Angielski – Przysłówek

RZYSŁÓWEK – THE ADVERB  • rodzaj

• rodzaje przysłówków • stopniowanie • pozycja w zdaniu • przykłady

PRZYSŁÓWEK

przysłówek

• przysłówek to nieodmienna część mowy, określająca: czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek

• odpowiada na pytanie: jak? gdzie?, kiedy? – np. podróżować (jak?): wygodnie, szybko

• przysłówek, podobnie jak przymiotnik, podlega stopniowaniu

  stopień równy: biegnie szybko, stopień wyższy: biegnie szybciej, stopień najwyższy: biegnie najszybciej

• w zdaniu może pełnić funkcje: dopełnienia, okolicznika czasu, miejsca, sposobu, ilości, miary

• pozwala określić stosunek mówiącego do tekstu, wyrazić stany emocjonalne

  np. powątpiewanie, zdziwienie

 

przysłówek w języku angielskim

• dużą część angielskich przysłówków tworzy się od innych części mowy przez dodanie

  końcówki: ly najczęściej: od przymiotników lub rzeczowników

  bad, badly – zły, źle, recent, recently – ostatni, ostatnio

  * niektóre wyrazy z końcówką: ly, nie są przysłówkami, lecz przymiotnikami: friendly – przyjazny, likely – prawdopodobny
• część przysłówków posiada 2 formy:

  1. taką samą jak przymiotnik: slow – wolno

  2. z końcówką: ly: slowly – wolno

 

 

RODZAJE PRZYSŁÓWKÓW – KINDS OF ADVERBS

czasu, miejsca, stopnia, sposobu, itp.

czasu

adverbs of time

when? – kiedy

yesterday – wczoraj, today – dzisiaj, tomorrow – jutro, two days ago – dwa dni  temu, now – teraz, last / next week  – w ubiegłym/następnym tygodniu,   already – już, before – przed, early – wcześnie, just – właśnie, late – późno

soon – wkrótce, still – nadal, yet – jeszcze

częstotliwości

adverbs of frequency

how often? – jak czesto

how long? – jak długo

never – nigdy, continually – ciągle, frequently – często, rarely / seldom – rzadko, often – często, sometimes – czasami, always – zawsze

miejsca

adverbs of place

where?

gdzie?

above – nad, behind – za, below – poniżej, under – pod, close – blisko, everywhere – wszędzie, far – daleko, here – tutaj

stopnia

adverbs of degree

in what degree?

w jakim stopniu?

very – bardzo, rather – raczej, quite – całkiem, hardly – ledwie, fairly – dość, enough – wystarczająco, extremely – nadzwyczajnie

sposobu

manner

how?

jak?

very, extremely – bardzo, well – dobrze, quickly – szybko, loudly – głośno, fast – szybko

względne – relative pronouns

wprowadzające zdanie podrzędne

when – kiedy, where – gdzie, how – jak, why – dlaczego

wniosku, przyczyny, skutku

adverbs of conclusion, reason, consequence

wprowadzające zdanie podrzędne

therefore – dlatego, then – potem, consequently – w konsekwencji,

finally – w końcu

inne przysłówki

also – także, only – tylko, already – już, still – nadal / wciąż / jeszcze, either – także, too – zbyt, else – jeszcze, too – także, just – właśnie / akurat, yet – jeszcze / już

 

PRZYSŁÓWKI ODPRZYMIOTNIKOWE

część przysłówków utworzonych od przymiotników posiada dwie formy

1. przymiotnikową: o znaczeniu dosłownym oraz

2. z końcówką: ly: o znaczeniu przenośnym

deep – głęboko

deeply – głęboko

Still waters run deep. – Cicha woda brzegi rwie.

I was deeply wounded by your words. – Głęboko zraniły mnie twoje słowa.

hard – ciężko

hardly – zaledwie

He works hard. – On pracuje ciężko.

He hardly works. – On prawie nie pracuje.

high –  wysoko

highly – wysoko

The bird flew high into the sky. – Ptak poleciał wysoko w niebo.

I think highly of him. – Mam dobre o nim zdanie.

near – bliskoo

nearly– prawie

The bus stop is quite near. – Przystanek autobusowy jest blisko.

It’s nearly four. – Jest prawie czwarta.

late – późno

lately – ostatnio

We came late. – Przyszliśmy późno.

I haven’t seen George lately. – Nie widziałam ostatnio Jerzego.

short – krótko

shortly – wkrótce

He cut short our explanation. – On krótko przerwał nasze wyjaśnienia.

He will arrive shortly. – On wkrótce przyjdzie.

 

STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW – THE COMPARISION OF ADVERBS

• przysłówki stopniuje się tak samo jak przymiotnik

• przysłówki i przymiotniki, zakończone w stopniu wyższym i najwyższym na y zmieniają y na i

stopniowanie regularne

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

przysłówki jednosylabowe i

niektóre dwusylabowe

stopien równy + er

stopien równy + est

przysłówki wielosylabowe oraz z

końcówką: ly (z wyjątkiem badly)

more + stopień równy

most + stopień równy

fast – szybko

early – wcześnie

seldom – rzadko

faster – szybciej

earlier – wcześniej

more seldom – rzadziej

fastest – najszybciej

earlier – najwcześniej

most seldom – najrzadziej

stopniowanie nieregularne

   

well – dobrze

badly – źle

much – dużo

little – mało

better – lepiej

worse – gorzej 

more – więcej

less – mniej

best – najlepiej

worst – najgorzej

most – najwięcej

least – najmniej

 

POZYCJA PRZYSŁÓWKA W ZDANIU

• pozycja przysłówka w zdaniu angielskim jest inna niż w języku polskim

  przysłówek nigdy nie znajduje się między orzeczeniem i dopełnieniem, więc zdanie:

  He speaks well Polish. – jest błędne, ponieważ znaczyłoby: On mówi dobrze polski.

 

• przysłówek może znajdować się:

  1. przed orzeczeniem: He suddenly fell down. – On nagle upadł.

  2. po dopełnieniu: He fell down suddenly. – On nagle upadł.

  3. na początku frazy: Suddenly he fell down. – On nagle upadł

 

możliwe pozycje przysłówka w zdaniu

  przysłówek

  czasu

  podmiot

 

  czasownik

  pomocniczy

  przysłówek

  częstotliwości

  czasownik

  główny

  dopełnienie

 

  przysłówek

  sposobu

  miejsca

 

  czasu

  

  All monday

  –

  –

  he

  She

  I

  was

  has

  –

  –

  already

  never

  sitting

  left

  drink

  –

  –

  milk

  quietly

  –

  –

  at home

  –

  –

  all

  monday

  –

 

FORMA PRZYSŁÓWKA W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ZDANIA

znaczenie przysłówka może sie zmieniać w zalezności od rodzaju zdania

przysłówek

zdanie twierdzące

zdanie pytające

  przeczenie

także

już

jeszcze

also, too

alredy

still

also, too

yet

still

either

no longer

yet

 

PRZYSŁÓWKI

else
przysłówek else występuje zawsze w połączeniach – użyty po

– zaimkach nieokreślonych: something, anything itp. znaczy: poza tym dodatkowy, jeszcze, inny

  So they are going to build something else, I suppose- A wtęc mają zamiar wybudować jeszcze coś innego, jak sądzę.

– użyty po spójniku or znaczy: w przeciwnym razie, inaczej.
  Hurry up or else you wont get there on time. – Spiesz się, bo w przeciwnym razie nie będziesz na czas.

 

ever
przysłówek czasu ever – kiedy, kiedykolwiek, kiedyś, w jakimkolwiek czasie używany jest w zdaniach pytających, przeczących oraz w zdaniach zawierających warunek lub wątpliwość

Does he ever notice it? – Czy on to kiedykolwiek widzi (zauważa)?
This chicken is the best chicken I’he ever eaten. To jest najlepszy kurczak, jakiego kiedykolwiek jadłem.
 

 

 

PRZYKŁADY

And does he ever notice it?

Czy on to kiedykolwiek widzi / zauważa?

 
This chicken is the best chicken I’ve ever eaten.

To jest najlepszy kurczak, jakiego kiedykolwiek jadłem.

 
Nothing ever happens here.

Nic tu się nigdy nie dzieje.