Angielski – Konstrukcje z unless

Nowa strona 2

UNLESS

chyba, że / jeśli nie / o ile nie

• spójnik unless: chyba że, jeżeli nie, o ile nie – występuje w zdaniach warunkowych

• w zdaniach podrzędnych: unless może zastąpić zdanie z if i czasownikiem w formie przeczenia

• w przypadku użycia unless czasownik ma już formę twierdzącą

  unless – forma twierdząca = if not – przeczenie

 

You will not pass the exam, if you don’t study hard. – Nie zdasz egzaminu, jeśli nie będziesz się dużo uczył.

You will not pass the exam, unless you study hard. – Nie zdasz egzaminu, chyba że będziesz się dużo uczył.

I won’t help you unless you pay me. – Nie pomogę ci chyba, że mi zapłacisz.

He would never ask for help unless he was desperate. – On nigdy nie poprosiłby pomoc chyba, że byłby zdesperowany.

We wouldn’t have gotten lost, unless we had taken the map. – Nie zgubilibyśmy się, gdybyśmy wzięli mapę.