Angielski – Konstrukcje z wish

Nowa strona 2

• konstrukcje z wish – teoria  • przykłady

WISH

życzyć sobie, pragnąć, żałować, szkoda, że,

• w podstawowym znaczeniu wish oznacza: życzyć, pragnąć i występuje:

  – z bezokolicznikiem: Do you wish to make a complaint? – Czy chciałaby pani złożyć skargę?

  – z dopełnieniem: I wish you all the best. – Życzę ci wszystkiego najlepszego.

• w odniesieniu do życzeń nierealnych, niespełnionych oraz niemożliwych do spełnienia wish wyraża

  – życzenie, aby było inaczej niż jest

  – żal, że coś miało miejsce lub odwrotnie, że nie zdarzyło się coś czego pragnęliśmy

  Do wyrażenia takich życzeń używa się następujących konstrukcji:

  

czas teraźniejszy

budowa: wish + Past Simple lub wish + Past Continous

• używa się jej chcąc wyrazić: żal, życzenie lub pragnienie w odniesieniu do sytuacji właśnie mającej miejsce lub przyszłej

najczęściej tłumaczy się: szkoda / żałuję, że….

  I wish you were here. – Szkoda, że cię tu nie ma / was tu nie ma. Chciałbym, żebyś tu był / żebyście tu byli.

  He wishes that he had a big car. – Żałuje, że nie ma dużego samochodu. Chciałby mieć duży samochód. 

  They wish they were going to Italy. – Żałują/ szkoda, że nie jadą do Włoch. Chcieliby jechać do Włoch.
  Tom wishes we went to the theatre. – Tom żałuje, że nie idziemy do teatru. Chciałby, żebyśmy poszli do teatru.

 

* uwaga

  (1) konstrukcję z wish można w tym przypadku zastąpić słówkiem: regret – żałować:

       I wish I were you. – I regret that you are not you. – Żałuję, że cię tu nie ma.

       He wishes that he had a big car. – He regrets that he doesn’t have a big car. – On żałuje, że nie ma dużego samochodu.

       They wish they were going to Italy. – They regret that they are not going to Italy. – Żałują, że nie jadą do Włoch.

       Tom wishes we went to the theatre. – Tom regrets we don’t go to the theatre. – Tom żałuje, że nie idziemy do teatru
 

  (2) I wish it were* Friday already! – Chciałabym, żeby już był piątek.
       Tak samo jak w drugim trybie warunkowym, gramatycznie można użyć formy were dla wszystkich osób. Jednak w języku     

       potocznym używa się również was dla 1. I 3. os. lp., np: I wish it weren’t / wasn’t so cold. – Szkoda, że jest tak zimno.
 

czas przeszły

budowa: wish + Past Perfect

stosuje się w odniesieniu do sytuacji przeszłych, które chcielibyśmy zmienić, ale ponieważ już się dokonały – nie możemy

  He wishes he had studies at Cambridge University. – On żałuje / Szkoda, że nie studiował na Cambridge University.

  He wishes he had seen Rome when he was healthy. – Szkoda / Żałuje, że nie widział Rzymu, gdy był zdrowy.

  I wish I had been with granny on that day. – Szkoda / Żałuję, że nie byłam z babcią tamtego dnia.

   

* uwaga

  Również w tym przypadku można zamiast wish użyć słówka: regret

  He regrets that he didn’t study at the Cambridge University

  He regrets that he didn’t see Rome when he was healthy.

  I regret that I was not with granny on that day.

  

czas przyszły

budowa: wish + Future in the Past

• stosuje się wyrażenia żalu lub życzenia dotyczącego przyszłości, gdy chcemy wyrazić niezadowolenie i irytację

  lub pragnienie, by sytuacja uległa zmianie

  I wish you would stop smoking! –

  Chciałabym, żebyś przestał palić (to mnie irytuje).
  I wish Susan would come to work the day after tomorrow. –

  Chciałbym, żeby Susan przyszła pojutrze do pracy. (Już dostatecznie długo jej nie było, mogłaby wreszcie…)
  I wish it wouldn’t snow that much.-

  Chciałbym, żeby tyle nie padało. (takie jest moje pragnienie, chciałbym, by to się szybko zmieniło)
  I wish you would change your mind and agree to come to the party. –
  Chciałabym, żebyś zmienił zdanie i zgodził się przyjść na przyjęcie. (powinieneś tam być)

 

wish może występować także w innych czasach, przy czym zasady użycia czasów w zdaniu podrzędnym nie ulegają zmianie

I wish he had been there. – Szkoda, że go tam nie było.

I wished he had been there. – Żałowałem, że go tam nie było.

I will wish he had been there. – Będę żałował, że go tam nie było.

  

 

PRZYKŁADY

I wish I didn’t have a chance to meet that writer in person – he is so quarrelsome!

I regret that I had a chance to meet that writer in person.
Żałuję/szkoda, że miałem sposobność poznać tego pisarza osobiście – jest taki kłótliwy!. (Chciałabym go poznać osobiście…)
słownik: to have a chance – mieć szansę, to meet, met, met – poznać, a writer – pisarz, in person – osobiście, quarrelsome – kłótliwy

 

I wish the weather were better.
Chciałbym, żeby była lepsza pogoda.
słownik: weather – pogoda
gramatyka: stopniowanie przymiotników, przymiotnik nieregularny: good, better, best – dobry, lepszy, najlepszy

 

They wish we could help them.
Chcieliby abyśmy im pomogli.
słownik: to help – pomagać

 

I wish I had a lot of money.

Chciałbym mieć dużo pieniędzy.

słownik: a lot – dużo, wiele – może występować zarówno z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, jak i niepoliczalnymi

 

John wishes he were on holidays now.

słownik: John chciałby być teraz na wakacjach.

 

I wish I hadn’t caused that accident.

Żałuję, że spowodowałem ten wypadek.

słownik: to couse – powodować, sprawiać, a cause – powód, przyczyna

 

I wish it wasn’t raining!

If only it wasn’t raining.
Gdyby tylko nie padało!
słownik: to rain – padać (o deszczu)

 

I wish he had gone on holiday last week.
Szkoda, ze nie pojechał na wakacje w ubiegłym tygodniu.
słownik: to go on holiday – pojechać na wakacje, week – tydzień, last – zeszły, poprzedni, miniony, ostatni (w kolejności)

 

I feel awful. If only I hadn’t drunk so much last night.
Podle się dziś czuję – gdybym tylko nie pił tyle wczoraj wieczorem.
słownik: to feel, felt, felt – czuć się, to drink, drank, drunk – pić

 

I wish she weren’t/wasn’t ill.
Szkoda, że jest chora.
słownik: to be ill – być chorym

gramatyka: tak samo jak w drugim trybie warunkowym, gramatycznie można użyć formy were dla wszystkich osób

 

I wish you would shut up at last! You’re such a big mouth.
Chciałbym, żebyś się w końcu zamknął – jesteś taką paplą!
słownik: to shut, shut, shut – zamknąć, shut up – zamknąć się, zamilknąć (obcesowo), (to be) a big mouth – być paplą, gadułą (idiom)

 

I wish you would not leave your socks in the living room!
Chciałabym, żebyście nie zostawiali swoich skarpet w salonie!
słownik: to leave, left, left – zostawiać, opuszczać, także: odchodzić, sock – skarpetka, living room – salon, pokój dzienny

 

Mary wishes she made her own decisions at work.
Mary żałuje, że nie może podejmować swoich własnych decyzji w pracy.
słownik: to make a decision – podejmować decyzje, own – własny, work – praca

 

I wish I were not at work right now.
Żałuję, ze jestem teraz w pracy.
słownik: to be, was, been – być, at work – w pracy, right now – teraz, właśnie teraz

 

Molly’s grandmother wishes she visited her more often.
Babcia Molly pragnęłaby, żeby ta ona odwiedzała ją częściej.
słownik: grandmother – babcia, to visit – odwiedzać, often – często, more – więcej, jeszcze

 

I wish I could fly…
Szkoda, że nie umiem latać…
słownik: to fly, flew, flown – latać, fruwać

 

He missed the best part of the movie. He wishes he hadn’t gone to the toilet so early.
On przegapił najlepszy kawałek filmu. Żałuje, że wyszedł do toalety tak wcześnie.
słownik: to miss sth – tu: ominąć, przegapić, także: tęsknić, spóźnić się na coś, part – część, movie – film, to go, went, gone – iść, early – wcześnie, so – tak (w ten sposób, w takim zakresie),
gramatyka: stopniowanie przymiotników, przymiotnik nieregularny: good, better, best – dobry, lepszy, najlepszy

 

I wish you would stop gazing at me like that!
Chciałabym, byś przestał tak się we mnie wpatrywać.
słownik: to stop – przestać, to gaze at sb/sth – wpatrywać się w kogoś/w coś, like that – w taki sposób

 

I wish I finished my work earlier. I could have more time for my children.
Chciałbym kończyć pracę wcześniej – mógłbym mieć więcej czasu dla dzieci.
słownik: to finisz – kończyć, time – czas, child -dziecko, children – dzieci, more sth – więcej czegoś

 

I wish we live closer to each other.
Chciałbym, żebyśmy mieszkali bliżej siebie.
słownik: to live – żyć, mieszkać, close – blisko

gramatyka: each other – zaimki wzajemne, używamy, gdy mówimy o wzajemnych relacjach dwóch osób/zwierząt; stopniowanie przymiotników: closer – w stopniu wyższym do wyrazów jednosylabowych dodajemy przyrostek: -er

 

I wish we were rich.
Szkoda, że nie jesteśmy bogaci.
słownik: to be, was/were, been – być, rich – bogaty

 

I wish you were more understanding.
Chciałabym, byś był bardziej wyrozumiały.
słownik: understanding – wyrozumiały
gramatyka: stopniowanie przymiotników – przymiotniki, które mają więcej niż jedną (najwyżej dwie) sylabę stopniujemy opisowo, tj. dodając słowa: more -bardziej (w stopniu wyższym) oraz the most-najbardziej (w stopniu najwyższym)

 

He wishes she could move in with him.
Chciałby, żeby mogła z nim zamieszkać.
słownik: to move in – wprowadzić się

 

I wish I had met you earlier.
Żałuję, że cię wcześniej nie spotkałam.
słownik: to meet, met, met – spotkać, early – wcześnie
gramatyka: stopniowanie przymiotników: earlier – w stopniu wyższym do wyrazów jednosylabowych dodajemy przyrostek: -er

 

He wishes he hadn’t eaten so much last night. He has a stomach ache now.
Szkoda, ze on wczoraj tyle zjadł. Teraz boli go brzuch.
słownik: to eat, ate, eaten – jeść, stomach – brzuch, żołądek, ache – ból, to have a stomach ache – mieć ból brzucha

 

Their English teacher wishes the pupils spoke only English to her.
Ich nauczycielka angielskiego chciałaby, żeby uczniowie mówili do niej tylko po angielsku.
słownik: teacher – nauczyciel, nauczycielka, pupil – uczeń, to speak, spoke, spoken – mówić, to speak English – mówić po angielsku

 

I wish I hadn’t come here.
Żałuję, że tu przyjechałam.
słownik: to come, came, come – przychodzić, przyjeżdżać

 

I wish I hadn’t bought those shoes – it turns out they are too tight.
Żałuję, ze kupiłam te buty – okazuje się, że są za ciasne.
słownik: to buy, bought, bought – kupić, shoe – but, to turn out – okazać się, tight – ciasny, obcisły, too – zbyt

 

He wishes his housekeeper could speak French – children are not able to communicate with her.
On żałuję, że jego gospodyni nie mówi po francusku – dzieci nie są w stanie się z nią porozumieć.
słownik: housekeeper – gospodyni domowa, gosposia, to speak, spoke, spoken – mówić, to communicate – porozumieć się, komunikować

 

If only we knew his secrets.

Gdybyśmy tylko znali jego tajemnice.

słownik: a secret – sekret

 

If only I earned more.

Gdybym tylko więcej zarabiał.

słownik: to earn – zarabiać, earnings – zarobki