Niemiecki – Perfect

• czas przeszły • perfect z sein i haben • perfect z bezokolicznikiem • przykłady

CZAS PRZESZŁY PERFEKT – DAS PERFEKT ALS VERGANGENHEITSFORM

czas przeszły Perfekt jest czasem złożonym:

  haben lub sein w czasie teraźniejszym + imiesłów czasu przeszłego – Partizip II

  Partizip jest formą nieodmienną i występuje – w zdaniach oznajmujących i pytających na końcu zdania.
 

Perfekt jest używany dla

  – wyrażenia czynności przeszłej zakończonej, której skutki sięgają teraźniejszości

  – występuje on z reguły w rozmowach i dialogach bezpośrednich, w których mówi się o sobie lub innych osobach.

    (czasowniki modalne występują w tych sytuacjach zazwyczaj w czasie Imperfekt)

  – używany również do wyrażenia tzw. przyszłości dokonanej, np.:
    Bis morgen Abend habe ich diese Arbeit beendet. – Do jutrzejszego wieczora wykonam tę pracę.
    Wenn Peter die Prüfung in Chemie bestanden hat, fährt er an die See. – Jeśli Piotr zda egzamin z chemii, pojedzie nad morze.
 

* tłumaczenie czasu Perfekt na język polski jako czasu przeszłego dokonanego jest błędne, ponieważ oba czasy przeszłe, tzn.  

  Imperfekt i Perfekt są obojętne w stosunku do pojęcia dokonania i niedokonania czynności.
 

* Perfekt jest używany szczególnie często na południu, w odróżnieniu do północy, gdzie przeważa używanie czasu Imperfekt.
  Es hat die ganze Nacht geschneit; überall liegt viel Schnee. – Całą noc padał śnieg; wszędzie leży dużo śniegu.
  Sie hat die Wohnung aufgeräumt. – Ona posprzątała mieszkanie.
  Was hast du zum Geburtstag bekommen? – Co dostałeś na urodziny?
  Sie sind ins Ausland gefahren. – Oni wyjechali za granicę.
  Ich bin heute um 7 Uhr aufgestanden. – Wstałem dzisiaj o siódmej.
 

 

PERFEKT Z CZASOWNIKIEM POSIŁKOWYM HABEN

większość czasowników tworzy Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben – są to przede wszystkim:
 

wszystkie czasowniki przechodnie – transitive Verben – wymagają one dopełnienia w bierniku
  Ich habe den Direktor nicht gesehen. – Nie widziałem dyrektora.
  Der Lektor hat den Satz erklärt. – Lektor objaśnił zdanie.


wszystkie czasowniki zwrotne – sich traschen, sich treffen, …, np.:

  Ich habe mich gewaschen. – Umyłem się.
  Sie haben sich darüber gefreut. – Oni ucieszyli się z tego.
  * wyjątek: Wir sind uns schon einmal begegnet. – Spotkaliśmy się już kiedyś.


wszystkie czasowniki modalne – wollen, können, müssen, …

  Ich habe es nicht gewollt. – Nie chciałem tego.
  Er hat es nicht gekonnt. – On tego nie umiał/potrafił.

 

• dużo czasowników nieprzechodnich – nie wymagających dopełnienia w bierniku, które nie wyrażają ruchu, kierunku,

  lecz przede wszystkim trwanie czynności lub stanu, np.:
  Er hat auf der Bank gesessen. – On siedział na ławce.
  Ich habe lange vor der Tür gestanden. – Długo stałem pod drzwiami.
  Das Kind hat zehn Stunden geschlafen. – Dziecko spało 10 godzin.

• czasowniki nieosobowe {es regnet, es schneit, es donnert, es hagelt, es gibt, es gefällt, …:

  Es hat gestem stark geregnet. – Wczoraj padał duży deszcz.
  Heute hat es in der Mensa ein gutes Essen gegeben. – Dzisiaj było w stołówce dobre jedzenie.
  * wyjątki: es passiert / geschieht / kommt vor – zdarza się, es gelingt – udaje się
    Was ist passiert? – Co się stalo?; Das ist uns nicht gelungen. – To nam się nie udało.

 

 

PERFEKT Z CZASOWNIKIEM POSIŁKOWYM SEIN

czas przeszły Perfekt z sein tworzą:
 

• czasowniki nieprzechodnie – nie wymagają dopełnienia w bierniku, które wyrażają ruch z punktu A do B, kierunek

  zwłaszcza występujęce z: auf, in , nach
 
gehen, kommen, fahren, laufen, springen, fliegen, reisen, wandern, steigen, einsteigen, aussteigen, umsteigen, schwimmen,   

  Er ist ins Geschäft gegangen. – On poszedł do sklepu.
  Sie ist nach Berlin gefahren. – Ona pojechała do Berlina.
 
• czasowniki wyrażające zmianę stanu, przejście z jednego stanu w drugi

  aufstehen, einschlafen, aufwachen – obudzić się, erkranken, ertrinken – utonąć, sterben, wachsen – rosnąć, entstehen – powstawać,  

  Ich bin heute spät aufgestanden. – Późno dzisiaj wstałem.
  Goethe ist im Jahre 1832 gestorben. – Goethe zmarł w roku 1832.
 

czasowniki sein, werden, bleiben
  Ich bin lange bei ihr gewesen. – Byłem u niej długo.
  Sie ist Lehrerin geworden. – Ona została nauczycielką.
 

* niektóre czasowniki w języku niemieckim tworzą Perfekt zarówno z haben jak też z sein w zależności od tego, czy są w

  zdaniu użyte jako
  – czasowniki przechodnie – wymagające dopełnienia w bierniku = haben

  – nieprzechodnie, wyrażające ruch,  kierunek, w którym się zmierza = sein, np.:
    Er ist zum Bahnhof gefahren. – On pojechał na dworzec.
    Er hat mich zum Bahnhof gefahren. – On zawiózł mnie na dworzec.
    Das Kind ist erschrocken. – Dziecko przestraszyło się.
    Der Hund hat das Kind erschreckt. – Pies przestraszył dziecko.
   
Sie ist vor Freude durch alle Zimmer getanzt. – Ona z radości przetańczyła przez wszystkie pokoje.
    Sie haben die ganze Nacht hindurch getanzt. – Oni tańczyli przez całą noc.
    Der Prinz ist in den Wald geritten. – Książę pojechał konno do lasu.

    Gestern hat er einen Schimmel geritten. – Wczoraj on jeździł na siwku.
    Der Schnee ist in der Sonne geschmolzen. – Śnieg stopniał w/na słońcu.
    Die Sonne hat den Schnee geschmolzen. – Słońce stopiło śnieg.

 

   

PERFEKT Z BEZOKOLICZNIKIEM

Perfekt można utworzyć także z bezokolicznikiem, jeśli w jednym zestawieniu występuje: czasownik modalny lub czasowniki pełniące funkcję czasowników modalnych (hören, sehen helfen, lassen) w połączeniu z drugim czasownikiem w bezokoliczniku:

Ich habe das machen müssen. – Musiałem to zrobić.
Ich habe das Kind weinen sehen. – Widziałem, jak dziecko płacze.
 

 

PRZYKŁADY

Am Wochenende sind wir zu Fuß von Bonn nach Köln gegangen.
W weekend szliśmy z Bonn do Kolonii.

Unsere Kinder sind gestern stundenlang durch den Wald gerannt.
Wczoraj nasze dzieci biegały godzinami przez las.

rennen – ich renne. ich rannte. ich bin gerannt

 

Schon wieder ist das Mädchen auf die Straße gelaufen.
Ponownie, dziewczyna wybiegła na ulicę.

laufen – ich laufe. ich lief. ich bin gelaufen

 

Endlich wird es wärmer. Ich glaube der Sommer ist endlich gekommt.
W końcu robi się cieplej. Myślę, że wreszcie nadszeło lato.

kommen – ich komme. ich kam. ich bin gekommen.

 

Um wie viel Uhr ist der Bus gestern eigentlich angekommen?
O której godzinie autobus wczoraj wreszcie przyjechał?

ankommen – ich komme an. ich kam an. ich bin angekommen

Martin Weber ist durch den ganzen Winter im Haus gebliben.

Martin Weber pozostawał w domu przez całą zimę.

bleiben – ich bleibe. ich blieb. ich bin geblieben

Wo bist du eigentlich die ganze Nacht gewesen?

sein – ich bin. ich war. ich bin gewesen

Um wie viel Uhr ist Sascha am Sonntag aufgestanden? aufstehen
O której Sascha wstała w niedzielę?

An der Kreuzung ist das Fahrzeug in die Schillerstraße abgebogen. abbiegen
Na skrzyżowaniu pojazd zmienił się w Schillerstraße.

Tagsüber ist die Temperaturen nur um 2 Grad gestigen. steigen
W ciągu dnia temperatura wynosiła tylko 2 stopnie.

Warum ist Herr Schöller nicht in das Taxi eingestigen? einsteigen
Dlaczego Schöller nie wsiada do taksówki?

An der Bushaltestelle sind alle Fahrgäste aus dem Bus ausgestigen. aussteigen
Na przystanku wszyscy pasażerowie są w autobusie.
 


Am Freitag ist mein jüngster Sohn erst um Mitternacht eingeschlafen. einschlafen
Mój najmłodszy syn zasnął w piątek dopiero o północy.

Im Urlaub sind wir selten vor dem Mittag aufgestanden. aufstehen
Na wakacjach rzadko wstawaliśmy przed południem.

Wir sind vom Weg abgekommen und haben uns im Wald verlaufen. abkommen
Odeszliśmy od ścieżki i zgubiliśmy się w lesie.

Warum sieht Franz-Joseph so traurig aus? Ist etwas passiert ? passieren
Dlaczego Franz-Joseph wygląda tak smutno? Czy coś się stało?

Am Mittwoch haben in der Fabrik gleich mehrere Unfälle geschehen. geschehen
W środę w fabryce zdarzyło się kilka wypadków.

Ist der Kuchen dem Bäckerlehrling, schon wieder mißslungen? misslingen
Czy praktykantowi piekarskiemu znów nie udało się ciasto?

Es ist mir leider nicht gelungen meine Freundin umzustimmen. gelingen
Niestety, nie byłem w stanie przekonać mojej dziewczyny.

Der Auftrag hat leider geplatzt. Jetzt sind Arbeitsplätze in Gefahr. platzen
Zamówienie niestety pękło. Teraz miejsca pracy są zagrożone.

In diesem Jahr ist der letzte Schnee erst im späten Mai geschmolzen. schmelzen
W tym roku ostatni śnieg topniał dopiero pod koniec maja.

Hast du meinen Hund Bello gesehen? Seit gestern is er verschwunden. verschwinden
Widziałeś mojego psa Bello? Od wczoraj zniknął.

Heinrich ist für sein Alter sehr groß. Ja, er ist sehr schnell gewachsen. wachsen
Heinrich jest bardzo wysoki jak na swój wiek. Tak, urósł bardzo szybko.

Jonas wohnt schon lange nicht mehr hier. Er ist nach Köln gezogen. ziehen
Jonas nie mieszkał tu przez długi czas. Przeprowadził się do Kolonii.

Frau Haller ist verwitwet. Ihr Mann hat voriges Jahr gestorben. sterben
Pani Haller jest wdową. Jej mąż zmarł w zeszłym roku.

Das Pferd ist schon über einen 2 Meter hohen Zaun gesprungen. springen
Koń przeskoczył ponad płotem o wysokości 2 metrów.

Das Kind ist auf den Mund gefallen und hat dabei einen Zahn verloren. fallen
Dziecko upadło na usta i straciło ząb.

Leider habe ich mit der Leiter gegen das Auto meines Chefs gestoßen. stoßen
Niestety, przywaliłem drabiną w samochód mojego szefa.

Die Temperaturen ist stark gesunken. Der Winter zieht ein. sinken
Temperatura gwałtownie spadła. Nadchodzi zima.

Am Sonntag sind wir mit unseren Freunden in den Schwarzwald gefahren. fahren.
W niedzielę poszliśmy z naszymi przyjaciółmi w Czarnym Lesie. iść

Auf dem Nürburgring habe ich das neueste Mercedesmodell gefahren. fahren
Na torze Nürburgring prowadziłem najnowszy model Mercedesa.
gram: sprawca czynności

Kinder unter 6 Jahren haben umsonst mitgefahren. mitfahren
Dzieci do lat 6 podróżowały bezpłatnie.

Der Autofahrer hat den armen Hund einfach überfahren. überfahren
Kierowca po prostu przejechał tego biednego psa.

Den Stau auf der Autobahn haben wir weiträumig umfahren. umfahren
Zatłoczenie na szosie mamy szeroko omijane.

Frau Lambrecht hat sich jedes Mal in München verfahren. s. verfahren
Pani Lambrecht przegrywa za każdym razem w Monachium.
gram: czas. zwrotne zawsze z haben

Der junge Pilot ist das erste Mal einen Airbus geflogen. fliegen
Młody pilot po raz pierwszy leciał Airbusem.

Im letzten Sommer habe ich das erste Mal in meinem Leben geflogen. fliegen
Zeszłego lata poleciałem po raz pierwszy w życiu.

Wann seid ihr in Frankfurt abgeflogen? abfliegen
Kiedy opuściłeś Frankfurt?

Martin ist die 500 Meter in der schnellsten Zeit geschwommen. schwimmen
Martin pokonał 500 metrów w najszybszym czasie.

In Italien haben wir oft im Mittelmeer geschwommen. schwimmen
We Włoszech często pływaliśmy w basenie Morza Śródziemnego.

Als Kind bin ich die 100 Meter in elf Sekunden gelaufen. laufen
Jako dziecko przebiegłem 100 metrów w 11 sekund.

Die Mädchen aus der 7c sind von allen am schnellsten gelaufen. laufen
Dziewczyny z 7c były najszybszymi biegaczami ze wszystkich.

Dieser Angsthase ist vor uns weggelaufen. weglaufen
Ten tchórz uciekł od nas.

Die Wanderer haben sich verlaufen. Nun suchen sie den Weg zurück. verlaufen
Turyści się zgubili. Teraz szukają drogi powrotnej.
gram: czasownik zwrotny

Der Junge hat mich gegen mein Schienbein getreten. treten
Chłopak kopnął mnie w goleń. wchodzić

Die Frau ist auf eine Bananenschale getreten und hingefallen. treten
Kobieta wkroczyła na skórkę od banana i upadła. wchodzić

Viele Mitglieder sind in den letzten Monaten aus der Partei ausgetreten. austreten
Wielu członków opuściło partię w ostatnich miesiącach. ucieczka

Warum hast du mich so erschreckt? erschrecken – aktive
Dlaczego tak bardzo mnie przestraszyłeś?

Nicht alle Schüler sind vor dem neuen Lehrer erschrocken – pasiv
Nie wszyscy uczniowie są przerażeni nowym nauczycielem.

Gestern habe in der Stadt eine alte Schulfreundin getroffen. treffen
Wczoraj w mieście spotkał się stary przyjaciel ze szkoły. spotkanie

In Kolumbien hat der Professor auf einen Piratenschatz getroffen. treffen
W Kolumbii profesor natrafił na piracki skarb.

Ich glaube, Herr Döring ist nach Melsungen gezogen. ziehen
Myślę, że pan Döring przeprowadził się do Melsungen.

Nach dem Sport habe ich mich in aller Eile umgezogen. umziehen
Po sporcie szybko się przebrałem.

Im Sommer haben wir von München nach Stuttgart umgezogen. umziehen
Latem przeprowadziliśmy się z Monachium do Stuttgartu.

Letzte Nacht habe ich wie ein Toter geschlaft. schlafen
Ostatniej nocy spałem jak martwy człowiek. sen

Das Baby ist bereits nach kurzer Zeit eingeschlafen. einschlafen
Dziecko zasnęło już po krótkim czasie. zasnąć

Endlich hat sich mein Mann nach der anstrengenden Arbeit ausgeschlafen. ausschlafen
W końcu mój mąż odpoczął po wyczerpującej pracy.

Unser neuer Mitarbeiter hat sich schon wieder verschlafen. verschlafen
Nasz nowy pracownik znów zaspał.

Im Winter war es sehr kalt. Wir haben wochenlang gefroren. frieren
Zimą było bardzo zimno. Zamarliśmy na kilka tygodni.

Draußen ist es sehr kalt. Das Wasser ist auch schon gefroren. frieren
Na zewnątrz jest bardzo zimno. Woda jest już zamarznięta.

Keiner hat gearbeitet, niemand hat etwas gelernt.
Nikt nie pracował, nikt niczego się nie uczył.

Inge und Jan haben Fußball gespielt
Inge i Jan grali w piłkę nożną.

Maria hat Musik gehört und hat dazu getanzt.
Maria słucha muzyki i tańczy do niej.

Gott sei Dank hat sie nicht gesungen.
Dzięki Bogu, że nie śpiewała!

Tim hat lieber einen Brief an seine Mama geschriben.
 Tim wolał napisać list do swojej mamy.

Michel hat sein Abendessen gegessen, Brot mit Schinken.
Michel zjadł obiad, chleb z szynką.

Kyra und Jana haben über die neueste Mode gesprochen
Kyra i Jana mówili o najnowszej modzie.

Sie haben dabei sehr laut geredet, vielleicht haben sie auch gestritten.
Mówili bardzo głośno, może też się sprzeczali.

Dimitri hat die Zeitung von gestern gelesen.
Dimitri czytał wczorajszą gazetę.

Ole hat sein Handy genomen und damit gespilen hat.
Ole wziął telefon i gra z nim.

Und was hat Marvin gemacht?
A co zrobił Marvin?

Er ist einfach nach Hause gegangen!
Po prostu wrócił do domu!

Unglaublich hat der Lehrer auf seinem Schreibtisch geschlafen.
Niewiarygodne, że nauczyciel spał na swoim biurku!

Du hast ein Märchen erzählt.
Opowiedziałeś bajkę

Paul hat am Nachmittag mit den Freuden gespielt.
Paul grał po południu z kolegą.

Am Wochenende, wir sind zu den Großeltern gefahren
W weekend poszliśmy do dziadków

Ich habe ein Lied gesungen.
Zaśpiewałem piosenkę.

Was habt ihr heute gemacht?
Co dzisiaj robiłeś?

ln der Sportstunde haben wir viel geturnt.
Na w-f dużo gimnastykowaliśmy się.

Ich bin im Sommer 10 Tagen bei den Großeltern geblieben.
Zostałem z dziadkami w lecie przez 10 dni.
gram: sein, werden, bleiben z sein

Am Wochenende hat mein Vater im Garten gearbeitet.
W weekend mój tata pracował w ogrodzie.

Nach der Arbeit hat Mutti eingekauft.
Po pracy mama zrobiła zakupy.

Was habt ihr gebracht
Co oni przynieśli?

Hast du deine Hausaufgabe gemacht?
Czy zrobiłeś swoją pracę domową?

Nicole hat bei der Hausarbeit viel geholfen.
Nicole bardzo pomogła w pracach domowych.

Meine Eltern sind nach Wien gefahren.
Moi rodzice pojechali do Wiednia.

Im Sommer haben wir im Meer viel gebadet.
Latem dużo kąpaliśmy się w morzu

Mein Freund ist nach Leipzig ungezogen.
Mój przyjaciel jest niegrzeczny w Lipsku.

Am Strand ist Treetboot gefahren.
Na plaży prowadził Treetboot.

Ich habe das gelesen.
Czytałem to

Wann seid ihr nach Haus gegangen?
Kiedy oni wrócili do domu.

Zu Ostern haben wir ein Osternest gebastelt.
Na Wielkanoc zrobiliśmy kosz wielkanocny.

Die Stadt Wien hast uns sehr gefallen.
Naprawdę podobało nam się miasto Wiedeń

Ein Baum ist vor dem Haus gestanden.
Drzewo stało przed domem.

Wir haben um halb sieben frühstücken.
Mieliśmy śniadanie o wpół do szóstej.

Am Samstag habe ich meine Freund besucht.
W sobotę odwiedzam mojego przyjaciela.

Meine Eltern habt ihr Auto verkauft.
Moi rodzice sprzedawali swój samochód.

Peter hat die Matheaufgabe nicht verstanden.
Peter nie rozumiał problemu z matematyką.

Du hast heute einen neuen Pullover gekaufen.
Kupiłeś dziś nowy sweter.

Warum hast di nicht in der Schule gekommen.
Dlaczego nie przyszedłeś do szkoły?

Der Bus ist um neun abgefahren.
Autobus wyruszył o dziewiątej.

Wo sind Sie umgestiegen?
Gdzie Pan się przesiadł?

Um wie viel Uhr bist du aufgewacht?
O której godzinie obudziłeś się?

Sind Sie die ganze Zeit zu Hause geblieben?
Czy cały czas pozostał Pan w domu?

Er hat in der Schule fleißig Deutsch gelernt und kann sich jetzt mühelos mit Deutschen verständigen.
On uczył się w szkole pilnie języka niemieckiego i potrafi teraz bez kłopotu porozumieć się z Niemcami.

Wir haben die Durchsage nicht verstanden.
Nie zrozumieliśmy komunikatu.

Wir haben das nicht machen müssen.
Nie musieliśmy tego robić.

Sie haben mir geholfen.
Oni mi pomogli.

Warum hast du so lange gearbeitet?
Dlaczego tak długo pracowałeś?

Es hat mir dort sehr gut gefallen.
Bardzo mi się tam podobało.

Ich habe das machen müssen.
Musiałem to zrobić.

Ich habe das Kind weinen sehen.
Widziałem, jak dziecko płacze.

Der Bleistift ist vom Schreibtisch auf den Fußboden gefallen.
Ołówek spadł z biurka na podłogę.

Der Fahrgast ist an einer Haltestelle im Zentrum ausgestiegen.
Pasażer wysiadł na jakimś przystanku w centrum.

Die neuen Mieter sind noch nicht eingezogen.
Nowi lokatorzy jeszcze się nie wprowadzili.

Die ganze Strecke bin ich gerannt. – Cały ten odcinek drogi biegłem.

Anna ist heute mit dem Bus zur Universität gekommen.
Anna przyjechała dziś taksówką na uniwersytet.

Das Flugzeug ist wegen komplizierten Maschinenschadens nicht abgeflogen.
Samolot nie odleciał z powodu skomplikowanej awarii.

Plötzlich ist der Lehrer aufgestanden. Nauczyciel nagle wstał.
Das Notizbuch ist spurlos verschwunden. Notatnik zniknął bez śladu.
Die Tulpen sind schnell verwelkt. – Tulipany szybko przekwitły.
Die Autobiografie dieser Sängerin ist gerade erschienen. — Autobiografia tej piosenkarki właśnie się pojawiła.
Er und seine Schwestern sind auf dem Lande aufgewachsen. — On i jego siostry wychowywali się na wsi.
Plötzlich ist es ganz dunkel geworden, – Nagle zrobiło się całkiem ciemno.
Sie ist dort schon mehrmals gewesen. — Ona była tam wielokrotnie.
Mein Onkel ist ledig geblieben. – Mój wujek pozostał kawalerem.

Wir haben die Veranstaltung in allen Details geplant. – Zaplanowaliśmy tę imprezę ze wszystkimi detalami.
Hast du schon eine alternative Lösung gefunden? – Znalazłaś już jakieś alternatywne rozwiązanie?
Wer hat dir Recht gegeben, mich zu kritisieren? – Kto ci dał prawo mnie krytykować?
Habt ihr meine Werkzeuge gebraucht? – Używaliście moich narzędzi?
Ich habe leider meinen Personalausweis vergessen. – Niestety zapomniałam dowodu.
Er hat sein Hemd mit der Hand gewaschen. – Uprał swoją koszulę ręcznie.

Man kann uns auf dem Foto nicht sehen, weil wir in der letzten Reihe gesessen haben.
– Nie można nas zobaczyć na zdjęciu, bo siedzieliśmy w ostatniej ławce.
Wie lange haben Sie dort gearbeitet? – Jak długo Pan tam pracował?
Der Sieger hat aus vollem Halse gelacht. – Zwycięzca śmiał się na całe gardło.
Wo haben Sie früher gearbeitet? – Gdzie pan wcześniej pracował?
Ich habe gestern etwas länger geschlafen. – Spałem wczoraj trochę dłużej.
Die Bücherregale haben früher in der Ecke gestanden. – Regały z książkami stały wcześniej w kącie.
Er hat sich mehrmals um ein Stipendium beworben. B On wielokrotnie ubiegał sie o stypendium.
Hast du dich schon entschieden? – Zdecydowałeś się już?
Ganz unerwartet hat sich eine stürmische Diskussion etwickelt. – Całkiem nieoczekiwanie rozwinęła się burzliwa dyskusja.
Über wen hast du dich so geärgert? — Na kogo tak się zdenerwowałaś?
Ich habe mich schon längst um diese Stellung bemüht. – Już dawno starałem się o tę posadę. Er hat sich gerade von seinem Bruder verabschiedet. — On właśnie pożegnał się ze swoim bratem.

Am Samstag hat es heftig geregnet. — W sobotę mocno padało.
Im Kühlschrank hat es keine Butter mehr gegeben.’jp W lodówce nie było już masła.
Es hat alles super geklappt. — Wszystko wspaniale się udało.

Was ist denn passiert? – Co się stało?
In diesem alten Haus ist vor vielen Jahren ein Unglück geschehen. – W tym starym domu przed wieloma laty wydarzyła się tragedia.
Es ist uns gelungen, unsere Eltern zu überzeugen. – Udało nam się przekonać naszych rodziców.
Unser Kind hat das schon mit zwei gekonnt. – Nasze dziecko umiało to już mając dwa lata. Alle haben das doch gewollt. – Przecież wszyscy tego chcieli.
Niemand hat es gedurft. – Nikomu nie wolno było tego zrobić.
Sie ist ans andere Ufer geschwommen. – Popłynęła na drugi brzeg.
Sie hat über zwei Stunden geschwommen. – Pływała ponad dwie godziny.
Ich bin bis zum Strand geritten. – Pojechałam konno aż do samej plaży.
Wir haben gestern etwa eine Stunde geritten. – Wczoraj blisko godzinę jeździliśmy konno.
Er ist mit dem Laster nach Hamburg gefahren. – Pojechał ciężarówką do Hamburga.
Dann hat er den Laster in die Garage gefahren. – Potem wjechał ciężarówką do garażu.
Wir sind mit dem Flugzeug nach Paris geflogen. – Polecieliśmy samolotem do Paryża.
Ais Pilot hat er die Maschine mehrmals geflogen. – Jako pilot wielokrotnie sterował tym samolotem