Angielski – Zaimek osobowy

• zaimki osobowe, dzierżawcze, wzajemne, emfatyczne • przykłady

ZAIMEK OSOBOWY – THE PERSONAL PRONOUN

zestawienie

zaimki osobowe – personal

zaimki dzierżawcze – possessive

zwrotne –  reflexive

podmiot

dopełnienie

przymiotnik

zaimek

emfatyczne

I – ja

you – ty

he – on

she – ona

it – to

me – mnie, mi, mną

you – ciebie, tobą, ci

him – jemu, niego,

her – jej, ją, niej

it – je, jego, jemu, nim

my – mój, moja, moje, moi

your – twój, twoja, twoje

his – jego

her – jej

its – jego / jej / tego

mine – mój, moja, moje, moi

yours – twój, twoja, twoje

his – jego

her – jej

its – jego / jej

myself

yourself

himself

herself

itself

we – my

you – wy

they – oni

us – nam, nas, nami

you – was, wami, wam

them – ch, im, nich

our –  nasz, nasza, nasze

your – wasz, wasza

their – ich

ours –  nasz, nasza, nasze

yours – wasz, wasza, wasze

theirs – ich

ourselves

yourselves

themselves

 

ZAIMKI OSOBOWE W FUNKCJI PODMIOTU I DOPEŁNIENIA

w funkcji podmiotu: I, you, he, she, it, we, you, they

w funkcji dopełnienia: me, you, him, her, it, us, you, them

zaimki osobowe w zależności od zajmowanego miejsca, przed czy po orzeczeniu, pełnią funkcje

• podmiotu: He is here. – On jest tutaj. lub

• dopełnienia: I like it. – Podoba mi się to.

 

zaimki osobowe w funkcji podmiotu

• są obowiązkowe w zdaniu, ponieważ forma czasownika angielskiego nie wskazuje wykonawcy czynności
• zaimki: he, she, odnoszą się wyłącznie do ludzi
• it zastępuje rzeczowniki oznaczające: przedmioty, pojęcia, zwierzęta

  My dog is very lazy. It likes to sleep a lot. – Mój pies jest bardzo leniwy. On lubi dużo spać.
• zaimki: it, you i they, używane są często do wprowadzania formy bezosobowej
  You mustn’t smoke here. – Tutaj nie wolno palić.

  It is pleasant to walk in the fields. – Przyjemnie jest spacerować po polach.
  You should never touch wires. – Nie powinno się dotykać przewodów elektrycznych.

  

zaimek osobowy w funkcji dopełnienia

zastępuje w zdaniu rzeczownik występujący, jako dopełnienie 

• bliższe: odpowiadające na pytania polskiego biernika: kogo? co?: 

  I saw him at the supermarket. – Widziałam go w supermarkecie.

• dalsze: odpowiadające na pytania polskiego celownika: komu? czemu?:

  I didn’t give him permission. – Nie dałem mu pozwolenia.

    

 

ZAIMKI I PRZYMIOTNIKI DZIERŻAWCZE

przymiotniki dzierżawcze

my, your, his, her, its, ours, yours, theirs

występują zawsze z rzeczownikiem

This is my car. – To jest mój samochód.

 

zaimki dzierżawcze

mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs

zastępują rzeczownik

This car is mine. – Ten samochód jest mój.

 

Their car is very big, but ours is much bigger. – Ich samochód jest bardzo duży, ale nasz jest większy.
That is not your car. Yours is over there. – To nie jest twój samochód. Twój jest tam.

  

 

ZAIMKI ZWROTNE I EMFATYCZNE

w języku angielskim każdemu każdemu zaimkowi osobowemu odpowiada oddzielna forma zaimka zwrotnego i emfatycznego: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

• zaimki zwrotne odpowiadają polskim:
  się, siebie, sobie, sobą
• wskazują, że czynność jest wykonywana

  przez daną osobę
  He has burnt himself. – On oparzył się.

 

• zaimki emfatyczne odpowiadają polskim:
  sam, sama, samodzielnie
• podkreślają, że to właśnie

  ta osoba wykonuje czynność
  He said so himself. – On sam tak to powiedział.

 

 

ZAIMKI WZAJEMNE – RECIPROCAL PRONOUNS

each other, one another

each other – się, siebie nawzajem

each other odnosi się tylko do dwóch osób

He and his friend telephone each other. –

On i jego przyjaciel dzwonią do siebie.

Kate and Jack love each other very much.-

Kasia i Jacek bardzo kochają się (nawzajem).

 

one another – siebie nawzajem,

odnosi się do więcej niż dwóch osób

John and his friends telephone one another. –

John i jego przyjaciele dzwonią do siebie

All my neighbours hate one another. –

Wszyscy moi sąsiedzi nienawidzą się nawzajem.

 

 

PRZYKŁADY

My wife came out on strike. I had to wake myself up in the morning and even wave to myself.

Moja żona zastrajkowała. Musiałem sam się obudzić rano a nawet pomachać do siebie ręką.