Francuski – Plus que Parfait

• plus-que-parfait • przykłady

PLUS QUE PARFAIT – CZAS PRZESZŁY UPRZEDNI

budowa: avoir / être w imparfait + participe passé

czasu plus que parfait używa się:

• aby wyrazić czynność uprzednią w stosunku do innej czynności wyrażonej czasem przeszłym p. composé lub imparfait

  * czynność wyrażona w czasie PQP ma w zasadzie charakter dokonany.

    Quand il avait fini son travail, il est allé au cinéma. – Kiedy skończył pracę, poszedł do kina.

    J’avais déjà fini mon travail quand mon père est arrivé. – Skończyłem już pracę, kiedy przyjechał mój ojciec.

  *gdy plus que parfait użyty jest razem z imparfait to konstrukcja taka wskazuje na powtarzalność danej czynności

    Quand il avait fini son travail, il allait prendre un apéritif. – Kiedy kończył swoją pracę, szedł na drinka do kawiarni.

    Chaque jour, quand elle avait terminé son travail, elle sortait se promener. – Każdego dnia, gdy kończyła pracę, szła na spacer.

 

• w mowie zależnej dla wyrażenia czynności uprzedniej, kiedy w zdaniu głównym użyty jest passe comose lub imparfait

  Il a dit que son fils était parti à Paris. – Powiedział, że jego syn wyjechał do Paryża.

  Ils ne savaient pas qui avait cambriolé la banque. – Nie wiedzieli, kto okradł bank.

 

• w zdaniach warunkowych, do wyrażenia nierealnej hipotezy w przeszłości = III okres warunkowy: w konstrukcjach

  si + plus-que-parfait + conditionnel présent
    Si j’avais davantage étudié au cours de ma jeunesse, je serais quelqu ‘un maintenant. –

    Gdybym (byl) się lepiej uczył w młodości, byłbym teraz kimś.

    S’il me l’avait dit avant, j’aurais pu l’aider. – Gdyby mi to powiedział wcześniej, mógłbym mu pomóc.
  – si + plus-que-parfait + conditionnel passé

    Si j avais acheté cet appartement l’année dernière, j’aurais gagné plusieurs milliers de dollars sur la transaction.-
    Gdybym (był) kupił to mieszkanie w ubiegłym roku, byłbym zarobił kilka tysięcy dolarów na (tej) operacji.
 

plus que parfait występuje bardzo często z następującymi spójnikami czasowymi

  quand – kiedy, lorsque – skoro, kiedy, dès que – jak tylko, kiedy, odkąd, aussitôt que – jak tylko, skoro tylko

  après que – po tym jak, gdy, à peine que – zaledwie gdy

 

odmiana czasownika w  plus que parfait

parler

avoir

être

j’ avais parlé

tu avais parlé

il avait parlé

nous avions parlé

vous aviez parlé

ils avaient parlé

j’ avais eu

tu avais eu

il avait eu

nous avions eu

vous aviez eu

ils avaient eu

j’ avais été

tu avais été

il avait été

nous avions été

vous aviez été

ils avaient été

 

KONSTRUKCJE Z PLUS QUE PARFAIT

quand / lorsque + plus-que-parfait + imparfait
Konstrukcje tego typu wyrażają czynności, które się powtarzają i tworzą pewien zwyczaj.

Quand mon grand-père avait fini de déjeuner, il montait dans sa chambre pour faire une sieste.-
Kiedy mój dziadek skończył obiad, szedł do swego pokoju na sjestę.
Le soir, dès que j ’avais franchi le seuil de la maison, je courais embrasser mes enfants. –
Wieczorem, jak tylko przekroczyłem próg domu, biegłem uściskać moje dzieci.

passé composé / imparfait / passé simple + plus-que-parfait

konstrukcja podkreśla, że czynność wyrażona w pqp jest wcześniejsza

Le président de la République annonça qu ’il avait dissous le parlement. –
Prezydent republiki oświadczył, że rozwiązał parlament.
Les voisins, qui avaient remarqué la fumée, alertèrent les sapeurs-pompiers.-
Sąsiedzi, którzy zauważyli dym, zaalarmowali straż pożarną.

 

 

PRZYKŁADY

Quand il avait fini son travail, il allait prendre un verre, au café pres du marché.
Kiedy kończył swoją pracę, szedł na drinka do kawiarni przy rynku. –
słownik: le verre, les verres – kieliszek, szklanka, prendre un verre – napić się drinka, le marché, les marchés – rynek, rynki

Quand il a abattu ses cartes nous avons compris que nous avions perdu.

Kiedy położył swoje karty zrozumieliśmy, że przegraliśmy.
słownik: abattre les – cartes położyć karty, comprendre rozumieć, zrozumieć, perdre – przegrać

Après qu’il s’était lavé les mains, il se les essuyait avec la serviette.

Po umyciu rąk, wycierał je w ręcznik.
słownik: se laver – myć się, la main, les mains – ręka, ręce, essuyer – wycierać, la serviette, les serviettes – ręcznik, ręczniki
gramatyka: gdy plus que parfait użyty jest razem z imparfait to konstrukcja taka wskazuje na powtarzalność danej czynności

Les voisins qui avaient remarqué la fumée, ont alerté les sapeurs-pompiers.

Sąsiedzi, którzy zauważyli dym, zaalarmowali straż pożarną.
słownik: remarquer zauważyć, la fumée – dym, alerter – zawiadomić, zaalarmować, les sapeurs-pompiers – straż pożarna

Le lendemain, je pensai à ce que elle avait dit.

Następnego dnia myślałam o tym co ona powiedziała.
słownik: następny dzień – le lendemain

Elle était tellement persuadée que j’avais fait erreur que j’ai fini par douter.

Była tak dalece przekonana o moim błędzie, że sam zacząłem się zastanawiać.
słownik: tellement – do tego stopnia, tak dalece, persuader – przekonywać, persuadé, persuadée – przekonany/a

Il devait répondre de ce qu’il avait fait.

Musiał odpowiedzieć za to co zrobił.
słownik: devoir – musieć, répondre (pp: avoir répondu) – odpowiadać

Ils ne savaient même pas, où la bataille de Waterloo avait eu lieu.

Nie wiedzieli nawet, gdzie miała miejsce bitwa pod Waterelo.
słownik: savoir (pp: avoir su) – wiedzieć, znać, la bataille, les batailles – bitwa, bitwy, avoir lieu – mieć miejsce

Je voulais juste savoir, si tu avais entendu quelque chose concernant Pierre.

Chciałem się tylko dowiedzieć, czy słyszałaś coś o Piotrze. –
słownik: vouloir (pp: avoir voulu) – chcieć, juste – po prostu, entendre – słyszeć, concernant – dotyczącego, jeśli chodzi o

Parfois elle se réveillait en pleurs, parce qu’elle avait arrêté de respirer.

Czasami budziła się z krzykiem, ponieważ przestawała oddychać.
słownik: parfois – czasami, se réveiller (pp: se être réveillé) – budzić się, arrêter (pp: avoir arrêté) – zatrzymać się, przestać,
respirer (pp: avoir respiré) – oddychać

Quand elle avait terminé son travail, elle sortait se promener.

Gdy kończyła pracę, szła na spacer,
słownik: terminer – kończyć, le travail, les travaux – praca, prace, se promener – spacerować, iść na spacer
gramatyka: gdy plus que parfait użyty jest razem z imparfait to konstrukcja taka wskazuje na powtarzalność danej czynności

J’ai acheté des balles et je l’ai chargé, comme si j’avais fait ça toute ma vie.

Kupiłam pudełko naboi i załadowałam, jakbym w życiu nie robiła nic innego
słownik: le ball, les balles – kula, nabój, naboje, charger – ładować

Elle mangeait toujours, ce que sa maman avait préparé.

Ona zawsze jadła to, co przygotowała jej mama
słownik manger – jeść, préparer – przygotować

Il lui avait dit ne pas connaître le gamin.

Powiedział że nie zna tego chłopaka
słownik: connaître – znać, le gamin – chłopak, łobuz

Ils ne savaient pas qui avait cambriolé la banque.

Nie wiedzieli kto okradł bank,
słownik: cambrioler – okradać

J’avais déjà fini mon travail, quand mon père est arrivé.

Skończyłem już pracę, kiedy przyjechał mój ojciec.
słownik: le père, les pères – ojciec, ojcowie, arriver – przychodzić, przyjeżdżać

Elle m’a demandé ce que il avait acheté.

Spytała mnie co on kupił.