Angielski – Strona bierna

• zastosowanie  •  budowa  •  cz

• zastosowanie • budowa • czasowniki raportujÄ…ce • formy osobowe i bezosobowe • przykĹ‚ady

STRONA BIERNA

strony czasownika – wyróżnia siÄ™ trzy strony czasownika:

• czynnÄ… – podmiot jest wykonawcÄ… czynnoĹ›ci: ja ratujÄ™

• biernÄ… – podmiot jest przedmiotem czynnoĹ›ci: jestem ratowany

• zwrotnÄ… – podmiot jest wykonawcÄ… i sprawcÄ… czynnoĹ›ci: ratujÄ™ siÄ™

  * czasownik moĹĽe posiadać wszystkie 3 formy, np. ratować siÄ™

 

stronÄ™ biernÄ… stosuje siÄ™:

• gdy nie wskazujemy lub nie znamy wykonawcy

  My watch has been stolen. – Ukradziono mi zegarek

• gdy ważniejsza jest sama czynności a nie jej wykonawca

  Those ships are built in Glasgow. – Te okrÄ™ty buduje siÄ™ w Glasgow.

• gdy chcemy podkreślić wykonawcę czynności

  These letters will be typed by Miss Jones. – Te listy zostanÄ… napisane na maszynie przez pannÄ™ Jones.

  America was discovered by Columbus. – Ameryka zostaĹ‚a odkryta przez Kolumba.

• w oficjalnych instrukcjach, zawiadomieniach, zakazach

  Passengers are requested to proceed to the customs. – PasaĹĽerowie proszeni sÄ… o udanie siÄ™ do komory celnej.

• w zdaniach odpowiadajÄ…cych polskiemu: mĂłwi siÄ™ – it is said, przypuszcza siÄ™ / mĂłwiono – it was said, it has been said

  It is said that the goyernment will raise the price of meat. – MĂłwi siÄ™, ĹĽe rzÄ…d podniesie cenÄ™ miÄ™sa.

  It has been announced that holidays will last until the 3rd of January. – OgĹ‚oszono, ĹĽe ferie bÄ™dÄ… trwaĹ‚y do 3 stycznia.

 

 

BUDOWA STRONY BIERNEJ

to be w odpowiednim czasie + III forma czasownika + by + wykonawca czynności

• strona bierna jest formą złożoną składa się z form osobowych czasownika: to be oraz z imiesłowu czasu przeszłego

• formy strony biernej tworzą tylko czasowniki przechodnie

• wykonawca czynności jest poprzedzony przyimkiem: by

 

ZMIANA ZE STRONY CZYNNEJ NA BIERNÄ„

Present Simple: am, is, are + III forma czasownika

str. czynna: My wife cooks dinner every day. – Moja ĹĽona codziennie gotuje obiad.

str. bierna: Dinner is cooked by my wife every day. – Obiad jest codziennie gotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Present Continuous: am, is, are being asked

str. czynna: My wife is cooking dinner now. – Moja ĹĽona gotuje teraz obiad.

str. bierna: Dinner is being cooked by my wife now. – Obiad jest teraz gotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Present Perfect: have / has been + III forma

str. czynna: My wife has cooked dinner. – Moja ĹĽona ugotowaĹ‚a obiad.

str. bierna: Dinner has been cooked by my wife. – Obiad zostaĹ‚ ugotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Past Simple: was, were + III forma

str. czynna: My wife cooked dinner yesterday. – Moja ĹĽona ugotowaĹ‚a wczoraj obiad.

str. bierna: Dinner was cooked by my wife yesterday. – Obiad zostaĹ‚ ugotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Past Continuous: was, were being + III forma

str. czynna: My wife was cooking dinner yesterday. – Moja ĹĽona gotowaĹ‚a wczoraj obiad.

str. bierna: Dinner was being cooked by my wife yesterday. – Obiad byĹ‚ wczoraj gotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Past Perfect: had been + III forma

str. czynna: My wife had cooked dinner yesterday before I came. – Moja ĹĽona ugotowaĹ‚a wczoraj obiad zanim przyszedĹ‚em.

str. bierna: Dinner had been cooked by my wife before I came. – Obiad byĹ‚ wczoraj ugotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™ zanim przyszedĹ‚em.

 

Future Simple: shall, will + be + III forma

str. czynna: My wife will cook dinner tomorrow. – Moja ĹĽona ugotuje jutro obiad.

str. bierna: Dinner will be cooked by my wife tomorrow. – Obiad zostanie jutro ugotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Future Continuous: shall, will + being + III forma

str. czynna: My wife will be cooking dinner tomorrow. – Moja ĹĽona bÄ™dzie gotowaĹ‚a jutro obiad.

str. bierna: Dinner will being cooked by my wife tomorrow. – Obiad bÄ™dzie jutro gotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Future Perfect: shall, will have been + III forma

str. czynna: My wife will have cooked dinner by tomorrow. – Moja ĹĽona ugotuje obiad do jutra.

str. bierna: Dinner will have been cooked by my wife by tomorrow. – Do jutra obiad bÄ™dzie gotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

Future in the Past: should, would be + III forma

str. czynna: My wife would cook dinner by tomorrow. – Moja ĹĽona ugotowaĹ‚aby obiad do jutra.

str. bierna: Dinner would be cooked by my wife by tomorrow. – Do jutra obiad byĹ‚by ugotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

going to

str. czynna: My wife is going to cook dinner. – Moja ĹĽona ma zamiar ugotować obiad.

str. bierna: Dinner is going to be cooked by my wife. – Obiad bÄ™dzie ugotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

str. czynna: My wife was going to cook dinner. – Moja ĹĽona miaĹ‚a zamiar ugotować obiad.

str. bierna: Dinner was going to be cooked by my wife. – Obiad miaĹ‚ być ugotowany przez mojÄ… ĹĽonÄ™.

 

GET W STRONIE BIERNEJ

get: w stronie biernej zamiast czasownika „to be", może być użyty czasownik get

zwĹ‚aszcza w jÄ™zyku potocznym w kontekĹ›cie nieszczęść i wypadkĂłw gdy mowa jest o tym, co siÄ™ komuĹ› przytrafiĹ‚o  

I was invited to a party. = I got invited to a party. – ZostaĹ‚am zaproszona na imprezÄ™.

Two people were hurt in the crash. = Two people got hurt in the crash.-  Dwie osoby zostaĹ‚y ranne w wypadku.

I was bitten by a dog. = I got bitten by a dog. – ZostaĹ‚am pogryziona przez psa.

 

PYTANIA W STRONIE BIERNEJ

• pytania ogólne w stronie biernej podobnie jak w tronie czynnej tworzone są za pomocą inwersji

  The match will be played next week.  – Mecz zostanie rozegrany w przyszĹ‚ym tygodniu.

  Will the match be played next week? – Czy w przyszĹ‚ym tygodniu zostanie rozegrany mecz?

• pytania szczegółowe w stronie biernej tworzy się aby:

  – dowiedzieć siÄ™ kto byĹ‚ wykonawca czynnoĹ›ci lub

  – za pomocÄ… czego dana czynność zostaĹ‚a wykonana

  konstrukcjami najczęściej spotykanymi sÄ…:

  Who………….by? , np. Who was America discovered by? – Kto odkryĹ‚ AmerykÄ™?

  What………….by?, np. What was the accident caused by? – Co spowodowaĹ‚o wypadek?

  What………….with?, np. What was the decoration made with? – Z czego wykonano dekoracjÄ™?

 

 

KONSTRUKCJE Z CZASOWNIKAMI RAPORTUJÄ„CYMI

it is said, it is expected, it is reported,  itp.

• czasowniki: say, believe, think, report, know, expect to tzw. czasowniki raportujące

• czasowniki raportujące w stronie biernej mogą występować w konstrukcjach: bezosobowych i osobowych

• najczęściej używane czasowniki raportujące

  acknowledge – uznawać, it is acknowledged that – uznaje siÄ™, ĹĽe;  assume – zakĹ‚adać, it is assumed that – zakaĹ‚da siÄ™, ĹĽe

  believe – uwaĹĽać, it is belived that – wierzy siÄ™, ĹĽe; claim – twierdzić, it is claimed that – twierdzi siÄ™, ĹĽe; consider – uwaĹĽać,

  it is considered that – uwaĹĽa siÄ™, ĹĽe; estimate – szacować, it is etimated that – szacuje siÄ™, ĹĽe; feel – wyczuwać, it is felt that –

  czuje siÄ™, ĹĽe; find – uwaĹĽać, it is found that – uwaĹĽa siÄ™, ĹĽe; know – wiedzieć, it is known that – wiadomo, ĹĽe; presume

  przypuszczać, it is presumed that – przypuszcza siÄ™, ĹĽe; report – donosić, it is reported that – donosi siÄ™ (w radio, tv), ĹĽe

  say – mĂłwić, it is said that – mĂłwi siÄ™, ĹĽe, think – uwaĹĽać, it is thought that – uwaĹĽa siÄ™, ĹĽe; understand – rozumieć, it is

  understood that – rozumie siÄ™, ĹĽe; suppose – przypuszczać, it is spossed that – zakĹ‚ad siÄ™, ĹĽe; expect – spodziewać, it is 

  expected that – oczekuje siÄ™, ĹĽe; allege – twierdzić, it is alleged that – twierdzi siÄ™, ĹĽe

   

konstrukcja: it is said that:

mĂłwi siÄ™ – forma bezosobowa

• budowa:

  it is/ was said + that  + "normalne" uĹĽycie czasĂłw

• bezosobową formę strony biernej z czasownikami raportującymi stosuje się:

  – kiedy autor jest nieznany

  – informujÄ…c o ogĂłlnie przyjÄ™tych sÄ…dach lub opiniach

  – w relacjach medialnych

  It is said that Sting is the best pop singer. – MĂłwi siÄ™, ĹĽe Sting jest najlepszym wokalistÄ… popowym.

  It was said that Sting was the best pop singer. – MĂłwiĹ‚o siÄ™, ĹĽe Sting jest najlepszym wokalistÄ… popowym.

  It will said that Sting was the the best pop singer.- BÄ™dzie siÄ™ mĂłwiĹ‚o, ĹĽe Sting byĹ‚ najlepszym wokalistÄ… popowym.

  It was said that Sting had been recording a new album. – MĂłwiono, ĹĽe nagraĹ‚ nowy album.

 

konstrukcja: he / she is said

mĂłwi siÄ™ – forma osobowa

• budowa

  a. zdanie podrzÄ™dne i nadrzÄ™dne odnoszÄ… siÄ™ do tego samego czasu

  osoba + is / was + said + to bezokolicznik / forma continuous

  Sting is said to be the best pop singer. – MĂłwi siÄ™, ĹĽe Sting jest najlepszym popowym wokalistÄ….

  Sting was said to be the best pop singer. – MĂłwiĹ‚o siÄ™ / mĂłwiono, ĹĽe Sting byĹ‚ najlepszym popowym wokalistÄ….

  Sting is expected to start his new world tour. – Oczekuje siÄ™, ĹĽe rozpocznie nowÄ… Ĺ›wiatowÄ… trasÄ™ koncertowÄ….

  Sting was expected to start his new world tour. – Oczekiwano, ĹĽe rozpocznie nowÄ… Ĺ›wiatowÄ… trasÄ™ koncertowÄ….

  He is expected to be planning his new world  tour. – Oczekuje siÄ™, ĹĽe planuje teraz nowÄ… Ĺ›wiatowÄ… trasÄ™ koncertowÄ…

 

b. zdanie podrzędne i nadrzędne nie odnoszą się do tego samego czasu

  osoba + is/was + said + to have past participle / been + bezokolicznik + ing

  Sting is said to have been the best pop singer. – MĂłwi siÄ™, ĹĽe Sting byĹ‚ najlepszym popowym wokalistÄ….

  Sting was said to have been the best pop singer. – MĂłwiĹ‚o siÄ™ / mĂłwiono, ĹĽe Sting byĹ‚ najlepszym popowym wokalistÄ….

  Sting is belived to have married his girl friend secretly. – UwaĹĽa siÄ™, ĹĽe potajemnie poĹ›lubiĹ‚ swojÄ… przyjaciółkÄ™.

  Sting was belived to have married his girl friend secretly. – UwaĹĽaĹ‚o siÄ™, ĹĽe potajemnie poĹ›lubiĹ‚ swojÄ… przyjaciółkÄ™.

  He is said to have been living with her for many years. – MĂłwi siÄ™, ĹĽe mieszkaĹ‚ z niÄ… przez wiele lat.

  He is was to have been living with her for many years. – MĂłwiĹ‚o siÄ™, ĹĽe mieszkaĹ‚ z niÄ… przez wiele lat

 

 

PRZYKĹ