Angielski – Inne sposoby wyrażania przyszłości

INNE SPOSOBY WYRAŻANIA PRZYSZŁOŚ

INNE SPOSOBY WYRAŻANIA PRZYSZŁOŚCI

oprócz czasów przyszłych – przyszłość można w języku angielskim wyrazić za pomocą:

• czasu Present Simple

  dla wyrażenia czynności zaplanowanych lub postanowoionych przez inne osoby niż wykonawca czynności

  My company sends me to Paris in April. – Moja firma wysyła mnie w kwietniu do Paryża.

 

• czasu Present Continuous

  dla wyrażenia czynności postanowionych lub zaplanowanych przez wykonawcę czynności

  I am leaving tomorrow at 10. – Wyjeżdżam jutro o 10.

  We are playing tennis together tomorrow. – Gramy jutro razem w tenisa.

  They are meeting at ten o’clock on Tuesday. – Spotykają się o godzinie dziesiątej we wtorek.

 

konstrukcji: be going to + bezokolicznik

  dla wyrażenia najbliższej przyszłości, intencji, zamiaru lub przewidywania

  be going to jest bardzo popularną strukturą często zastępująca Future Simple

  We are going to buy a car. – Kupimy samochód. / Zamierzamy kupić samochód.

  You would better take the washing in, it’s going to rain. – Lepiej zabrałbyś pranie do środka, będzie padać.

  * be going to: może wyrażać także przeświadczenia, że coś będzie miało miejsce w przyszłości:

    It is going to rain. – Będzie padać.

    ! be going to = gonna, w języku potocznym

 

• konstrukcji: be to

  używanej dla wyrażania oficjalnych planów (szczególnie w gazetach)

  The President is to attend an EU-Russia summit tomorrow. – Prezydent ma jutro uczestniczyć w syczycie Europa – Rosja.

 

• konstrukcji: be about to

  dla wyrażenia czynności, które mają sie odbyć w najbliższej przyszłości

  He is about to leave. – On właśnie ma wyjechać.

  l’m sorry I can’t stop and chat; I’m about to leave for work. – Przepraszam nie mogę stać i rozmawiać musze już iść do pracy.