Angielski – konstrukcja: to be to + infinitive

• konstrukcja: to be to + infinitive – teoria • przykłady

TO BE TO + INFINITIVE

stosowana jest do wyrażenia, że coś ma lub miało być zrobione

* porównaj konstrukcją: to be supposed to do / to be

budowa:

podmiot + to be w odpowiedniej formie + bezokolicznik z to + reszta zdania

I am to cook dinner for my aunt. – Mam ugotować obiad dla mojej ciotki. She was to iron those clothes yesterday. –

Miała uprasować te ubrania wczoraj. In our case it was to be a fifteen hours’ drive from Warsaw. –

W naszym przypadku miała to być piętnastogodzinna podróż z Warszawy.

 

pytania – tworzone są przez inwersję:

Are you to be at the evening meeting? – Czy masz być na wieczornym spotkaniu?

When were they to collect those beer bottles? – Kiedy oni mieli zabrać te butelki po piwie?

 

przeczenia – w przeczeniach stosuje się czasownik „to be” z not

The students are not to take out their phones before the end of the test. –

Studenci nie mają (nie mogą) wyciągać telefonów przed końcem testu.

He was not to tell her that story. – On nie miał opowiedzieć jej tej historii.

 

* różnica między konstrukcją: to be supposed to do / to be a konstrukcją to be to + infinitive

  sprowadza się głównie do sprecyzowania czyją wolą jest dana czynność

  I can’t come, I’m supposed to do my homework.

  I can’t come, I’m to do my homework.

  oba zdania można przetłumaczyć jako: Nie mogę przyjść, mam odrobić lekcje….

  w pierwszym zdaniu podkreśla się: że oczekuje się od ciebie, że odrobisz lekcje

  w drugim zdaniu, że to ty sam “planujesz” odrobić lekcje bez żadnego nacisku zewnętrznego a jedynie z nie przymuszonej woli

 

 

PRZYKŁADY

I am to cook dinner for my aunt.

Mam ugotować obiad dla mojej ciotki.

gramatyka: (1) I + (2) am + (3) to cook + (4) for my aunt

 

She was to iron those clothes yesterday.

Miała uprasować te ubrania wczoraj.

słownik: an iron – żelazo, żelazko, to iron – prasować

gramatyka: (1) She + (2) was + (3) to iron + (4) those clothes yesterday.

 

In our case it was to be a fifteen hours’ drive from Warsaw.

W naszym przypadku miała to być piętnastogodzinna podróż z Warszawy. słownik: a case – przypadek, wypadek, a drive – jazda, trasa, to drive, drove, driven – kierować, jechać, przejechać

 

Are you to be at the evening meeting?

Czy masz być na wieczornym spotkaniu?

gramatyka: pytanie utworzone przez inwersję

 

When were they to collect those beer bottles?

Kiedy oni mieli zabrać te butelki po piwie?

gramatyka: pytanie szczegółowe – budowa: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

The students are not to take out their phones before the end of the test.

Studenci nie mają (nie mogą) wyciągać telefonów przed końcem testu. słownik: to take out – wyjmować, wyciągać

 

He was not to tell her that story.

On nie miał opowiedzieć jej tej historii.

 

He isn’t to take his father’s car as the brakes are broken.

Ma nie brać samochodu ojca, bo hamulce są zepsute.

słownik: as = because – ponieważ

 

I was to be paid last month, but they told me I had to wait.

Miałem dostać wypłatę w ubiegłym miesiącu, ale powiedziano mi, że musze zaczekać.

gramatyka: to be paid = strona bierna – być opłacanym = dostać wypłatę

 

You were to pay the bills by the end of August!

Miałeś zapłacić te rachunki przed końcem sierpnia!

słownik: by = before, not later than – do, przed

 

He is to sign it by Monday.

Ma to podpisać do poniedziałku.

słownik: a sign – znak, gest, sygnał, to sign, signed, signed – podpisać

 

They are to get married on Friday so we cannot invite them for the afternoon meeting.

Mają brać ślub w piątek, więc nie możemy zapraszać ich na popołudniowe spotkanie.

słownik: to get married – wziąć ślub

 

Expensses are to be lower than profits if you think about it seriously.

Wydatki mają być niższe od zysków, o ile myślisz o tym poważnie.

gramatyka: stopniowanie przysłówka: low – lower – lowest

 

Wasn’t you to attend the meeting? Everyone was waiting for you!

Czy nie miałeś być na spotkaniu? Wszyscy na Ciebie czekali!

słownik: to attend a meeting – uczestniczyć, brać udział w spotkaniu; to wait for sb. – czekać na kogoś gramatyka: wasn’t you = past simple – pytanie utworzone przez inwersje

 

You are at work now so you are not to use this computer for personal matters!

Jesteś w pracy, więc masz nie używać tego komputera do celów prywatnych!

słownik: to be at work – być w pracy; for personal matters – do celów prywatnych

 

I am to finish this today.

Mam to dzisiaj skończyć.

 

The mayor is to open the new shopping mall tomorrow.

Burmistrz ma jutro dokonać otwarcia nowego centrum handlowego.

 

The students are to wait for the results of the exam outside the building.

Studenci mają czekać na wyniki egzaminu na zewnątrz budynku.

 

Our Prime Minister was to go to Hungary last Wednesday but he became ill and didn’t manage to.

Nasz premier miał jechać na Węgry w ubiegłą środę, ale zachorował i nie był w stanie.

 

When are the local authorities to introduce the new tax law?

Kiedy lokalne władze wprowadzą nowe prawo podatkowe.

 

This was to have been my wedding day.
To miał być dzień mojego ślubu.


This was to be my day of triumph.

To miał być dzień mojego triumfu.


This was to be our most ambitious adventure to ultimately a tragic one.

To miała być nasza najambitniejsza podroż, ostatecznie okazała się najtragiczniejsza.

 

This room was to be for relaxation and meditation.
Ten pokój miał być do relaksu i medytacji.


The market was to be God; competition was to be king.

Rynek miał być bogiem; konkurencja miała być królową.


If your goal was to enrage me, you’ve made a good start.

Jeśli twoim celem miał rozwścieczyć mnie zrobiłeś dobry początek.


This concert was to be the pinnacle of my distinguished career.

Ten koncert miał być momentem szczytowym w mojej wyjątkowej karierze.


The vessel was to be delivered in 1998.

Statek miał być dostarczony w 1998 r.


There was to have been either a breakthrough in accession negotiations or an end of the talks.

Miał nastąpić albo przełom w negocjacjach akcesyjnych, albo zerwanie rozmów.


The initial Commission proposal was to include airports with more than 1 million passenger movements per annum.

Pierwotny wniosek Komisji miał obejmować porty lotnicze obsługujące rocznie ponad 1 mln pasażerów.


Its white color was to remind you of innocence and purity.

Biały kolor miał przypominać o niewinności i czystości.


According to Justin… each man was to take unto himself three wives.

Według Justina każdy mężczyzna miał wziąć sobie trzy żony.