Niemiecki – czasowniki modalne

czasowniki modalne • przykłady

Czasowniki modalne i czasownik wissen – Die Modalverben und das Verb wissen

zestawienie

 

Präsens

 

dürfen

mieć pozwolenie

können
móc, umieć

mögen
chcieć, lubić

müssen
musieć

sollen
mieć powinność

wollen
chcieć

wissen
wiedzieć, znać

ich
du
er
wir
ihr
sie

darf
darfst
darf
dürfen
dürft
dürfen

känn
kannst
kann
können
könnt
können

mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

muß
mußt
muß
müssen
müßt
müssen

soll
sollst
soll
sollen
sollt
sollen

will
willst
will
wollen
wollt
wollen

weiß
weißt
weiß
wissen
weißt
wissen

 

CZASOWNIKI MODALNE – DIE MODALVERBEN

w języku niemieckim występuje 6 czasowników posiłkowych trybu, określających sposób realizacji (modus) wyrażanych
przez nie czynności, stąd ich nazwa – czasowniki modalne

czasowniki modalne

– występują zazwyczaj z bezokolicznikiem bez zu i tworząc razem z nim orzeczenie zdania

  bezokolicznik występuje na końcu zdania
– mogą także występować samodzielnie, jeżeli z: poprzedniego zdania, z kontekstu wynika, o czym jest mowa:

  Warum lernst du so viel? – Weil ich muss.
  Warum gehen Sie nicht spazieren? Ich darf nicht. – Nie wolno mi.
  Ich helfe dir. Du kannst das nicht. – Ty nie umiesz/potrafisz tego.
 

• wollen – chcieć
  Ich will morgen aufs Land fahren. – Chcę jutro wyjechać na wieś.
  Wollt ihr mich heute besuchen? – Czy chcecie mnie dzisiaj odwiedzić?
 

• können – móc, umieć, potrafić
  Er kann mir nicht helfen. – On nie może mi pomóc.
  Inge kann gut Tennis spielen. – Inga umie dobrze grać w tenisa.
  Kannst du gut Deutsch – sprechen? – Czy znasz/umiesz dobrze niemiecki?


• müssen – musieć, mieć rozkaz, polecenie, obowiązek

  Ich muss heute zu Hause bleiben. – Muszę dzisiaj zostać w domu.
  Musst du schon nach Hause gehen? – Czy musisz już iść do domu?


• dürfen – mieć pozwolenie, uprawnienie

  Du darfst ins Kino gehen. – Możesz/wolno ci pójść do kina.
  Hier darf man nicht rauchen. – Tu nie wolno palić.


• sollen – mieć powinność, obowiązek

  sollen może też wyrażać niezdecydowanie, przypuszczenie – mawia się, podobno:
  Man soll seine Eltern ehren. – Należy szanować swoich rodziców.
  Soll ich jetzt zum Chef gehen? – Czy mam/powinienem iść teraz do szefa?
  Die Seeluft soll gesund sein. – Ponoć powietrze morskie jest zdrowe.
  Er soll das gesehen haben. – Podobno on to widział/miał to widzieć.


• mögen

  – w trybie oznajmującym znaczy: lubić

    Ich mag keine Milch. – Nie lubię mleka.
    Er mag sie nicht. – On jej nie lubi.

  – w trybie przypuszczającym Konjunktiv II i wyraża: życzenie, pragnienie w formie grzecznościowej
    Ich möchte nach London fahren. – Chciałbym pojechać do Londynu.
    Möchten Sie ein Glas Wein? – Czy chciałby/życzy sobie Pan kieliszek wina?