Francuski – Passé Recent

• passé récent • passé récent II • przykłady

PASSÉ RÉCENT – CZAS PRZESZŁY BLISKI

budowa: venir w présent + de + bezokolicznik

czasu passé récent używa się, aby wyrazić czynność: przeszłą, która właśnie została zakończona

dla podkreślenia bliskości w czasie – w tłumaczeniach na język polski dodaje się słówka: właśnie, dopiero co, przed chwilą

  II vient de rentrer à la maison. – Właśnie wrócił do domu.

odmiana czasownika w  passé récent

parler

avoir

être

je viens de parler

tu viens de parler

il / elle vient de parler

nous venons de parler

vous venez de parler

ils / elles viennent de parler

je viens d’avoir

tu viens d’avoir

il / elle vient d’avoir

nous venons d’avoir

vous venez d’avoir

ils / elles viennent d’avoir

je viens d’être

tu viens d’être

il / elle vient d’être

nous venons d’être

vous venez d’être

ils / elles viennent d’être

 

PASSÉ RÉCENT II – CZAS PRZESZŁY BLISKI W PRZESZŁOŚCI

budowa: venir w imparfait  + de + bezokolicznik

• passe recent II wyraża czynności uprzednie w stosunku do czasowników w passé composé, passé simple i imparfait
  Il me dit qu’il vient d’acheter une maison.
  Il m’a dit qu ‘il venait d’acheter une maison. 
  Elle me montre un beau cadeau qu’elle vient de recevoir de son mari.
  Elle m’a montré un beau cadeau qu’elle venait de recevoir de son mari.

 

 

PRZYKŁADY

Un journaliste vient de me poser un question sur un patient que vous avez traité hier.

Dziennikarz właśnie zadał mi pytanie na temat pacjenta którego leczyłaś wczoraj.

słownik: le patient, la patiente – pacjent, pacjentka, poser une question – postawić /zadać pytanie, traiter – traktować, leczyć

gramatyka: vous avez traité = passé composé

 

Vous venez de vous faire des ennemis très puissants.

Właśnie narobiliście sobie potężnych wrogów.

słownik: l’ennemi, les ennemis – wróg, wrogowie, puissant, puissante puissants, puissantes – potężny, potężna, potężni, potężne

gramatyka: jeśli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się na niewymawialną spółgłoskę – to dodanie e sprawia, że jest ona wymawiana: puissant [płisan], puissante [płisant] końcówki s i x dodawane w liczbie mnogiej nie są wymawiane:

puissants [płisant], puissantes [płisant]

 

Tu viens de rompre avec Pierre et tu ramènes déjà un parfait inconnu.

Dopiero co zerwałaś z Piotrem i już przyprowadzasz kogoś całkowicie nieznajomego.

słownik: ramener – przyprowadzać, odprowadzać, parfait – doskonały, absolutny, całkowity, inconnu, inconnue – nieznajomy, nieznajoma

gramatyka: rompre – łamać, rompu, rompue – złamany, złamana, złamanie, rompre des relation – zrywać stosunki se rompre le cou – skręcić sobie kark (dosł. szyję), rompre le silence – przerwać milczenie

 

On vient de recevoir un message d’un de nos navires en Méditerranée.

Dostaliśmy właśnie wiadomość od jednego z naszych okrętów na Morzu Śródziemnym.

słownik: recevoir – otrzymywać, odebrać, le message, les messages – polecenie, wiadomość, wiadomości – le navire, les navires okręt, okręty

gramatyka: zaimek on jest często używany w języku francuskim i w zależności od kontekstu, może oznaczać: tout le monde – wszyscy, quelqu’un – ktoś, tu/vous – ty/wy, w języku potocznym najczęściej zastępuje zaimek: nous – my,

może też zastępować stronę bierną: on m’a dit – powiedziano mi

 

Tu viens de lui laisser partir sans payer l’addition.

Właśnie pozwoliłeś mu wyjść bez płacenia rachunku.

słownik: laisser – zostawiać, pozwalać, laisser partir – pozwolić wyjść, rachunek, rachunki – l’addition, les additions

gramatyka: zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia dalszego odpowiadają polskiemu celownikowi, oraz zastępują rzeczowniki poprzedzone przyimkiem a, np. dawać (komu, czemu?), np.

donner a me laisser – mi pozwalać, te laisser – tobie pozwalać, lui laisser – jemu / jej pozwalać

nous laisser – nam pozwalać, vous laisser – wam pozwalać, leur laisser – im pozwalać

 

Il vient de se séparer avec son amie.

Właśnie się rozstał ze swoją dziewczyną.

słownik: séparer – oddzielać, rozdzielać, se séparer avec quelqu’un – rozstać się

gramatyka – zaimki dzierżawcze: son – jego, jej, sa – jego, jej, ses – jego, jej

 

Je sais que vous venez de perdre toutes vos économies, mais heureusement vous vivez.

Wiem że właśnie straciliście wszystkie wasze oszczędności ale na szczęście żyjecie.

słownik: perdre – stracić, zgubić, les économies – oszczędności, heureusement – na szczęście

 

Ce que nous venons de voir n’était pas réel.

To co właśnie widzieliśmy było nie prawdziwe.

gramatyka: zaimki wskazujące

zaimki wskazujące przymiotne: ce cet* – ten, cette – ta, ce* – to, ces – ci, te

zaimki wskazujące rzeczowne: celui – ten, celle – ta, ceux – ci, celles – te

zaimki przymiotne występują zawsze z rzeczownikiem zastępując rodzajnik: Connais-tu ce garçon? zaimki rzeczowne zastępują rzeczownik, wskazują na osobę lub rzecz już wcześniej wymienioną w zdaniu: Je connais celui.

 

Je ne peu juste pas croire ce que tu viens de dire.

Nie mogę po prostu uwierzyć w to co właśnie powiedziałaś. słownik: juste – właśnie, dopiero co, croire – wierzyć

 

Je viens de réaliser que je lui avais donné ton numéro sans ton accord.

Właśnie zdałem sobie sprawę że dałem mu twój numer telefonu bez twojej zgody.

słownik: réaliser – realizować, zdawać sobie sprawę, le numéro, les numéros – numer, numery, l’accord, les accords – zgoda, zgody

gramatyka: zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia dalszego

me donner – mi dać, te donner – tobie dać, lui donner – jemu / jej dać

nous donner – nam dać, vous donner – wam dać, leur donner – im dać

 

 

Nous venons d’apprendre cette nouvelle par la radio.
Przed chwilą usłyszeliśmy tę wiadomość w radiu.
słownik: apprendre – uczyć się, dowiedzieć, la nouvelle – widomość, nowina

 

Elles viennent de partager les tâches.
One właśnie rozdzieliły zadania.
słownik: partager – dzielić, rozdzielić, le tâche, les tâches – praca, zadanie, zadania

 

Car Harry Potter, était un sorcier. Un sorcier qui venait de terminer sa première année d’études au collège Poudlard.

Harry Potter był czarodziejem – czarodziejem, który właśnie ukończył pierwszy rok nauki w Hogwarcie.