Francuski – Przysłówek

• podział przysłówków • budowa • stopniowanie • ne explétif’ przykłady

PRZYSŁÓWEK – L’ADVERBE

przysłówek

• przysłówek to nieodmienna część mowy, określająca: czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek

• odpowiada na pytanie: jak? gdzie?, kiedy?, np. podróżować (jak?): wygodnie, szybko

• przysłówek, podobnie jak przymiotnik podlega stopniowaniu

  stopień równy: biegnie szybko, stopień wyższy: biegnie szybciej, stopień najwyższy: biegnie najszybciej

• w zdaniu może pełnić funkcje: dopełnienia, okolicznika czasu, miejsca, spo­sobu, ilości lub miary

• pozwala określić stosunek mówiącego do tekstu, wyrazić stany emocjonalne, np. powątpiewanie, zdziwienie

 

 

PODZIAŁ PRZYSŁÓWKÓW – CATÉGORIES DES ADVERBES

według budowy

• przysłówki zwykłe: après – po, avant – przed, bien – dobrze, ici – tutaj, toujours – zawsze

• wyrażenia przysłówkowe: avant hier – przedwczoraj, en général – ogólnie, à gauche – na lewo

• przysłówki odprzymiotnikowe: rodzaj żeński + końcówka ment: actuelle, actuellement – aktualna, aktualnie

 

według funkcji

• przysłówki sposobu: bien – dobrze, comme – jak, ensemble – razem, mai – źle, plutôt – raczej, volontiers – chętnie

• przysłówki ilości: assez – dosyć, beaucoup – dużo, bardzo, peu – mało, trop – zbytnio

• przysłówki miejsca: derrière – za, devant – przed, ici – tutaj, là – tam, ioin – daleko, partout – wszędzie, près – blisko, przy

• przysłówki czasu: aujourd’hui – dzisiaj, après – po, avant – przed, bientôt – wkrótce, jamais – nigdy, souvent – często, tard – późno

• przysłówki natężenia: très – bardzo, tellement – tak bardzo, peu – mało, si – tak bardzo, trop – zbyt

• przysłówki przeczenia: ne..plus – już nie, ne..pas – nie, ne..rien – nic, ne..personne – nikt, ne..jamais  – nigdy, ne..ni…ni – ani..ani

• przysłówki względne: ou, d’ou – patrz. zaimek względny

 

 

TWORZENIE PRZYSŁÓWKÓW ODPRZYMIOTNIKOWYCH

przez dodanie końcówki: ment, amment, emment

przysłówek odprzymiotnikowy tworzy się:

• przez dodanie końcówki: ment do formy rodzaju żeńskiego przymiotnika:

  przymiotnik w rodzaju żeńskim + końcówka ment 

  lent, lente – powolny / lentement – wolno, powoli,  chaud, chaude – ciepły, ciepła / chaudement – ciepło

 

• od przymiotników wielosylabowych zakończonych na: ant, ent przez dodanie końcówek: amment, emment

  temat przymiotnika zakończonego na: ant / ent + końcówki amment / emment

  suffisant, suffisamment – wystarczający, wystarczająco, prudent, prudemment – przezorny, przezornie

 

uwaga

– końcowe e opuszcza się, gdy przysłówek tworzony jest od przymiotnika zakończonego na samogłoskę wymawianą

   joli, jolie, joliment – ładny, ładna, ładnie, vrai, vraie, vraiment – prawdziwy, prawdziwa, prawdziwie

– niektóre przysłówki mają zakończenie na: ument: continument – bezustannie, assidument – pilnie

– niektóre przysłówki utworzone od przymiotników zakończonych na: e nieme tworzy się w sposób następujący:

  énorme, énormément – ogromny, ogromnie; précise, précisément – dokładna, dokładnie

 

 

STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW – DEGRÉS DE COMPARAISON

przysłówki stopniuje się tak samo jak przymiotniki

stopień równy – positif

stopień wyższy – comparatif

stopień najwyższy – superlatif

stopniowanie regularne

rapidement

szybko

plus / moins + stopień równy

plus rapidement – szybciej

moins rapidement – mniej szybko)

le plus / le moins + stopień równy

le plus rapidement – najszybciej

le moins rapidement – najmniej szybko

stopniowanie regularne

bien – dobrze

mal – żle

peu – mało

beacoup – dużo

mieux – lepiej

pis – gorzej

moins – mniej

plus – więcej

le mieux – najlepiej

le pie – najgorzej

le moins – najmniej

le plus – najwięcej

 

NE EXPLÉTIF’ (NE, KTÓRE NIE ZAPRZECZA)

w języku francuskim przysłówek ne (bez pas) znajdujący się w:

zdaniach podrzędnych wprowadzonych przez spójniki: de peur que (cel), avant que (czas), à moins que (warunek) oraz

w zdaniach porównawczych wprowadzonych przez plus . que, moins . que, mieux . que,

  nie ma wartości przeczenia i nie tłumaczy się go na język polski.
  Elle saurait se débrouiller mieux que tu ne le penses – ona potrafiłaby dać sobie radę lepiej, niż ty sądzisz (myślisz).
  A dix heures trente, nous serons à Chartres, à moins qu’un embouteillage ne survienne. –

  O w pół do jedenastej będziemy w Chartres, chyba że zaskoczy nas jakiś zator.

 

PRZYKŁADY

Ils seront plus organisés qu’avant, plus disciplinés plus comme nous.
Będą bardziej zorganizowani niż poprzednio, bardziej zdyscyplinowani, bardziej jak my.


Soyez plus prudente ou ne conduisez plus.

Powinnaś bardziej uważać, albo w ogóle nie jeździć.


Le nouveau système de financement de l’UE doit être plus transparent, plus simple et plus équitable.

Nowy unijny system finansowania musi być przejrzystszy, prostszy i sprawiedliwszy.


Elles vont devenir plus intelligentes, plus rapides et plus bizarres.

Staną się sprytniejsze, szybsze i bardziej pokręcone.


Sauf qu’il est plus intelligent, plus gentil, plus tendre.

Poza tym, że jest mądrzejszy, delikatniejszy i słodszy…


Retiens-les ici le plus longtemps possible.

Przytrzymaj ich tu tak długo, jak się da.


On a le plus merveilleux décorateur.

Mamy tego wspaniałego dekoratora.


Ce choix semble le plus approprié.

Ten wybór jest jak najbardziej stosowny.


Je suis l’architecte le plus puissant et le plus corrompu de New York.

Jestem najpotężniejszym, najbardziej skorumpowanym architektem w Nowym Jorku.


Il est le plus bel, le plus brillant homme que j’ai jamais rencontré.

Jest najprzystojniejszym, i najmądrzejszym mężczyzną jakiego poznałam.


Tu es l’homme le plus gentil et le plus merveilleux…

Jesteś najmilszym i najbardziej cudownym mężczyzną.


La proposition originale du Conseil sur le sujet était suffisamment équilibrée.

Pierwotny wniosek Rady w tej kwestii był wystarczającowyważony.


Je pense que ça serait le mieux.

Myślę, że tak będzie najlepiej.


Il a tenu ses vœux le mieux qu’il pouvait.

Dotrzymywał przysięgi najlepiej, jak potrafił.


Consultez un professionnel de santé pour déterminer la taille d’aiguille qui vous convient le mieux.

Należy skontaktować się z personelem medycznym, aby ustalić najbardziej odpowiedni rozmiar igły.


Je fais simplement ce qui est le mieux pour la situation actuelle.

Chcesz to sobie go wyślij, ja robię to co najlepsze na tę chwilę.


C’est le mieux que je puisse faire.

To najlepsze, co mogłem zrobić.


Pense à ce qui est le mieux pour toi.

Pomyśl, co jest dla ciebie najlepsze.