Angielski – Konstrukcje: there is, there are

Nowa strona 2

• konstrukcje: there is, there are  • przykĹ‚ady

THERE IS / THERE ARE

jest, sÄ… / znajduje siÄ™, znajdujÄ… siÄ™

• konstrukcje THERE IS (dla liczby pojedynczej) oraz THERE ARE (dla liczby mnogiej) są jednymi z najczęściej

  uĹĽywanych konstrukcji w jÄ™zyku angielskim

  

• sĹ‚uĹĽÄ… do wyraĹĽenia, ĹĽe w danym momencie, w danym miejscu: jest, sÄ… / znajduje siÄ™, znajdujÄ… siÄ™ jakaĹ› osoba (osoby) 

  rzecz (rzeczy),  zjawisko (zjawiska), itp.
  

• budowa: there + is / are + dopełnienie + reszta zdania
  – there wystÄ™puje w roli podmiotu

  – liczba, w ktĂłrej uĹĽyty jest czasownik: be – być zaleĹĽy od liczby dopeĹ‚nienia
  – rzecz/osoba/zjawisko wystÄ™pujÄ… w roli dopeĹ‚nienia dopeĹ‚nienia
    There is a book on the table. – Jest (jedna) ksiÄ…ĹĽka na stole.
    There are pictures on the wall. – SÄ… (kilka) obrazki na Ĺ›cianie.
  
• w konstrukcji there is rzeczowniki w liczbie pojedynczej i rzeczowniki policzalne sÄ… zawsze uĹĽywane z przedimkiem  

  nieokreĹ›lonym: a (an), niezaleĹĽnie od tego czy zdanie jest twierdzÄ…ce, pytajÄ…ce czy przeczÄ…ce
  There is
a
book on the table.

  Is there a book on the table?
  There isn’t
a
book on the table.

  

• w konstrukcjach there is / there are nigdy nie uĹĽywa siÄ™ przedimka okreĹ›lonego: the 

  Is there a computer on the table? = dobrze

  Is there the computer on the table? = Ĺşle!
  
• w konstrukcji there are rzeczowniki w liczbie mnogiej oraz rzeczowniki niepoliczalne występują zazwyczaj z

  z okreĹ›lnikami iloĹ›ci (some, any, a few, a little, some, any, several, no) lub okreĹ›la siÄ™ ich dokĹ‚adnÄ… ilość
  * uwaga: w zdaniach pytajÄ…cych i przeczÄ…cych some zamienia siÄ™ na any!

    There are some chairs here. Are there any chairs here? There aren’t any chairs here.
  
• zastosowanie konstrukcji there is / there are w zdaniu
 
– zdanie twierdzÄ…ce: there + is / are + dopeĹ‚nienie + reszta zdania

    There are some kids in the park. – W parku jest kilkoro dzieci.

  – zdanie pytajÄ…ce: is / are + there + dopeĹ‚nienie + reszta zdania?
    zdanie pytajÄ…ce tworzy siÄ™ przez inwersjÄ™ czyli zamianÄ™ miejscami podmiotu z orzeczeniem

    Are there any kids in the park? – Czy sÄ… jakieĹ› dzieci w parku?
 
– zdanie przeczÄ…ce – sÄ… dwie moĹĽliwoĹ›ci tworzenia zdaĹ„ przeczÄ…cych:
 
    1. zaprzeczenie czasownika być: there + is / are + not + dopeĹ‚nienie + reszta zdania.
          There aren’t any kids in the park. – W parku nie ma ĹĽadnych dzieci.
     
2. zaprzeczenie dopełnienia: there + is/are + no + dopełnienie + reszta zdania

          There are no kids in the park. – W parku nie ma ĹĽadnych dzieci.
     
    uwaga: w jÄ™zyku angielskim PODWĂ“JNE PRZECZENIE NIE JEST STOSOWANE.
  

• konstrukcje there is / there are mogą być stosowane we wszystkich czasach gramatycznych

  w zaleĹĽnoĹ›ci od uĹĽytego czasu zmienia siÄ™ tylko forma czasownika: be
 
There were a lot of birds on the roof. – Na dachu byĹ‚o duĹĽo ptakĂłw.
  There
have been a lot of rumours about their divorce. – Wokół ich rozwodu byĹ‚o
duĹĽo plotek.

  There will be a lot of snow in January. – W styczniu bÄ™dzie duĹĽo Ĺ›niegu.

 

 

PRZYKĹ