Angielski – Konstrukcje z wish

Nowa strona 2

• konstrukcje z wish – teoria  • przykĹ‚ady

WISH

życzyć sobie, pragnąć, żałować, szkoda, że,

• w podstawowym znaczeniu wish oznacza: życzyć, pragnąć i występuje:

  – z bezokolicznikiem: Do you wish to make a complaint? – Czy chciaĹ‚aby pani zĹ‚oĹĽyć skargÄ™?

  – z dopeĹ‚nieniem: I wish you all the best. – Ĺ»yczÄ™ ci wszystkiego najlepszego.

• w odniesieniu do życzeń nierealnych, niespełnionych oraz niemożliwych do spełnienia wish wyraża

  – ĹĽyczenie, aby byĹ‚o inaczej niĹĽ jest

  – ĹĽal, ĹĽe coĹ› miaĹ‚o miejsce lub odwrotnie, ĹĽe nie zdarzyĹ‚o siÄ™ coĹ› czego pragnÄ™liĹ›my

  Do wyraĹĽenia takich ĹĽyczeĹ„ uĹĽywa siÄ™ nastÄ™pujÄ…cych konstrukcji:

  

czas teraĹşniejszy

budowa: wish + Past Simple lub wish + Past Continous

• używa się jej chcąc wyrazić: żal, życzenie lub pragnienie w odniesieniu do sytuacji właśnie mającej miejsce lub przyszłej

• najczęściej tłumaczy się: szkoda / żałuję, że….

  I wish you were here. – Szkoda, ĹĽe ciÄ™ tu nie ma / was tu nie ma. ChciaĹ‚bym, ĹĽebyĹ› tu byĹ‚ / ĹĽebyĹ›cie tu byli.

  He wishes that he had a big car. – Ĺ»aĹ‚uje, ĹĽe nie ma duĹĽego samochodu. ChciaĹ‚by mieć duĹĽy samochĂłd. 

  They wish they were going to Italy. – Ĺ»aĹ‚ujÄ…/ szkoda, ĹĽe nie jadÄ… do WĹ‚och. Chcieliby jechać do WĹ‚och.
  Tom wishes we went to the theatre. – Tom ĹĽaĹ‚uje, ĹĽe nie idziemy do teatru. ChciaĹ‚by, ĹĽebyĹ›my poszli do teatru.

 

* uwaga

  (1) konstrukcjÄ™ z wish moĹĽna w tym przypadku zastÄ…pić sĹ‚Ăłwkiem: regret – ĹĽaĹ‚ować:

       I wish I were you. – I regret that you are not you. – Ĺ»aĹ‚ujÄ™, ĹĽe ciÄ™ tu nie ma.

       He wishes that he had a big car. – He regrets that he doesn’t have a big car. – On ĹĽaĹ‚uje, ĹĽe nie ma duĹĽego samochodu.

       They wish they were going to Italy. – They regret that they are not going to Italy. – Ĺ»aĹ‚ujÄ…, ĹĽe nie jadÄ… do WĹ‚och.

       Tom wishes we went to the theatre. – Tom regrets we don’t go to the theatre. – Tom ĹĽaĹ‚uje, ĹĽe nie idziemy do teatru
 

  (2) I wish it were* Friday already! – ChciaĹ‚abym, ĹĽeby juĹĽ byĹ‚ piÄ…tek.
       Tak samo jak w drugim trybie warunkowym, gramatycznie moĹĽna uĹĽyć formy were dla wszystkich osĂłb. Jednak w jÄ™zyku     

       potocznym uĹĽywa siÄ™ rĂłwnieĹĽ was dla 1. I 3. os. lp., np: I wish it weren’t / wasn’t so cold. – Szkoda, ĹĽe jest tak zimno.
 

czas przeszły

budowa: wish + Past Perfect

• stosuje siÄ™ w odniesieniu do sytuacji przeszĹ‚ych, ktĂłre chcielibyĹ›my zmienić, ale poniewaĹĽ juĹĽ siÄ™ dokonaĹ‚y – nie moĹĽemy

  He wishes he had studies at Cambridge University. – On ĹĽaĹ‚uje / Szkoda, ĹĽe nie studiowaĹ‚ na Cambridge University.

  He wishes he had seen Rome when he was healthy. – Szkoda / Ĺ»aĹ‚uje, ĹĽe nie widziaĹ‚ Rzymu, gdy byĹ‚ zdrowy.

  I wish I had been with granny on that day. – Szkoda / Ĺ»aĹ‚ujÄ™, ĹĽe nie byĹ‚am z babciÄ… tamtego dnia.

   

* uwaga

  RĂłwnieĹĽ w tym przypadku moĹĽna zamiast wish uĹĽyć sĹ‚Ăłwka: regret

  He regrets that he didn’t study at the Cambridge University

  He regrets that he didn’t see Rome when he was healthy.

  I regret that I was not with granny on that day.

  

czas przyszły

budowa: wish + Future in the Past

• stosuje się wyrażenia żalu lub życzenia dotyczącego przyszłości, gdy chcemy wyrazić niezadowolenie i irytację

  lub pragnienie, by sytuacja ulegĹ‚a zmianie

  I wish you would stop smoking! –

  ChciaĹ‚abym, ĹĽebyĹ› przestaĹ‚ palić (to mnie irytuje).
  I wish Susan would come to work the day after tomorrow. –

  ChciaĹ‚bym, ĹĽeby Susan przyszĹ‚a pojutrze do pracy. (JuĹĽ dostatecznie dĹ‚ugo jej nie byĹ‚o, mogĹ‚aby wreszcie…)
  I wish it wouldn’t snow that much.-

  ChciaĹ‚bym, ĹĽeby tyle nie padaĹ‚o. (takie jest moje pragnienie, chciaĹ‚bym, by to siÄ™ szybko zmieniĹ‚o)
  I wish you would change your mind and agree to come to the party. –
  ChciaĹ‚abym, ĹĽebyĹ› zmieniĹ‚ zdanie i zgodziĹ‚ siÄ™ przyjść na przyjÄ™cie. (powinieneĹ› tam być)

 

wish może występować także w innych czasach, przy czym zasady użycia czasów w zdaniu podrzędnym nie ulegają zmianie

I wish he had been there. – Szkoda, ĹĽe go tam nie byĹ‚o.

I wished he had been there. – Ĺ»aĹ‚owaĹ‚em, ĹĽe go tam nie byĹ‚o.

I will wish he had been there. – BÄ™dÄ™ ĹĽaĹ‚owaĹ‚, ĹĽe go tam nie byĹ‚o.

  

 

PRZYKĹ