Angielski – Przedimek

• przedimek nieokreślony • przedimek określony • opuszczanie przedimka

PRZEDIMEK

a, an, the

przedimek

• to niewystępująca w języku polskim, niemająca samodzielnego znaczenia część mowy określająca rzeczownik

• w języku angielskim wyróżnia się 2 typy przedimków

  1. przedimki nieokreślone: a, an

  2. przedimek określony: the

 

 

PRZEDIMEK NIEOKREŚLONY – THE INDEFINITE ARTICLE

a – przed wyrazami zaczynającymi się od spółgłoski: a dog, a cat, a horse, a cow

an – przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski: an owl, an hour, an umbrella

przedimka nieokreślonego używa się:

• przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, o których mówimy po raz pierwszy

  I have a dog. – Mam psa. – jakiegoś psa. My mother is a teacher. – Moja matka jest nauczycielką.

 

• przed rzeczownikami oznaczającymi: czas, miarę, wagę i liczbę

  twice a week – dwa razy w tygodniu, in a minute – za minutę, an apple a day – jedno jabłko dziennie

 

• w zdaniach przeczących, jako odpowiednik polskich: nic, ani jednego

  I didn’t understand a word. – Nie zrozumiałem ani słowa. I don’t have a penny. – Nie mam ani jednego pensa.

 

• w połączeniach z: little, few – mało, trochę

  I have a few friends – Mam kilku przyjaciół. You have a little time. – Masz trochę czasu.

 

• w konstrukcjach: what a, such a

  What a pity! – Co za szkoda? Such a silly girl. – Taka głupia dziewczyna.

 

• w wyrażeniach: to have a headache – mieć ból głowy, to have a pain – odczuwać ból,

  to have a cold – być przeziębionym, to be in a hurry – śpieszyć się, to take a seat – zająć miejsce

 

• przed rzeczownikami oznaczającym materiał lub substancję niepoliczalną ale z pewną jej konkretną ilością

  a tea = a cup of tea – filiżanka herbaty.

 

• przed rzeczownikami odnoszącymi się do: ilości, ciężaru, czasu, w znaczeniu: jeden

  a kilo of strawberries – jeden kilogram truskawek, a thousand pounds – jeden tysiąc funtów

 

• przed rzeczownikami poprzedzonymi przymiotnikiem

  Mary has a beautiful dress. – Mary ma piękną sukienkę.

  There is an interesting programme on TV tonight. – Dziś wieczorem w telewizji jest ciekawy program.

 

przedimka nieokreślonego nie używa się przed:

  – rzeczownikami w liczbie mnogiej: bags – torby, tickets – bilety

  – rzeczownikami niepoliczalnymi. np. money – pieniądze, cheese – ser

  – nazwami własnymi: This is Jane. – To jest Jane.

  – nazwami posiłków: I’m having breakfast. – Jem śniadanie

 

 

PRZEDIMEK OKREŚLONY – THE DEFINITE ARTICLE

the – przed rzeczownikami znanymi, policzalnymi i niepoliczalnymi, w liczbie pojedynczej i mnogiej

przedimka określonego używa się:

• przed rzeczownikami oznaczającym osobę lub przedmiot, o którym mówimy po raz kolejny

  I have a dog. – pierwsze użycie = przedimek "a"

  The dog is black. –  drugie użycie = przedimek "the" –  Mam psa. Pies jest czarny.

  There is a window in the room. The window is dirty. – W pokoju jest okno. Okno jest brudne.

 

• przed rzeczownikami jedynymi w swoim rodzaju

  The sun is shining. – Słońce świeci.

 

• przed rzeczownikami jedynymi w otoczeniu, znanymi

  Give me the coffe. – Podaj mi kawę. – która, np. stoi na stole

 

• przed rzeczownikami określonymi przez: liczebnik, przymiotnik w stopniu najwyższym, dopełniacz saksoński

  She is the one. – Ona jest tą jedyną. = liczebnik

  She is the best teacher. – Ona jest najlepszym nauczycielem. = przymiotnik w stopniu najwyższym

  This is the boy’s book. – To jest książka chłopca. – dopełniacz saksoński = dopełniacz: kogo? czego?

 

• przed rzeczownikami reprezentującymi całą kategorię

  The elephant lives in Africa. – Słoń żyje w Afryce.

 

• przed nazwami instrumentów muzycznych

  She plays the guitar. – Ona gra na gitarze.

 

• przed rzeczownikami, przy których dodatkowo występuje określenie zawężające znaczenie

  the girl with a green bag – dziewczyna z zieloną torebką.

  the car you bought last year – samochód, który kupiłeś w zeszłym roku.

   

 

OPUSZCZANIE PRZEDIMKA – PRZEDIMEK ZEROWY

przedimki nie występują:

• kiedy mówimy o kilku przedmiotach nieokreślonych

  He buys and sells cars. – On kupuje i sprzedaje samochody.

 

• przed nazwami własnymi: Poland, England, Johnson, Mount Everest

  ! wyjątkami są nazwy:

  – budynków, teatrów, hoteli, statków: The Batory, The Houses of Parliament 

  – dzienników, tygodników: The Times, The Economist, The Thames

  – rzek, mórz, oceanów, łańcuchów górskich, pustyń: The Alps, The Gobi

  – nazwy w skład których wchodzą słowa: kingdom, republic, gulf, bay, channel, united: The United Kingdom, The United States

  – nazwy narodów użyte w Iiczbie mnogiej: The English, The Americans

  – nazwiska w Iiczbie mnogiej oznaczające rodzinę: The Johnsons, The Browns

 

• przed nazwami środków transportu, które są poprzedzone słowem: by

  by bus – autobusem, by car – samochodem, by post – pocztą

 

• przed nazwami: pór roku, określeniami pór dnia i nocy

  dinner – kolacja, spring, wiosna, at night – nocą, about midnigh – około północy

  ! wyjątki: określenia pór dnia i nocy po: in, during: in the morning – rano, during the night – nocą 

 

• przed nazwami posiłków, chyba, że są one poprzedzone przymiotnikiem, wtedy używa się przedimka nieokreślonego

  I had breakfast at 8 o’clock. – Zjadłam śniadanie o ósmej, ale:

  I had a big breakfast this morning. – Dziś zjadłam duże śniadanie.

 

• przed nazwami: instytucji, szkół etc. kiedy mamy na myśli czynności właściwe dla tych miejsc

  church – kościół, hospital – szpital, school – szkoła

  I go to school. Chodzę do szkoły. I am at school. – Jestem w szkole.

 

• przed rzeczownikami: niepoliczalnymi lub oznaczającymi substancje

  Milk is white. – Mleko jest białe. Iron is metal. – Żelazo jest metalem.

 

• kiedy rzeczownik jest już określony zaimkiem wskazującym lub dzierżawczym

  This is my book. – To jest moja książka. Give me that cup. – Daj mi tamtą filiżankę.