Angielski – Konstrukcje z suppose

Nowa strona 2

• konstrukcje: to be supposed to do / to be, suppose, supposing  • przykłady

TO BE SUPPOSED TO DO / TO BE

służy do wyrażania powinności, szczególnie wtedy, gdy oczekuje się jej spełnienia

* porównaj konstrukcją: to be + infinitive (bezokolicznik)

konstrukcja: to be supposed to do / to be
służy do wyrażania powinności, szczególnie wtedy, gdy oczekuje się jej spełnienia

  

• jeżeli czynność ma lub miała wystąpić w chwili mówienia – pozostawiamy ją w bezokoliczniku

  to be suppsosed + infinitive

  Where are we supposed to go? – Dokąd mamy iść?

  I was not supposed to tell you that. – Miałam ci tego/o tym nie mówić.

  You are supposed to do it. – Masz to zrobić.

 

jeśli czynność wydarzyła się lub miała się wydarzyć wcześniej – używa się konstrukcji

  to be supposed to have done sth.,
  You were supposed to have done it a long time ago. – Miałeś to zrobić dawno temu.

  were supposed to – odnosimy się do sytuacji z przeszłości

  to have done – do czynności, która miała być zrobiona jeszcze wcześniej

  Mark was supposed to have done the washing this time (but he didn’t do it.) –

  Tym razem to Marek miał zrobić pranie (ale tego nie zrobił).

  

• konstrukcja może mieć też znaczenie: podobno
  It is supposed to be a good restaurant. –

  To jest podobno dobra restauracja. / Mówią, że to dobra restauracja.
  Latin America is supposed to be a pretty inexpensive place to travel in. –
  Podobno Ameryka łacińska to całkiem tanie miejsce, jeśli chodzi o podróże.
      

* podobną, ale rzadziej używaną ze względu na swoją formalność jest konstrukcja:

   to be to + infinitive, która oznacza: mieć coś zrobić, i odnosi się do czynności zaplanowanych

     

* różnica między konstrukcjami: to be supposed to do / to beto be to + infinitive

  sprowadza się głównie do sprecyzowania czyją wolą jest dana czynność

  I can’t come, I’m supposed to do my homework.

  I can’t come, I’m to do my homework.

  oba zdania można przetłumaczyć jako: Nie mogę przyjść, mam odrobić lekcje….

  w pierwszym zdaniu podkreśla się: że oczekuje się od ciebie, że odrobisz lekcje

  w drugim zdaniu, że to ty sam "planujesz" odrobić lekcje bez żadnego nacisku zewnętrznego, a jedynie

  z własnej nieprzymuszonej woli *w odniesieniu do lekcji ta konstrukcja używana jest na pewno rzadziej 🙂

 

 

SUPPOSE, SUPPOSING

załóżmy, przypuśćmy – konstrukcja występuje tylko w czasie teraźniejszym i przeszłym

czas teraźniejszy:
suppose /supposing + Past Simple
Suppose you were a very rich person. – Przypuśćmy, że jesteś bardzo bogatą osobą.
Supposing they were abroad. – Przypuśćmy, że są za granicą.
Suppose you were late. – Przypuszczam, że ty się spóźnisz.

  

czas przeszły
suppose /supposing + Past Perfect
Suppose he had lost his way. – Przypuśćmy, że zgubił drogę.
Supposing we hadn’t met before. – Przypuśćmy, że się nigdy wcześniej nie spotkaliśmy.

  

 

PRZYKŁADY

Where are we supposed to go?
Dokąd mamy iść?
gramatyka: pytanie szczegółowe – budowa: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

I was not supposed to tell you that.

Miałam ci tego/o tym nie mowić.
słownik: to tell someone something – mówić komuś coś/o czymś

What is that supposed to mean? You are supposed to be at school now!

Co to ma znaczyć? Powinieneś być teraz w szkole!
słownik: at school – w szkole

You are supposed to attend all the lectures.

Miałeś uczestniczyć we wszystkich wykładach.
słownik: to attend sth. – uczestniczyć w czymś
gramatyka: z czasownikiem attend nie używa się żadnych przyimków


They are supposed to get married.

Mają się pobrać.
słownik: to get married – pobrać się, zawrzeć związek małżeński.


You were supposed to be on holiday. What are you doing here?

Miałeś być na wakacjach. Co Ty tu robisz?
słownik: to be on holiday – być na wakacjach
gramatyka: pytanie szczegółowe – budowa: słówko pytające + szyk pytania ogólnego


This isn’t what we are supposed to be discussing here.

To nie o tym mieliśmy tutaj dyskutować.
słownik: to discuss sth. – dyskutować o czymś
gramatyka: po discuss nie stawia się przyimków

You are not supposed to drink alcohol. Remember what you were told by the doctor?

Masz nie pić alkoholu. Pamiętasz co powiedział ci lekarz?
gramatyka: you were told – strona bierna czasu past simple

Mark was supposed to have done the washing this time (but he didn’t do it.)

Tym razem to Marek miał zrobić pranie (ale tego nie zrobił).
słownik: do the washing – zrobić pranie
gramatyka: mówimy o czynności zaprzeszłej: podmiot + be + supposed + to have done

You were supposed to have signed it beforehand.

Miałeś to podpisać już wcześniej.
słownik: sign – podpisać; beforehand – uprzednio, wcześniej
gramatyka: (1) mówimy o czynności zaprzeszłej: podmiot + be + supposed + to have done
(2) po beforehand ( w przeciwieństwie do before, np. before lunch) nie stawia się rzeczownika.

The flight is at seven, so the passengers are supposeed to be at the gate at six.

Lot jest o siódmej, więc pasażerowie mają być przy bramce o szóstej.
słownik: to be at the gate – być przy bramkach (na lotnisku).

Latin America is supposed to be a pretty inexpensive place to travel in.

Podobno Ameryka łacińska to całkiem tanie miejsce, jeśli chodzi o podróże.

That’s exactly the opposite of what it’s supposed to be.

To dokładnie przeciwieństwo tego, co miało być zrobione.
słownik: an opposite – przeciwieństwo, opposite – przeciwległy, przeciwny, naprzeciwko