Angielski – Zdanie

• zdanie oznajmujące • zdanie pytające

ZDANIE – THE SENTENCE

• w języku angielskim konsekwencją braku odmiany przez przypadki (które w języku polskim umożliwiają identyfikację podmiotu i  

  dopełnienia) jest ściśle określona pozycja danego słowa w zdaniu

• odpowiednie umiejscowienie słów w zdaniu angielskim ma ogromny wpływ na znaczenie

 

 

ZDANIE OZNAJMUJĄCE – SZYK WYRAZÓW

podmiot + orzeczenie + dopełnienia + okoliczniki

szyk zdania oznajmującego: podmiot + orzeczenie + dopełnienia + okoliczniki

podmiot

orzeczenie

dopełnienie

okoliczniki

Mark

Sally

My parents

Betty

It

The concert

reads

is baking

will buy

wrote

was raining

has just started.

a lot of books.

a cake.

a new house

a novel.

next month.

heavily.

—-

 

ZDANIE PYTAJĄCE

PYTANIA OGÓLNE –  PYTANIA O ROZSTRZYGNIĘCIE – GENERAL QUESTIONS – YES-NO QUESTIONS

pytania ogólne

to pytania, na które odpowiedzią jest potwierdzenie lub zaprzeczenie – odpowiadaja polskim pytaniom ze słowkiem: czy

 

budowa

a. pytania ogólne tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego: to do

    – w Simple Present: do / does + podmiot

    – w Simple Past formy: did: did + podmiot

      Do you go? – Czy idziesz? Does she speak French? – Czy ona mówi po francusku?

 

b. lub w przypadku pytań odnoszących się do czasownika: to be – być,  za pomocą inwersji  am / is / are + podmiot

    He is a student. Is he a a student? – On jest sudentem. Czy on jest studentem?

    * pytania przez inwersję tworzy się także w przypadku: czasowników modalnych oraz wyrażenia: have got

      You can swim. Can you swimm? – Czy umiesz pływać?

      You have got a car. Have you got a car? –  Ty masz samochód. Czy ty masz samochód?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE – PYTANIA O UZUPEŁNIENIE – SPECIAL QUESTIONS

pytania szczegółowe to pytania zaczynające się od zaimka, określnika lub przysłówka pytającego

czyli od tzw. Question Words – słówek pytających: who, whom, whose, what, which, where, when, how, why

 

• pytania o podmiot

  who / what + szyk zdania oznajmującego

  w pytaniach o podmiot, czyli o wykonawcę czynności (zaczynających się od słówek: kto, co) stosowany jest szyk zdania   

  oznajmującego, tzn. nie występuje w nich ani czasownik posiłkowy: to do, ani inwersja

  Who wants ice cream? – Kto chce lody?  What stands there? – Co tam stoi?

 

pytania o dopełnienie

  słówko pytające + konstrukcja pytania ogólnego

  pytania o dopełnienie to pytania zadawane kiedy wykonawca czynności jest znany

  po słówkach pytających, w tym także po: who i what, następuje wówczas normalny szyk zdania oznajmującego

  Who do you like the best? – Kogo lubisz najbardziej? (słówko pytające + czasownik posiłkowy)

  What is your name? – Jak się nazywasz? (słówko pytające + inwersja)

  Where may I put my things? Gdzie mogę położyć swoje rzeczy? (słówko pytające + czasownik posiłkowy

  How long have you got this car? – Jak długo masz ten samochód? (słówko pytające + have got)

 

PYTANIA Z PRZESUNIĘTYM PRZYIMKIEM

to whom?, at what?, from where?

• w języku angielskim pytania zaczynające się od przyimka występują bardzo rzadko – głównie w języku oficjalnym

  To whom was the telegram sent? – Do kogo został wysłany telegram?

 

• w mowie potocznej przyimek przesuwany jest na koniec zdania

  Whom was the telegram sent to? – Do kogo został wysłany telegram?

  * jeżeli pytanie zawiera okolicznik, przyimek najczęściej występuje przed tym okolicznikiem

  What are you looking at so intently? – Na co patrzysz z takim napięciem?

  What did you polish your shoes with yesterday? – Czym wyczyściłeś wczoraj buty?

  Where does he come from? – Skąd on pochodzi?

  What have you called this meeting for? – Po co zwołaliście to zebranie?

  Whose photo are you laughing at?- Z czyjej fotografii się śmiejesz?

  Which letter are you looking for? – Którego listu szukasz?

 

ZWROTY TYPU „NIEPRAWDAŻ” – QUESTION TAGS

zwroty Question Tags odpowiadają polskim zwrotom: nieprawdaż? prawda? czyż nie?

o ile jednak w języku polskim uważane są za "niepoprawne językowo" to w języku angielskim są powszechnie używane

 

zasady stosowania

• jeżeli zdanie jest twierdzące – to w Question Tag występuje przeczenie

  The boys were here yesterday, weren’t they? – Chłopcy byli tu wczoraj, nieprawdaż?

 

• jeżeli zdanie jest przeczące – to w Question Tag występuje twierdzenie

  She wasn’t at the meeting yesterday, was she? – Nie było jej na zebraniu wczoraj, nieprawdaż?

 

w Question Tag występuje ten sam czasownik posiłkowy / modalny co w orzeczeniu poprzedzającego zdania

  John is a very good driver, isn’t he? – John jest dobrym kierowcą, prawda?

  Mary can’! type, can she? – Mary nie umie pisać na maszynie, prawda?

  You have finished, haven’t you? – Skończyłeś, prawda?

 

• jeżeli zdanie poprzedzające jest w Simple Present lub Simple Past, w Question Tag wystąpią: do, does lub did

  You like to play tennis, don’t you? – Lubisz grać w tenisa, prawda?

  Mary doesn’t speak French, does she? – Mary nie mówi po francusku, prawda?

  Mr. Brown went to Paris last week, didn’t he? – Pan Brown wyjechał do Paryża w zeszłym tygodniu, prawda?