Francuski – Subjonctif

• subjonctif present • subjonctif passe • przykłady

TRYB ŁĄCZĄCY – SUBJONCTIF

w języku potocznym używa się tylko form: subjonctif présent i passé composé

tryb łączący – subjonctif nie ma odpowiednika w języku polskim, gdyby jednak istniał pojawiałby się prawie we wszystkich zdaniach podrzędnych wyrażających: rozkaz, chęć, życzenie, pragnienie, wolę, wątpliwość, obawę, zdziwienie, zadowolenie, warunek, marzenia, rozpoczynających się od spójników: że, żeby, aby, itp. oraz w konstrukcjach zawierających te spójniki, np. sądzę, że; wątpię żeby; mam nadzieję, że; czyżby, słyszałem, że;  trzeba, żeby; jest możliwe, że; żądam, żeby; wierzę, że; przypuszczam, że; jest możliwe, że; odpowiednikiem spójnika “że” jest w jęz. francuskim jest spójnik: “que”, oraz konstrukcje, w których: que występuje i to właśnie que wprowadza w języku francuskim większość zdań, które wymagają użycia trybu łączącego

* tryb łączący – subjonctif występuje w czterech czasach ale tryby subjonctif  imparfait i plus-que-parfait występują tylko

  w języku literackim i z tego powodu nie są tutaj omówione – w języku mówionym zamiast subjonctif imparfait i plus-que-

  parfait używa się  odpowiednio subjonctif présent i passé
M. Duroy avait peur que Mme Forestier ne lui refusât son aide,(język pisany)
M. Duroy avait peur que Mme Forestier ne lui refuse son aide, (język mówiony)

trybu subjonctif używa się

po czasownikach wyrażających   

  rozkaz, wolę: vouloir – chcieć, ordonner – rozkazać, exiger – wymagać, il faut – trzeba

  Je veux qu’il parte. – Chcę, żeby wyjechał.

  pragnienie: souhaiter – życzyć, croire – wierzyć, désirer – pragnąć, il est souhaitable – jest pożądane, espérer – mieć nadzieję

  Je ne crois pas que ce garçon parle polonais. – Nie wierzę, że ten chłopak mówi po polsku.

  obawę: craindre – obawiać się, avoir peur – bać się

  Je crains qu’il ne soit en retard. – Obawiam się, że się spóźni.

  zdziwienie: s’étonner – dziwić się, il est étonnant – jest zadziwiające

  Je suis étonné qu’il puisse faire cela. – Jestem zdziwiony, że może to robić.

  zadowolenie: se réjouir – cieszyć się, être content – być zadowolonym, etre heureux – być szczęśliwym

  Je me réjouis que vous soyez là. – Cieszę się, że jesteście tam.

  żal: regretter – żałować, c’est dommage – szkoda, être triste que – być smutnym, że, être désolée que – jest mi przykro

  Je regrette qu’il ait dit cela. – Żałuję, że to powiedział. 

  wątpliwość: douter – wątpić, il est douteux – jest wątpliwe, il est possible – jest możliwe, il n’est pas certain que –

  nie ma pewności, il n’est pas sûr que – nie ma pewności, że

  Je doute qu’il réponde à ma lettre. – Wątpię, by odpowiedział na mój list.

jeśli que występuje na początku zdania
Que vous soyez venue me procure une grande joie. – To, że przyszedłeś, sprawia mi wielką radość.
Que vous soyez fatigués après une telle journée, ne m’étonne pas. – Że jesteś zmęczony po takim dniu, nie zaskakuj mnie.

po innych czasownikach i wyrażeniach jeśli tylko służą do wyrażenia subiektywnych uczuć, sądów, życzeń, itp.

  dire – mówić, że, avoir de la chance – mieć szczęście, że, il semble – wydaje się, remarquer – zauważać, voir – widzieć

  trouver – znaleźć, chercher – szukać, donner – dawać, indiquer – wskazywać,

  Dit il qu’il fasse les devoirs?   – Czy on powiedział, że odrabia lekcje?

 

po wyrażeniach

  il serait temps que + subj. – najwyższy czas, żeby, avant que – zanim, jusqu’à ce que – aż, afin que – aby, pour que – by, 

  de manière que – tak, aby, de crainte que – z obawy, że, de peur que – z obawy, że, sans que – tak aby nie, bien que

  chociaż, quoique – chociaż, à condition que – pod warunkiem,  że, pourvu que – oby, supposé que – zakładając, że

w zdaniach rozkazujących, dla osób, które nie posiadają trybu rozkazującego –  3 osoba I. poj. i i mn.

  Qu’il vienne et qu’il dise la vérité! – Niech on przyjdzie i powie prawdę!

  Qu’elles arrêtent de crier! – Niech one przestaną krzyczeć!

• po wyrażeniach:

  – le seul – jedyny: C’est la seule actrice qui me plaise. – To jedyna aktorka, która mi się podoba.

  – le premier – pierwszy: Il est le premier qui ait réussi. – On jest pierwszym, któremu się powiodło.

 

jeśli zdanie główne jest w formie pytającej lub przeczącej

  Etes-vous si malade que vous ne puissiez sortir ce soir? – Czy jest pan tak chory, że nie może pan wyjść wieczorem?

  Vous n’êtes pas si malade que vous ne puissiez sortir. – Nie jest pan tak chory, żeby nie mógł pan wyjść.

• jeśli w zdaniu głównym występuje zaimek lub przymiotnik nieokreślony o wartości negatywnej:

  aucun, pas un, personne, rien …
Depuis six ans je n’ai trouvé personne avec qui je puisse échanger mes pensées.
Od sześciu lat nie znalazłem nikogo, z kim mógłbym podzielić się swoimi myślami.

• jeśli w zdaniu głównym występuje przymiotnik w stopniu najwyższym (le plus …, le moins …) bądź przymiotnik o 

  analogicznej wartosci, np. le seul, l’unique, le premier, le dernier, le principal, l’important
C’est la meilleure bière que nous ayons jamais bue. – To najlepsze piwo, jakie kiedykolwiek wypiliśmy.
Armstrong est le premier astronaute qui ait marché sur la lune. – Armstrong jest pierwszym astronautą, który chodzi po księżycu.

jeżeli po czasowniku występuje à ce que. obowiązuje tryb subjonctif:
La mere veillait a ce que les enfants soient toujours bien habilles. Matka upewniła się, że dzieci są zawsze dobrze ubrane.
Gerard tient a ce que son fils apprenne vite l’anglais. – Gerardowi zależy, aby jego syn szybko nauczył się angielskiego.
* jeżeli po czasowniku występuje de ce que. obowiązuje tryb indicatif – obie konstrukcje funkcjonują równolegle
Je me rejouis de ce que votre fils a passe tous ses examens.= Je me rejouis que votre fils ait passe tous ses examens. – 

    Cieszę się, że twój syn zdał wszystkie egzaminy

trybu subjonctif nie używa się
• jeżeli zdanie podrzędne nie jest hipotezą a przedstawia sytuację rzeczywistą używa się trybu oznajmującego
• w zdaniach w których

– podmiot zdania nadrzędnego jest taki sam, jak zdania podrzędnego lub
– podmiot zdania podrzędnego pełni funkcję dopełnienia zdania nadrzędnego
w takich wypadkach używa się form z bezokolicznikiem
Je veux avoir de bonnes notes. – Chcę mieć dobre oceny.
• po kontrukcjach: il semble que – wydaje się, że, après que – potym jak – używa się trybu indicatif, a nie subjonctif

różnica w użyciu trybów subjonctif (łączącego) i indicatif (oznajmującego)

tryb oznajmujący – indicatif: odnosi się do wiadomości pewnych, potwierdzonych, opartych na faktach

Je suis sûr qu’ils vont perdre le train. – Jestem pewna, że spóźnią się na pociąg.

tryb łączący – subjonctif: odnosi się do wiadomości niepewnych, niepotwierdzonych, wynikających z

wątpliwości, uczuć, przeczuć, lęków, próśb, życzeń

J’ai peur qu’ils perdent le train. – Boję się, że nie zdążą na pociąg.

KONSTRUKCJE POZWALAJĄCE UNIKNĄĆ UŻYCIA TRYBU SUBJONCTIF

même si + tryb oznajmujący

  konstrukcja : même si + tryb oznajmujący (mimo, że) może zastępować konstrukcję: bien que + subjonctive (mimo, że)

ODMIANA CZASOWNIKÓW W SUBJONCTIF PRÉSENT I PASSÉ COMPOSÉ

subjonctif present

temat czasownika + końcówki

odmiana regularna sub. present jest prawie identyczna z odmianą ind. present za wyjątkiem I osoby liczby mnogiej

parler

avoir

être

que je parle

que tu parles

que il / elle parle

que nous parlions

que vous parliez

que ils / elles parlent

que j’aie

que tu aies

que il / elle ait

que nous ayons

que vous ayez

que ils / elles aient

que je sois

que tu sois

que il / elle soit

que nous soyons

que vous soyez

que ils / elles soient

odmiana czasownika w subjonctif passe

avoir / etre w subjonctif présent + participe passé

parler

avoir

être

que j’ aie parlé

que tu aies parlé

que il / elle ait parlé

que nous ayons parlé

que vous ayez parlé

que ils / elles aient parlé

que j’ aie parlé

que tu aies parlé

que il / elle ait parlé

que nous ayons parlé

que vous ayez parlé

que ils / elles aient parlé

que j’ aie parlé

que tu aies parlé

que il / elle ait parlé

que nous ayons parlé

que vous ayez parlé

que ils / elles aient parlé

ZASADY UŻYCIA SUBJONCTIF PRÉSENT I PASSÉ COMPOSÉ W ZDANIU

subjonctif présent

wyraża czynność równoczesna lub późniejszą w stosunku do czasu zdania nadrzędnego

présent:

future:

p. comp: 

imparfait:  

pqp: 

il souhaite
il souhaitera
il a souhaité
il souhaitait
il avait souhaité

que sa fille fasse de bonnes études de droit.

Jean craint que son fils n ’obtienne pas son permis de conduire. – Jan obawia się, że jego syn nie uzyska prawa jazdy.
Il faut que vous disiez toute la vérité. – Trzeba, abyście powiedzieli całą prawdę.

subjonctif passé

wyraża czynność uprzednią w stosunku do czasu zdania nadrzędnego

• zakończoną przed przed inną czynnością przeszłą lub upływem określonego czasu

présent:

future:

p. comp: 

imparfait:  

pqp: 

regrette
regrettera
a regretté
regrettait
avait regretté

que son fils n’ait pas obtenu le perm is de conduire.

Je suis heureux qu’il ait fait cela. – Jestem szczęśliwy, że to zrobił.

Il faut qu’il ait fini dans une heure. – Trzeba, by skończył za godzinę.

Attendez qu’il alt fini de parler. – Poczekajcie, aż skończy mówić.

* uwaga:

jeśli w zdaniu nadrzędnym orzeczenie jest w którymś z czasów przeszłych, to w zdaniu podrzędnym można użyć

subjonctif présent, jeżeli

•  fakt, o którym mowa, ma charakter tak ogólny, że aż pozaczasowy
Il était nécessaire que le septième jour de la semaine devienne (a nie devînt) un jour de repos.-
Było rzeczą konieczną, żeby siódmy dzień tygodnia został dniem wypoczynku.
fakt, o którym mowa, ma wyraźny związek z teraźniejszością
M. Duroy a fait un voyage en Algérie afin qu’il puisse écrire à son retour une série de reportages.-
P. Duroy odbył podróż do Algierii, żeby móc po swym powrocie wiadomo, że już wrócił) napisać serię reportaży.

PRZYKŁADY

Ma femme desire que je prenne des repas au restaurant.
Moja żona pragnie, żebym jadał (posiłki) w restauracji.

Je crains que je ne doive prendre des médicaments.

Boję się, że będę musiał potem zażywać lekarstwa.


Je suis tres malheureux que ma femme ait pris une telle decision.

Jestem bardzo nieszczęśliwy, że moja żona powzięła taką decyzję.

Oui, je te laisserai conduire mais à condition que tu fasses très attention.

Tak, pozwolę ci prowadzić, ale pod warunkiem, że będziesz uważać.

p: je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font
s: je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, ils fassent

J’accepte bien l’invitation mais à condition que sa sœur ne vienne pas.

Przyjmuję zaproszenie, ale tylko wtedy, gdy jego siostra nie przyjdzie.

Y a-t-il un ouvrier qui connaisse bien ce travail?
Czy istnieje pracownik, który dobrze zna tę pracę?


J’ai cherché de nouveaux associés qui puissent participer aux frais de la construction.

Szukałem nowych wspólników, którzy mogliby uczestniczyć w kosztach budowy.


Pourriez-vous me prescrire un remède qui guérisse ces maux de tête?

Czy mógłbyś przepisać mi lekarstwo, które leczy te bóle głowy?

C’est la meilleure bière que nous ayons jamais bue.

To najlepsze piwo, jakie kiedykolwiek wypiliśmy.

C’est la proposition la plus sérieuse qu’on ait formulée jusqu’à présent.

Jest to najpoważniejsza propozycja, jaka została do tej pory sformułowana.


Armstrong est le premier astronaute qui ait marché sur la lune.

Armstrong jest pierwszym astronautą, który chodzi po księżycu.


Décidément, François était le seul qui eût de la dignité, le seul qui montrât un caractère et des manières de gentilhomme
.
Zdecydowanie Franciszek był jedynym, który miał godność, jedynym, który wykazał się charakterem i manierami szlachcica.

Vous êtes l’unique personne qui puisse m’apprendre à écrire.

Jesteś jedyną osobą, która może nauczyć mnie pisać.

je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent
je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, ils puissent

Nous vous attendons depuis plusieurs jours, je suis bien contente que vous soyez arrivé.
Czekaliśmy na ciebie przez kilka dni, jestem bardzo szczęśliwy, że przyjechałeś.

je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont
je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient

Il ne croit pas que les examens puissent finir avant midi, mais il croit que tous ses étudiants réussiront.
Nie wierzy, że egzaminy mogą się skończyć przed południem, ale wierzy, że wszyscy jego studenci zdadzą .

je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent
je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, ils puissent

Je suis heureux qu’il fasse cela.

Jestem szczęśliwy, że to zrobi.

je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font
je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, ils fassent

Je suis heureux qu’il ait fait cela.
Jestem szczęśliwy, że to zrobił.

je ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont
je aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient.

Est-ce qu’elle s’imagine que tout le monde vienne?
Czy ona sobie wyobraża że wszyscy przyjdą?

je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent
je vienne, tu viennes, il vienne, nous venions, vous veniez, ils viennent

Est-ce qu’elle s’imagine que tout le monde soient venus?
Czy ona sobie wyobraża że wszyscy przyszli?
je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont
je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient


Il est souhaitable que tu suives ses conseils.

Pożądane jest, abyś postępował zgodnie z jego radą.

je suis, tu suis, il suit, nous suivons, vous suivez, ils suivent
je suive, tu suives, il suive, nous suivions, vous suiviez, ils suivent

Je suis contente que vous soyez venu.
Cieszę się, że pan przyszedł.
je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont
je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient.

Que voulez-vous qu’on fasse?
Co chcesz żebyśmy zrobili?

je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font
je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, ils fassent

Que vouliez-vous qu’on fasse?
Co chciałeś żebyśmy zrobili?

Que vouliez vous qu’on ait fait?
Co chciałeś żebyśmy zrobili?

je ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont
je aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient

Tu as peur que nous ne le fassions pas à temps?
Boisz się, że nie zrobimy tego na czas?

je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font
je fasse, tu fasses, il fasse, nous fassions, vous fassiez, ils fassent

Tu as peur que nous ne le ayons fait pas à temps?
Boisz się, że nie zrobiliśmy tego na czas?
je ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont
je aie, tu aies, il ait, nous ayons, vous ayez, ils aient

J’ai peur qu’ils s’exposent au danger.
Boję się, że narażą się na niebezpieczeństwo.

je expose, tu exposes, il expose, nous exposons, vous exposez, ils exposent
je expose, tu exposes, il expose, nous exposions, vous exposiez, ils exposent

Il vaut mieux qu’elle retourne avant minuit.
Byłoby lepiej, żeby wróciła przed północą.
gramatyka: (1) il vaut mieux que + subjonctif

je returne, tu returnes, il returne, nous returnons, vous returnez, ils returnent

je retourne, tu retournes, il retourne, nous retournions, vous retourniez, ils retournent

Je veux que mon jardin soit en fleurs pendant toute l’année.
Chcę, aby mój ogród był w kwiatach przez cały rok.
je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont
je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, ils soient

Je veux que nous partions immédiatement.
Chcę, żebyśmy natychmiast wyjechali
je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent

je parte, tu partes, il parte, nous partions, vous partiez, ils partent

Je veux que tu saches, que le dîner est délicieux.
Chcę, żebyś wiedziała, że kolacja jest przepyszna.

je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent

je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, ils sachent

Il est douteux qu’il y consente.
Jest wątpliwe, że się na to zgodzi.

je consens, tu consens, il consent, nous consentons, vous consentez, ils consentent
je consente, tu consentes, il consente, nous consentions, vous consentiez, ils consentent

En attendant qu’il vienne, jetez un coup d’œil sur nos catalogues.
Czekając, aż przyjdzie, proszę rzucić okiem na nasze katalogi.

J’ai tout donné pour que tu sois sobre.
Poświęciłam wszystko, żebyś był czysty.


Je suis étonné qu’il puisse faire cela.

Jestem zdziwiony, że może to robić.

Bien qu’elle fasse des efforts, elle a toujours de mauvaises notes.
Mimo że się stara, ma zawsze złe oceny.

Il faut d’abord, que vous remplissiez ce formulaire.
Najpierw musi pan wypełnić ten formularz.

Nous n’espérons pas que vous puissiez nous aider.
Nie spodziewamy się, że możecie nam pomóc.

Il est souhaitable que tu suives ses conseils.
Jest pożądane, abyś postępował według jej rad.

Il est douteux que les autres invités viennent.
Wątpliwe, żeby przyszli pozostali goście.

Que voulez-vous qu’on fasse?
Co chcesz żebyśmy zrobili?

Tu as peur que nous ne le fassions pas à temps?
Boisz się, że nie zrobimy tego na czas?

Bien qu’il n’y eût pas de fenêtres, une douce lumière baignait toute la salle.

Chociaż nie było okien, delikatne światło skąpało cały pokój.

C’est le plus beau garçon que j’aie jamais vu.

To jest najpiękniejszy chłopak, jakiego widziałam.


J’ai peur qu’ils s’exposent au danger.

Boję się, że narażą się na niebezpieczeństwo.

je aie exposé, tu aies exposé, il ait exposé, nous ayons exposé, vous ayez exposé, ils aient exposé.

Il vaut mieux qu’elle retourne avant minuit.
Byłoby lepiej, żeby wróciła przed północą.

je retourne, tu retournes, il retourne, nous retournions, vous retourniez, ils retournent.
je sois retourné(e), tu sois retourné(e), il soit retourné(e), nous soyons retourné(e)s, vous soyez retourné(e)(s), ils soient retourné(e)s

Je veux que nous partions immédiatement.

Chcę, żebyśmy natychmiast wyjechali

Je veux que tu saches, que le dîner est délicieux.

Chcę, żebyś wiedziała, że kolacja jest przepyszna.

je sache, tu saches, il sache, nous sachions, vous sachiez, ils sachent.
je aie su, tu aies su, il ait su, nous ayons su, vous ayez su, ils aient su.

En attendant qu’il vienne, jetez un coup d’œil sur nos catalogues.
Czekając, aż przyjdzie, proszę rzucić okiem na nasze katalogi.
je vienne, tu viennes, il vienne, nous venions, vous veniez, ils viennent.
je sois venu(e), tu sois venu(e), il soit venu(e), nous soyons venu(e)s, vous soyez venu(e)(s), ils soient venu(e)s.

Je suis étonné qu’il puisse faire cela.
Jestem zdziwiony, że może to robić.


Je ne pense pas que Martine soit malade.

Nie sądzę, żeby Martyna była chora.

Nous sommes contents qu’il fasse beau.

Jesteśmy zadowoleni, że jest piękna pogoda.

J’ai vraiment de la chance, que tu puisses venir.

Mam naprawdę szczęście, że możesz przyjść.

Bien que votre méthode paraisse drôle, elle donne de bons résultats.

Mimo że pańska metoda wydaje się dziwna daje dobre rezultaty.

je parais, tu parais, il paraît, nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent.
je paraisse, tu paraisses, il paraisse, nous paraissions, vous paraissiez, ils paraissent.

Bien qu’elle fasse des efforts, elle a toujours de mauvaises notes.
Mimo że się stara, ma zawsze złe oceny.

Il faut d’abord, que vous remplissiez ce formulaire.

Najpierw musi pan wypełnić ten formularz.

Nous n’espérons pas que vous puissiez nous aider.

Nie spodziewamy się, że możecie nam pomóc.

je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, ils puissent.
je aie pu, tu aies pu, il ait pu, nous ayons pu, vous ayez pu, ils aient pu.


Je suis bien contente que vous arriviez

Jestem bardzo zadowolona, że pan przyjedzie / przyjeżdża.


Je suis bien contente que vous soyez arrivé.

Jestem bardzo zadowolona, że pan przyjechał.

Grand-mère m’a permis de sortir seule à condition que je sois rentrée avant 9 heures.
Babcia pozwoliła mi wyjść samej pod warunkiem, że wrócę przed dziewiątą.

Elle se jette sur la plupart des hommes à condition qu ‘ils aient de l’argent ou du pouvoir.

Rzuca się w ramiona wielu mężczyzn pod warunkiem, że mają pieniądze lub władzę.

Pourvu que mes parents viennent, et tout s’arrangera.
Oby tylko przyszli moi rodzice, a wszystko się ułoży.

Pour peu qu’on la complimente, elle rougit.

Wystarczy tylko powiedzieć jej komplement, a ona czerwieni się.

Nous viendrons à bicyclette à moins qu ‘il ne pleuve.

Przyjedziemy rowerami, chyba że będzie padało.

Deux cents personnes seront licenciées en juillet à moins que les syndicats ne trouvent une autre solution.

Dwieście osób zostanie zwolnionych w lipcu, o ile związki zawodowe nie znajdą innego rozwiązania.

À supposer qu’elle obtienne tous ses papiers vers la fin du mois seulement, elle ne pourra pas partir avant le 2 mai.

Zakładając, że otrzyma wszystkie dokumenty dopiero pod koniec miesiąca, ona nie będzie mogła wyjechać przed 2 maja.

En admettant qu’il ait commis cette faute, allez-vous le punir?

Zakładając, że popełnił ten błąd, czy pan go za to ukarze?

En admettant que 80% des candidats réussissent, cela va causer un afflux énorme dans les écoles supérieures.

Jeśli 80% kandydatów powiedzie się, spowoduje to olbrzymi napływ (studentów) do szkół wyższych.

Que vous soyez venue me procure une grande joie.
To, że przyszedłeś, sprawia mi wielką radość.


Que vous soyez fatigués après une telle journée, ne m’étonne pas du tout.

Że jesteś zmęczony po takim dniu, nie zaskakuj mnie wcale.


Qu’il se soit marié pour la dot, c’est son problème personnel.

To. ze ożenił się dla posagu, jest jego osobistą sprawą.

Il est possible que l’avion ait été abattu par une fusée sol-air.
Jest możliwe, że samolot został zestrzelony rakietą ziemia-powietrze.

Je suis content que la direction ait accepté mon projet.

Cieszę się, że zarząd zaakceptował mój projekt.


Avant que vous soyez engagé comme informaticien, il faudra faire un stage de six semaines.
Zanim zostanie pan zatrudniony w charakterze informatyka, trzeba będzie odbyć sześciotygodniowy staż.

Restez ici jusqu’à ce que je revienne.

Zostańcie tu, dopóki nie wrócę.

Nous habiterons chez nos parents jusqu’à ce que notre maison soit construite.

Będziemy mieszkali u rodziców, aż wybudują nasz dom.

En attendant qu ‘on trouve une meilleure méthode de sélection des candidats, nous allons utiliser les tests.

Dopóki nie znajdzie się lepsza metoda selekcji kandydatów, będziemy posługiwać się testami.

Bien que, mes amies soient très différentes, ce sont des filles responsables sur qui on peut toujours compter.

Chociaż moje przyjaciółki są bardzo różne, to są odpowiedzialnymi dziewczynami, na które zawsze można liczyć.

Ne soyons pas résignés!

Nie rezygnujmy!

J’ordonne que vous fumiez seulement trois cigarettes par jour.

Rozkazuję, żebyś palił tylko trzy papierosy dziennie.


Monsieur Racan désire que ses fils soient ingénieurs.

Pan Racan chce, żeby jego synowie byli inżynierami.


Monsieur Sendal doute fort que Pierre sorte vite de l’hôpital.

Pan Sendal wątpi, że Pierre szybko opuszcza szpital.


Monsieur Dufort craint que cela ne soit vrai.

Pan Dufort obawia się, że to nieprawda.


Prenez garde que personne ne vous voie!

Uważaj, aby nikt cię nie widział!


C’est dommage que vous ne l’ayez pas visitée
.

Szkoda, że go nie odwiedziłeś.


Je suis contente que vous soyez arrivé.

Cieszę się, że przyjechałeś.


Pensez-vous que Philippe fasse du ski?

Czy myślisz, że Philippe jeździ na nartach?


Je ferai la sauce, mais il faut que vous me donniez le plat

Zrobię sos, ale musisz podać mi danie

Il faut que le gouvernement travaille pour la société.

Rząd powinien pracować dla społeczeństwa.

Elle désire qu’il vienne chez elle.

Pragnie, żeby przyszedł do niej.

J’ai peur qu’ils s’exposent au danger.

Boję się, że narażą się na niebezpieczeństwo.

Il est étonnant qu’il ne m’ait pas prévenu.

Jest zadziwiające, że mnie nie uprzedził.

C’est dommage que tu ne sois pas venu hier.

 Szkoda, że nie przyszedłeś wczoraj.

Il est douteux qu’il y consente.

Jest wątpliwe, by na to przystał.

Il semble que tu doives encore travailler.

Chyba musisz jeszcze popracować.

Qu’il entre!

Niech wejdzie!

Qu’ils travaillent!

Niech pracują!

Après la grande promotion ,.Teraz Polska”, ils n’achetaient plus rien qui ne soit de provenance autochtone.

Po wielkiej promocji, Teraz Polska, nie kupili niczego, co nie było pochodzenia rdzennego.

 Il est le dernier qui ait pensé à vous.

On jest ostatnim, który pomyślał o Pani.