Angielski – czasowniki modalne: should

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• should • konstrukcje z should • przykłady

SHOULD

służy do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

zastosowanie

czasownik should wyraża powinność, radę, opinię na jakiś temat, często w połączeniu ze zwrotami jak np.

I think that – uważam, że

* sholud nie wyraża ona nakazu tak jak np. czasownik must
You should go to the doctor, you don’t look well. – Powinnaś iść do lekarza, kiepsko wyglądasz.
 

budowa

twierdzenie: should + bezokolicznik (bez "to"), forma should jest taka sama dla wszystkich osób

pytanie:przez inwersję np.should I?

przeczenie: should + not = shan’t

 

 

KONSTRUKCJE Z SHOULD

should + infinitive (bezokolicznik)

• odnosi się do teraźniejszości lub przyszłości

• wyraża obowiązek, zalecenie dokonania danej czynności.
• w  konstrukcji tej odpowiada ought  – w znaczeniu: powinienem, powinieneś, powinien, powinna
  You’ve been working hard. You should pass this exam. – Ciężko pracowałaś. Powinnaś zdać ten egzamin.
  He should call on her again. – Powinien ją znów odwiedzić.

 

should + perfect infinitive (have + trzecia forma czasownika)

• odnosi się do przeszłości  

określa czynność, która nie została zrealizowana w przeszłości

oczekiwanie w stosunku do przyszłości lub gdy coś nie spełnia naszych oczekiwań:
  Tina should have gone to the doctor earlier. – Tina powinna była iść wcześniej do lekarza. (ale nie poszłaś)

  He should have called on her again. – Powinien był odwiedzić ją odwiedzić znowu. (ale tego nie zrobiłeś)
  

 

PRZYKŁADY

The taxi should already be here.

Taksówka już powinna tutaj być.

gramatyka: konstrukcje: should + infinitive / should + perfect infinitive


You should see my working clothes.

Powinieneś zobaczyć moje ubranie robocze.

 

You should have seen my working clothes.

Powinieneś był zobaczyć moje ubranie robocze.

 

Mary should be here now, she’s late again.

Mary powinna być tutaj teraz, znowu się spóźnia!

 

Everything should end happily.

Wszystko powinno się szczęśliwie skończyć.

 
Everything should have ended happily.

Wszystko powinno było skończyć się szczęśliwie .
 

You should have told me the truth.

Powinieneś był powiedzieć mi prawdę. (ale nie powiedziałeś)

 

I should have known.

Powinienem był wiedzieć.

 

I never should have taken this job.
Nie powinienem był brać tej pracy.

 

You should have thought about that beforehand.
Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej.

 

We should have paid more attention.
Powinniśmy byli zwracać na nią większą uwagę.

 

Perhaps we should have told you.
Być może powinniśmy byli ci o tym powiedzieć.

 

I often think we should have stayed there.
Często myślę sobie, że powinniśmy byli tam zostać.

 

You should have told me early.
Powinieneś mnie o tym wcześniej zawiadomić.

 

Parliament should have sufficient time to draw up the opinion.
Parlamentowi należy zapewnić odpowiednio długi czas na sporządzenie opinii.

 

According to this file he should have been released months ago.
Zgodnie z tymi dokumentami powinien być wypuszczony miesiąc temu.

 

He should have been right here with us.
Powinien być tu teraz z nami.

 

Well, that should have been my choice.

Cóż to powinien być mój wybór.