Angielski – Strona bierna

• zastosowanie  •  budowa  •  cz

• zastosowanie • budowa • czasowniki raportujące • formy osobowe i bezosobowe • przykłady

STRONA BIERNA

strony czasownika – wyróżnia się trzy strony czasownika:

czynną – podmiot jest wykonawcą czynności: ja ratuję

bierną – podmiot jest przedmiotem czynności: jestem ratowany

zwrotną – podmiot jest wykonawcą i sprawcą czynności: ratuję się

  * czasownik może posiadać wszystkie 3 formy, np. ratować się

 

stronę bierną stosuje się:

• gdy nie wskazujemy lub nie znamy wykonawcy

  My watch has been stolen. – Ukradziono mi zegarek

• gdy ważniejsza jest sama czynności a nie jej wykonawca

  Those ships are built in Glasgow. – Te okręty buduje się w Glasgow.

• gdy chcemy podkreślić wykonawcę czynności

  These letters will be typed by Miss Jones. – Te listy zostaną napisane na maszynie przez pannę Jones.

  America was discovered by Columbus. – Ameryka została odkryta przez Kolumba.

• w oficjalnych instrukcjach, zawiadomieniach, zakazach

  Passengers are requested to proceed to the customs. – Pasażerowie proszeni są o udanie się do komory celnej.

• w zdaniach odpowiadających polskiemu: mówi się – it is said, przypuszcza się / mówiono – it was said, it has been said

  It is said that the goyernment will raise the price of meat. – Mówi się, że rząd podniesie cenę mięsa.

  It has been announced that holidays will last until the 3rd of January. – Ogłoszono, że ferie będą trwały do 3 stycznia.

 

 

BUDOWA STRONY BIERNEJ

to be w odpowiednim czasie + III forma czasownika + by + wykonawca czynności

• strona bierna jest formą złożoną składa się z form osobowych czasownika: to be oraz z imiesłowu czasu przeszłego

• formy strony biernej tworzą tylko czasowniki przechodnie

• wykonawca czynności jest poprzedzony przyimkiem: by

 

ZMIANA ZE STRONY CZYNNEJ NA BIERNĄ

Present Simple: am, is, are + III forma czasownika

str. czynna: My wife cooks dinner every day. – Moja żona codziennie gotuje obiad.

str. bierna: Dinner is cooked by my wife every day. – Obiad jest codziennie gotowany przez moją żonę.

 

Present Continuous: am, is, are being asked

str. czynna: My wife is cooking dinner now. – Moja żona gotuje teraz obiad.

str. bierna: Dinner is being cooked by my wife now. – Obiad jest teraz gotowany przez moją żonę.

 

Present Perfect: have / has been + III forma

str. czynna: My wife has cooked dinner. – Moja żona ugotowała obiad.

str. bierna: Dinner has been cooked by my wife. – Obiad został ugotowany przez moją żonę.

 

Past Simple: was, were + III forma

str. czynna: My wife cooked dinner yesterday. – Moja żona ugotowała wczoraj obiad.

str. bierna: Dinner was cooked by my wife yesterday. – Obiad został ugotowany przez moją żonę.

 

Past Continuous: was, were being + III forma

str. czynna: My wife was cooking dinner yesterday. – Moja żona gotowała wczoraj obiad.

str. bierna: Dinner was being cooked by my wife yesterday. – Obiad był wczoraj gotowany przez moją żonę.

 

Past Perfect: had been + III forma

str. czynna: My wife had cooked dinner yesterday before I came. – Moja żona ugotowała wczoraj obiad zanim przyszedłem.

str. bierna: Dinner had been cooked by my wife before I came. – Obiad był wczoraj ugotowany przez moją żonę zanim przyszedłem.

 

Future Simple: shall, will + be + III forma

str. czynna: My wife will cook dinner tomorrow. – Moja żona ugotuje jutro obiad.

str. bierna: Dinner will be cooked by my wife tomorrow. – Obiad zostanie jutro ugotowany przez moją żonę.

 

Future Continuous: shall, will + being + III forma

str. czynna: My wife will be cooking dinner tomorrow. – Moja żona będzie gotowała jutro obiad.

str. bierna: Dinner will being cooked by my wife tomorrow. – Obiad będzie jutro gotowany przez moją żonę.

 

Future Perfect: shall, will have been + III forma

str. czynna: My wife will have cooked dinner by tomorrow. – Moja żona ugotuje obiad do jutra.

str. bierna: Dinner will have been cooked by my wife by tomorrow. – Do jutra obiad będzie gotowany przez moją żonę.

 

Future in the Past: should, would be + III forma

str. czynna: My wife would cook dinner by tomorrow. – Moja żona ugotowałaby obiad do jutra.

str. bierna: Dinner would be cooked by my wife by tomorrow. – Do jutra obiad byłby ugotowany przez moją żonę.

 

going to

str. czynna: My wife is going to cook dinner. – Moja żona ma zamiar ugotować obiad.

str. bierna: Dinner is going to be cooked by my wife. – Obiad będzie ugotowany przez moją żonę.

str. czynna: My wife was going to cook dinner. – Moja żona miała zamiar ugotować obiad.

str. bierna: Dinner was going to be cooked by my wife. – Obiad miał być ugotowany przez moją żonę.

 

GET W STRONIE BIERNEJ

get: w stronie biernej zamiast czasownika „to be", może być użyty czasownik get

zwłaszcza w języku potocznym w kontekście nieszczęść i wypadków gdy mowa jest o tym, co się komuś przytrafiło  

I was invited to a party. = I got invited to a party. – Zostałam zaproszona na imprezę.

Two people were hurt in the crash. = Two people got hurt in the crash.-  Dwie osoby zostały ranne w wypadku.

I was bitten by a dog. = I got bitten by a dog. – Zostałam pogryziona przez psa.

 

PYTANIA W STRONIE BIERNEJ

• pytania ogólne w stronie biernej podobnie jak w tronie czynnej tworzone są za pomocą inwersji

  The match will be played next week.  – Mecz zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu.

  Will the match be played next week? – Czy w przyszłym tygodniu zostanie rozegrany mecz?

• pytania szczegółowe w stronie biernej tworzy się aby:

  – dowiedzieć się kto był wykonawca czynności lub

  – za pomocą czego dana czynność została wykonana

  konstrukcjami najczęściej spotykanymi są:

  Who………….by? , np. Who was America discovered by? – Kto odkrył Amerykę?

  What………….by?, np. What was the accident caused by? – Co spowodowało wypadek?

  What………….with?, np. What was the decoration made with? – Z czego wykonano dekorację?

 

 

KONSTRUKCJE Z CZASOWNIKAMI RAPORTUJĄCYMI

it is said, it is expected, it is reported,  itp.

• czasowniki: say, believe, think, report, know, expect to tzw. czasowniki raportujące

• czasowniki raportujące w stronie biernej mogą występować w konstrukcjach: bezosobowych i osobowych

• najczęściej używane czasowniki raportujące

  acknowledge – uznawać, it is acknowledged that – uznaje się, że;  assume – zakładać, it is assumed that – zakałda się, że

  believe – uważać, it is belived that – wierzy się, że; claim – twierdzić, it is claimed that – twierdzi się, że; consider – uważać,

  it is considered that – uważa się, że; estimate – szacować, it is etimated that – szacuje się, że; feel – wyczuwać, it is felt that –

  czuje się, że; find – uważać, it is found that – uważa się, że; know – wiedzieć, it is known that – wiadomo, że; presume

  przypuszczać, it is presumed that – przypuszcza się, że; report – donosić, it is reported that – donosi się (w radio, tv), że

  say – mówić, it is said that – mówi się, że, think – uważać, it is thought that – uważa się, że; understand – rozumieć, it is

  understood that – rozumie się, że; suppose – przypuszczać, it is spossed that – zakład się, że; expect – spodziewać, it is 

  expected that – oczekuje się, że; allege – twierdzić, it is alleged that – twierdzi się, że

   

konstrukcja: it is said that:

mówi się – forma bezosobowa

• budowa:

  it is/ was said + that  + "normalne" użycie czasów

• bezosobową formę strony biernej z czasownikami raportującymi stosuje się:

  – kiedy autor jest nieznany

  – informując o ogólnie przyjętych sądach lub opiniach

  – w relacjach medialnych

  It is said that Sting is the best pop singer. – Mówi się, że Sting jest najlepszym wokalistą popowym.

  It was said that Sting was the best pop singer. – Mówiło się, że Sting jest najlepszym wokalistą popowym.

  It will said that Sting was the the best pop singer.- Będzie się mówiło, że Sting był najlepszym wokalistą popowym.

  It was said that Sting had been recording a new album. – Mówiono, że nagrał nowy album.

 

konstrukcja: he / she is said

mówi się – forma osobowa

• budowa

  a. zdanie podrzędne i nadrzędne odnoszą się do tego samego czasu

  osoba + is / was + said + to bezokolicznik / forma continuous

  Sting is said to be the best pop singer. – Mówi się, że Sting jest najlepszym popowym wokalistą.

  Sting was said to be the best pop singer. – Mówiło się / mówiono, że Sting był najlepszym popowym wokalistą.

  Sting is expected to start his new world tour. – Oczekuje się, że rozpocznie nową światową trasę koncertową.

  Sting was expected to start his new world tour. – Oczekiwano, że rozpocznie nową światową trasę koncertową.

  He is expected to be planning his new world  tour. – Oczekuje się, że planuje teraz nową światową trasę koncertową

 

b. zdanie podrzędne i nadrzędne nie odnoszą się do tego samego czasu

  osoba + is/was + said + to have past participle / been + bezokolicznik + ing

  Sting is said to have been the best pop singer. – Mówi się, że Sting był najlepszym popowym wokalistą.

  Sting was said to have been the best pop singer. – Mówiło się / mówiono, że Sting był najlepszym popowym wokalistą.

  Sting is belived to have married his girl friend secretly. – Uważa się, że potajemnie poślubił swoją przyjaciółkę.

  Sting was belived to have married his girl friend secretly. – Uważało się, że potajemnie poślubił swoją przyjaciółkę.

  He is said to have been living with her for many years. – Mówi się, że mieszkał z nią przez wiele lat.

  He is was to have been living with her for many years. – Mówiło się, że mieszkał z nią przez wiele lat

 

 

PRZYKŁADY

US officials wouldn’t say where these troops are being sent due to security reasons.
Ze względów bezpieczeństwa amerykańscy urzędnicy nie powiedzieliby, gdzie wysyłane są te oddziały.

 

Is the new book illustrated?

Czy nowa książka jest ilustrowana?

 

Nothing like this man had ever been seen on our street.

Nic podobnego do tego człowieka nie widziano na naszej ulicy.

 

We would rather see bigger steps being taken towards transparency.
Wolelibyśmy obserwować, jak podejmuje się bardziej zdecydowane kroki w kierunku przejrzystości.