Francuski – Czasowniki bezosobowe

• czasowniki bezosobowe • przykł

• czasowniki bezosobowe • przykłady

CZASOWNIKI BEZOSOBOWE

czasowniki bezosobowe występują tylko w 3. osobie liczby pojedynczej z bezosobowym podmiotem: il

czasowniki bezosobowe wskazują na czynność bez informowania o jej wykonawcy

czasowniki nieosobowe oznaczają głównie:

  – zjawiska atmosferyczne (najczęściej z czasownikiem faire):  il pleut – pada deszcz; il neige – pada śnieg; il grêle – pada grad;

    il vente – wieje wiatr; il fait du vent – jest wietrzno; il fait beau – jest ładnie; il fait chaud – jest ciepło; il fait humide – jest wilgotno

  – pory dnia, czas: il fait jour – jest dzień; il fait nuit – jest noc; il est midi  – jest południe; il est trois heures – jest trzecia godzina;

    il y a quatre ans –  cztery lata temu

 – konieczność:
    il faut – trzeba, należy


• do czasowników nieosobowych zalicza się też konstrukcje nieosobowe

  – których podstawą jest il est, il y a:
    il est bon – jest rzeczą dobrą, il est juste jest rzeczą słuszną; il est nécessaire – jest potrzebne; il est indispensable – jest

    konieczne; il y a du travail pour tous – jest praca dla wszystkich

  – mniej lub bardziej utarte zwroty nieosobowe:
    il s’agit de – chodzi o (coś); il est question – de jest mowa o (czymś)
 

nieosobowo może być użyta także część czasowników osobowych – są to:

  – czasowniki nieprzechodnie
    Les accidents arrivent chaque jour. –  Wypadki zdarzają się codziennie.
    Hier il est arrivé 5 accidents. – Wczoraj zdarzyło się 5 wypadków.
    La lecture de ce livre devient de plus en plus fatigante. –  Lektura tej książki staje się coraz bardziej męcząca.
 
– czasowniki w formie zwrotnej (verbes pronominaux):
    Deux ans se sont écoulés depuis ton arrivée. – Dwa lata upłynęły od twego przy-  jazdu.
    Il s’est écoulé deux ans depuis ton arrivéee – Upłynęło dwa lata od twego przyjazdu.
    Des cris s’élèvent dans la salle.- Krzyki podnoszą się na sali.
    Il s’élève des cris dans la salle. – Krzyki podnoszą się na sali.

 

* po il nieosobowym orzeczenie stawiamy w 3 osobie liczby pojedynczej bez względu na to, czy następujące po

   nim dopełnienie jest w liczbie mnogiej czy pojedynczej.
 

najpopularniejsze konstrukcje bezosobowe

  il arrive que + subjonctif – zdarza się, że

  il est  facile – jest łatwo

  il est agréable de – jest przyjemnie

  il est facile de – łatwo jest

  il est certain que – jest pewne, że

  il est difficile – trudno jest

  il est évident que – jest ewidentnym

  il est important de – jest ważne

  il est interdit – zakazane jest, nie wolno

  il est important que + subjonctif – ważne, by

  il est inutile de – nieużytecznym. niepotrzebnym jest

  il est nécessaire de  / il est nécessaire que + subjonctif – trzeba

  il paraît que – wydaje się że

  il est possible de /  il est possible que + subjonctif – możliwe, że

  il arrive à qqn de – zdarza się

  il est probable que – jest prawdopodobne

  il est rare de /  il est rare que + subjonctif – rzadko się zdarza, by, należy do rzadkości

  il est sûr que – jest pewne

  il est temps de / il est temps que + subjonctif – czas najwyższy by

  il est utile – jest użyteczne

  il faut / il faut que + subjonctif: trzeba, by

  il importe de / il importe que + subjonctif – jest ważne

  il y a – jest

  il me semble que + indicatif –  wydaje się, że

  il paraît – wydaje się

  il pleut – pada

  il suffit de + infinitif – wystarczy zrobić coś
  Il suffit d’appuyer sur un bouton. – Wystarczy nacisnąć guzik.
  il suffit que + subjonctif – wystarczy, żeby
  Il suffit que vous écoutiez bien ce qu’on vous dit. – Wystarczy, abyście dobrze słuchali, co się do was mówi

  il vaut mieux / il vaut mieux + subjonctif que – lepiej

  il semble – wydaje się

 

najpopularniejsze wyrażenia bezosobowe

  Qu’estce qui se passe? – Co się dzieje?

  Il y va de notre avenir.  Idzie o naszą przyszłość.

  De quoi s’agitil? – O co chodzi?

  Il n’en est pas question.  – Nie ma o tym mowy.

  Il vaut la peine de …  warto

 

 

PRZYKŁADY

Si l’on en croit les journalistes.

Jeśli wierzyć dziennikarzom.

 

Il s’est écoulé deux ans depuis ton arrivée.

Upłynęło dwa lata od twego przyjazdu.


Il devient de plus en plus fatigant de lire ce livre

 Staje się coraz bardziej męczące czytać tę książkę.


Hier il est arrivé 5 accidents.

Wczoraj zdarzyło się 5 wypadków.


Il s’élève des cris dans la salle

Krzyki podnoszą się na sali..

 

Ça suffit! – wystarczy! dosyć!
Tu parles trop, tu m’énerves. Ça suffit! – Za dużo mówisz, denerwujesz mnie. Dosyć tego!