Angielski – Przymiotnik

• stopniowanie przymiotnika • porównanie • tworzenie przymiotników

PRZYMIOTNIK – THE ADJECTIVE

przymiotnik

• przymiotnik to odmienna część mowy, która określa rzeczownik

• może być rodzaju męskiego lub żeńskiego i podlegać stopniowaniu

• odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie? który? która? które? czyj? czyja? czyje?

 

przymiotnik w języku angielskim

• w jęz. angielskim przymiotniki mają tylko jedną formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczownika, do którego się odnoszą

  old man, old men – stary mężczyzna, starzy mężczyźni, old woman, old women – stara kobieta, stare kobiety

jedyną zmianą formy, jakiej podlegają przymiotniki jest stopniowanie

 

 

STOPNIOWANIE – COMPARISON

• stopniowanie przymiotników umożliwia porównywanie natężenia tej samej cechy

• przymiotniki tworzą 3 formy:

   stopień równy: ładny, stopień wyższy: ładniejszy i stopień najwyższy: najładniejszy

• wyróżnia się trzy typy stopniowania: regularne, nieregularne i opisowe

 

  STOPNIOWANIE REGULARNE – REGULAR COMPARISION

positive –

stopień równy

comparative –

stopień wyższy

superlative –

stopień najwyższy

stopniowanie proste

przymiotniki krótkie

dark, tall, nice easy

stopień równy + er lub r
darker, taller, nicer, easier

 

stopień równy, + est lub st
darkest, tallest, nicest, easiest

stopniowanie proste

przymiotniki krótkie

dark, tall, nice easy

stopień równy + er lub r
darker, taller, nicer, easier

most + stopień równy

most beautiful

STOPNIOWANIE NIEREGULARNE – IRREGULAR COMPARISION

positive –

stopień równy

comparative –

stopień wyższy

superlative –

stopień najwyższy

good dobry

better – lepszy

the best – najlepszy

bad – zły

worse – gorszy

the worst – najgorszy

little – mały / mało

little attractive photo

mało atrakcyjna fotografia

less – mniejszy / mniej

less attractive photo

mniej atrakcyjna fotografia

the least – najmniejszy / najmniej

the least attractive photo

najmniej atrakcyjna fotografia

many – wiele

more – więcej

the most –  najwiecej, najbardziej

much – dużo

more – bardziej

the most –  najwiecej, najbardziej

far – daleko

farther – dalszy

the farthest – najdalszy, w przestrzeni

the furthest – najdalszy, w przestrzeni / czasie

near – bliski

nearer – bliższy

the nearest – najbliższy, w przestrzeni / czasie

the next – następny, w kolejności

late – późny

later – późniejszy

latter – późniejszy

the latest – najnowszy, ostatni w czasie

the last – ostatni (w kolejności)

old – stary

older  – starszy

elder – starszy

the oldest – najstarszy, wiekiem

the eldest – najstarszy, rangą, w rodzinie

PORÓWNANIE

tak…jak, bardziej…niż

stopień  równy

as…as – tak…jak

not so…as – nie tak…jak

He is as tall as Peter. –

On jest tak wysoki jak Peter.

He is not so tall as Peter. –

On nie jest tak wysoki jak Peter.

stopień wyższy

…er than – bardziej niż

more…than – bardziej niż

 He is taller than Peter. – 

On jest wyższy od Piotra

He is more handsome than Peter.-

On jest przystojniejszy od Piotra.

stopień   

najwyższy

  the … est of – najbardziej

  the most … of – najbardziej

He is the tallest of them. –

On jest z nich najwyższy.

He is the most handsome of them. –

On jest z nich nąjprzystojnlejszy.

uwaga: przymiotniki oznaczające cechy poprzedzone przedimkiem the pełnia funkcję rzeczowników w liczbie mnogiej, np: blind, the blind – ślepy, ślepcy, rich, the rich – bogaty, bogacze, black, the black – czarny, czarni

 

TWORZENIE PRZYMIOTNIKÓW

przymiotniki w języku angielskim można tworzyć od innych części mowy poprzez
• dodanie końcówki
  – ing: a freak, freaking – dziwak, dziwaczny
  – ful: a help, helpful – pomoc – pomocny, to use, ueful – używać – użyteczny
  – less: to use, useless – uzywać, bezużyteczny, a hope – hopeless – nadzieja, beznadziejny
  – ible: an access, accessible – dostep, dostępny
  – able: a comfort, comfortable – wygod, wygodny
  – al: a nation, national – naród, narodowy, a center, central – środek, środkowy
  – ous: an anonym – anymous anonimowy
  – en: a wood, wooden – drewno, drewniany, to hid, hidden – ukrywać, ukryty
  – y: a sun, sunny – słońce, słoneczny
  – ly: a love, lovely – miłość, uroczy

 

• dodanie przedrostka
  w ten sposób tworzy się najczęście znaczenie negatywne lub przeciwne
  – un: a friend – unfriendly – przyjaciel, nieprzyjazny, natural, untaural – naturalny, nienaturalny
  – in: correct, incorrect – poprawny, niepoprawny, effective, ineffective – skuteczny – nieskuteczny
  – dis: agreeable, disagreeable – przyjemny, nieprzyjemny
  – ir: rational, irrational – racjonalny, nieracjonalny
  – im: possible, impossible – mozliwy, niemożliwy, patient, impatient – cierpliwy, niecierpliwy

 

• dodanie rzeczownika do rzeczownika
  – a railway, a station = a railway station – dworzec (jaki) kolejowy
  – a horse, a race = a horse race – wyścig (jaki) konny
  – a football, a match = a football match – mecz (jaki) piłkarski