Angielski – Konstrukcje z use

Nowa strona 2

• konstrukcje: used to, to get used to, to be used to • przykłady

USED TO

zwykłem/am coś robić, kiedyś coś robiłem/am

konstrukcja: used to

• oznacza: zwykłem/am coś robić, kiedyś coś robiłem/am i występuje głównie w zdaniach twierdzących wyłącznie w  

  odniesieniu do przeszłości do opisywania: czynności, nawyków i przyzwyczajeń, które były regularne w przeszłości, 

  ale obecnie nie mają już miejsca

  I used to drink a lot of milk when I was a child. – Jako dziecko piłam dużo mleka.

  My uncle used to smoke 40 cigarettes a day. – Mój wujek palił 40 papierosów dziennie.

formę pytającą tworzy się za pomocą did

  Did you use to work there? No, I didn’t  – Czy pracowałeś tam niegdyś? Nie, nie pracowałem. 

* used jest także przymiotnikiem oznaczającym: przyzwyczajony

 

 

TO GET USED TO

wyraża: przyzwyczajenie, nawyk robienia czegoś

konstrukcja: get used to

• wyraża: proces przyzwyczajenia się do jakieś osoby, sytuacji lub otoczenia

• konstrukcję można stosować we wszystkich czasach

• budowa: to get used to + rzeczownik / gerund
I am getting used to getting up so early. – Przyzwyczajam się do tak wczesnego wstawania.
He is sure that I will get used to this new job. – On jest pewny, że przyzwyczaję się do tej nowej pracy
How did you get used to living on your own? – Jak przyzwyczaiłeś się do samotnego życia/życia na własną rękę?
He just couldn’t get used to eating sea-food. – On po prostu nie mógł się przyzwyczaić do jedzenia owoców morza.
I got used to going to work by bicycle. – Przyzwyczaiłam się do jeżdżenia do pracy na rowerze.

 

 

TO BE USED TO

wyraża: że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni

konstrukcja: to be used to

konstrukcję tę stosuje się gdy chcemy przekazać, że jesteśmy już do czegoś przyzwyczajeni, że dana czynność

  przychodzi nam łatwo i jesteśmy do niej nawykli 

• budowa: to be used to + gerund
I am used to getting up so early – Jestem przyzwyczajony do tak wczesnego wstawania.
He is sure I am already used to my new job. – On jest pewien, że jestem już przyzwyczajony do mojej nowej pracy.
He is not used to eating sea-food. – On nie jest przyzwyczajony do jedzenia owoców morza.

 

* porównanie konstrukcji get used to i to be used to

  – get used to: mówi o procesie przyzwyczajania się lub powstawania nawyku

  – to be used to: opisuje wynik takiego procesu

  I was geting used to waking up so early all month and now I’m used to it.

  

 

PRZYKŁADY

I used to speak good German, but I have forgotten a lot of words since I moved to England.
Kiedyś dobrze mówiłem po niemiecku, ale odkąd przeprowadziłem się do Anglii zapomniałem wiele słów.
słownik: to speak, spoke, spoken – mówić, to move – przeprowadzić się, ruszać,  to forget, forgot, forgotten – zapomnieć
gramatyka: I have forgotten + czas Present Perfect: budowa:
podmiot + czasownik w III formie + reszta zdania

 

There used to be a castle here, but it was destroyed during the war.
Kiedyś był tu zamek, ale został zniszczony podczas wojny.
słownik: a castle – zamek, to destroy – zniszczyć, war – wojna, during – w czasie, podczas
gramatyka : it was destroyed = strona bierna strona czasu Past Simple

 

I used to be my own boss, so now I find it hard to get used to working for someone else.
Kiedyś byłem sam sobie szefem, wiec teraz trudno mi się przyzwyczaić do pracy dla kogoś innego.
słownik: boss – szef, own – własny, to find sth/sb hard to do sth. – uważać coś za trudne do…

gramatyka: to get used to doing sth – konstrukcja wyrażająca przyzwyczajenie do czegoś, nawyk robienia czegoś

 

The shop I have in mind used to be here – I don’t know what has happened.
Ten sklep, który mam na myśli, kiedyś był tutaj – nie wiem co się stało.
słownik: shop – sklep, to have sth in mind – mieć coś na myśli, to know, knew, known – wiedzieć, to happen – dziać się, zdarzyć
gramatyka: what has happened = czas Present Perfect

 

When I was on holiday, I used to sleep till 9 at least.
Gdy byłam na wakacjach, spałam co najmniej do 9.
słownik: to be on holiday – być na wakacjach, to sleep, slept, slept – spać, at least – co najmniej

 

When he lived on his own, he used to go to the doctor even with a minor cold.
Gdy mieszkał samotnie/sam, miał zwyczaj chodzić do lekarza nawet z najmniejszym przeziębieniem.
słownik: to live on sb.’s own – mieszkać, żyć samotnie, samemu, cold – przeziębienie, minor – drobny, niewielki

 

I used to be more patient when my son was younger.
Miałem więcej cierpliwości, gdy mój syn był młodszy.
słownik: to be patient – być cierpliwym, mieć cierpliwość,
gramatyka: younger – młodszy – stopniowanie przymiotników:  w przypadku przymiotników jednosylabowych by uzyskać stopień wyższy dodajemy do formy podstawowej przymiotnika końcówkę -er

 

Every time Tom was hungry in the middle of the night, he used to go to the kitchen and eat something from the fridge.
Za każdym razem, gdy Tom był głodny w środku nocy, szedł do kuchni I jadł cos z lodówki.
słownik: hungry – głodny, in the middle – w środku, to eat, ate, eaten – jeść, fridge – lodówka

 

You didn’t use to snore – now it is hard to sleep by your side.
Kiedyś nie chrapałeś – teraz trudno jest spać przy twoim boku.
słownik: to snore – chrapać, to sleep, slept, slept – spać, by sb’s side – przy kimś, przy czyimś boku, hard – ciężko, trudno

 

He used to smoke at least 20 cigarettes a day, but he has overcome the addiction eventually.
Kiedyś palił co najmniej 20 papierosów dziennie, ale w końcu pokonał nałóg.
słownik: a day – na dzień, dziennie, to overcome, overcame, overcome – pokonać, przezwyciężyć , addiction – nałóg,

* uwaga: częsty błąd – eventually NIE OZANACZA ewentualnie, tylko – ostatecznie, w końcu

 

When I was young, I used to play a lot of basketball.
Gdy byłem młody grałem bardzo dużo w koszykówkę.
słownik: to play – grać, bawić się, basketball – koszykówka, a lot – dużo

 

Baltic Sea used to be one of the most popular summer destinations in the seventies, but these days people prefer to go abroad.
Morze Bałtyckie było w latach siedemdziesiątych jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, ale teraz ludzie wolą wyjeżdżać za granicę.
słownik: to prefer sth to sth – woleć coś od czegoś, the seventies – lata siedemdziesiąte, to go, went, gone abroad – jechać za granicę, destination – cel podróży, miejsce przeznaczenia

  

After six years of living on the island, I got used to the specific climate of that place.
Po sześciu latach mieszkania na wyspie, przyzwyczaiłem się do specyficznego klimatu tego miejsca.
słownik: to live – żyć, mieszkać, an island – wyspa, specific – specyficzny, ale także: konkretny, precyzyjny

 

I have lived in England for two years, but I still find it hard to get used to driving on the left side.
Mieszkam w Anglii dwa lata, ale nadal ciężko mi jest przyzwyczaić się do jeżdżenia po lewej stronie.
słownik: to find sth. hard to – mieć z czymś kłopot, to drive, drove, driven – jechać samochodem, prowadzić, także: podwieźć kogoś

 

Have you already got used to the strange customs they have in here?
Czy przyzwyczaiłeś się już do dziwnych zwyczajów, jakie tutaj mają?
słownik: strange – dziwny, nietypowy, custom – zwyczaj

  

I had to get used to taking my dog for a walk early in the morning.
Musiałem się przyzwyczaić do wyprowadzani psa na spacer wczesnym rankiem.
słownik: to take a dog for a walk – wziąć/wyprowadzić psa na spacer, early – wcześnie

 

She will never get used to living in a big city.
Ona nigdy nie przyzwyczai się do życia w wielkim mieście.
słownik: to live – żyć, mieszkać, never – nidgy

 

I have never really liked him, but I’ve already got used to his presence for a few hours a day.
Tak naprawdę nigdy go nie lubiłem, ale już się przyzwyczaiłem do jego obecności przez kilka godzin dziennie.
słownik: presence – obecność, a few sb/sth – kilka (kogoś, czegoś)

 

Once I got used to eating more vegetables, I noticed that a lot of good came out of it.
Gdy przyzwyczaiłem się do jedzenia większej ilości warzyw, zauważyłem ile korzyści z tego płynie.
słownik: once (tu jako spójnik: as soon as, when, after) – gdy, po tym jak, jak tylko, to eat, ate, eaten – jeść, vegetable – warzywo,

to come out of sth. – wynikać z czegoś, byś skutkiem czegoś

 

Women can be difficult, but men just have to get used to dealing with them.
Kobiety potrafią być trudne, ale mężczyźni po prostu muszą nauczyć się radzić sobie z nimi.
słownik: difficult – trudny, to deal with sth/sb – radzic sobie z czymś/kimś

 

We have to get used to the idea of spending less money.
Musimy przyzwyczaić się do myśli, że wydajemy mniej pieniędzy.
słownik: an idea – myśl, pomysł, to spend, spent, spent – wydawać (pieniądze), less – mniej (przed rzeczownikami niepoliczalnymi), money – pieniądze (rzeczownik niepoliczalny!)

 

She wants to lose weight, so she needs to get used to eating healthier.
Ona chce stracić na wadze, wiec musi się przyzwyczaić do zdrowszego odżywiania.
słownik: to lose, lost, lost – tracić, weight – waga (w znaczeniu: ciężar, ważność), healthier – zdrowszy
gramatyka: stopniowanie przymiotników jednosylabowych:

stopień równy: healthy: stopień wyższy = stopień równy + er  healthier, stopień najwyższy = stopień równy + est – healthiest

I am slowly getting used to living in the country.
Powoli przyzwyczajam się do życia na wsi.
słownik: slowly – powoli, wolno, country – wieś, kraj
gramatyka: rzeczownik country w znaczeniu wieś nie można poprzedzać tylko przedimkiem określony, the

 

I have got used to that noise and it is no longer a problem for me.
Przyzwyczaiłem się do tego hałasu I nie stanowi już dla mnie problemu.
słownik: noise – hałas, no longer – już nie

 

I am not used to drinking coffee so late at night.
Nie jestem przyzwyczajona do picia kawy tak późno w nocy.
słownik: to drink, drank, drunk – pić, at night – w nocy

It took me a while, but I am finally used to using this new software.
Zabrało mi to jakis czas, ale już jestem przyzwyczajony do tego nowego oprogramowania.
słownik: to take, took, taken – brać, zabierać, a while – chila, jakiś czas, to use sth. – używać czegoś, stosować coś, software – oprogramowanie

 

Are you used to them telling you what to do?
Czy jesteś przyzwyczajony do tego, że mówią co, co masz robić? (dosłownie: … do nich, mówiących ci…)
słownik: to tell, told, told – mówić, to do, did, done – robić

 

I am used to working with children – it is a little tiring, but very rewarding.
Jestem przyzwyczajona do pracy z dziećmi – to jest trochę męczące, ale bardzo satysfakcjonujące.
słownik: to work – pracować, child (rzeczownik z nieregularną liczbą mnogą)– dziecko, l.mnoga:.children – dzieci, tiring – męczące, rewarding – satysfakcjonujące, a little – trochę

 

I am sorry, but I am not used to speaking German on the phone.
Przykro mi, ale nie jestem przyzwyczajony do mówienia po niemiecku przez telefon.
słownik: to be sorry – przepraszać, mówić, ze jest nam przykro, to speak, spoke, spoken – mowić, on the phone – przez telefon

 

Tom is used to learning in the evenings.
Tom jest przyzwyczajony do uczenia się wieczorami.
słownik: to learn – uczyć się, in the evening – wieczorem

 

He is not used to eating greasy meat, so you’d better buy a chicken breast.
On nie jest przyzwyczajony do jedzenia tłustego mięsa, więc lepiej kupi pierś z kurczaka.
słownik: to eat, ate, eaten – jeść, greasy – tłusty, meat – mięso, to buy, bought, bougth – kupić, chicken – kurczak, breast – pierś
gramatyka: konstrukcji had better – używa się udzielając komuś rady lub w celu zasugerowania komuś, co powinien zrobić (również samemu sobie), budowa: osoba + had + better+ czasownik w bezokoliczniku (w mowie potocznej „had” ściągane jest nieraz do „d”)

 

He is not used to drinking alcohol, so he will not enjoy that kind of party.
Nie jest przyzwyczajony do picia alkoholu, więc nie będzie mu się podobać tego rodzaju impreza.
słownik: to drink, drank, drunk – pić, to enjoy sth – lubić coś, dobrze się bawić (robiąc coś) , kind – rodzaj, paarty – zabawa, impreza

 

They have been used to buying cheap food since her husband lost his job.
Oni są przyzwyczajeni do kupowania taniego jedzenia odkąd jej mąż stracił pracę.
słownik: to buy, bought, bought – kupować, cheap – tani, food – jedzenie, żywność, to loos, lost, lost – stracić, zgubić, job – praca
gramatyka: they have been used- czas Present Perfect

  

At the beginning Mary was too shy to speak in public, but she is used to it now.
Na początku Mary była zbyt nieśmiała, by przemawiać publicznie, ale teraz jest do tego przyzwyczajona.
słownik: at the beginning – na początku, shy – nieśmiały, to speak, spoke, spoken – mówić, to speak in public – przemawiać publicznie

  

Initially he didn’t like his new hairdo, but now he is used to it.
Początkowo nie lubił swojej nowej fryzury, ale teraz jest do niej przyzwyczajony.
słownik: initially – na początku, początkowo, to like – lubić, a hairdo – fryzura

  

She has been used to sleeping for only four hours since she gave birth to her baby.
Ona jest przyzwyczajona do spania tylko po cztery godziny odkąd urodziła dziecko.
słownik: to sleep, slept, slept – spać, an hour – godzina, to give birth – urodzić,
gramatyka: she has been used = czas Present Perfect

  

She is used to cooking meals for so many children because she was raised in a very big family.
Ona jest przyzwyczajona do gotowania posiłków dla tak wielu dzieci, ponieważ wychowała się w bardzo dużej rodzinie.
słownik: a meal – posiłek, child (rzeczownik z nieregularną liczbą mnogą) – dziecko, l.mnoga:.children – dzieci, to raise sb – wychowywać kogoś
gramatyka: to be raised – strona bierna – była wychowana

  

When I was a child I was used to eating cornflakes for my breakfast.
Kiedy byłem dzieckiem, byłem przyzwyczajony do jedzenia płatków kukurydzianych na śniadanie.
słownik: to eat, ate, eaten – jeść, cornflakes – płatki kukurydziane, breakfast – śniadanie