Angielski – czasowniki modalne: would

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• would • konstrukcje z would • przykłady

WOULD

zastosowanie

• tworzenia trybu warunkowego i mowy zależnej

  I would go. – Poszedłbym

• do wyrażania próśb

  Would you mind passing me the ashtray? – Czy byłby pan łaskaw podać mi popielniczkę?

 

budowa

twierdzenie: will + czasownik w bezokoliczniku (bez "to"   forma must jest taka sama dla wszystkich osób

pytanie: tworzone jest przez inwersję np. would I?

przeczenie: would not = wouldn’t

 

 

WOULD RATHER, WOULD SOONER

woleć preferować

gdy podmiot zdania nadrzędnego i podrzędnego jest taki sam

• czas teraźniejszy i przyszły: would rather + bezokolicznik bez to

  I would rather stay at home. – Wolałbym zostać w domu.

  They would rather move to Liverpool. – Oni woleliby przeprowadzić się do Liverpoolu.

  I’d rather go by bus than by train. – Wolę jechać autobusem niż pociągiem.

 

czas przeszły: would rather + bezokolicznik czasu przeszłego (have + past particple)

  I’d rather have stayed at home. – Wolałem zostać w domu. 

  They would have rather moved to Liverpool. – Oni woleli przeprowadzić się do Liverpoolu.

  I’d rather have gone by bus than by train. – Wolałem jechać autobusem niż pociągiem.

  

gdy podmiot zdania nadrzędnego i podrzędnego nie jest taki sam

czas teraźniejszy i przyszły: would rather + Past Simple

  I’d rather you didn’t do that. – Wolałbym, żebyś tego nie robił.

  I’d rather we stayed at home. – Wolałbym, żebyśmy zostali w domu.

  I would rather you didn’t smoke here. – Wolałbym, żebyś tutaj nie palił.

 

czas przeszły

  would rather + Past Perfect

  I’d rather you hadn’t done that yesterday. – Wolałbym, żebyś tego wczoraj nie robił.

  I’d rather we had stayed at home yesterday. – Wolałbym, żebyśmy zostali wczoraj w domu

 

 

PRZYKŁADY

We’d rather you paid us now.

Wolelibyśmy, żebyś nam zapłacił teraz

 

I would rather you didn’t use it.

Wolałbym, abyście go nic używali.

 

A warrior would rather be defeated and die than act against his nature.
Wojownik woli być pokonany i zginąć, niż robić coś wbrew swojej naturze.

He would rather see his victims suffer than die.

On woli patrzeć, jak jego ofiary cierpią, niż jak giną.

My father would rather I was more… dynamic.

Mój ojciec wolałby, żebym był bardziej… dynamiczny.

I would rather die than be with anyone but you.

Wolałby umrzeć, niż być z kimś innym niż ty.

Unfortunately, my son would rather join the Math Club.

Niestety, mój syn woli wstąpić do kołka matematycznego.


Well, apparently, Doris would rather live over in London than here.

Najwyraźniej Doris woli mieszkać w Londynie niż tutaj.

He used to say that he would rather die than be disabled.

Mawiał, że wolałby umrzeć, niż być sparaliżowanym.

The kid would rather go to New Orleans than Disney World.

Dzieciak, woli jechać do Nowego Orleanu niż do Disney Landu.

Even your own daughter would rather sleep at my house.

Nawet twoja własna córka woli spać w moim domu.

Mrs Cutler would rather wait for her husband.
Pani Cutler wolałaby zaczekać na męża.

My partner would rather shoot you than let you get away.

Mój partner prędzej strzeli ci w twarz, niż pozwoli uciec.

A man like that would rather lose his life than his ship.

Tacy jak on woleliby stracić życie niż statek.

Tell the Führer the SS would rather die than fail him.

Proszę powiedzieć Fűhrerowi, że SS prędzej zginie, niż zawiedzie.

I’m sure your wife would rather eat in peace.

Myślę, ża pana żona wolałaby spokojnie zjeść.

Your brain would rather not remember what happened.

Twój mózg próbuje wymazać to z pamięci.

They would rather die than surrender.

Wolą raczej zginąć, niż złożyć broń.

My comrades would rather believe me than you.

Towarzysze uwierzą mnie, a nie wam.

He would rather have died than go to prison.

Wolał zginąć, niż iść do więzienia.

Well, you would rather spend the evening laughing at Roger Sterling’s jokes
.
Cóż, ty raczej wolisz spędzić wieczór śmiejąc się z żartów Rogera Sterlinga.

I understand if you would rather I left.

Wiem, że chciałbyś abym wyszła.

Of course, sometimes we have impulses we would rather not control.

Oczywiście czasami odczuwamy impulsy, których wolelibyśmy nie kontrolować.

I’m not interested in what you would rather.

Nie interesuje mnie, co byś wolał.

I think he would rather I shoot you.

Chyba wolałby, żebym cię zastrzelił.

Aleksander would rather I didn’t.

Aleksander by wolał, ale nie ja.

Noah would rather die than give it up.

Noah prędzej by umarł niż z niego zrezygnował.

Kids would rather have hamburgers or pizza.

Dzieci wolą raczej hamburgera albo pizzę.

And they would rather be in the hole.

A oni woleliby być w ciupie.

She told the other wives that she would rather die than marry this heartless sheik.

Powiedziała innym żonom, że wolałaby umrzeć, niż poślubić bezlitosnego szejka.

That you would rather die than to watch any of your children suffer.

Że szybciej byś umarła, niż oglądała jak twoje dziecko cierpi.

Dr. Brennan would rather work with a computer than me.

Dr Brennan wolałaby pracować z komputerem, nie ze mną.

We would rather see bigger steps being taken towards transparency.

Wolelibyśmy obserwować, jak podejmuje się bardziej zdecydowane kroki w kierunku przejrzystości.

No. Of course we would rather obtain it through legal channels.

Oczywiście wolelibyśmy odzyskać go legalnymi sposobami.

I think Daddy would rather talk about football.

Tato chyba wolałby rozmawiać o footballu.

I understand why you would rather not talk with me.

I rozumiem dlaczego wolałabyś ze mną nie rozmawiać.
 

They would rather move to Liverpool.

Oni woleliby przeprowadzić się do Liverpoolu.


I’d rather have gone by bus than by train.

Wolałem jechać autobusem niż pociągiem.

 

I would rather you didn’t smoke here.

Wolałbym, żebyś tutaj nie palił.

 

We’d rather you paid us now.

Wolelibyśmy, żebyś nam zapłacił teraz

 

A man appeared so suddenly you’d have thought he’d just popped out of the ground.

Mężczyzna pojawił się tak nagle, że pomyślałbyś, że właśnie wyskoczył z ziemi.

 

I would rather you didn‘t use slang.

Wolałbym, żebyście nie używali gwary.