Francuski – Zaimek pytający

ZAIMKI PYTAJĄCE – ADJECTIFS ET PRONOMS INTERROGATIFS

zaimki rzeczowne pytające

zaimki rzeczowne są nieodmienne

 

l. pojedyncza

l. mnoga

 

osoby

qui?

kto?

Qui parle? – Kto mówi?

A quoi penses-tu? – O czym myślisz?

rzeczy

que?, quoi?

co?

Qui est-ce qui est entré? – Kto wszedł?

Qu’est-ce que tu lis? – Co czytasz?

zaimek przymiotny pytający: quel

quel jest odmienny w rodzaju i liczbie, posiada takie same formy jak zaimek względny lequel: lequel, auquel, duquel, itp

 

l. pojedyncza

l. mnoga

 

r. m.

 

r. ż.

 

quel, lequel, itd

jaki?, który?

quelle, laquelle

jaka?, która?

quels, lesquels

jacy?, którzy?

quelles, lesquelles

jakie?, które?

Quel livre lis-tu? – Jaką (którą) książkę czytasz?

J’ai de belles chemises. Laquelle préférez-vous? –

Mam ładne koszule. Którą pan woli?

Quelle est votre adresse? – Jaki jest pański adres?

• pytanie o podmiot zdania (sujet)
  a. podmiotem jest osoba:
      Qui / Qui est-ce qui a organisé ce symposium? – Kto zorganizował to sympozjum?
      Qui/Qui est-ce qui a reçu le prix Goncourt? – Kto otrzyma! nagrodę Goncourtów?
  b. podmiotem jest rzecz lub pojęcie:
      Qu’est-ce qui se passe? – Co się dzieje?
      Qu’est-ce qui ne vous plaît pas? – Co się wam nie podoba?

      Qu’est-ce qui sent si bon? – Co tak ładnie pachnie?
 

• pytanie o dopełnienie bliższe (COD)
   a. dopełnieniem jest osoba:
       Qui voyez-vous? / Qui est-ce que vous voyez? – Kogo widzicie?
       Qui cherchez-vous? / Qui est-ce que vous cherchez? – Kogo szukacie?

   b. dopełnieniem nie jest osoba
       Que voyez-vous? / Qu’est-ce que vous voyez? – Co widzicie?
       Que fait-elle? Qu’est-ce qu elle fait? Co ona robi?

• pytanie o orzecznik

  Qui êtes-vous? – Kim pan(i) jest?

  Que devient-il? – Co u niego słychać? (dosł. Jakim / Kim on się staje?)


• pytanie o dopełnienie dalsze (COI)

  a. dopełnieniem jest osoba:
      A qui pensez-vous, cher ami? / A qui est-ce que vous pensez? – O kim pan myśli?     
      De qui parlez-vous? / De qui est-ce que vous parlez? – O kim rozmawiacie.
      * analogicznie tworzy się pytania z innymi przyimkami: avec qui, par qui, sur qui, chez, qui, en qui … itd.d

  b. Dopełnieniem nie jest osoba:
     À quoi pensez-vous? / À quoi est-ce que vous pensez? – O czym myślicie?
     De quoi parlez-vous? / De quoi est-ce que vous parlez? – O czym rozmawiacie?
     * analogicznie tworzy się pytania z przyimkami: avec quoi, par quoi, vers quoi … itd.
     * pytania z zaimkami innymi niż à i de nie dotyczą, w zasadzie, dopełnienia dalszego, ale raczej okoliczników.
       – dopełnienie sprawcy (complément d’agent)

         Par qui a-t-il été récompensé?  Par son père.
       – okolicznik miejsca

         Chez qui êtes-vous invités vendredi soir? Chez nos voisins (= dans leur maison)
       – okolicznik środka / narzędzia

          Avec quoi a-t-elle ouvert la porte? Avec un passe-partout.

 

quel

przed przymiotnikiem quel można użyć przyimka:

  à, de, avec, dans …

 

lequel, laquelle…

mają te same formy co zaimek względny i odnoszą się zarówno do rzeczy, jak i do osób

używa się ich kiedy mamy do czynienia z wyborem pomiędzy rzeczami, pojęciami lub osobami tej samej kategorii
  J ’ai de belles chemises. Laquelle préférez-vous? – Mam ładne koszule. Którą pan woli?

  Nous avons ici, d’excellentes secrétaires. Laquelle (d’entre elles) est la meilleure? –

  Mamy tu, znakomite sekretarki. Która (z nich) jest najlepsza?

  Il y a à l’hôpital plusieurs cardiologues. Lequel voulez-vous appeler? – Jest w szpitalu kilku kardiologów. Którego chce pan wezwać?

 

Zmiana form niektórych zaimków pytających w zdaniu (pytającym) zależnym

w zdaniu pytającym zależnym następujące zaimki zmieniają swoją formę
  – podmiot nieożywiony: qu’est-ce qui? >> ce qui
    Qu’est-ce qui est arrivé? Je vous demande ce qui est arrivé.

  – dopełnienie „nieożywione”
    qu’est-ce que? / que? >> ce que
    Qu est-ce qu’ils feront? Que feront-ils?
    Je vous demande ce qu’ils feront. Je vous demande ce qu ‘ils feront.

 

 

PRZYKŁADY

Quel livre lisez-vous?

Jaką książkę pan(i) czyta?


Quels livres lisez-vous?

Jakie książki czytacie?


Quelle heure est-il?

Która jest godzina?


Quelles chemises est-ce que tu as achetées?

Jakie kupiłeś koszule?

 

Quel est votre nom? Je vous demande quel est votre nom.

Jakie jest pana (pani) nazwisko?


Quelle est votre adresse?

Jaki jest wasz / pana (pani) adres?


Quels sont ses projets?

Jakie są jego / jej plany?
 

À quel moment veux-tu partir?

W którym momencie chcesz wyjść?


De quels contrats parle-t-il?

O jakich kontraktach on mówi?

 

Quel film !
Co za film!

 

Quelle occasion!

Co za okazja!


Quels types!

Co za typy!


Quelles belles fêtes!

Jakie piękne święta!

 

Parmi ces romans, lequel préférez-vous?
Spośród tych powieści, którą pan(i) woli?


D’ici, nous avons deux routes pour aller à Lacaune: laquelle prendons-nous?

Mamy stąd dwie drogi prowadzące do Lacaune: którą wybierzemy?


Elle est polyglotte; elle connaît plusieurs langues. Lesquelles?

Jest poliglotką; zna wiele języków. Jakie?


Il y a au collège deux professeurs de littérature; auquel vous êtes-vous adressé?

Mamy w kolegium dwóch profesorów literatury: do którego z nich pan się zwrócił?

 

Décidez lequel de nos fils épousera votre fille.
Sam zdecyduj, który z naszych synów poślubi twą córkę.


Voyons lequel de nos suspects golfe à Annapolis Valley.

Sprawdźmy, który z naszych podejrzanych gra w golfa w Annapolis.


Autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention: l’obésité constitue indiscutablement une maladie.

Kolejną kwestią, na którą chciałbym zwrócić państwa uwagę, jest fakt, że otyłość niewątpliwie stanowi chorobę.


C’est un premier point sur lequel je voulais insister.

To pierwsza rzecz, na którą chciałem nalegać.


Je sais lequel je ne serais pas.

Wiem, jakim nie będę.


Que le peuple décide lequel de mes prisonniers sera crucifié.

Niech lud zdecyduje, który przetrzymywany więzień zostanie ukrzyżowany.


Il est difficile de dire lequel des trois a été le pire.

Ciężko powiedzieć który z nich trzech był najgorszy.


Laissez moi deviner lequel est porteur de bonnes nouvelles.

Niech zgadnę, który przynosi pomyślne wiadomości.


Chaque pays décide librement de la langue dans laquelle il rédige le résumé.

Każde państwo samo decyduje, w jakim języku sporządzi streszczenie.


C’est la seule chose pour laquelle j’ai jamais été doué.

To jedyna rzecz w jakiej byłem dobry.


Il loue une maison d’une compagnie avec laquelle je fais affaire.

Wynajmuje dom od firmy, z którą współpracuję.


Nom de l’entreprise à laquelle les marchandises sont livrées.

Nazwa przedsiębiorstwa, któremu dostarczane są towary.

 

Demandez à votre médecin quel médicament prendre pour soulager cette douleur.
Należy poradzić się lekarza jaki lek można przyjąć aby zmniejszyć ból.


Il souhaitait que je te dise a quel point il t’aimait.

Chciał, abym ci powiedział, jak bardzo cię kocha.