Francuski – Tryb warunkowy

• conditionnel présent • conditionnel passé • przykłady

TRYB WARUNKOWY – LE CONDITIONNEL

występuje w dwóch formach

– teraźniejszej – conditionnel présent

– przeszłej – conditionnel passé

 

 

TRYB WARUNKOWY TERAŹNIEJSZY – CONDITIONNEL PRÉSENT

budowa: temat futur simple + końcówki imparfait: ais, ais, ait, ions, iez, aient

trybu conditionnel présent używa się aby wyrazić:

 

w mowie zależnej czas przyszły w przeszłości – tzw. futur du passé
  teraźniejszość: Je sais qu’il partira bientôt. – Wiem, że wkrótce wyjedzie.

  przeszłość: Je savais qu’il partirait bientôt. – Wiedziałem, że wkrótce wyjedzie.
  Il dit qu’il faudra décentraliser l’administration. – Mówi, że trzeba będzie zdecentralizować administrację.
  Il a dit qu’il faudrait décentraliser l’administration.- Powiedział, że trzeba będzie zdecentralizować administrację.

 

tryb warunkowy (w zdaniach warunkowych)
  S’il faisait beau demain, nous irions à la plage. – Gdyby jutro była piękna pogoda, poszlibyśmy na plażę.
  Si je gagnais beacoup, il n’y aurait aucun problème d’argent. –   Gdybym zarabiał dużo, nie byłoby żadnych trudności finansowych.

 

• prawdopodobieństwo lub możliwość = polski tryb przypuszczający

  J’irais au cinéma. – Poszedłbym do kina.

 

• w zwrotach grzecznościowych dla wyrażenia uprzejmej prośby

  Pourriez-vous me aider? – Czy mógłby mi Pan pomóc? 

 

odmiana czasownika w conditionnel present

parler

avoir

être

je parlerais

tu parlerais

il / elle parlerait

nous parlerions

vous parleriez

ils / elles parleraient

‘aurais

tu aurais

il / elle aurait

nous aurions

vous auriez

ils / elles auraient

je serais

tu serais

il / elle serait

nous serions

vous seriez

ils / elles seraient

 

TRYB WARUNKOWY PRZESZŁY – CONDITIONNEL PASSÉ

budowa: avoir / être w conditionnel présent + participe passé

trybu conditionnel passé używa się:

• w zdaniach warunkowych:

• w mowie zależnej dla wyrażenia czynności przyszłej w przeszłości

 

odmiana czasownika w conditionnel passe

parler

avoir

être

j’aurais parlé

tu aurais parlé

il / elle aurait parlé

nous aurions parlé

vous auriez parlé

ils / elles auraient parlé

j’aurais eu

tu aurais eu

il / elle aurait eu

nous aurions eu

vous auriez eu

ils / elles auraient eu

j’aurais été

tu aurais été

il / elle aurait été

nous aurions été

vous auriez été

ils / elles auraient été

 

CONDITIONNEL DE PRESSE

zastosowanie

conditionnel de presse wyraża fakt, którego prawdziwość nie została stwierdzona – tłumaczy się go różnie, zależnie od kontekstu: jakoby, rzekomo, podobno, krążą pogłoski, że; mówi się, że, jak dowiadujemy się z  nieoficjalnych źródeł…

budowa

conditionnel présent: dla czynności mających mieć miejsce

conditionnel passé: dla czynności, które już miały miejsce.

 

 

PRZYKŁADY

Que n’aurait-il pas donné en cet instant pour recevoir un message d’elle?

Czego nie dałby w tej chwili, aby otrzymać od niej wiadomość?

 

Celle-ci devrait être ouverte à cette heure-ci.

Ten tu powinien być teraz otwarty.

 

Cette histoire devrait être réglée jeudi.

Ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w czwartek.

 

Ceci n’aurait jamais dû se produire.

To nie powinno się nigdy stać.

 

Ils auraient mieux fait de rester au sol.

Lepiej by było gdyby pozostali na ziemi.


Quand ils m’ont tiré , ils auraient mieux fait de me tuer.

Kiedy do mnie strzelali, lepiej by było gdyby mnie zabili.


Ils auraient mieux fait de vérifier.

Lepiej by było gdyby to sprawdzili.
 

Les femmes feraient mieux de repriser des chaussettes.

Kobiety zrobiłyby lepiej cerując skarpetki.

je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font.
je ferais, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, ils feraient.

 

Au cas où une femme aurait une panne sur la route, elle saurait se débrouiller mieux que tu ne le penses.
W przypadku, gdy kobieta ma awarię na drodze, byłaby lepsza niż myślisz.

je ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont.
je aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient.

 

En principe, vous devriez suivre pendant un mois un stage de perfectionnement pour le français.

Mais, je vois que ce serait une perte de temps pour vous.

W zasadzie powinien pan uczęszczać przez miesiąc na kurs w celu udoskonalenia (znajomości) języka francuskiego.

Ale, widzę, że byłaby to strata czasu dla pana.

 

Le jardin correspondait à l’idée que il se faisait d’un jardin. Les Dursley ne l’auraient pas aimé du tout.
Ogród wyglądał tak, jak powinien wyglądać ogród. Dursleyom na pewno by się nie spodobał.

 

On a décidé que tous, catholiques et athées, iraient le lendemain matin à l’abbaye.

Zdecydowano, że wszyscy, katolicy i ateiści, pojadą następnego ranka do opactwa.

je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont.
je irais, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, ils iraient.

 

Il a eu un projet qui pourrait le délivrer de ses dettes.
Mial projekt, który mógłby go wyciągnąć z długów.


Vous ne connaissez pas quelqu ‘un qui aurait une grosse barque et qui voudrait me la louer?

Czy zna pan kogoś, kto miałby dużą barkę i zechciałby mi ją wynająć?


Celui qui partirait sans guide resterait à jamais dans ces montagnes.

Ten, kto wyszedłby bez przewodnika, zostałby na zawsze w tych górach.

 

Il serait fou de nous poursuivre.

Musiałby być szalony, żeby nas ścigać

 

Michel a dit qu’il me trouverait une chambre dans la Cité universitaire.
Michał powiedział, żc znajdzie mi pokój w miasteczku uniwersyteckim.


Il a promis à mes parents qu’il rembourserait toutes les dettes aussitôt qu’il serait sorti de l’hôpital.

Obiecał moim rodzicom, że spłaci wszystkie długi, jak tylko wyjdzie ze szpitala.
 

Si tu pouvais me trouver une chambre à la Cité universitaire, je serais très contente.

Gdybys; mógł mi znaleźć pokój w miasteczku uniwersyteckim, byłabym bardzo zadowolona, (warunek)


Le tremblement de terre en Chine. La catastrophe aurait fait plus de dix mille morts.

Trzęsienie ziemi w Chinach. Katastrofa spowodowała śmierć ponad dziesięciu tysięcy osób. (przypuszczenie, nie ma pewności)


En prenant l’avion, vous seriez rentrés dans la journée.

Lecąc samolotem, bylibyście wrócili tego samego dnia. (warunek)

 

Je voudrais vous demander un service.
Chciałbym pana (panią) prosić o przysługę.


J aimerais rester ici encore quelques jours.

Pragnąłbym zostać tu jeszcze kilka dni.


Pourriez-vous me montrer cette documentation?

Czy mógłby pan (mogłaby pani) pokazać mi tę dokumentację?


Voudriez-vous aller chercher monsieur Dupont à l’aéroport?

Czy zechciałby pan pojechać na lotnisko po pana Dupont?


Vous auriez dû vous faire vacciner contre la grippe au mois d’octobre; maintenant c ‘est trop tard.

Powinien pan był zaszczepić się przeciwko grypie w październiku; teraz jest za późno.


J aurais bien aimé assister au mariage de Catherine. (= Je regrette de n’avoir pas pu assister…)

Bardzo chciałem być na s’hibie Katarzyny.

 

Elle cache quelque chose. J’aurais dû insister davantage.
Ukrywa coś, powinienem był bardziej naciskać.


J’aurais dû vous l’apporter plus tôt, je m’en excuse.

Przepraszam, powinienem był to panu przynieść wcześniej.


Je n’aurais jamais dû venir dans cette ville de paumés.

Nie powinienem był przyjeżdżać do tego kurwidołka.


Je n’aurais jamais dû venir dans cet endroit.

Nigdy nie powinienem był tutaj przychodzić.


J’aurais dû dire la vérité à Val depuis le début.

Od razu powinienem był powiedzieć Val prawdę.


Il pensait qu’il aurait dû faire quelque chose, essayé de la sauver.

Myślał, że powinien był coś zrobić, próbować ją jakoś ratować.


Les faits ont prouvé qu’il aurait dû l’écouter.

Okazuje się, że powinien był jej słuchać.


Après avoir perdu l’autre chariot, on aurait dû revenir en arrière.

Gdy straciliśmy wóz z prowiantem, powinniśmy byli zawrócić.


Cette fois-ci, on aurait dû être plus avertis.

Tym razem powinniśmy byli wykazać więcej rozsądku.


Je vous ai dits que nous aurions dû porter des moustaches.

Mówiłem, że powinniśmy byli założyć wąsy.


Ils auraient dû appeler de Rishi il y a des heures.

Wiele godzin temu powinni byli zgłosić się ze stacji Rishi.


On aurait dû vous les livrer.

Powinni byli już je dostarczyć.


On aurait dû t’en parler.

Powinni byli ci powiedzieć.


Il a dit qu’il aurait dû aller à leur chalet.

Mówił, że powinni byli pojechać do domku.

 

J’aurais pensé que votre voix serait super aiguë.
Nigdy bym się nie domyślił, że twój głos może być taki wysoki.

Si j’aurais su, je te l’aurais présentée.

Jeżeli wiedział bym, przedstawił bym ją tobie.

J’aurais fait nettoyer ma voiture.

Powinienem kazać wyczyścić mój samochód.

 
J’aurais aimé pouvoir aider plus.

Chciałabym móc być bardziej pomocna.

J’aurais vraiment dû lui dire.

Naprawdę powinienem był jej to powiedzieć.

Mais tu n’aurais rien pu faire.

Ale nie mógłbyś zrobić więcej.

 

Mon bureau aurait dû être rénové il y a un an.

Moje biuro powinno już odnowiony rok temu.

 

Ah, j’aurais pas dû te laisser boire…

Nie powinienem był pozwolić ci pić.


Je savais que j’aurais pas dû te le dire.

Wiedziałem, że nie powinienem był ci mówić.