Angielski – Konstrukcje: there is, there are

Nowa strona 2

• konstrukcje: there is, there are  • przykłady

THERE IS / THERE ARE

jest, są / znajduje się, znajdują się

• konstrukcje THERE IS (dla liczby pojedynczej) oraz THERE ARE (dla liczby mnogiej) są jednymi z najczęściej

  używanych konstrukcji w języku angielskim

  

• służą do wyrażenia, że w danym momencie, w danym miejscu: jest, są / znajduje się, znajdują się jakaś osoba (osoby) 

  rzecz (rzeczy),  zjawisko (zjawiska), itp.
  

• budowa: there + is / are + dopełnienie + reszta zdania
  – there występuje w roli podmiotu

  – liczba, w której użyty jest czasownik: be – być zależy od liczby dopełnienia
  – rzecz/osoba/zjawisko występują w roli dopełnienia dopełnienia
    There is a book on the table. – Jest (jedna) książka na stole.
    There are pictures on the wall. – Są (kilka) obrazki na ścianie.
  
• w konstrukcji there is rzeczowniki w liczbie pojedynczej i rzeczowniki policzalne są zawsze używane z przedimkiem  

  nieokreślonym: a (an), niezależnie od tego czy zdanie jest twierdzące, pytające czy przeczące
  There is
a
book on the table.

  Is there a book on the table?
  There isn’t
a
book on the table.

  

• w konstrukcjach there is / there are nigdy nie używa się przedimka określonego: the 

  Is there a computer on the table? = dobrze

  Is there the computer on the table? = źle!
  
• w konstrukcji there are rzeczowniki w liczbie mnogiej oraz rzeczowniki niepoliczalne występują zazwyczaj z

  z określnikami ilości (some, any, a few, a little, some, any, several, no) lub określa się ich dokładną ilość
  * uwaga: w zdaniach pytających i przeczących some zamienia się na any!

    There are some chairs here. Are there any chairs here? There aren’t any chairs here.
  
• zastosowanie konstrukcji there is / there are w zdaniu
 
– zdanie twierdzące: there + is / are + dopełnienie + reszta zdania

    There are some kids in the park. – W parku jest kilkoro dzieci.

  – zdanie pytające: is / are + there + dopełnienie + reszta zdania?
    zdanie pytające tworzy się przez inwersję czyli zamianę miejscami podmiotu z orzeczeniem

    Are there any kids in the park? – Czy są jakieś dzieci w parku?
 
– zdanie przeczące – są dwie możliwości tworzenia zdań przeczących:
 
    1. zaprzeczenie czasownika być: there + is / are + not + dopełnienie + reszta zdania.
          There aren’t any kids in the park. – W parku nie ma żadnych dzieci.
     
2. zaprzeczenie dopełnienia: there + is/are + no + dopełnienie + reszta zdania

          There are no kids in the park. – W parku nie ma żadnych dzieci.
     
    uwaga: w języku angielskim PODWÓJNE PRZECZENIE NIE JEST STOSOWANE.
  

• konstrukcje there is / there are mogą być stosowane we wszystkich czasach gramatycznych

  w zależności od użytego czasu zmienia się tylko forma czasownika: be
 
There were a lot of birds on the roof. – Na dachu było dużo ptaków.
  There
have been a lot of rumours about their divorce. – Wokół ich rozwodu było
dużo plotek.

  There will be a lot of snow in January. – W styczniu będzie dużo śniegu.

 

 

PRZYKŁADY

Are there any chocolates in this box?
Czy w tym pudełku są jakieś czekoladki?
słownik: chocolate – czekolada , box of chocolates – pudełko czekoladek, bombonierka

 

At first there were just fields here.
Na początku były tu tylko pola.
słownik: at first – na początku, field – pole

 

He asked if there were any letters for him.
Pytał czy są do niego jakieś listy.
gramatyka: he asked = mowa zależna (indirect speech), w mowie zależnej następuje zmiana czasu/czasownika modalnego na uprzedni zgodnie z regułami następstwa czasów; tu: Present Simple na Past Simple: (if there were any letters – czy są jakieś listy)

 

There are no classes today.
Nie ma dziś żadnych zajęć.
słownik: class – tu: zajęcia, lekcja, today – dzisiaj

 

When we lived in the dorms, there were always people around.
Kiedy mieszkaliśmy w akademiku, zawsze wokół byli ludzie.
słownik: dorm – (potocznie) akadamik = dormitory, to live – żyć, mieszkać, around – wokół
gramatyka: zdanie okolicznikowe czasu, opisujące relacje czasowe miedzy wydarzeniami.

 

He gave me his number in case there were complications.
Dał mi swój numer na wypadek komplikacji.
słownik: numer – numer (tu: numer telefonu), in case – na wypadek, gdyby…, complications – komplikacje

 

They say there will be a lot of rain this week.
Mówią, że w tym tygodniu spadnie dużo deszczu.
słownik: to say – mówić, rain – deszcz

gramatyka: zaimki: you, one, they,,it, w funkcji podmiotu mogą służyć do wprowadzanie form bezosobowych

 

I heard there weren’t any fireflies in this country…
Słyszałam, że w tym kraju nie ma świetlików…
słownik: to hear, heard, heard – słyszeć, firefly- robaczek świętojański, świetlik

 

Once upon a time there were twin fairies.
Dawno, dawno temu żyły sobie wróżki-bliźniaczki.
słownik: once upon w time (wyrażenie)-pewnego razu, dawno temu, twin – bliźniak, bliźniaczy, podwójny, fairy – wróżka, duszek

 

If there’s something you want to know, talk to him about it.
Jeśli jest coś o czym chciałabyś wiedzieć, pogadaj z nim.
słownik: to want – chcieć, to know, knew, known – wiedzieć , to talk – rozmawiać

 

He took me to the living room, where there were lit candles.
Zabrał mnie do salonu, gdzie były zapalone świece.
słownik: to take, took, taken – zabrać, living-room – salon, room – pokój (pomieszczenie) candle – świeca, to light, lit, lit – zapalać

 

There will never be peace in the world as long as the Evil Force exists.
Nigdy nie będzie pokoju na świecie dopóki istnieje Siła Zła.
słownik: peace – pokój (na świecie itp.), world – świat, as long as – tak długo jak, dopóki, evil – zło, force – siła, to exist – istnieć, egzystować

 

And there were many more complications after you left the project.
A po tym jak opuściłeś projekt, było wiele komplikacji.
słownik: complication – komplikacja, to leave, left, left – opuścić, porzucić, zostawić, project – projekt

 

There is a good program on TV tonight.
Dziś wieczorem w telewizji jest dobry program.
słownik: tonight – dziś wieczorem, on TV – w telewizji, good – dobry

 

Maybe there weren’t twenty of them, but there were at least ten.
Może nie było ich 20, ale co najmniej dziesięciu.
słownik: maybe – być może, możliwe, że , at least – co najmniej, twenty – dwadzieścia, ten – dziesięć

 

There were moments during his speech when l couldn’t believe my ears.
Podczas jego przemówienia były momenty, kiedy nie mogłam uwierzyć własnym uszom.
słownik: during – podczas, w czasie, speech – przemówienie, mowa, to believe – wierzyć, ear – ucho

 

There have been some complaints about Dr. Murphy.
Otrzymaliśmy sporo skarg na doktora Murphego.
słownik: complain – skarga, narzekanie, complain about – skarga na

 

There is a bus to the city centre at 10:30 a.m..
Jest autobus do centrum o 10:30.
słownik: bus – autobus, city – miast

 

There have been some new clues in the case.
Pojawiły się nowe tropy w tej sprawie.
słownik: clue – trop, wskazówka , case – sprawa

 

I will admit, there have been a few akward moments.
Przyznaję, że było parę niezręcznych sytuacji.
słownik: to admit – przyznać, a few – kilka (dla rzeczowników policzalnych), akward – niezręczny, niezgrabny, nieporadny

 

If these guys know there will never even be an attempt to stop them, they will keep doing it.
Jeśli ci faceci będą wiedzieli, że nie będzie prób powstrzymania ich, będą to nadal robić.
słownik: guy – facet, to know, knew, known – wiedzieć, never – nigdy, attempt – próba, to keep doing sth. – kontynuować robienie czegoś

 

There will never be a wiser king than you.
Nigdy nie będzie mądrzejszego króla, niż ty
słownik: never – nigdy, wise – mądry, king – król,
gramatyka: wiser – mądrzejszy – stopniowanie przymiotników: w przypadku przymiotników jednosylabowych by uzyskać stopień wyższy dodaje się do formy podstawowej przymiotnika końcówkę: –er

 

If there’s something I can do…
Jeśli jest coś, co mogę zrobić…
słownik: to do, did, done – robić, zrobić, something – coś

 

How many days are there in a year?
Ile jest dni w roku?
słownik: day – dzień, year – rok

 

There are a lot of people in the shopping mall today.
W centrum handlowym jest dziś dużo ludzi.
słownik: people – ludzie, (liczba mnoga od person!!!), shopping mall – centrum handlowe, today – dzisiaj

 

There had been a lot of rumours about Tina and Jerry before they finally got married.
Było dużo plotek na temat Tiny i Jerzego zanim w końcu wzięli ślub.

 

There is no air conditioning in this room.
W tym pokoju nie ma klimatyzacji.
słownik: air conditioning – klimatyzacja, room – pokój (pomieszczenie)

 

There are no trees in the city centre.
W centrum miasta nie ma żadnych drzew.
słownik: tree – drzewo, city – miasto

 

Are there any free chairs in the kitchen?
Czy w kuchni są jakieś wolne krzesła?
słownik: free – tu: wolny, swobodny, chair – krzesło, kitchen – kuchnia (pomieszczenie)

 

There is something in this plan that may affect my life so I need to know all the details.
Jest w tym planie coś co może mieć wpływ na moje życie, więc poznać wszystkie szczegóły.

 

No problems, were there?

Nie było żadnych trudności?