Francuski – Czasownik

•  bezokolicznik  • posiłkowe  •

• czasowniki: • posiłkowe • modalne • zwrotne • przeczenie • nieosobowe • odmiana czasownika • rekcja

CZASOWNIK – LE VERBE

czasownik

• to odmienna, samodzielna część mowy nazywająca czynności oraz stany, w zdaniu tworzy orzeczenie

• czasowniki odmieniają się (koniugują) przez: czasy, tryby, liczby, osoby i występują w różnych aspektach i stronach

  – czasy: teraźniejszy, przyszły, przeszły

  – tryby: oznajmujący, rozkazujący, przypuszczający, łączący

  – liczby: pojedyncza, mnoga

  – osoby: ja, ty, on, itd.

  – aspekt: dokonany, niedokonany

  – strona: czynna, bierna, zwrotna

• formy czasownika

  – bezokolicznik: np. mieszkać, to podstawowa forma czasownika wyrażająca czynność lub stan w sposób abstrakcyjny bez

    określania czasu, rodzaju, liczby, osoby, trybu, strony i aspektu

  – imiesłów: np. mieszkający, mieszkając, to forma czasownika przybierająca pewne cechy uznawane za typowe

    dla innych części mowy, np. rzeczownika, przymiotnika

 

 

CZASOWNIKI POSIŁKOWE

être, avoir, venir, aller

czasowniki posiłkowe służą do tworzenia czasów złożonych (patrz odmiana czasowników i budowa czasów)

J’ai (avoir) chanté. – Śpiewałem.  Elle est partie (être) sans dire au revoir. – Wyjechała bez pożegnania.

Je vais (aller) finir de lire. – Zaraz skończę czytać. II vient de rentrer à la maison. – Właśnie wrócił do domu.

 

 

CZASOWNIKI MODALNE

devoir – musieć, vouloir – chcieć, pouvoir – móc, falloir – być koniecznym, trzeba

używane są z bezokolicznikiem, aby wyrazić konieczność, ochotę lub możliwość zrobienia czegoś

vouloir – chcieć

wyraża: wolę, uprzejmą prośbę, warunek

Je veux te parler. – Chcę z tobą porozmawiać. Je voudrais vous en parler. – Chętnie bym o tym z tobą porozmawiał.

 

pouvoir – móc

wyraża: możliwość, zdolność, pozwolenie, życzenie lub prawdopodobieństwo

Cela peut arriver à tout le monde. – To może przydarzyć się każdemu.  On ne peut pas fumer ici. – Tutaj nie można palić.

 

devoir – musieć

wyraża: konieczność, obowiązek, zamiar, prawdopodobieństwo lub czynność przyszłą:

Tous les hommes doivent mourir. – Wszyscy ludzie muszą umrzeć.

Il doit faire son service militaire. – Musi odbyć służbę wojskową.

 

falloir – trzeba, należy

wyraża: konieczność, obowiązek lub prawdopodobieństwo

– falloir występuje tylko w formie bezosobowej

  Il faut que je me lève tôt. – Muszę wcześnie wstawać. Il a fallu attendre cinq mois! – Trzeba było czekać pięć miesięcy!

– w wyrażeniu il faut słówko il jest jedynie znakiem gramatycznym, podobnie jak w wyrażeniu il y a

– po il fault występuje albo tryb łączący albo bezokolicznik

w połączeniu z zaimkiem dzierżawczym wyraża potrzebę

  Il me faut encore quelques secondes. – Potrzebuję jeszcze parę sekund.

 

 

CZASOWNIKI ZWROTNE –   LES VERBES PRONOMINAUX

se laver, s’appeller

• czasowniki zwrotne to czasowniki, które w języku polskim odmieniają się z zaimkiem zwrotnym: się, np: myć się, śmiać się itd.

• w języku francuskim zaimek: się, jest inny dla każdej osoby: me, te, se, nous, vous, se

odmiana czasownika zwrotnego: myć się – se laver

je me lave – ja myję się

tu te laves – ty myjesz się

il se lave – on myje się

elle se lave – ona myje się

 

nous nous lavons – my myjemy się

vous vous lavez – wy myjecie się

ils se lavent – oni myją się

elles se lavent – one myją się

 

 

ODMIANA CZASOWNIKÓW

odmiana: prosta, złożona, regularna, nieregularna

w języku francuskim istnieją dwa typy odmiany czasownika

1. prosta: odmiana za pomocą końcówek dotyczy czasów: présent, imparfait, passé simple, futur, conditionnel présent, itd

2. złożona: w której czasownik jest odmieniany przy pomocy czasowników posiłkowych: être, avoir, venir, aller

 

ze względu na odmianę czasowniki dzielą się na regularne i nieregularne

• czasowniki regularne: dzielą się na 3 grupy, zgodnie z końcówką w bezokoliczniku

  I grupa: czasowniki zakończone na: er (aimer), do tej grupy należą neologizmy typu: bloguer – blogować

  II grupa: czasowniki zakończone na: ir (wszystkie odmieniają się jak: finir)

  III grupa: czasowniki zakończone na: re (comprendre)

• czasowniki nieregularne: czyli wszystkie pozostałe czasowniki  w tym także zakończone: oir, które mające formy nieregularne

 

Wzór odmiany czasowników regularnych

aimer – I grupa

finir – II grupa

comprendre – III grupa

j’aime – ty kocham
tu aimes – ty kochasz
il/elle aime – on/ona kocha
nous aimons – my kochamy
vous aimez – wy kochacie
ils/elles aimen
t – oni/one kochają

 

je finis – ja kończę
tu finis – ty kończysz
il/elle finit – on/ona kończy
nous finissons – my kończymy
vous finissez – wy kończycie
ils/elles finissent
– oni/one kończą

 

je comprends – ja rozumiem
tu comprends ty rozumiesz
il/elle comprend – on/ona rozumie
nous comprenons – my rozumiemy
vous comprenez – wy rozumiecie
ils/elles comprennent – oni/one rozumieją

 

CZASOWNIKI ODMIENIAJĄCE SIĘ  Z ETRE i AVOIR

z avoir odmieniają się

• czasowniki avoir i être

  J’ai été petite et mince. – Byłam niska i szczupła

• wszystkie czasowniki przechodnie – transitifs

  J’ai écrit une lettre. – Napisałem list. Nous avons lu un roman intéressant. – Przeczytaliśmy ciekawą powieść.

• większość czasowników nieprzechodnich – intransitifs

  Cet enfant a grandi. – To dziecko dorosło. Le conducteur a ralenti devant les feux. – Kierowca zwolnił przed światłami.

  * szczególnie wskazujących na rodzaj ruchu: nager – pływać, marcher – maszerować, courir – biegać, voler – latać

     Il a nagé toute la journée. – Pływał cały dzień

 

z être odmieniają się

• wszystkie czasowniki zwrotne – verbes pronominaux

  Je me suis lavé. – Umyłem się. Ils sont promenés. – Oni spacerują

• nieliczna grupa czasowników nieprzechodnich, oznaczających zmianę stanu lub ruch

  aller – iść, jechać arriver – przybyć, przyjechać, décéder – umrzeć, descendre – zejść entrer – wejść monter – wchodzić

  mourir – umrzeć naître – urodzić się partir – wyjechać, odejść rentrer – wrócić retourner – wrócić, sortir – wyjść,  rester – zostać

  * czasowniki descendre, monter, rentrer, retourner, sortir odmieniają się z avoir, jeżeli są używane w konstrukcji przechodniej
     Il est monté dans sa chambre. ale Il a monté sa valise dans sa chambre.
     Je suis sorti du café. ale J’ai sorti mon livre de français.

• venir i czasowniki pochodne od venir

  intervenir – interweniować parvenir – dotrzeć provenir – pochodzić revenir – wrócić survenir – wydarzyć się devenir – stać się

• czasowniki w stronie biernej

  Il a monté ses valises ou premier étage. – Zaniósł swoje walizki na pierwsze piętro.

  Nous avons descendu les affaires de Thomas au rez de chaussée. –  Znieśliśmy rzeczy Thomasa na parter.

• jeśli czasownik odmienia się z être to:

  – imiesłów czasu przeszłego musi być zgodny jest z podmiotem zdania co do liczby i rodzaju

    Je suis restée assise. – Dalej siedziałam. Nos amis sont déjà partis. – Nasi przyjaciele już wyjechali.

  – w przypadku form nieosobowych czasownika (czyli kiedy podmiotem jest il) imiesłów pozostaje nieodmienny

 

 

PRZECZENIE CZASOWNIKA

ne…pas

najczęściej używaną formą przeczenia jest: ne…pas

– czasy proste: ne + czasownik główny + pas

  Il ne danse pas bien. – On nie tańczy dobrze.

– czasy złożone: ne + czasownik posiłkowy + pas + czasownik główny

  Elle n’a pas mangé. – Ona nie jadła.

 

przeczenie można tworzyć również za pomocą innych wyrażeń:

ne… guère – wcale

ni… ni – ani … ani

ne… jamais – nigdy

ne… rien – nic

ne… personne – nikogo

ne… plus – już nie

* w tego rodzaju konstrukcjach nie stosuje się już partykuły: pas

 

 

CZASOWNIKI BEZOSOBOWE

czasowniki bezosobowe występują tylko w 3. osobie liczby pojedynczej z bezosobowym podmiotem: il

czasowniki bezosobowe wskazują na czynność bez informowania o jej wykonawcy

czasownik faire – robić, działać

  występuje często w formie bezosobowej – ma to miejsce szczególnie w wyrażeniach określających warunki meteorologiczne

  lub  zjawiska astrofizyczne, np.: il fait beau – jest ładna pogoda, il fait mauvais temps – jest brzydka pogoda, il fait chaud – jest  

  ciepło, il fait froid – jest zimno, il fait clair – jest jasno

 

najpopularniejsze konstrukcje bezosobowe

  il arrive que + subjonctif – zdarza się, że

  il est  facile – jest łatwo

  il est agréable de – jest przyjemnie

  il est facile de – łatwo jest

  il est certain que – jest pewne, że

  il est difficile – trudno jest

  il est évident que – jest ewidentnym

  il est important de – jest ważne

  il est interdit – zakazane jest, nie wolno

  il est important que + subjonctif – ważne, by

  il est inutile de – nieużytecznym. niepotrzebnym jest

  il est nécessaire de  / il est nécessaire que + subjonctif – trzeba

  il paraît que – wydaje się że

  il est possible de /  il est possible que + subjonctif – możliwe, że

  il arrive à qqn de – zdarza się

  il est probable que – jest prawdopodobne

  il est rare de /  il est rare que + subjonctif – rzadko się zdarza, by, należy do rzadkości

  il est sûr que – jest pewne

  il est temps de / il est temps que + subjonctif – czas najwyższy by

  il est utile – jest użyteczne

  il faut / il faut que + subjonctif: trzeba, by

  il importe de / il importe que + subjonctif – jest ważne

  il y a – jest

  il me semble que + indicatif –  wydaje się, że

  il paraît – wydaje się

  il pleut – pada

  il suffit de / il suffit que + subjonctif  wystarczy, by,

  il vaut mieux / il vaut mieux + subjonctif que – lepiej

  il semble – wydaje się

 

najpopularniejsze wyrażenia bezosobowe

  Qu’estce qui se passe? – Co się dzieje?

  Il y va de notre avenir.  Idzie o naszą przyszłość.

  De quoi s’agitil? – O co chodzi?

  Il n’en est pas question.  – Nie ma o tym mowy.

  Il vaut la peine de …  warto

 

 

REKCJA CZASOWNIKA

rekcja to cecha czasownika, która precyzuje czy przyjmuje on dopełnienie bliższe czy dalsze

w przypadku dopełnienia bliższego czasownik nie potrzebuje żadnego przyimka łączącego go z dopełnieniem

ale w przypadku dopełnienia dalszego między czasownikiem a dopełnieniem pojawia się przyimek

avoir peur de – bać się kogoś / czegoś, boire de – pić z czegoś

nie ma sensu zapamiętywać reguł – czasowników trzeba uczyć się z przyimkami

 

 

KONSTRUKCJE Z CZASOWNIKAMI

accepter

accepter + substantif (rzeczownik)
  J’accepte votre proposition. – Przyjmuję pańską propozycję.
  Je n’accepte pas une telle situation.- Nie zgadzam się na taką sytuację.

   
accepter + de + infinitif
  Il a accepté de nous aider. – Zgodził się nam pomóc.

 


 

avoir

sans avoir –  nie mając
  sans avoir besoin – nie mając potrzebnym, nie potrzebując
  sans avoir envie – nie mając ochoty, nie chcąc
  sans avoir peur – nic bojąc się, bez strachu
 

avoir beau + infinitif (bezokolicznik) – wyraża daremność czynności

 

n’avoir qu’à + infinitif (bezokolicznik) – nic prostszego jak / po prostu / wystarczy tylko
  On n’a qu’à fermer les frontières. – Trzeba po prostu zamknąć granice

 


 

considérer

considérer qqch./qqn comme + adjectif qualificatif (przymiotnik)konstrukcja oznacza: uważać (za); rozważyć
  Je considère notre entretien comme très utile. – Uważam naszą rozmowę za bardzo pożyteczną.
  Ce produit est considéré comme le meilleur. – Ten produkt jest uważany za najlepszy.

  
considérer que + indicatif (= penser que, croire que) – konstrukcja oznacza: uważać (za); rozważyć
  Je considère que les examens sont trop difficiles. – Uważam, że egzaminy są za trudne.

 
considérer qqch. (= examiner, étudier qqch.; prendre en considération) – konstrukcja oznacza: uważać (za); rozważyć
  Il faudra considérer le pour et le contre. Trzeba będzie rozważyć (wszystkie) za i przeciw.

 


 

être

• wyrażenia c’est … qui używa się, gdy chodzi o podkreślenie podmiotu
  zdania z  konstrukcją c’est … qui: są odpowiednikiem polskich zdań typu
  C’est Sophie qui m’attend. – To właśnie Zofia na mnie czeka. Osoba, która na mnie czeka, to Zofia.
  C’est Sophie qui revenait du marche avec Pierre. – To właśnie Zosia wracała z Piotrem z targu.
 

• wyrażenia c’est … que używa się, gdy chodzi o podkreślenie innych części zdania
  C’est parce que notre ange sourit.  – To właśnie dlatego, że nasz anioł się uśmiecha.
  C’est du marché que Sophie revenait avec Pierre. – To właśnie z targu wracała Zosia z Piotrem
  C’est avec Pierre que Sophie revenait du marché. – To właśnie z Piotrem wracała Zosia z targu.

 

être sur le point + bezokolicznik  / être près de + bezokolicznik
  konstrukcje te podobnie jak futur proche, wyrażają czynności, które mają się dokonać w najbliższej przyszłości
  Elle était sur le point de se marier. – Była na krótko przed weselem.
  Les éditeurs sont sur le point de se laisser convaincre. – Wydawcy już prawie dali się przekonać.
  Elle était près de pleurer. – Ona była bliska płaczu.

il serait temps que + subjonctif – najwyższy czas, żeby …

 


 

demander

 

demander quelque chose (à quelqu’un) – prosić, żądać, zapytać, pytać o coś kogoś
  L’agent de police lui a demandé les papiers. – Policjant poprosił go o dokumenty.
  Il a demandé des explications sur les causes de la catastrophe. Zażądał wyjaśnień na temat przyczyn katastrofy.


demander à quelqu’un + de + infinitif
  Il a demandé aux habitants de ne pas boire l’eau du Rhin. – Poprosił mieszkańców Bazylei, by nie pili wody z Renu.
  Ils ont demandé au maire de faire venir des camions-citernes. – Zażądali od mera, by sprowadził cysterny.


(se) demander + si, quand, où, comment etc.
  Il demande si tu viens avec nous. – Pyta, czy idziesz z nami.
  Je me demande quand on pourra boire l’eau du Rhin.- Zastanawiam się, kiedy będzie można pić wodę z Renu.

 


 

faire

faire – robić, obchodzić

 

zastosowanie
do określania pogody: jako czasownik bezosobowy (użyty w 3 osobie liczby pojedynczej)
  il fait beau – jest ładna pogoda; il fait mauvais temps – jest brzydka pogoda; il fait chaud – jest ciepło; il fait froid -jest zimno;
  il fait clair – jest jasno
• przy liczeniu i podawaniu cen – w znaczeniu: równa się, wynosi, kosztuje

  2 et 2 font 4 – 2 plus 2 równa się 4; Cette jupe fait 100 Euro. – Ta spódnica kosztuje 100 Euro.;
• w znaczeniu: szkodzić, przeszkadzać
 
ca ne fait rien. – to nic nie szkodzi.; qu’est-ce que ca peut faire – co to przeszkadza
* w zwrocie: ne pas s’en faire – nie przejmować się
• w porównaniach
– aby uniknąć powtórzenia czasownika
  z wyjątkiem takich czasowników jak etre, demeurer, devenir, paraitre, rester, sembler, savoir
  II ne fume plusautant qu’il le faisait. – On już nie pali tyle, co palii.
• przy określaniu wyglądu

  Elle fait vieille pour son age. – Ona wygląda staro na swój wiek.; Elle fait jeune pour son age. – Ona wygląda młodo na swój wiek.
  Quelle taille fais-tu? – Jaki jest twój rozmiar?;
  faire avoir … centimetres de taille / de poitrine – mieć … centymetrów w talii / w obwodzie klatki
• w konstrukcji: faire faire qqch à/par qqn
– dać coś komuś do zrobienia
Tu as fait cette robe toute seule? Non, je l’ai fait faire. Uszyłaś sama tę sukienkę? Nie, dałam ją do uszycia
• w konstrukcji: faire faire qqch à qqn
= obliger qqn à faire qqch – kazać komuś coś zrobić
  L’agent de police m’a fait payer une amende. – Policjant kazał mi zapłacić mandat.
  Je peux te le faire faire pour rien du tout. – Mogę ci kazać to zrobić za darmo.
  Je pourrais te faire arracher la langue pour ces mots. – Mógłbym ci za to kazać wyrwać język.
• w konstrukcji: faire + bezokolicznik – tzw. konstrukcja sprawcza
  konstrukcja nie ma bezpośredniego tłumaczenia na język polski – czasownik faire użyty jest w niej w znaczeniu:
  kazać, powodować, sprawiać i tworzy wraz z bezokolicznikiem integralną całość znaczeniową.
  Fais voir cette photo. – znaczy dosłownie: Spraw, abym zobaczył tę fotografię. – Pokaż mi tę fotografię.
• w wyrażeniach
  ne faie que + inf. – tylko
  Je ne fais que repeler ce qu ‘on m’a dit. – Ja tylko powtarzam to, co mi powiedziano.
  ne rien faire que de + inf. – tylko co / cały czas, ciągle
  Je n’ai fait que d’allumer la tele. – Ja tylko co włączyłam telewizję.
  II n’a fait que de m’interrompre. – On mi ciągle przerywał.
  ce qui fait que – co powoduje, że
  Vous savez ce qui fait que les lucioles luisent ? – Hey, wiesz może co sprawia, że świetliki świecą?
  Ce qui fait que tu te sens important. – Co powoduje, że czujesz się potrzebny.
  ca ne se fait pas – tego się nie robi / to nie wypada
  Ca se fait d’offrir une bouteilłe de vin a une femme? – Czy wypada ofiarować kobiecie butelkę wina?
  ne zaimek ’en fais pas! – nie przejmować się
  Ne vous en faites pas! – Nie przejmujcie się!
  faire + czas
  Ca fait une heure que je t’attends. – Czekam na ciebie już od godziny.
  se faire – stać się
  Comment se fait-il que tu arrives le dernier? le subjonctif – Jak to się stało, że przychodzisz ostatni?
  se faire a qqch – przyzwyczajać się do czegoś
  Et ton travail? Je commence a m‘y faire. – A twoja praca? Zaczynam się do niej przyzwyczaja
  ca fait tres joli. – to bardzo ładnie wygląda.
  faire croire qqch à qqn
– wmówić komuś coś
  faire dormir qqn
– uśpić kogoś
  faire penser qqn à qqch
– przypominać komuś coś
  faire pleurer qqn
– doprowadzić kogoś do płaczu
  faire sauter qqch
– podrzucić czymś
  faire étudier qqn
– zmuszać kogoś do nauki
  faire réfléchir qqn
– zmuszać kogoś do zastanowienia się
  se faire aimer de qqn
– zyskać czyjąś miłość
  se faire comprendre
– porozumieć się
  se faire faire qqch
– dać coś do zrobienia
  se faire remarquer
– zwracać na siebie uwagę
  c’est bien fait pour elle. – dobrze jej tak!
  c’est fait
– zrobione
  faire – obchodzić: Qu’est-ce que cela vous fait? – Co to pana obchodzi?
  faire + dystans:
Faire 5 mille kilometres – Przejechać 5 tysięcy kilometrów
  faire attention à – zwracać komuś uwagę, uważać
  faire bonne chère – dobrze zjeść
  faire bonne figure à qqn – być miłym, uprzejmym dla kogoś
  faire bonne / mauvaise impression – sprawiać dobre / zle wrażenie
  faire confiance a – ufać komuś
  faire connaissance – zapoznać się, poznać się
  faire d’une mouche un elephant = en faire tout un fromage – robić z igły widły
  faire de la couture – szyć
  faire des yeux de carpe – robić karpie oczy = mieć twarz bez wyrazu
  faire dodo (fam) – spać
  faire dormir qqn – uśpić kogoś
  faire du feu – rozpalić ogień
  faire du tort à qqn – wyrządzić komuś krzywdę, skrzywdzić kogoś
  faire du pied à qqn = faire du genou à qqn – robić komuś stopę / kolano, czyli trącać się nogami pod stołem, flirtować.
  faire étudier qqn – zmuszać kogoś do nauki
  faire face (front) a – stawic czolo
  faire fête à qqn – dobrze kogoś przyjąć
  faire feu – strzelać, dawać ognia
  faire grand bruit – robić dużo szumu
  faire impression a quelqu’un – robić na kimś wrażenie
  faire la chambre – sprzątać
  faire la classe – uczyć
  faire la cuisine – gotować
  faire la fête – świętować, bawić się, używać życia, korzystać z życia, iść na imprezę
  faire la grasse matinée – robić tłusty poranek – wylegiwać się z rana w łóżku
  faire la pirouette – zmienić front
  faire la sourde oreille – udawać, ze się nie słyszy
  faire la tete – grymasić, dąsać się
  faire le lézard / lézarder – wygrzewać się leniwie na słońcu
  faire le lit – słać łóżko
  faire le plein – zatankować do pełna
  faire le pont – robić most, czyli wziąć dzień wolny między dwoma dniami wolnymi
  faire l’école buissonnière – wagarować, chodzić na wagary
  faire les cent pas – czekać chodząc ‘tam i z powrotem’, oczekiwać z niecierpliwością, niepokojem
  faire les courses / les commissions / le marché – robić sprawunki
  faire les vitres – umyć szyby
  faire les pieds à qqn – zrobić komuś stopy, czyli dać komuś dobrą lekcję, nauczkę
  faire mal à qqn – boleć, ranić, krzywdzić
  faire obstacle à – stawać na przeszkodzie
  faire part de qqch à qqn – dzielić się z kimś informacją, poinformować, zawiadomić kogoś o czymś
  faire partie de – wchodzić w skład czegoś, być członkiem, stanowić część
  faire penser qqn à qqch – przypominać komuś coś
  faire peur à – budzić w kimś strach, przestraszyć kogoś
  faire pitie – budzić litość, współczucie
  faire plaisir à – sprawiać komuś przyjemność
  faire pleurer pobudzać do płaczu, stać się powodem płaczu.
  faire pleurer qqn – doprowadzić kogoś do płaczu
  faire preuve de – wykazać coś/się czymś, dać dowody czegoś
  faire réfléchir qqn – zmuszać kogoś do zastanowienia się
  faire rire – rozśmieszać;
  faire sauter qqch – podrzucić czymś
  faire savoir – poinformować
  faire semblant de – udawać
  faire signe de la tete – skinąć głową
  faire sortir – wyprowadzić;
  faire tête – stawić czoło, przeciwstawić się
  faire triste mine à qqn – chłodno kogoś przyjąć
  faire un livre – napisać książkę
  faire un long nez – spuścić nos na kwintę, czyli stracić humor, smucić się
  faire un probleme – odrobić zadanie
  faire une belle jambe – zrobić piękną nogę, czyli to jest bezużyteczne
  faire une croix sur quelque chose – postawić na czymś krzyżyk
  faire des pieds et des mains – robić stopy i dłonie – starać się ze wszystkich sił
  rien a faire – nic się nie da zrobić.
  se faire aimer de qqn – zyskać czyjąś miłość
  se faire comprendre – porozumieć się
  se faire du souci pour = se faire des cheveux blancs – robić białe włosy, siwe włosy = martwic się
  se faire faire qqch – dać coś do zrobienia
  se faire l’avocat de diable – robić za adwokata diabła, bronić złej sprawy
  se faire remarquer – zwracać na siebie uwagę
  se faire tatouer – kazać sobie wytatuować
 


 

insister.
insister (insisté)
– naciskać, nalegać, insister sur – nalegać na; l’insistance – naleganie, nacisk; insistant – naciskający
 
insister sur + un nom (abstrait)

Il a insisté sur la qualité de la production. – Kladl nacisk na jakość produkcji.
Faut-il encore insister sur cette question? – Czy trzeba jeszcze rozwodzić się na ten temat?

insister pour + infinitif

Il a insisté pour voir le directeur. – Nalegał, żeby zobaczyć się z dyrektorem.

insister pour que + subjonctif

Avant de partir elle a insisté pour que vous preniez cette lettre. – Przed odjazdem nalegała, aby pan wziął ten list.
 


 

voir.

 

(se) voir + bezokolicznik – wyraża stronę bierną
  Il a vu son état de santé s’améliorer. – Jego stan zdrowia poprawił się.
  Hugo s’est vu renverser par une voiture. – Hugo został potrącony przez samochód.
  Je me suis vu infliger une amende. – Dostałem mandat.