powiedzieliby sąsiedzi, gdyby Potterowie pojawili się na ich ulicy?

Present: ich sage. du sagst. er sagt. wir sagen. ihr sagt. sie sagen.
Imperfect: ich sagte. du sagtest. er sagte. wir sagten. ihr sagtet. sie sagten.
Kon. II Imperfekt: ich sagte. du sagtest. er sagte. wir sagten. ihr sagtet. sie sagten.
Kond. I: ich würde sagen. du würdest sagen. er würde sagen. wir würden sagen. ihr würdet sagen. sie würden sagen.
 

Ich fragte den Chef, was er darüber denkt. (kon II imp)
Ich würde den Chef fragen, was er darüber denkt.
(kond I)

Zapytałbym szefa, co on myśli na ten temat.

Present: ich frage. du fragst. er fragt. wir fragen. ihr fragt. sie fragen.
Imperfect: ich fragte. du fragtest. er fragte. wir fragten. ihr fragtet. sie fragten.
Kon. II Imperfekt: ich fragte. du fragtest. er fragte. wir fragten. ihr fragtet. sie fragten.
Kond. I: ich würde fragen. du würdest fragen. er würde fragen. wir würden fragen.
ihr würdet fragen. sie würden fragen.
 

Ohne meine Hilfe löste er das Kreuzworträtsel nicht .

Ohne meine Hilfe würde er das Kreuzworträtsel nicht lösen.

Bez mojej pomocy nie rozwiązałby tej krzyżówki.

Present: ich löse. du löst. er löst. wir lösen. ihr löst. sie lösen.
Imperfect: ich löste. du löstest. er löste. wir lösten. ihr löstet. sie lösten.
Kon. II Imperfekt: ich löste. du löstest. er löste. wir lösten. ihr löstet. sie lösten.
Kond. I: ich würde lösen. du würdest lösen. er würde lösen. wir würden lösen. ihr würdet lösen. sie würden lösen.
 

Was machtet ihr an meiner Stelle?

Was würdet ihr an meiner Stelle machen?

Co zrobilibyście na moim miejscu?

ich mache. ich machte. ich habe gemacht
Present: ich mache. du machst. er macht. wir machen. ihr macht. sie machen.
Imperfect: ich machte. du machtest. er machte. wir machten. ihr machtet. sie machten.
Kon. II Imperfekt: ich machte. du machtest. er machte. wir machten. ihr machtet. sie machten.
Kond. I: ich würde machen. du würdest machen. er würde machen. wir würden machen. ihr würdet machen. sie würden machen.

Ihr solltet ihn vermeiden.
Ihr würdet ihn vermeiden sollen
.

Powinniście go unikać.

ich soll. ich sollte. ich habe gesollt
Present: ich soll. du sollst. er soll. wir sollen. ihr sollt. sie sollen.
Imperfect: ich sollte. du solltest. er sollte. wir sollten. ihr solltet. sie sollten.
Kon. II Imperfekt: ich sollte. du solltest. er sollte. wir sollten. ihr solltet. sie sollten.
Kond. I: ich würde sollen. du würdest sollen. er würde sollen. wir würden sollen. ihr würdet sollen. sie würden sollen.

Ich könnte dich morgen besuchen. –

Ich würde dich morgen besuchen können 

Mógłbym cię jutro odwiedzić. wgdar

Present: ich kann. du kannst. er kann. wir können. ihr könnt. sie können.
Imperfect: ich konnte. du konntest. er konnte. wir konnten. ihr konntet. sie konnten.
Kon. II Imperfekt: ich könnte. du könntest. er könnte. wir könnten. ihr könntet. sie könnten.
Kond. I: ich würde können. du würdest können. er würde können. wir würden können. ihr würdet können. sie würden können.

 

Wir müssten uns beeilen, um rechtzeitig zu kommen.

Wir würden uns beeilen müssen, um rechtzeitig zu kommen.

Musielibyśmy się pospieszyć, żeby przyjść na czas.
ich muss. ich musste. ich habe gemusst
Present: ich muss. du musst. er muss. wir müssen. ihr müsst. sie müssen.
Imperfect: ich musste. du musstest. er musste. wir mussten. ihr musstet. sie mussten.
Kon. II Imperfekt: ich müsste. du müsstest. er müsste. wir müssten. ihr müsstet. sie müssten.
Kond. I: ich würde müssen. du würdest müssen. er würde müssen. wir würden müssen. ihr würdet müssen. sie würden müssen.
 

Silke möchte etwas mehr Freizeit haben.

Silke würde etwas mehr Freizeit mögen haben .

Silke chciałaby mieć trochę więcej czasu wolnego.
ich mag. ich mochte. ich habe gemocht
Present: ich mag. du magst. er mag. wir mögen. ihr mögt. sie mögen.
Imperfect: ich mochte. du mochtest. er mochte. wir mochten. ihr mochtet. sie mochten.
Kon. II Imperfekt: ich möchte. du möchtest. er möchte. wir möchten. ihr möchtet. sie möchten.
Kond. I: ich würde mögen. du würdest mögen. er würde mögen. wir würden mögen. ihr würdet mögen. sie würden mögen.

 

Sie wäre wirklich nach Wien gefahren?

Sie würde wirklich nach Wien gefahren sein?

Czyżby rzeczywiście pojechała do Wiednia?

Konditional II Plusquamperfect

Kon. II Plus: ich wäre gefahren. du wärest gefahren. er wäre gefahren. wir wären gefahren. ihr wäret gefahren. sie wären gefahren.
Kond. II: ich würde gefahren sein. du würdest gefahren sein. er würde gefahren sein. wir würden gefahren sein. ihr würdet gefahren sein. sie würden gefahren sein.

Fast / Beinahe wäre es zu einem frontalen Zusammenstoß gekommen.

Prawie /o mały włos doszłoby do czołowego zderzenia.

 

Zuerst ginge er in einen Supermarkt, um Einkäufe zu machen.

Zuerst würde er in einen Supermarkt gehen, um Einkäufe zu machen.

Najpierw poszedłby do supermarketu, żeby zrobić zakupy.

ich gehe. ich ging. ich bin gegangen
Present: ich gehe. du gehst. er geht. wir gehen. ihr geht. sie gehen.
Imperfect: ich ging. du gingst. er ging. wir gingen. ihr gingt. sie gingen.
Kon. II Imperfekt: ich ginge. du gingest. er ginge. wir gingen. ihr ginget. sie gingen.
Kond. I: ich würde gehen. du würdest gehen. er würde gehen. wir würden gehen. ihr würdet gehen. sie würden gehen.
 

Vielleicht fändet ihr auf dem Flohmarkt einen Tisch zu günstigerem Preis.

Vielleicht würdet ihr auf dem Flohmarkt einen Tisch zu günstigerem Preis finden.

Może na pchlim targu znaleźlibyście stół w bardziej korzystnej cenie.

ich finde. ich fand. ich habe gefunden
Present: ich finde. du findest. er findet. wir finden. ihr findet. sie finden.
Imperfect: ich fand. du fandest. er fand. wir fanden. ihr fandet. sie fanden.
Kon. II Imperfekt: ich fände. du fändest. er fände. wir fänden. ihr fändet. sie fänden.
Kond. I: ich würde finden. du würdest finden. er würde finden. wir würden finden. ihr würdet finden. sie würden finden.
 

Ich gäbe dir meinen Füller, aber ich habe leider nur einen.

Ich würde dir meinen Füller geben, aber ich habe leider nur einen.

Dałabym ci moje pióro, ale mam niestety tylko jedno.

ich gebe. ich gab. ich habe gegeben
Present: ich gebe. du gibst. er gibt. wir geben. ihr gebt. sie geben.
Imperfect: ich gab. du gabst. er gab. wir gaben. ihr gabt. sie gaben.
Kon. II Imperfekt: ich gäbe. du gäbest. er gäbe. wir gäben. ihr gäbet. sie gäben.
Kond. I: ich würde geben. du würdest geben. er würde geben. wir würden geben. ihr würdet geben. sie würden geben.
 

Wir blieben gerne noch länger, aber der Taxifahrer wartet schon 10 Minuten auf uns.

Wir würden gerne noch länger bleiben, aber der Taxifahrer wartet schon 10 Minuten auf uns.
Chętnie zostalibyśmy dłużej, ale taksówkarz czeka na nas już 10 minut.

ich bleibe. ich blieb. ich bin geblieben
Present: ich bleibe. du bleibst. er bleibt. wir bleiben. ihr bleibt. sie bleiben.
Imperfect: ich blieb. du bliebst. er blieb. wir blieben. ihr bliebt. sie blieben.
Kon. II Imperfekt: ich bliebe. du bliebest. er bliebe. wir blieben. ihr bliebet. sie blieben.
Kond. I: ich würde bleiben. du würdest bleiben. er würde bleiben. wir würden bleiben. ihr würdet bleiben. sie würden bleiben.

 

Ich ließe über Nacht das Licht im Flur brennen.

Ich würde über Nacht das Licht im Flur brennen lassen.

Zostawiłabym na noc włączone światło w korytarzu

ich lasse. ich ließ. ich habe gelassen
Present: ich lasse. du lässt. er lässt. wir lassen. ihr lasst. sie lassen.
Imperfect: ich ließ. du ließest. er ließ. wir ließen. ihr ließt. sie ließen.
Kon. II Imperfekt: ich ließe. du ließest. er ließe. wir ließen. ihr ließet. sie ließen.
Kond. I: ich würde lassen. du würdest lassen. er würde lassen. wir würden lassen. ihr würdet lassen. sie würden lassen.
 

 

Sie ließe ihre Tochter nicht allein in die Ferien fahren.

Sie würde ihre Tochter nicht allein in die Ferien fahren lassen.

Nie pozwoliłaby swojej córce pojechać samej na wakacje.

ich lasse. ich ließ. ich habe gelassen
Present: ich lasse. du lässt. er lässt. wir lassen. ihr lasst. sie lassen.
Imperfect: ich ließ. du ließest. er ließ. wir ließen. ihr ließt. sie ließen.
Kon. II Imperfekt: ich ließe. du ließest. er ließe. wir ließen. ihr ließet. sie ließen.
Kond. I: ich würde lassen. du würdest lassen. er würde lassen. wir würden lassen. ihr würdet lassen. sie würden lassen.

 

 

 

 

 

 

 

Der Kandidat sagt, dass der Spatz in der Hand besser sei, als die Taube auf dem Dach.

Ein gutes Gewissen sei ein sanftes Ruhekissen.

Der Krug gehe so lange zum Brunnen, bis er breche.

Der Mensch lebe nicht vom Brot allein.

Die Zeit heile alle Wunden.

In einer rauen Schale stecke oft ein weicher Kern.

Kräht der Hahn früh auf dem Mist, ändere sich das Wetter oder es bleibe, wie es ist.

Mit solchen Freunden brauche man keine Feinde.


Was Hänschen nicht lernte, lerne Hans nimmermehr.

Man nehme 250 g Mehl, 2 Eier, Wasser und eine Prise Salz.

Die Zutaten rühre man zu einem Teig.

Das Obst müsse vor dem Verzehr gewaschen werden.

Man wasche und schäle die Äpfel.