Niemiecki – Bezokolicznik

• bezokolicznik • bezokoliczni z zu, bez zu

Bezokolicznik – Der Infinitiv

Bezokolicznik strony czynnej

Bezokolicznik strony biernej

czasu teraźniejszego

Infinitiv I Aktiv

czasu przeszłego

Infinitiv II Aktiv

czasu teraźniejszego

Infinitiv I Passiv

czasu przeszłego

Infinitiv II Passiv

końcówkI: en, ein, ern, n

gehen, handeln, wandern, tun

 

Partizip II + haben lub sein
gegessen haben gegangen sein

 

Partizip II + werden
gefragt werden

 

Partizip II + worden sein
gefragt worden sein
 

 

Bezokolicznik z "zu"

występuje po:
• czasownikach samodzielnych

  Sie beschloß ins Ausland zu fahren. – Ona postanowiła pojechać za granicę.
 

• połączeniach „sein" z przymiotnikiem
   Es ist nicht leicht eine Fremdsprache zu erlernen. – Nie jest łatwo nauczyć się języka obcego.
 

połączeniach „haben" z rzeczownikiem

  ich habe die Absicht – mam zamiar

  ich habe die Möglichkeit – mam możliwość

  ich habe den Wunsch – mam życzenie

  ich habe Angst – boję się

  ich habe Lust – mam ochotę

  ich habe Zeit – mam czas


• czasowniku „brauchen" potrzebować

  Du brauchst es nicht zu schreiben. – Nie potrzebujesz tego pisać.

• czasownikach „haben" i „sein"

  – haben … zu = müssen

    Du hast deine Aufgabe zu erfüllen. – Ty masz swoje zadanie do wypełnienia.

  – sein … zu = können / sollen
    Diese Übung ist zu schreiben – To ćwiczenie można należy napisać.

 

 

Bezokolicznik bez "zu"

występuje po:
modalnych
  Ich muß die Hose waschen. – Muszę uprać spodnie.

• wyrażających spostrzeganie zmysłami:

  fühlen – odczuwać, finden – uznawać za, hören – słyszeć, sehen – widzieć, spüren – odczuwać

  Der Lehrer lehrt die Kinder schreiben und lesen. –  Nauczyciel uczy dzieci pisać i czytać.


• oznaczających ruch

  gehen – iść, kommen – przychodzić, fahren – jechać

  Ich fahre in die Stadt einkaufen – Jadę do miasta na zakupy.
 

• czasownikach

  bleiben – zostawać, heißen – kazać, helfen – pomagać, lehren – uczyć kogoś, lernen – uczyć się, machen – czynić,

  lassen – kazać, pozwolić, zostawić, sich lassen – dać się, być możliwym, nennen – nazywać
  Ich helfe dir diese Aufgabe lösen. – Pomogę ci rozwiązać to zadanie.


• po czasowniku haben w konstrukcji z czasownikami:

  hängen – wisieć, liegen – leżeć, stecken – tkwić, stehen – stać
  Ich habe meine Kleider im Schrank hängen. – Moje ubrania wiszą w szafie.


• czasowniku haben" w znaczeniu „łatwo", „dobrze"

  Du hast gut lachenl – Łatwo ci się śmiać!