Francuski – Czasowniki bezosobowe

• czasowniki bezosobowe • przykł

• czasowniki bezosobowe • przykłady

CZASOWNIKI BEZOSOBOWE

czasowniki bezosobowe występują tylko w 3. osobie liczby pojedynczej z bezosobowym podmiotem: il

czasowniki bezosobowe wskazują na czynność bez informowania o jej wykonawcy

• czasowniki nieosobowe oznaczają głównie:

  – zjawiska atmosferyczne (najczęściej z czasownikiem faire):  il pleut – pada deszcz; il neige – pada Ĺ›nieg; il grêle – pada grad;

    il vente – wieje wiatr; il fait du vent – jest wietrzno; il fait beau – jest Ĺ‚adnie; il fait chaud – jest ciepĹ‚o; il fait humide – jest wilgotno

  – pory dnia, czas: il fait jour – jest dzieĹ„; il fait nuit – jest noc; il est midi  – jest poĹ‚udnie; il est trois heures – jest trzecia godzina;

    il y a quatre ans –  cztery lata temu

 – konieczność:
    il faut – trzeba, naleĹĽy


• do czasowników nieosobowych zalicza się też konstrukcje nieosobowe

  – ktĂłrych podstawÄ… jest il est, il y a:
    il est bon – jest rzeczÄ… dobrÄ…, il est juste jest rzeczÄ… sĹ‚usznÄ…; il est nĂ©cessaire – jest potrzebne; il est indispensable – jest

    konieczne; il y a du travail pour tous – jest praca dla wszystkich

  – mniej lub bardziej utarte zwroty nieosobowe:
    il s’agit de – chodzi o (coĹ›); il est question – de jest mowa o (czymĹ›)
 

• nieosobowo moĹĽe być uĹĽyta takĹĽe część czasownikĂłw osobowych – sÄ… to:

  – czasowniki nieprzechodnie
    Les accidents arrivent chaque jour. –  Wypadki zdarzajÄ… siÄ™ codziennie.
    Hier il est arrivĂ© 5 accidents. – Wczoraj zdarzyĹ‚o siÄ™ 5 wypadkĂłw.
    La lecture de ce livre devient de plus en plus fatigante. –  Lektura tej ksiÄ…ĹĽki staje siÄ™ coraz bardziej mÄ™czÄ…ca.
 
– czasowniki w formie zwrotnej (verbes pronominaux):
    Deux ans se sont Ă©coulĂ©s depuis ton arrivĂ©e. – Dwa lata upĹ‚ynęły od twego przy-  jazdu.
    Il s’est Ă©coulĂ© deux ans depuis ton arrivĂ©ee – UpĹ‚ynęło dwa lata od twego przyjazdu.
    Des cris s’élèvent dans la salle.- Krzyki podnoszÄ… siÄ™ na sali.
    Il s’élève des cris dans la salle. – Krzyki podnoszÄ… siÄ™ na sali.

 

* po il nieosobowym orzeczenie stawiamy w 3 osobie liczby pojedynczej bez względu na to, czy następujące po

   nim dopeĹ‚nienie jest w liczbie mnogiej czy pojedynczej.
 

• najpopularniejsze konstrukcje bezosobowe

  il arrive que + subjonctif – zdarza siÄ™, ĹĽe

  il est  facile – jest Ĺ‚atwo

  il est agrĂ©able de – jest przyjemnie

  il est facile de – Ĺ‚atwo jest

  il est certain que – jest pewne, ĹĽe

  il est difficile – trudno jest

  il est Ă©vident que – jest ewidentnym

  il est important de – jest waĹĽne

  il est interdit – zakazane jest, nie wolno

  il est important que + subjonctif – waĹĽne, by

  il est inutile de – nieuĹĽytecznym. niepotrzebnym jest

  il est nĂ©cessaire de  / il est nĂ©cessaire que + subjonctif – trzeba

  il paraĂ®t que – wydaje siÄ™ ĹĽe

  il est possible de /  il est possible que + subjonctif – moĹĽliwe, ĹĽe

  il arrive à qqn de – zdarza siÄ™

  il est probable que – jest prawdopodobne

  il est rare de /  il est rare que + subjonctif – rzadko siÄ™ zdarza, by, naleĹĽy do rzadkoĹ›ci

  il est sûr que – jest pewne

  il est temps de / il est temps que + subjonctif – czas najwyĹĽszy by

  il est utile – jest uĹĽyteczne

  il faut / il faut que + subjonctif: trzeba, by

  il importe de / il importe que + subjonctif – jest waĹĽne

  il y a – jest

  il me semble que + indicatif –  wydaje siÄ™, ĹĽe

  il paraĂ®t – wydaje siÄ™

  il pleut – pada

  il suffit de + infinitif – wystarczy zrobić coĹ›
  Il suffit d’appuyer sur un bouton. – Wystarczy nacisnąć guzik.
  il suffit que + subjonctif – wystarczy, ĹĽeby
  Il suffit que vous Ă©coutiez bien ce qu’on vous dit. – Wystarczy, abyĹ›cie dobrze sĹ‚uchali, co siÄ™ do was mĂłwi

  il vaut mieux / il vaut mieux + subjonctif que – lepiej

  il semble – wydaje siÄ™

 

• najpopularniejsze wyrażenia bezosobowe

  Qu’estce qui se passe? – Co siÄ™ dzieje?

  Il y va de notre avenir.  Idzie o naszÄ… przyszĹ‚ość.

  De quoi s’agitil? – O co chodzi?

  Il n’en est pas question.  – Nie ma o tym mowy.

  Il vaut la peine de …  warto

 

 

PRZYKĹ