Francuski – Strona bierna

• zastosowanie • budowa • przykłady

ZASTOSOWANIE STRONY BIERNEJ

strony czasownika   

wyróżnia się trzy strony czasownika:

• czynną – podmiot jest wykonawcą czynności: ja ratuję

• bierną – podmiot jest przedmiotem czynności: jestem ratowany

• zwrotną – podmiot jest wykonawcą i sprawcą czynności: ratuję się

* czasownik może posiadać wszystkie 3 formy: ratować się

strony biernej używa się

• gdy nie wskazujemy lub nie znamy wykonawcy

• gdy ważniejsza jest sama czynności a nie jej wykonawca

• gdy chcemy podkreślić wykonawcę czynności

• w oficjalnych instrukcjach, zawiadomieniach, zakazach

• w zdaniach odpowiadających polskiemu: mówi się

 

STRONA BIERNA    

budowa: etre + participe passé + par / de

• strona bierna jest formą złożoną: składajac a się z formy osobowej czas. être oraz z imiesłowu czasu przeszłego – participe passe

• imiesłów czasu przeszłego – participe passé musi zgadzać się co do rodzaju i liczby z podmiotem.

• formy strony biernej tworzą tylko czasowniki przechodnie

• wykonawca czynności jest poprzedzony przyimkiem: par lub de

 

ZMIANA STRONY CZYNNEJ NA BIERNĄ

strona czynna

strona bierna

Présent

La police arrête Ie criminel

Le criminel est arrêté par la police.

Passé composé

La police a arrêté Ie criminel.

Le criminel a été arrêté par la police.

Passé récent

La police vient d’arrêter le criminel

Le criminel vient d’être arrêté par la police.

Passé antérieur

La police eut arrêté le criminel.

Le criminel eut été arrêté par la police

Imparfait

La police arrêtait le criminel

Le criminel était arrêté par la police.

Plus que parfait

La police avait arrêté le criminel.

Le criminel avait été arrêté par la police.

Futur simple

La police arrêtera le criminel.

Le criminel sera arrêté par la police

Futur antérieur

La police aura arrêté le criminel.

Le criminel aura été arrêté par la police.

Futur proche

La police va arrêter le criminel.

Le criminel va être arrêté par la police

Conditionnel présent

La police arrêterait le criminel.

 Le criminel serait arrêté par la police.

Conditionnel passé

La police aurait arrêté le criminel.

Le criminel aurait été arrêté par la police.

Subjonctif présent

Que la police arrête le criminel.

Que le criminel soit arrêté par la police.

Subjonctif passé

Que la police ait arrêté le criminel.

Que le criminel ait été arrêté par la police.

 

podmiot

orzeczenie

dopełnienie

strona czynna

voix active

Pierre

II

a écrit

ouvrira

cet ouvrage.

la porte.

strona bierna

voix passive

Cet ouvrage

La porte

a été écrit

sera ouverte

par Pierre.

par lui.

nieznany wykonawca

czynności

On

Une nouvelle maison

a construit

a été construite

une nouvelle maison.

• w stronie biernej obowiązuje zgodność participe passé w rodzaju i liczbie z podmiotem

  Les lettres ont été envoyées par Pierre. – Listy zostały wysłane przez Piotra.

 

• w 3 os. I. poj. i I. mn., gdy czynność nie jest dokonana, zdanie w stronie biernej może mieć dwa znaczenia:

  La maison est construite. – 1. Dom jest budowany. 2. Dom jest zbudowany.

  aby uniknąć nieporozumienia zamiast strony biernej stosuje się formę zwrotną czasownika.

  La maison se construit. – Dom buduje się buduje / jest budowany.

 

• jeśli dopełnienie bliższe w stronie czynnej jest poprzedzone rodzajnikiem nieokreślonym, to w stronie biernej

  rodzajnik zmieni się na określony:

  Pierre n’achète pas de légumes. – Pierre nie kupuje warzyw.

  Les légumes ne sont pas achetés par Pierre. – Warzywa nie są kupowane przez Pierre’a

 

• jeśli zdanie w stronie biernej nie posiada wykonawcy wówczas w stronie biernej stosuje się zaimek on

  Paul a été vu. – Paul był widziany.; On o vu Paul. – Widziano Paula.

 

KONSTRUKCJA Z VOIR

konstrukcja: (se) voir + bezokolicznik – wyraża stronę bierną
Il a vu son état de santé s’améliorer. – Jego stan zdrowia poprawił się.
Hugo s’est vu renverser par une voiture. – Hugo został potrącony przez samochód.
Je me suis vu infliger une amende. – Dostałem mandat.

 

PRZYKŁADY

Les signaux analogiques doivent être filtrés afin d’éliminer le bruit.

Sygnały analogowe należy poddać filtrowaniu celem usunięcia szumu.

 

Les calculs ont été réalisés par le Centre de politique européenne
Obliczenia zostały przeprowadzone przez Centrum Polityki Europejskiej
 

A la tête de chaque ministère est placé un ministre, assisté dans sa tâche par un sous-secrétaire d’Etat.

Na czele każdego ministerstwa jest umiejscowiony, wspierany w jego zadaniu przez podsekretarza stanu.

 

Piotr envoie la lettre a la poste. La lettre est envoyée par Pierre a la poste.
Piotr wysyła list na poczcie. List jest wysyłany przez Piotra na poczcie.

La police a surpris le voleur en flagrant délit.
Le voleur a été surpris par la police en flagrant délit.
Policja przyłapała złodzieja na gorącym uczynku
. Złodziej został przyłapany przez policję na gorącym uczynku.

Madame Dubois ouvrira un magasin tout de suite. Le magasin sera tout de suite ouvert par Madame Dubois.

Pani Dubois zaraz otworzy sklep. Sklep zostanie zaraz otwarty przez panią Dubois. –

Pierre a réparé l’ordinateur. L’ordinateur a été réparé par Pierre.

Piotr naprawił komputer. Komputer został naprawiony przez Piotra.
 
Tout le monde ont admiré cette actrice. Cette actrice a été admirée, par tout le monde

Wszyscy uwielbiali tą aktorkę. Ta aktorka była uwielbiana przez wszystkich.
 

Mon ami réparait ma voiture. Ma voiture était réparée par mon ami.
Mój przyjaciel naprawiał mój samochód. Mój samochód był naprawiany przez mojego przyjaciela
 

Je laisserai ta chemise sur la chaise. Ta chemise sera laissée par moi sur la chaise.
Zostawię twoją koszulę na krześle. Twoja koszula będzie zostawiona przeze mnie na krześle.
 

La Tour Eiffel a été construite, au dix-neuvième siècle.
Wieża Eiffla została zbudowana w dziewiętnastym wieku.

 

Montmartre, c’est un quartier très fréquenté
par les étrangers. Montmartre, to dzielnica często uczęszczana przez cudzoziemców.

 

Des sources anonymes annoncent, que le président serait hospitalisé.
Anonimowe źródła podają, że prezydent został prawdopodobnie przyjęty do szpitala.

Le journal, est lu par ce monsieur. Le journal a été lu par ce monsieur.

Gazeta jest czytana przez tego pana. Gazeta była czytana przez tego pana.
 

La cathédrale a été démolie et brûlée en partie pendant la guerre.
Katedra została częściowo zburzona i spalona podczas wojny.
 

La force de caractère est souvent mise à l’épreuve.
Siła charakteru jest często wystawiana na próbę.

 

A Varsovie, il y a le château, qui a été construit au XIVe siècle.
W Warszawie jest pałac który został zbudowany w czternastym wieku.
 

La voiture est conduite par Pierre. La voiture était conduite par Pierre. La voiture sera conduite par Pierre.
Samochód jest prowadzony przez Piotra
Samochód był prowadzony przez Piotra. Samochód będzie prowadzony przez Piotra.
 

J’ai été trompé par mes comptables.
Zostałem wprowadzony w błąd przez księgowych. –
 

Aucun lien n’a été établi entre mes clients et l’accusé.
Nie ustalono żadnych powiązań między moimi klientami a oskarżonym.

 

Padawan, tes talents n’ont jamais été mis en doute.

Padawanie, nigdy nie wątpiono w twoje talenty.
 

Mais le jardinier a été mis à la porte la semaine passée.
Ale ogrodnik został zwolniony w zeszłym tygodniu.

 

Après le spectacle les acteurs ont été longtemps applaudis.

Po koncercie aktorzy byli długo oklaskiwani.

 

La publicité a été introduite très largement par Emile de Girardin.

Reklama została wprowadzona w szerokim zakresie przez E. de G.
 
L’œuvre de Sartre est estimée de ses contemporains.

Twórczość Sartre’a jest ceniona przez współczesnych.
 

La police a surpris le voleur en flagrant délit. Le voleur a été surpris par la police en flagrant délit.

Policja przyłapała złodzieja na gorącym uczynku. Złodziej został przyłapany przez policję na gorącym uczynku.

 

Pierre a réparé l’ordinateur. L’ordinateur a été réparé par Pierre.

Piotr naprawił komputer. Komputer został naprawiony przez Piotra.

 

Tout le monde ont admiré cette actrice. Cette actrice a été admirée par tout le monde.

Wszyscy uwielbiali tą aktorkę. Ta aktorka była uwielbiana przez wszystkich
 

Mon ami réparait ma voiture. Ma voiture était réparée par mon ami.

Mój przyjaciel naprawiał mój samochód. Mój samochód był naprawiany przez mojego przyjaciela.

 

Je laisserai ta chemise sur la chaise. Ta chemise sera laissée par moi sur la chaise.

Zostawię twoją koszulę na krześle. Twoja koszula będzie zostawiona przeze mnie na krześle.

 

La voiture est conduite par Pierre.

Samochód jest prowadzony przez Piotra.

Le recteur administre l’université. L’université est administrée par le recteur.

Rektor administruje uniwersytetem. Uniwersytet jest zarządzany przez rektora.
 
Les informations sont transmises par le téléscripteur.

Wiadomości są przekazywane dalekopisem.
 
Le visage de Monique était illuminé par la joie.

Twarz Moniki była rozjaśniona radością.

 

Il avait été réveillé à l’aube, par un sonore qui provenait de la chambre de son neveu.

Został obudzony o świcie przez dźwięk dochodzący z pokoju jego siostrzeńca.

 

Selon le quotidien régional, de nombreuses dégradations ont cependant été constatées dans la ville.

Według regionalnego dziennika, wiele w mieście stwierdzono wiele zniszczeń.