Francuski – Futur Simple

•  futur simple  •  przykłady

FUTUR SIMPLE – CZAS PRZYSZŁY PROSTY

budowa: temat bezokolicznika + końcówki koniugacji

czasu przyszłego prostego używa się, aby wyrazić:

• czynność przyszłą w stosunku do teraźniejszości

  Je serai très heureuse. – Będę bardzo szczęśliwa.  Je ne sortirai que samedi. Wyjdę dopiero w sobotę. 

 

• rozkaz, rady, przypuszczenia

  Tu referas tout cela. – Zrobisz to wszystko od nowa.  Vous vous tairez? – Zamilkniecie wreszcie?

  Vous prendrez la ligne quatorze et descendrez à Madeleine. – Pojedziecie linią czternaście i wysiądziecie na Madeleine.

  Il ne décroche pas, il sera dans la salle de lecture. – Nie odbiera, najprawdopodobniej będzie teraz w czytelni.

 

• zamiast czasu teraźniejszego, by wyrazić życzenie, sprzeciw lub złagodzony rozkaz

  Vous prendrez bien une tasse de café. – Wypijcie, chociaż filiżankę kawy.

  Tu feras les devoirs. – Odrobisz Odrób lekcje.

 

• z czasownikami être lub avoir dla wyrażenia prawdopodobieństwa

  Alice est en retard. Elle sera encore au travail. – Alice się spóźnia. Pewnie jest jeszcze w pracy.

  Il ne nous écrit plus. Il n’aura pas de temps. – Już do nas nie pisze. Prawdopodobnie nie ma czasu.

 

! w mowie potocznej future simple często zstępowany jest przez futur proche lub czas teraźniejszy

  Nous partons lundi. – Wyjeżdżamy w poniedziałek.

  Tu vas tomber malade, si tu ne t’habilles pas bien. – Jeśli się dobrze nie ubierzesz, zachorujesz.

 

odmiana czasownika w futur simple

parler

avoir

être

je parlerai

tu parleras

il / elle parlera

nous parlerons

vous parlerez

ils / elles parleront

j’ aurai

tu auras

il / elle aura

nous aurons

vous aurez

ils / elles auront

je serai

tu seras

il / elle sera

nous serons

vous serez

ils / elles seront

 

PRZYKŁADY

Je vous montrerai tout d’abord les plus grands monuments de Paris.
Najpierw pokażę pani najważniejsze zabytki Paryża.
słownik: tout d’abord – najpierw, le monument, les monuments – zabytek, zabytki, montrer – pokazać, wskazać
montrer – odmiana w fs: je montrerai, tu montreras, il montrera, nous montrerons, vous montrerez, ils montreront

gramatyka: czasu Futur Simple używa się, aby wyrazić czynność przyszłą w stosunku do teraźniejszości

 

Qui sera,un suivant président d’États Unis?

Kto będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? –
słownik: suivant, suivante – następny/a, le président, les présidents – prezydent, prezydenci, États-Unis – Stany Zjednoczone
être – odmiana w fs: je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront
gramatyka: czasu Futur Simple używa się, aby wyrazić czynność przyszłą w stosunku do teraźniejszości

 

Mais tu referas jamais ça, et tu l’oublieras, d’accord?
Ale nigdy więcej tego nie zrobisz, i natychmiast o tym zapomnisz, dobrze?
słownik: refaire – przerabiać, robić ponownie, oublier – zapomnieć
faire – odmiana w fs: je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront
gramatyka: czasu Futur Simple używa się, aby wyrazić: rozkaz, radę, przypuszczenie

 

Vous prendrez la ligne quatorze, et descendrez à Madeleine.
Pojedziecie linią czternaście i wysiądziecie na Madeleine. –
słownik: prendre – brać, wziąć, pojechać, la ligne, les lignes – linia, linie, descendre – wysiadać
decendre – odmiana w fs: je descendrai, tu descendras, il descendra, nous descendrons, vous descendrez, ils descendront
gramatyka: czasu Futur Simple używa się, aby wyrazić: rozkaz, radę, przypuszczenie

 

Il ne décroche pas, il sera dans la salle de lecture.

Nie odbiera, najprawdopodobniej będzie teraz w czytelni.
słownik: décrocher – odczepiać, odbierać telefon, le lecture, les lectures – lektura, odczyt, czytanie
gramatyka: czasu Futur Simple używa się, aby wyrazić: rozkaz, radę, przypuszczenie

 

Vous prendrez bien une tasse de café ou un verre.
Wypijcie, chociaż filiżankę kawy lub drinka.
słownik: prendre – brać, wziąć, napić się, la tasse, les tasses – filiżanka, filiżanki, szklaneczka, drink – un verre
prendre – odmian w fs: je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront
gramatyka: czasu Futur Simple używa się zamiast czasu teraźniejszego, by wyrazić życzenie, sprzeciw lub złagodzony rozkaz

 

Il ne nous écrit plus, il n’aura pas de temps.
Już do nas nie pisze prawdopodobnie nie ma czasu.
słownik: écrire – pisać
avoir – odmiana w fs: j’aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront
gramatyka: czasu Futur Simple używa się z czasownikami être lub avoir dla wyrażenia prawdopodobieństwa

 

Ayant passé son bac, il pourra partir en vacances.
Dopiero jak zda maturę (zdawszy), będzie mógł wyjechać na wakacje.
słownik: le bac – prom, zbiornik, matura, zdać maturę – passer le bac, piaskownica – le bac de sable
gramatyka: ayant passé to tzw. participe passé composé – imiesłów przeszły złożony, odpowiadający polskiemu
imiesłowowi przysłówkowemu uprzedniemu: étant rentré – wróciwszy, ayant passé – minąwszy, zdawszy
budowa: être / avoir w formie imiesłowu teraźniejszego (końcówka ant) + imiesłów czasu przeszłego

 

En arrivant là-bas, j’achèterai un portable et je t’appellerai.
Po przyjeździe kupię komórkę i zadzwonię do ciebie.
słownik: le portable – telefon komórkowy, là-bas – tam
gramatyka: en arrivant to tzw. forma gérondif, odpowiadająca polskiemu imiesłowowi przysłówkowemu współczesnemu, wyraża czynność lub stan towarzyszący innej czynności równoczesnej: en buvant – pijąc, en disant – mówiąc, budowa: gerondif = en + participe présent,

gerondif i participe present spełniają takie same funkcje ale gérondif odnosi się tylko do podmiotu zdania natomiast participe present do podmiotu i do dopełniania

 

Tu viendras a mon anniversaire? Oui, j’y viendrai.
Przyjdziesz na moje urodziny? Tak, przyjdę (tam)
słownik: venir – przychodzić, l’anniversaire – urodziny
venir – odmiana w fs: je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront
gramatyka: zaimek y: 1. jest używany w funkcji okolicznika miejsca w znaczeniu: tam 2. zastępuje rzeczownik nieżywotny poprzedzony przyimkiem à w funkcji dopełnienia dalszego, występuje zwykle bezpośrednio przed czasownikiem

 

Est-ce que nous nous y arrêterons longtemps?
Czy długo się tam zatrzymamy?
słownik: s’arrêter – zatrzymać się
gramatyka: zaimek y: 1. jest używany w funkcji okolicznika miejsca w znaczeniu: tam 2. zastępuje rzeczownik nieżywotny poprzedzony przyimkiem à w funkcji dopełnienia dalszego, występuje zwykle bezpośrednio przed czasownikiem

 

Si on le retrouve pas rapidement, il tuera à nouveau.
Jeśli się go szybko nie odnajdzie, zabije znowu.
słownik: trouver – znaleźć, retrouver – odnaleźć, tuer – zabijać
gramatyka: zaimek osobowy on odnosi się tylko do osób (wywodzi się on od łacińskiego słowa: homo – człowiek) i jest bardzo, bardzo często używany w języku francuskim, w zależności od kontekstu, może oznaczać:
– tout le monde – wszyscy: On va à la fête. – Wszyscy idą na imprezę.
– quelqu’un – ktoś: On a frappé à la porte. – Ktoś zapukał do drzwi.
– tu/vous – ty, wy, pan, pani: Je vois, on est content. – Widzę, że jesteś zadowolony.
– nous – my: On va au cinéma ce soir. – Idziemy wieczorem do kina.
– może także zastępować stronę bierną: On m’a dit que tu étais malade. – Powiedziano mi, że byłaś chora.
* w języku potocznym najczęściej zastępuje zaimek: nous – my

 

On regardera le coucher de soleil, puis on ira chez moi,et on regardera le film.

Obejrzymy zachód słońca i pójdziemy do mnie i obejrzymy film,
słownik: regarder – oglądać

 

Je promets que je réparerai chaque erreur que j’ai commis dans ma vie.

Przyrzekam, że naprawię każdy błąd, jaki popełniłem w swoim życiu,
słownik: promettre – obiecywać, commettre – popełniać

 

Nous avons oublié les clés. Nous en aurons beaucoup de problèmes.
Zapomnieliśmy kluczy. Będziemy z tym mieć dużo kłopotów,
słownik: oublier – zapomnieć, la clé, les clés – klucz, klucze

 

Le visage paraîtra vieux, mais le cœur restera jeune.
Twarz będzie się wydawać stara, lecz serce pozostanie młode.
présente: je paraîtrai, tu paraîtras, il paraîtra, nous paraîtrons, vous paraîtrez, ils paraîtront

 

Pensez vous que ce livre me conviendra?

Czy uważasz, że ta książka będzie mi odpowiadała?

 

Après la dictée, nous ferons des exercices sur la concordance des temps.
Po dyktandzie zrobimy ćwiczenia na temat uzgadniania czasów.


Nous irons en Autriche l’hiver prochain.

Pojedziemy do Austrii następnej zimy.


Je pense qu’elle restera deux jours encore à l’hôpital.

Sądzę, że (ona) pozostanie jeszcze dwa dni w szpitalu.

 

Vous apprendrez cette leçon pour demain.
Nauczycie się tej lekcji na jutro.

gram: future simple może wyrażac rozkaz, rady, przypuszczenia


Tu feras les commissions en rentrant de l’école.

Zrobisz zakupy wracając ze szkoły.
gram: future simple może wyrażac rozkaz, rady, przypuszczenia