Angielski – Zaimki ilościowe

• zaimki ilościowe • przykłady

ZAIMKI I OKREŚLNIKI ILOŚCIOWE – KWANTYFIKATORY QUANTIFIERS

some & any,  many & much, (a) few & (a) little, every & each

some & any

some – trochę, kilka, jakieś, występuje w zdaniach twierdzących z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej  

  oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi.
  There are some people in our garden. – W naszym ogrodzie są jacyś ludzie.
  I’ve got some books about the World War II if you need them. – Mam kilka książek o drugiej wojnie światowej, jeśli są ci potrzebne.
 

•  some może pojawić się w pytaniach, prośbach lub propozycjach ale tylko takich, na które oczekuje się odpowiedzi „tak"
   Would you like some coffee? – Masz ochotę na kawę?
   Can I have some water, please? – Czy mogłabym dostać trochę wody?
 

any w znaczeniu: żaden, jakiś, występuje

  – w przeczeniach

  – w pytaniach z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej

  – z rzeczownikami niepoliczalnymi
  I haven’t got any money, I can’t go to Spain with you. – Nie mam żadnych pieniędzy, nie mogę jechać z wami do Hiszpanii.
  Have you got any news for me? – Masz dla mnie jakieś wiadomości?
  
any może pojawić się w zdaniu twierdzącym w znaczeniu: jakikolwiek, każdy, wszystko jedno jaki"
  Any doctor will tell you that smoking can ruin your health. – Każdy lekarz ci powie, że palenie może zrujnować ci zdrowie.
  I don’t care, I’ll accept any kind of help. – Wszystko mi jedno, przyjmę każdą pomoc.
 

 many & much

określnik many  – dużo, wiele, występuje tylko z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, zazwyczaj w zdaniach  

  przeczących i w pytaniach: how many? –  ile?
  There aren’t that many good schools in this area. – W tej okolicy nie ma tak wielu dobrych szkół.

  How many boxes do you need to pack all your books? – Ile pudełek potrzebujesz, żeby spakować wszystkie swoje książki?

  
w języku potocznym, w zdaniach twierdzących many bardzo często zastępowane jest przez lots of / a lot of  – dużo, wieleI  
   I have lots of / a lot of CDs, it’s quite a collection. – Mam dużo płyt, to całkiem niezła kolekcja.
  

many pojawia się także w złożeniach a good many oraz a great many w znaczeniu – mnóstwo, bardzo dużo
  A great many university graduates are without jobs. – Wielu absolwentów uczelni wyższych nie ma pracy.
 

much – dużo, wiele, występuje tylko z rzecz. niepoliczalnymi, głównie w przeczeniach i pytaniach: how much? – ile?

  

much w zdaniach twierdzących

  – jest często zastąpiony przez: a lot of – dużo, wiele, które może występować zarówno z  rzeczownikami policzalnymi

    w liczbie mnogiej, jak i niepoliczalnymi

  – może pojawić się w złożeniu z so lub too – so much – tak dużo), too much – za dużo
    I don’t eat much meat. – Nie jem dużo mięsa.

    How much money do you need for your holidays? – Ile pieniędzy potrzebujesz na wakacje?

   

(a) few & (a) little

określniki few – mało oraz a few – kilka, parę, występują wyłącznie z rzeczownikami policzalnymi

 

few występuje w połączeniu z so lub too – so few – tak mało, too few – za mało
  I have a few ideas for Jim’s birthday party. – Mam kilka pomysłów na imprezę urodzinową Jima.

  I’m going to take a few days off work and go to the seaside. – Wezmę kilka dni wolnego w pracy i pojadę nad morze.
 

określniki little – mało, oraz a little – trochę, występują tylko z rzeczownikami niepoliczalnymi

 

little łączy się z so lub too – so little – tak mało, too little – za mało
  I need a little fresh air. – Potrzebuję trochę świeżego powietrza.
  You know so little about him! Are you sure he’s the one? – Wiesz o nim tak mało! Jesteś pewna, że to ten jedyny?

  

every & each

every i each oznaczają: każdy

  

every odnosi się do każdej osoby lub rzeczy w danej grupie, ma podobne znaczenie do all – wszyscy, występuje także z 

  wyrażeniami czasu, np. every evening – każdego wieczoru, every year – każdego roku, every four years – co 4 lata
  Every student gets nervous before an exam. – Każdy student denerwuje się przed egzaminem.

  Wszyscy studenci denerwują się przed egzaminem.
  Every child likes sweets. – Każde dziecko lubi słodycze. Wszystkie dzieci lubią słodycze.
 
each odnosi się indywidualnie do każdego reprezentanta danej grupy, jego znaczenie jest dużo węższe
  During the exam each student got a piece of paper and pen. – Podczas egzaminu każdy student dostał kartkę papieru i długopis.  

  They each had to ask for permission personally. – Każdy z nich musiał osobiście poprosić o pozwolenie.
  
every i each występują w takich zwrotach jak every one / each one – każdy, each of / every one of – każdy z / spośród
  Jane has three sisters. Each one has a different personality. – Jane ma trzy siostry. Każda z nich ma inny charakter.

  Every one of us knew we would end up in trouble. – Każdy z nas wiedział, że wpakujemy się w kłopoty.

 

all

all – wszystko, wszyscy, odnosi się dość ogólnie do większej grupy osób lub przedmiotów

 

występuje w  zwrocie all of… – wszyscy z / spośród oraz  w wyrażeniach czasowych all the time – cały czas,

  all night – całą noc, all day – cały dzień, itd.
  All employees will receive a Christmas bonus. – Wszyscy pracownicy dostaną premię bożonarodzeniową.
  All of us need some peace and quiet from time to time. – Wszyscy potrzebujemy od czasu do czasu trochę ciszy i spokoju.
  He was out all night. – Nie było go w domu całą noc.

  

no, none

określnik no – żaden, nikt, występuje głównie w roli przeczenia ze wszystkimi rzeczownikami

  No person should be treated like that. – Żaden człowiek (nikt) nie powinien być tak traktowany.
  There is no doubt it was his fault. – Nie ma wątpliwości, że to była jego wina.

 

none jest zaimkiem i nie pojawia się nigdy z rzeczownikiem – występuje za to w zwrocie none of – nikt z / spośród
  I went to the shop for some shoes, but I bought none. – Wybrałam się na zakupy, żeby kupić buty, ale żadnych nie kupiłam.
  None of us expected that he would end up in prison. – Nikt z nas nie podejrzewał, że on skończy w więzieniu.

 

plenty of, a great deal of, a large number of

plenty of, a great deal of, a large number of oznaczają: dużo, mnóstwo

mogą być używane zarówno z rzeczownikami policzalnymi w licznie mnogiej, jak i z niepoliczalnymi
  A large number of people are afraid of going to the dentist’s. – Mnóstwo ludzi boi się wizyty u dentysty.
  She spends a great deal of time looking after her garden. – Ona spędza bardzo dużo czasu, zajmując się swoim ogrodem

 

several

several – kilka, używane jest tylko z rzeczownikami policzalnymi
  There are oni/ several people I can trust. Jest tylko kilka osób, którym mogę ufać.

  

enough

enough – wystarczająco dużo, używane jest z rzecz. policzalnymi w liczbie mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi
  Are there enough glasses for everybody? – Czy jest wystarczająco dużo kieliszków dla wszystkich?
  There isn’t enough room for six people to sleep here. – Tutaj nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby mogło spać sześć osób.
  

more, most, the most

more – więcej, most of – większość, the most – najwięcej używane są z rzeczownikami policzalnymi oraz niepoliczalnymi
  You need more cheese to make a pizza. – Potrzebujesz więcej sera, żeby zrobić pizzę.
  The company needs to buy more computers to work efficiently. – Firma musi kupić więcej komputerów, aby sprawnie pracować.
 

less, the least

less – mniej, the least – najmniej,  używane są z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej oraz z niepoliczalnymi
  I earn less money now, but my job is very interesting. – Zarabiam teraz mniej pieniędzy, ale praca jest bardzo ciekawa.
  Out of the whole family, my mother has the least patience. – Z całej rodziny moja mama ma najmniej cierpliwości.

  

fewer, fewest

fewer – mniej, the fewest – najmniej, używane są tylko z rzeczownikami policzalnymi:
  Fewer people turned up to the meeting than we had expected. – Na spotkaniu pojawiło się mniej osób, niż oczekiwaliśmy.
  During the exam, he scored the fewest points. – Podczas egzaminu zdobył najmniej punktów.

  

 

PRZYKŁADY