Francuski – Zaimek nieokreślony

• zaimki nieokreślone • przykłady

ZAIMEK NIEOKREŚLONY – ADJECTIF ET PRONOM INDEFINI

zaimki nieokreślone wskazują na bliżej nieokreślone osoby, przedmioty lub właściwości

zaimki nieokreślone dzielą się na przymiotne i rzeczowne

  – zaimki nieokreślone przymiotne (adjectifs indéfinis) – towarzyszą rzeczownikowi: żaden chłopak nie przyszedł
  – zaimki nieokreślone rzeczowe (pronoms indéfinis) – zastępują rzeczownik: żaden nie przyszedł
ponieważ część z zaimków nieokreślonych może występować zarówno jako przymiotne i rzeczowne >> nie ma więc sensu
uczenie się  tego  podziału na pamięć – należy po prostu przerobić odpowiednio dużą ilość przykładów aby ich stosowanie
stało się automatyczne

 

zaimki używane samodzielnie – bez określników

aucun – żaden

aucune – żadna

 

Je n’ai aucun bagage. – Nie mam żadnego bagażu.

Il ne fait aucun geste, pour m’ accueillir. – On nie zrobił żadnego gestu, żeby mnie przywitać.

 

chaque każdy(ego)

chacun każda(ą)

tylko liczba pojedyncza

Chacune de ces personnes viendra demain. – Każda z tych osób przyjdzie jutro.

Chacun a ses propres problèmes. Każdy ma swoje własne problemy.

Chacune de ces photos est magnifique. Każda z tych fotografii jest cudowna.

Chaque jour je joue au tennis. – Każdego dnia gram w tenisa.

 

n’importe quel (s)

n’importe quelle(s)
jakikolwiek, którykolwiek, jakakolwiek, jacykolwiek, jakiekolwiek

 

Il ne lit jam ais le programme de télé, il regarde n’importe quels films.
Nigdy nie czyta programu telewizyjnego, ogląda jakiekolwiek filmy.

Je prendrai n’importe quelle chambre, c’est juste pour une nuit.
Wezmę jakikolwiek pokój, to tylko na jedną noc.

nul – żaden

nulle – żadna

 

nul należy do języka literackiego oraz urzędowego

Nul n ‘est censé ignorer la loi. – Nikt nie może zasłaniać się nieznajomością prawa.

 

pas un – żaden, żadna

pas une – ani jeden, ani jedna

 

Pas un cle reçu à l’examen. Nikt nie zdał egzaminu.
Pas un d’entre eux n ‘a voulu me répondre. Ani jeden spośród nich nic chciał mi odpowiedzieć

plusieurs – wiele

tylko 1 forma

 

Je l’ai rencontré plusieurs fois. – Spotkałem go wiele razy.

Il t’a appelé plusieurs fois pendant la journée. – Dzwonił do ciebie kilka razy w ciągu dnia.

 

tout – każdy, cały, wszystko

toute – każda, cała, wszystko

tous – każdy, cali, wszystkie

toutes – każda, całe, wszystkie

 

Je sais tout. – Wiem wszystko. J’ai lu tout le livre. – Przeczytałem całą książkę.

Toute femme. – Każda kobieta

Tous sont déjà là. – Wszyscy już tam są.

Toutes les danseuses sont venues. – Wszystkie tancerki przyszły.

 

zaimki używane razem z określnikami

autre – inny/inna

autres – inni/inne

 

Prends un autre stylo. – Weź inne pióro.

J’ai d’autres projets. – Mam inne plany.

 

certain – jakiś, pewien

certaine – jakaś, pewna

certains – niektórzy

certaines – niektóre

 

Un certain jour, je l’ai rencontré. – Pewnego dnia spotkałem go.

Certaines peintures sont magnifiques. – Niektóre obrazy są cudowne.

bez rodzajnika jest rzadko używany w liczbie pojedynczej w znaczeniu: wyszukany”

z rodzajnikami: un, une, jest potocznie używany w dwóch aspektach:
  – neutralnym
    À ce concours difficile, j ’ai remporté quand même un certain succès.
    W tym trudnym konkursie odniosłem, mimo wszystko, pewien sukces.
  – pejoratywnym: przed imieniem, nazwiskiem, rzeczownikiem desygnującym osobę
    un(e) certain(e) znaczy ‘niejaki, niejaka’
w liczbie mnogiej formy certain(e)s* są potocznie używane w sensie

  – pewni, pewne / niektórzy, niektóre

 

même – ten sam / taki sam

              ta sama / taka sama

mêmes – tacy sami, takie same

 

Ils sont dans la même classe. – Są w tej samej klasie.

J’ai le même manteau.- Mam ten sam płaszcz.

quelques

kilku, kilka, wiele

(od 5 do 12)

 

J’ai écrit quelques lettres. – Napisałem kilka listów.

ll a quelques amis à Paris. – Ma kilku przyjaciół w Paryżu.

 

différent, différente =

divers, diverses

différents, différentes

różnych / różna, różni / różne

wielu / wiele

Nous préférons parler d’un sujet différent. – Wolimy rozmawiać na inny temat.

Je te raconterai cette histoire à une occasion différente. –

Opowiem Ci tę historię przy innej okazji.

J’ ai comparé des livres scientifiques différents. –

Porównałem wiele różnych książek naukowych.

• différents, divers i quelques mogą występować z rodzajnikiem określonym les,
  jeżeli rzeczownik ma punkt odniesienia do kontekstu lub sytuacji:

 

quelqu’un – ktoś (r.m.

quelqu’une – ktoś (r.ż)

quelques-uns – kilku, kilkoro

quelques-unes – kilka

 

Quelqu’un frappe à la porte. – Ktoś puka do drzwi.

J’ai besoin de quelqu’un pour m’aider. – Potrzebuję kogoś, kto mi pomoże.

Quelques-uns ont raconté des histoires incroyables. Niektórzy opowiedzieli niesamowite historie.

Quelles oranges! Je prends quelques-unes. – Jakie pomarańcze! Wezmę kilka!

 

quelque chose

coś (tylko 1 forma)

 

Vois-tu quelque chose? – Widzisz coś?

Ça te rappelle quelque chose? – Czy to ci coś przypomina?

 

personne

nikt  (tylko 1 forma)

 

Personne n’est sorti. – Nikt nie wyszedł.

Il n’y a personne à la maison. – Nikogo nie ma w domu.

 

rien

nic  (tylko 1 forma)

 

Je n’ entends rien. – Nic nie słyszę.

Il n’est presque rien resté. – Prawie nic nie zostało.

 

l’un

jeden  (tylko 1 forma)

 

L’un travaille, l’autre se repose. – Jeden pracuje, drugi odpoczywa

on

tłumaczenie w zależności od kontekstu

patrz – zaimek osobowy: on

 

tel (s), telle (s)

taki, taci, taka, takie

jaki, jaka, jacy, jakie

II m’a demandé de venir tel jour à telle heure.
Poprosił mnie, abym przyszedł takiego a takiego dnia o takiej a takiej godzinie.

• tel może być poprzedzone rodzajnikiem nieokreślonym: un tel, une telle, de tels, de telles
 

 

PRZYKŁADY

Vous pouvez vous baigner dans cette rivière, il n ’y a aucun danger.
Możecie się kąpać w tej rzece, nic ma żadnego niebezpieczeństwa.


Aucune reproduction ne rendra la beauté de l’original.

Żadna reprodukcja nie odda piękna oryginału.


Chaque chambre de cet hôtel a une salle de bain.

Każdy pokój w tym hotelu ma łazienkę.


Il ne lit jamais le programme de télé, il regarde n’importe quels films.

Nigdy nie czyta programu telewizyjnego, ogląda jakiekolwiek filmy.


Je prendrai n’importe quelle chambre, c’est juste pour une nuit.

Wezmę jakikolwiek pokój, to tylko na jedną noc.


Elle est venue sans nulle crainte.

Przyszła bez żadnej obawy.


Pas un
nuage sur le ciel bleu, (język potoczny)
Aucun nuage sur le ciel bleu, (język potoczny)
Nul nuage sur le ciel bleu, (język wyszukany)

Nie ma żadnej churki na niebie.


Plusieurs élèves sont arrivés en classe en retard.

Kilku uczniów spóźniło się na zajęcia.


J’ai visité plusieurs monuments à Paris.

Zwiedziłem sporo zabytków w Paryżu.


Tout homme est mortel.

Każdy człowiek jest śmiertelny.


Tous les hommes sont mortels.

Wszyscy ludzie są śmiertelni.


J’ai attendu toute la journée.

Czekałem cały dzień.


Elle a passé tout l’hiver à la montagne.

Spędziła całą zimę w górach

 

Nous nous verrons un autre jour.

Zobaczymy się innego dnia.


Ont-ils trouvé une autre solution?

Czy znaleźli inne rozwiązanie?


Je vous comprends mais j’ai d’autres problèmes.

Rozumiem pana (panią), ale mam inne problemy.


Les autres meubles, vous les transporterez demain.

Pozostałe (wszystkie inne) meble, przewieziecie (je) jutro.

 

Une même cause produit les mêmes effets.
Ta sama przyczyna wywołuje te same skutki.


Nous partons en vacances le même jour.

Wyjeżdżamy na wakacje tego samego dnia.


Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau: le même nez et les mêmes yeux.

Są podobni jak dwie krople wody: ten sam nos i takie same oczy.

 

Je vous lis ce proverbe que j ’ai trouvé chez certain auteur du XVIe siècle.
Przytoczę wam to przysłowie, które znalazłem u pewnego XVI-wiecznego autora.

 

Une certaine dame est venue vous voir.

Jakaś pani przyszła was zobaczyć.

 

Certaines gens le croient.

Niektórzy ludzie tak sądzą.


Je me souviendrai toujours d ’un certain événement…

Zawsze będę pamiętał pewne wydarzenie …


Connaissez-vous. Madame, un certain monsieur Lebas?

Czy zna Pani niejakiego pana Lebas?

 

Certaines banques travaillent le samedi.
Niektóre banki pracują w sobotę.


J ’ai souligné certaines imprécisions de votre compte rendu.

Podkreśliłem pewne niejasności waszego sprawozdania.


Certains invités ne sont pas encore arrivés.

Niektórzy goście jeszcze nie przybyli.

 

Différentes / diverses personnes passaient par la place du Marché.
Różne osoby przechodziły przez Rynek.


J ’ai habité dans différents pays.

Mieszkałem w różnych krajach.


Divers ouvrages, parus récemment, traitent cette question.

Różne dzieła ostatnio opublikowane zajmują się tą sprawą

 

Ils se sont arrêtés à quelque distance de la rivière.
Zatrzymali się niedaleko (w niedużej odległości) od rzeki.


Si vous apprenez quelque nouvelle, écrivez-moi.

Jeżeli uzyska pan jakąś wiadomość, proszę do mnie napisać

 

Invitez quelques amis.

Proszę zaprosić kilku przyjaciół.


I ‘ai acheté quelques souvenirs.

Kupiłem kilka pamiątek.


Dans l’obscurité, j’ai distingué les silhouettes de quelques hommes.

W ciemnościach zauważyłem sylwetki jakichś ludzi.

 

Des personnes différentes m’ont aidé.

Wiele różnych osób mi pomogło.

 

Bien, personne ne va frapper personne.
Dobra, nikt nikogo nie uderzy.


Personne ne va aller en prison.

Nikt nie pójdzie siedzieć, 


Personne ne vient car personne ne nous connaît, et personne ne nous connaît car personne ne vient.

Nikt nie przychodzi bo nikt nas nie zna, nikt nas nie zna więc nikt nie przychodzi


Personne m’a jamais posé de question personnelle.

Nikt nigdy nie zadawał mi pytań osobistych


Personne s’arrête, personne s’isole.

Nikt się nie zatrzymuje, nikt nie oddziela się.