Niemiecki – Liczebnik

•  liczebniki główne  •  porządk

• liczebniki główne • porządkowe • ułamki • znaki matematyczne • data i czas

LICZEBNIKI GŁÓWNE – KARDINALZAHLEN

zestawienie liczebników głównych i porządkowych

0 – zero, nought, nil

13 – 19 + te

20 – 90, … + ste

inne

0 – null
1 – eins, erste
2 – zwei, zweite
3 – drei, dritte
4 – vier, vierte
5 – fünf, fünfte
6 – sechs, sechste
7 – sieben, siebente
8 – acht, achte
9 – neun, neunte
10 – zehn, zehnte
11 – elf, elfte
12 – zwölf, zwölfte
 

13 – dreizehn, dreizehnte
14 – vierzehn, vierzehnte
15 – fünfzehn, fünfzehnte
16 – sechzehn, sechzehnte
17 – siebzehn, siebenzehnte
18 – achtzehn, achtzehnte
19 – neunzehn, neunzehnte

 

20 – zwanzig, zwanzigste
30 – dreißig, dreißigste
40 – vierzig, vierzigste
50 – fünfzig, fünfzigste
60 – sechzig, sechzigste
70 – siebzig, siebzigste
80 – achtzig; achtzigste
90 – neunzig, neunzigste

 

21 – einundzwanzig

32 – zweiunddreißig

100 – ein hundert

101 – ein hunderteins

1000 – eintausend

2201 zweitausendzweihunderteins

100000 – ein hunderttausend

200000 – zweihunderttausend

1 000 000 – eine Million

2 000 000 – two millions

liczebniki główne odpowiadają na pytanie wie viel?, wie viele?

 

• liczebniki pisze się je z reguły małą literą: eins, zehn, vierzig, hundert itd,

  * z wyjątkiem: die Null – zero, die Million (-en), die Milliarde (-n), które są rzeczownikami r. żeńskiego z końcówką: e i n  w l. mn.

  * jako rzeczowniki rodz. żeńskiego traktowane są też liczby oznaczające numery tramwajów i autobusów oraz szkolne oceny       

    Ich warte auf die Drei. Die Sieben ist gerade abgefahren.

    Unser Fritz hat heute eine Eins in Deutsch bekommen.
    Ein Zeugnis mit drei Einsen ist sehr gut.

 

• w liczebnikach dwucyfrowych jednostki są wymieniane przed dziesiątkami i połączone są z spójnikiem und

  98 achtundneunzig.

 

w liczebnikach trzycyfrowych podaje się najpierw liczbę setek, później jedności i dziesiątek:

  378 dreihundertachtundsiebzig


wszystkie liczebniki poniżej miliona w formie słownej pisane są łącznie.:
 
4369 viertausenddreihundertneunundsechzig

 

jeśli liczba przekracza milion, piszemy ją słowami następująco:
  1 350 000 eine Million dreihundertfünfzigtausend

 

liczebnik eins odmienia się jak rodzajnik nieokreślony ein, tzn.

  używając polskiej formy „jeden, jedna, jedno" stosuje się  formy „ein, eine, ein" nie „eins"!,

  Ich möchte einen Apfel / eine Birne / ein Bier. Chciałbym jedno jabłko / jedną gruszkę /  jedno piwo.

 

zaimka wie viel? używa się w odniesieniu do rzeczowników niepoliczalnych, abstrakcyjnych lub gdy pytamy o ilość,

  Wie viel Zeit hast du? – Nicht viel, nur 10 Minuten.
  Wie viel Geduld braucht ein Lehrer? – Sehr viel!
  Wie viel Käse möchten Sie? – Ein Pfund.


wie viele? stosuje się  w odniesieniu do rzeczowników policzalnych, gdy pytamy o konkretną liczbę:
  Wie viele Mädchen gibt es in deiner Klasse? – Sehr viele, ich glaube 15.
  Wie viele Büros hat der Geschäftsmann? – Insgesamt drei. Zwei – Büros im Zentrum und eins am Stadtrand.
 

 

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE

liczebników porządkowych używa się zawsze z: rodzajnikiem określonym, zaimkiem wskazującym lub dzierżawczym

liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie der, die, das ,wie vielte

 

odmieniają się one jak przymiotniki

 

liczebniki porządkowe od 1 – 19 tworzy się przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka: te

  der zweite, das vierte, die zehnte… –

  * wyjątkami są: eins – der erste, drei – der dritte, acht – der achte

 

liczebniki porządkowe od 20 począwszy tworzy się przez dodanie do liczebnika głównego przyrostka: ste

  der, die, das zwanzigste, einundzwanzigste.

 

liczebniki porządkowe występują z:

  – rodzajnikiem określonym: der dreißigste

  – zaimkiem dzierżawczym – mein erstes Kind, seine zweite Frau lub

  – zaimkiem wskazującym – dieser zweite Film

 

po liczebnikach porządkowych, pisanych cyfrą, w przeciwieństwie do głównych, umieszcza się kropkę:
  1 Woche – eine Woche / 1. Woche – die erste Woche
  1 Monat – ein Monat  / 1. Monat – der erste Monat

 

 

DATY

• rok w języku niemieckim, w odróżnieniu od języka polskiego, podaje się liczebnikiem głównym w innej wersji, tzn.:

  najpierw liczbę setek, później jedności i dziesiątek:
  rok      1992: neunzehnhundertzweiundneunzig,

  liczba 1992: eintausendneunhundertzweiundneunzig..

 

• kolejność podawania daty: dzień tygodnia + data (Wochentag + Datum)

  Heute ist der Montag der siebzehn zwölf.

 

wiek danej osoby wyraża się przy użyciu konstrukcji: … alt sein.
  Wie alt ist sein Vater? – ile lat ma twój ojciec.

  Mein Vater ist hundert Jahre alt. – Mój ojciec ma sto lat.
 

 

PRZYKŁADY

an + święta
am + dni tygodnia, daty,
im + miesiące, pory roku, lata
in + rok
 

23. März – Ich habe am (am = D) dreiundzwanzigsten, dritten Geburtstag.

Mam urodziny 23-go, 3-go

1. Mai – Meine Frau hat am (am = D) ersten, fünften Geburtstag

Moja żona ma urodziny 1-go, 5-tego


2. Februar – Mein jüngerer Sohn hat am (am = D) zweiten, zweiten Geburtstag

Mój młodszy syn ma urodziny 2-go, 2-go


24. Oktober – Mein älterer Sohn hat am (am = D) vierundzwanzigsten, zehnten Geburtstag

Mój młodszy syn ma urodziny 24-go, 11-go.

 

1 Mai – (wer, was = N) Der erste Mai ist das Fest (wessen = G) der Arbeiter.

Pierwszy maj jest świętem robotników.


14. Mai. Morgen ist (wer, was = N) der vierzehnte, fünfte.

Jutro 14-sty maja.

13. Mai Wir haben heute (wen, was = A) den dreizehnten, fünften.

Jutro mamy 13-go, 5-go

21. April – Er hat (wer, was = N) am einundzwanzigsten, vierten Geburtstag

On ma 21-go 5-go urodziny


17. Jahrhundert – Der Dreißigjährige Krieg war im (im + A) sibezehnten Jahrhundert.

Wojna 30-to letnia była w 17-stym wieku.

19. Jahrhundert – Das neunzehnte Jahrhundert war sehr wichtig für die polnische Kultur.

Wiek 19-sty nył bardzo ważny dla polskiej kultury.

Karl I – Karl der erste wurde im Jahr acht hundert (800) zum Kaiser gekrönt.

Karol I-wszy był w roku 800 koronowany na cesarza.

 

Karl V – Unter (unter = D/A) Kaiser Karl dem Fünften war Deutschland mit Spanien vereint.
Pod panowaniem Karola 5-go, Niemcy były zjednoczone z Hiszpanią.

 

Die Cola-Kampagne mit Santa Claus ist aus dem Jahr neunzehnhundert zweiundzwanzigsten.

Kampania coli ze świętym Mikołąj jest z roku 1922-go.

 

Ich erwarte in vier Monaten ein Kind.

Oczekuję dziecka za cztery miesiące.;
 

Unser Sohn ist 10 Jahre alt, und unsere Tochter ist erst 2.

Nasz syn ma 10 lat, a nasza córka ma dopiero 2 lata.

 

Vor zwei Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen.

Dwa lata temu moi rodzice rozwiedli się.
 

27.09.2016
Heute ist, der siebenundzwanzigste, neunte, zweihundertsechzehn.
Welches Datum ist morgen? Morgen ist, der achtundzwanzigste,neunte, zweitausendsechzehn.
Welches Datum war gestern? Gestern war
,der sechsundzwanzigste,neunte,zweihundertsechzehn.

19.03.
Ich habe am neunzehnten dritten Geburstag.


27.09.
Ich habe am siebenundzwanzigsten neunten Geburtstag

12.07.1864
Welches Datum ist Heute? Heute ist der zwölfte siebte achtzehnhundert vierundsechzig.
Welches Datum war Gestern? Gestern war der elfte siebte achtzehnhundert vierundsechzig.
Welches Datum wird Morgen? Morgen wird der dreizehnte siebte achtzehnhundert vierundsechzig.
Welsches Datum war Vorgestern? Vorgestern war der zehnte, siebte, achtzehnhundert vierundsechzig.
Welches Datum wird Übermorgen. Übermorgen wird der vierzehnte siebte achtzehnhundert vierundsechzig.

12.03.
Wann kommen deine Eltern zu Besuch? Meine Eltern kommen am zwölften dritten.

23.8.
Wann ist Eva geboren? Eva ist der dreiundzwanzigste achte geboren.

 

07.09.1963
Wann ziehst du ein? Ich ziehe am siebenten neunten neunzehhundert dreiundsechzig ein.

einziehen – wprowadzać się


Woche / 1.9.
Wann fahrt ihr ab? Sie fahren am ersten neunten ab.

abfahren – odjeżdżać


10. Januar
Welches Datum haben wir heute? Heute haben wir den zehnten ersten.


17.12.2018
Wann fahren wir in den Urlaub? Wir fahren am siebzehnten zwölften zweitausend achtzehn in den Urlaub.


24.12.
Weihnachten sind am vierundzwanzigsten zwölften.

die Weihnachten – święta Bożego Narodzenia

 

17
Seit wann bist du verheiratet? Ich bin von sechzehnten Jahren verheiratet.


1987
Bis wann bleibst du in Berlin? Ich bis (bis + A) neunzehnhundert siebenundachtzigsten in Berlin bleibe.


25.03.
Welcher Tag ist morgen? Morgen ist der fünfundzwanzigste dritte.

 

6.12.
Wann ist der Nikolaustag? Der Nikolaustag ist sechste zwölfte.

 
17.12. Montag
Welcher Tag ist heute? (Wochentag + Datum) Heute ist der Montag der siebzehnte zwölfte.

 

28.12. Dienstag
Welcher Tag ist morgen? (Wochntag+Datum) Morgen ist der Dienstag der achtzehnte zwölfte.

 

16.12. Sonntag
Welcher Tag war gestern? (Wochntag+Datum) Gestern war der Sonntag sechzehnte zwölfte.

 

1990 Warschau
Wo und wann wurdest du geboren? Ich wurde in Warschau, im Jahre neunzehnhundert neunzigsten geboren.


1993
Ich wurde im Jahre neunzighundert dreiundneunzigste in einem kleinen Ort in der Nähe von Krakau geboren.

Urodziłam się w 1993 roku w małej miejscowości koło Krakowa

1988
Ich wurde im Jahre neunzehnhundert achtundachtzigsten in Deutschland geboren.

Urodziłam się w 1988 roku w Niemczech.