Angielski – Spójnik

• spójniki współrzędne • spójniki podrzędne

SPÓJNIK – THE CONJUNCTION

spójnik

• to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, która łączy: wyrazy, zdania, równoważniki zdań lub wyrażenia,

• spójnikami mogą być też 2 lub kilkuwyrazowe połączenia zawierające inne części mowy są to tzw. spójniki zestawione

• w języku polskim wyróżnia się:

  – spójniki współrzędne (parataktyczne)

  – łączne: a, i, oraz, tudzież

  – rozłączne: albo, bądź, czy, lub

  – wykluczające: ani, ni

  – przeciwstawne: a, aczkolwiek, ale, jednak, lecz, natomiast, zaś

  – wyjaśniające: czyli, mianowicie, to jest

  – wynikowe: dlatego, i, przeto, tedy, więc, zatem, toteż

  – spójniki podrzędne (hipotaktyczne): aby, bo, choć, czy, jeżeli, ponieważ, że

• spójniki podrzędne zawsze wprowadzają zdanie podrzędne lub równoważnik zdania, tworząc zdanie złożone

• niektóre spójniki (np. a, czy, i) mogą, w zależności od kontekstu, mogą reprezentować dwie różne kategorie

 

spójnik w języku angielskim

w języku angielskim wyróżnia się przede wszystkim spójniki: współrzędne i podrzędne

 

spójniki współrzędne

and – i / a

Tom is both intelligent and hardworking. – Tom jest zarówno inteligentny jak i pracowity.

 

but – ale / lecz

It’s not an asset but a disadvantage. – To nie zaleta, lecz wada

 

or – albo / czy

Are you stupid or what? – Głupi jestes czy co?

 

nor – ani / również nie

He was not a cruel man, nor a mean one. – Nie był okrutny ani złośliwy.

 

both…and – zarówno / jak i

She both wrote and directed the play. – Ona zarówno napisała jak i wyreżyserowała tę sztukę.

 

neither…nor – ani…ani

One can neither work nor rest here. –  Nie można tutaj ani pracować ani odpoczywać.

 

spójniki podrzędne

that – że

I knew that he was at home. – Wiedziałem, że on jest w domu.

 

how – jak

I don’t understand how you can talk to him. – Nie rozumiem, jak można z nim rozmawiać.

 

where – gdzie

I can’t see where she is. – Nie widzę, gdzie ona jest.

 

while – podczas gdy / kiedy

While we were talking, our friends were playing cards. – Kiedy rozmawialiśmy, nasi znajomi grali w karty.

 

if, whether – czy, jesli

I won’t come to the party if you don’t come. – Nie przyjdę na przyjęcie, jeśli ty nie przyjdziesz.

 

as, because, since – ponieważ

Since you’re so clever, why don’t you do it yourself? – Skoro jesteś taki mądry, dlaczego sam tego nie zrobisz?

 

when – kiedy

We will go to the Zoo when we have time. – Pójdziemy do Zoo, kiedy będziemy mieli czas.

 

as…as – tak…jak

His jokes are as funny as mine. – Jego dowcipy są tak śmieszne jak moje.

 

s, as if, as thought – jak gdyby

I love him, as if he were my child. – Kocham go, jak gdyby był moim dzieckiem.

 

as soon as – jak tylko

He will return as soon as posiible. – wróci tak szybko, jak to możliwe.

 

as long as – tak długo jak

You have to wait as long as you can. – Musisz poczekać tak długo, jak to tylko możliwe.

 

in order – aby

I get up early in order not to be late. – Wstaję wcześnie, by się nie spóźnić.

 

not so…as – nie tak…jak

April is not  usually so warm as May. – Kwiecień zazwyczaj nie jest tak ciepły jak maj.

 

more…than – więcej…niż

English is a more difficult language than German. – Angielski jest trudniejszym językiem niż niemiecki.

 

untill, till – aż

You must wait till / untill John comes. – Musisz poczekać John przyjdzie.

 

so – tak, tak żeby

I opened the door so that my sister should enter the room. – Otworzyłem drzwi, aby moja siostra weszła do pokoju.

 

less…than – mniej…niż

Nannies earn less than car mechanics. – Nianie zarabiają mniej niż mechanicy samochodowi.