Francuski – Zaimek

• il y a • konstrukcje z accepte

ZAIMEK – LE PRONOM

zaimek

• to część mowy mogąca zastąpić inne części mowy np. rzeczownik, przymiotnik lub całe zdanie, np. Jan – on

• wyróżnia się zaimki: osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, względne, pytające, wzajemne, nieokreślone, ilościowe

 

w języku francuskim wyróżnia się następujące zaimki:

 

Zaimki osobowe – pronoms personnels
  zaimki akcentowane, nieakcentowane
 

Zaimki zwrotne

  me, te… soi


Zaimki i przymiotniki dzierżawcze  – pronoms possessifs

  mon – moj; ton – twój; son – jego/jej …


Zaimki wskazujące – pronoms démonstratifs

  qui, que, quoi, quelle …


Zaimki pytające – pronoms interrogatifs

  qui, quoi, que, quel …

 

Zaimki względne – pronoms relatifs:

  qui, que, quoi, dont, ou, lequel


Zaimki nieokreślone – pronoms indéfinis

  aucune, chaque, plusieurs, tout, persone, rien…

 

• Zaimki: en i y –  le pronom personnel en, le pronom adverbial y

 

elizja: po niektórych zaimkach występuje zjawisko elizji, tzn. wypadania samogłoski a lub e, jeśli kolejny wyraz zaczyna

się od samogłoski lub h niemego, np. la aime = l’aime, je habite = j’habite