Francuski – Zaimek wskazujący

ZAIMEK WSKAZUJĄCY – ADJECTIF ET PRONOM DÉMONSTRATIF

ce, cette, ces:  to zaimki wskazujące osoby lub przedmioty, dzielą się na przymiotne i rzeczowne

zaimek:

zaimek przymiotny

zaimek rzeczowny

liczba

rodzaj

tylko forma prosta

forma prosta

forma złożona

l.poj

r.m.

r.ź.

r. n.

ce cet* – ten, to

cette – ta

celui – ten

celle – ta

*ce – to

celui-ci – ten (tu)

celle-ci – ta (tu)

ceci, cela, ça – to

celui- – tamten

celle- – tamta

l.mn.

r.m.

r.ż.

ces – ci, te

ceux – ci

celles – te

ceux-ci – ci (tu)

celles-ci – te (tu)

ceux-là – tamci

celles-là – tarnte

zaimek wskazujący przymiotny

• zaimki wskazujące przymiotne występują zawsze przed rzeczownikiem zastępując rodzajnik:

  Connais-tu ce garçon? – Znasz tego chłopca?

• forma: cet, jest stosowana przed rzeczownikami rodzaju męskiego zaczynającymi się od samogłoski lub h niemego

  cet appartement (samogłoska) – ten apartament, cet homme (h nieme) – ten mężczyzna, cet oiseau – ten ptak (samogłoska)

• forma złożona

  w formach złożonych zaimka wskazującego partykuła:

  – ci podkreśla bliskość w czasie lub przestrzeni: ces jours-ci – w tych dniach

  – là podkreśla oddalenie: ce jour-là – tamtego dnia

   * w języku potocznym konstrukcja rzeczownik + partykuła ci / la, jest prawie nie używana

     zamiast nie niej używa się zwrotów: celui-ci lub celui-là

 

 zaimek wskazujący rzeczowny 

• zaimki rzeczowne zastępują rzeczownik, wskazują na osobę lub rzecz już wcześniej wymienioną w zdaniu

• po formach prostych zaimków rzeczownych musi być użyty przyimek: de lub zaimki względne: qui / que

  – zaimek względny: Ce livre n’est pas celui que je cherchais. – Ta książka nie jest tą, której szukałem.

  – rzeczownik poprzedzony przyimkiem: Ce n’est pas ta lettre, c’est celle de Monique. – To nie jest twój list, to jest ten Moniki.

 

zaimki wskazujące rodzaju nijakiego: ceci, cela

ceci, cela – to zaimki wskazujące rodzaju nijakiego, które są reprezentantami: pojęć, faktów i zjawisk

  złożonych, np. Cela ne me gêne pas. – To mi nie przeszkadza. C’est beau. – To jest piękne.
  * w języku potocznym ceci i cela są najczęściej zastepowane przez zaimek: ça

     C’est ça – To jest właśnie to. Właśnie o to chodzi. Nous allons voir ça. – Zaraz to sobie obejrzymy.

 

partykuły: ci i la

• partykuła: ci, oznacza bliskość, là – oddalenia

• występują zarówno z zaimkami wskazującymi rzeczownymi jak i przymiotnikowymi

• używane są dla pokreślenia różnicy między osobą (rzeczą), która jest blisko a inną będącą dalej

  ce – ceci, cela – ten tu, ten tam, cette ci, cette la – ta tu, ta tam,

  Prends cette valise-ci. – Weź tą walizkę. Prends cette valise-la. – Weź tamtą walizkę.

 

 

KONSTRUKCJE Z ZAIMKAMI WSKAZUJĄCYMI

celui, celle / ceux, celles + de + dopełnienie
Mon stylo bille est bien meilleur, que celui de ma copine. – Mój długopis jest o wiele lepszy niż ten (= długopis) mojej koleżanki.
Votre opinion ne représente pas celle des professeurs du collège.- Pański pogląd nie jest tym (= poglądem) nauczycieli gimnazjum
Tu préfères les vacances d’hiver ou celles d’été? – Wolisz wakacje zimowe czy (te) letnie?

 

celui + zaimek względny
Parmi toutes ces voitures, c’est celle qui me plaît le plus. – Z tych wszystkich samochodów (to) ten podoba mi się najbardziej.
C’est le livre de l’année. Oui, c’est celui dont tout le monde parle. – To jest książka roku.Tak, to jest ta, o której wszyscy mówią.

ce + être
C’est un beau tableau. Ce sont des monuments magnifiques.

C’est moi, toi, lui, elle, nous, vous; c’est (lub ce sont) eux, elles.
 

ce + zaimek względny
Marc fait ce qui lui plaît. – Marek robi to, co mu się podoba.
Ne racontez à personne ce que vous avez vu. – Nie opowiadajcie nikomu o tym, coście widzieli.

 

 

PRZYKŁADY

L’emploi le plus populaire est celui de vendeuse.

Najpopularniejszą pracą jest ta jako sprzedawczyni.

 

Le clouage des végétaux ci des animaux est acceptable, et celui de l’homme?

Klonowanie roślin i zwierząt jest do przyjęcia, a (to) klonowanie człowieka?

 

Les habitants de mon village et ceux du village voisin.

Mieszkańcy mojej wioski i ci z wioski sąsiedniej …


Ce sont les cigarettes de Jean? – Non, ce sont celles de mon père.

Czy to są papierosy Janka? – Nie, to są papierosy mego ojca.

 

Il dit avoir tué ceux qui le méritaient

Powiedział, że zabił tych, którzy na to zsługiwali

 

J’emmène ceux qui veulent partir.

Wezmę ze sobą każdego, kto zechce opuścić to miejsce;

 

Dieu aide ceux qui se battent.

Niech Bóg pomoże tym którzy walczą.

 

Trouvez ceux qui ont tiré et amenez-les

Znajdź tych, którzy strzelali i prezyprowadź ich.

 

Je vous assure, cela vous passera.

Zapewniam, że to minie.

 

Alors peut-être pouvez vous expliquer cela.

Hm, więc może wyjaśni pani to.

 

Dans cette perspective, cette initiative me semble fort positive

W tym świetle oceniam naszą inicjatywę za bardzo pozytywną;

 

Pour cette raison, mon groupe rejette résolument cette directive

Dlatego też moja grupa stanowczo odrzuca dyrektywę;

 

Il ne nous a pas été permis d’inclure cette proposition dans cette résolution

Nie pozwolono nam włączyć tego wniosku do tej rezolucji

 

Laissez-moi votre sac et prenez celui-ci

Niech pan zostawi swoją torbę i weżmie tę.

 

Pourtant celui-ci correspond parfaitement à mes besoins

Ci jednak nie odpowiadają moim potrzebom.

 

Pourquoi pas celui-là, là-bas, avec la porte ouverte

Chyba ten na górze, otwarty

 

Considère ceci comme ton premier jour

Rozważ to, jakby był to twój pierwszy dzień

 

Prenez un autre exemplaire; celui que vous avez choisi est abîmé.
Proszę wziąć inny egzemplarz, ten, który pan wybrał, jest uszkodzony.

 

Ce train va à Wrocław? Oui, c’est celui qui va à Wrocław.

Czy ten pociąg jedzie do Wrocławia? Tak, to ten, który jedzie do Wrocławia.

 

Tu étais celui qui voulait y aller.
Ty jesteś tym, który chciał tam iść.


Et bien, vous êtes celui qui nous sauve tous.

Więc jesteś tym, który nas wszystkich ocali.


Si tu es celui que je crois, assieds-toi.

Jeżeli jesteś tym, za kogo cię mam, lepiej usiądź.


Je ne suis pas celui que vous pensiez.

Nie jestem tym, za kogo mnie mieliście.

 

Donnez-leur ce dont ils ont besoin.

Dajcie im to, czego potrzebują.

 

Ce dont tu parles ne m‘intéresse pas.

To, o czym mówisz, nie interesuje mnie.

 

Ceci est pour vous et cela est pour Paul.
To jest dla was, a tamto dla Pawła.


Quand vous aurez lu cela, lisez ceci.

Kiedy przeczytacie tamto, czytajcie to


J’ai compris cela.

Zrozumiałem to.


Ne dites pas cela.

Proszę tego nie mówić.


Ça me plaît.

To mi się podoba.


Ça y est.

Gotowe.