Francsuki – Future Proche

• future proche • future proche II • przykłady

CZAS PRZYSZŁY BLISKI – FUTUR PROCHE

budowa: aller + bezokolicznik

czasu futur proche używa się aby wyrazić:

• czynność, która będzie miała miejsce w niedalekiej przyszłości

  * w tłumaczeniu na jęz. polski aby podkreślić bliskość wydarzenia używa się często słówka: zaraz

    Elle va parler avec le journaliste. – Ona zaraz porozmawia z dziennikarzem. Je vais finir de lire. – Zaraz skończę czytać.

 

• w języku potocznym wszystkie czynności przyszłe

  Il va partir dans sept jours. – Wyjedzie za siedem dni. Je vais finir ce travail dans deux mois. – Skończę tę pracę za dwa miesiące.

 

odmiana czasownika w future proche

parler

avoir

être

je vais parler

tu vas parler

il va parler

nous allons parler

vous allez parler

ils vont parler

je vais avoir

tu vas avoir

il va avoir

nous allons avoir

vous allez avoir

ils vont avoir

je vais être

tu vas être

il va être

nous allons être

vous allez être

ils vont être

 

CZAS FUTURE PROCHE II

budowa: imparfait od czasownika aller + infinitif

futur proche II zastępuje czas futur proche I, kiedy czynność w zdaniu głównym wyrażona jest w czasie przeszłym

  FPI:  Il dit qu’il va partir dans une heure – Mówi, że wyjeżdża za godzinę.

  FPII: Il a dit qu’il allait partir une heure plus tard  – Mówi /powiedział, że wyjedzie za godzinę.

 

 

PRZYKŁADY

II annonce qu ‘il va se marier. / Il annonça qu’il allait se marier.

Ogłasza, że będzie się żenił. / Ogłosił, że będzie się żenił.

 

Tu vas l‘abandonner, comme tu as abandonné toutes les autres.
Porzucisz ją tak jak porzuciłeś wszystkie inne.
słownik: tous, toutes – wszyscy, wszystkie, abandonner – porzucić, zostawić
abandonner – w fp: je vais abandonner, tu vas abandonner, il va abandonner, nous allons abandonner, vous allez abandonner, ils vont abandonner
gramatyka: zaimki osobowe nieakcentowane w funkcji dopełnienia bliższego zastępują w zdaniu rzeczowniki, które nie są wprowadzane przez przyimki – odpowiada to w uproszczeniu polskiemu biernikowi (kogo, co)
abandonner: (kogo,co) – me, te, le, la, nous, vous, les abandonner – opuścić (kogo, co): opuścić mnie, cię, jego, ja, nas, was, ich

 

Comment allez-vous passer ces deux semaines du congé?

Comment est-ce que vous allez passer ces deux semaines du congé?
Jak spędzi pani te dwa tygodnie urlopu?
słownik: passer – spędzać, le congé, les congés, – urlop, urlopy

gramatyka: pytania o okoliczności czyli pytania szczegółowe zaczynające się od słówek pytających, takich jak: où, quand, combien, pendant combien de temps, comment, pourquoi, mogą być tworzone za pomocą:
inwersji: słówko pytające + inwersja + reszta zdania, lub konstrukcji est-ce que: słówko pytające + est-ce que + szyk zdania ogólnego

 

Arrête de courir car tu vas tomber!
Przestań biegać bo upadniesz!
słownik: arrêter – zatrzymać, przestawać, tomber – upadać
gramatyka: arrête = tryb rozkazujący, formy trybu rozkazującego różnią się od form trybu oznajmującego tylko brakiem zaimka osobowego
* czasowniki 1 grupy tracą w trybie rozkazującym końcowe s w 2 os. I. pojedynczej, np. tu cherches – cherche!

 

L’avion va arriver avec une heure de retard.
Samolot przyleci z godzinnym opóźnieniem.
słownik: l’avion, les avions – samolot, samoloty, le retard, les retards – opóźnienie, opóźnienia

 

Attends encore un instant, je vais éteindre ma cigarette.
Zaczekaj jeszcze chwilkę, zgaszę papierosa.
słownik: le instant, les instants – chwila, chwile, éteindre – gasić, niszczyć
éteindre – w fp: je vais éteindre, tu vas éteindre, il va éteindre, nous allons éteindre, vous allez éteindre, ils vont éteindre

 

Va avec nous, tu vas gagner un peu d’argent de côté.
Jedź z nami, zarobisz trochę pieniędzy na boku.
słownik: gagner – zarabiać, le côté, les côtés – bok, boki

 

Tout mon traitement va y passer!

Cała moja pensja na to pójdzie!
słownik: le traitement, les traitements – pensja, pensje, tout, toute – cały, cała, passer a – pójść na
gramatyka: zaimek y: 1. jest używany w funkcji okolicznika miejsca w znaczeniu: tam 2. zastępuje rzeczownik nieżywotny poprzedzony przyimkiem à w funkcji dopełnienia dalszego, występuje zwykle bezpośrednio przed czasownikiem

 

Ces États, vont adhérer, à l’Union européenne.

Te państwa przystąpią do Unii europejskiej,
słownik: l’état, les états, państwo, państwa, adhérer, przystąpić
gramatyka: zaimki wskazujące przymiotne: ce cet* – ten, cette – ta, ce* – to, ces – ci, te
* cet – przed samogłoską i h niemym, ce – tylko w odniesieniu do pojęć

 

Avant d’aller au bureau, je vais prendre un café.
Zanim pójdę do biura napiję się kawy
Avant la sortie au bureau, je vais prendre un café.
Przed wyjściem do biura napije sie kawy.
gramatyka: konstrukcje
avant de + infinitif présent (bezokolicznik)
avant + substantif (rzeczownik)

oznaczają: przed uczynieniem czegoś, zanim coś uczynię,
• różnice między poszczególnymi konstrukcjami mają głównie charakter stylistyczny
• czynność wyrażona bezokolicznikiem, odbędzie się po wykonaniu czynności wymienionej w zdaniu głównym.
• obydwie części zdania muszą mieć ten sam podmiot – jednego wykonawcę

 

J’ai juste l’impression que tout va être fini.
Mam wrażenie że wszystko zaraz się skończy.
słownik: l’impression – wrażenie, produire une impression – robić wrażenie, avoir l’impression – odnieść wrażenie

 

Ou allez-vous passer vos vacances?
Ou est-ce que vous allez passer vos vacances?

Gdzie spędzą państwo urlop?

 

Tu ne vas pas fumer maintenant.

Nie będziesz teraz palił.

 

Tu vas faire un long voyage.
Odbędziesz długą podróż!
słownik: faire un voyage – odbyć podróż, long, longue – długi, długa

 

Voici le plan de Paris – la semaine prochaine nous allons visiter cette belle capitale.
Oto plan Paryża – w przyszłym tygodniu będziemy zwiedzać tę piękną stolicę,
słownik: le plan, les plans – plan, plany, la semaine, les semaines – tydzień, tygodnie, beau, belle – piękny, piękna

 

Je vais revenir chez vous l’année prochaine.

Wrócę do was w przyszłym roku.

 

Les soldes vont finir demain.

Wyprzedaże skończą się jutro.

 

Je viens d’accrocher l’arrière.
Zawadziłem o tył samochodu.

 

Monique vient de tacher sa robe du soir.
Monika poplamiła (dopiero co) swą suknię wieczorową.

 

Tu ne vas pas mettre ta robe du soir.
Nie włożysz swej sukni wieczorowej.