Niemiecki – Przysłówek

przysłówek

PRZYSŁÓWEK

jest częścią mowy określającą czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek

• jest nieodmienny

• przysłówki pochodzące od przymiotników podlegają stopniowaniu

• odpowiada na pytania:

  wie? – jak?, wo? – gdzie, wohin? – dokąd, dort – tam, wann? – kiedy?,

• przysłówki jako określenie przymiotnika i przysłówka mogą pełnić funkcję wzmacniającą lub osłabiającą określany wyraz:
  Er macht es sehr gut.

  Ich machte die Hausaufgaben erst gestem.

 

STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW – DIE KOMPARATION DER ADVERBIEN

• stopniowaniu podlegają jedynie przysłówki odprzymiotnikowe

• podobnie jak przy stopniowaniu przymiotników rozróżniamy trzy stopnie
  – równy – der Positiv
  – wyższy – der Komparativ
  – najwyższy – der Superlativ
• różnice przy stopniowaniu przymiotników i przysłówków występują jedynie w stopniu najwyższym

  stopień najwyższy przysłówka tworzy się:

  a. stawiając przed nim słówko am i dodając do tematu stopnia równego przyrostek: esten

      Er läuft am schnellsten. Sie kauft am billigsten.

  b. stawiając przed nim słówko aufs i dodając do tematu stopnia równego przyrostek: este

      aufs beste, aufs schönste

  * Niektóre przysłówki tworzą stopień najwyższy również bez przyimka am lub aufs otrzymując przyrostek: st lub stens

     höchst – höchstens; meist – meistens.

• w stopniu najwyższym dla porównania używamy przyimka von

  Er arbeitet am fleißigsten von allen. – On pracuje najpilniej ze wszystkich.

 

Positiv

Komparativ

Superlativ             

schön – pięknie

billig – tanio

schnell – szybko
lange – dlugo

kurz – krótko
dunkel – ciemno

teuer – drogo
gut – dobrze

gern – chętnie

oft – często

nahe – blisko

viel – dużo

bald – wkrótce

schöner

billiger

länger

kürzer
dunkler

teurer
besser

lieber

öfter

häufiger

näher

mehr

eher

am schönsten

am billigsten

am schnellsten
am längsten

am kürzesten
am dunkelsten

am teuersten
am besten

am liebsten

am häufigsten

am nächsten

am meisten

am ehesten

 

PRZYSŁÓWK: HIN, HER

przysłówki hin i her występują z określeniami czynności lub procesów przebiegających w jakimś kierunku.
• hin – w kierunku od osoby mówiącej

• her – w kierunku do osoby mówiącej

 

Przysłówki hin i her występują w połączeniu z:
1. czasownikami: hingehen, herkommen (czasowniki rozdzielanie złożone);
2. zaimkiem wo: wohin?, woher?
3. przyimkami, np.: heraus, herbei, herunter, hinaus, hinein