Angielski – Present Simple

• present simple • przykłady

THE PRESENT SIMPLE TENSE – CZAS TERAŹNIEJSZY PROSTY

I, you, we, you, they + forma podstawowa czasownika / he, she, it + forma podstawowa + końcówki: e, es

zastosowanie

czasu Present Simple używa się: 

• do wyrażenia trwałego stanu rzeczy:

  John works in a factory. – John pracuje w fabryce.

• do wyrażania czynności powtarzających się:

  I go for a walk every day. – Chodzę na spacer każdego dnia.

• gdy mowa jest o czyichś umiejętnościach:

  Mary swims like a fish. – Mary pływa jak ryba.

• do stwierdzenia prawd uniwersalnych:

  Two and two makes four. – Dwa i dwa równa się cztery.

• do wyrażenia: uczuć, woli, przekonań, itp.

  John loves Mary. – John kocha Mary.

• do wyrażenia czynności wykonywanych w danym momencie gdy mowa o wrażeniach odbieranych za pomocą zmysłów

  I smell smoke here. – Czuję tutaj dym. I think you are right. – Myślę, że masz rację. I see him. – Widzę go.

• do wyrażenia czynności przyszłych: wynikających z jakiegoś planu:

  The exams begin on Monday. – Egzaminy zaczynają się w poniedziałek

• w sprawozdaniach, komentarzach, instrukcjach, obserwacjach:

  He passes the ball to Smith. – Podaje piłkę do Smitha

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

l, you go

he, she, it goes

we, you, they go

Do I, you go?

Does he, she, it go?

Do we, you, they go?

l, you do not go.

he, she, it does not go.

we, you, they do not go.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

to pytania, na które odpowiedzią jest potwierdzenie (tak) lub zaprzeczenie (nie) i odpowiadają polskim pytaniom ze słówkiem: czy

• pytania ogólne (potwierdzenia i przeczenia) tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego: to do

  budowa: do / does + podmiot

  Do you go? No. I don’t. – Czy idziesz? Nie. nie idę. Does she go? Yes, she does. – Czy ona idzie? Tak, ona idzie.

  * jeśli jako czasownik posiłkowy występuje: does, to czasownik główny nie przybiera już końcówki: s dla 3 osoby l. poj.

 

pytania ogólne odnoszące się do czasownika to be tworzy się za pomocą inwersji czyli zamiany miejscami podmiotu z

  orzeczeniem, budowa: am / is / are + podmiot,

  * czasownik to be wykorzystywany jest również do tworzenia potwierdzeń i przeczeń

    He is a student. Is he a a student? Yes, he is. – On jest studentem. Czy on jest studentem? Tak, on jest

 

• za pomocą inwersji tworzy się również pytania z czasownikami modalnymi oraz czasownikiem have (have got)

  *czasownik have (have got) wykorzystywany jest również do tworzenia potwierdzeń i przeczeń

  You can swim. Can you swimm? No, I can’t – Umiesz pływać. Czy umiesz pływać?  Nie, nie umiem

  You have got a car. Have you got a car? Yes, I have got. – Ty masz samochód. Czy ty masz samochód? Tak mam.

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

to pytania zaczynające się od słówek pytających (Question Words), np: who, whom, whose, what, where, when, how, why, itp.

 

budowa pytań szczegółowych: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

  po słówkach pytających, (w tym także po: who i what w pytaniach o dopełnienie) następuje szyk pytania ogólnego

  Wo do you like the best? – Kogo lubisz najbardziej? (słówko pytające + czasownik posiłkowy)

  What’s your name? – Jak się nazywasz? (słówko pytające + inwersja z czasownikiem: to be)

  Where may I put my things? – Gdzie mogę położyć swoje rzeczy? (słówko pytające + inwersja z czasownikiem posiłkowym)

  How long have you got this car? – Jak długo masz ten samochód? (słówko pytające + inversja z czasownikiem have / have got)

 

• pytania o podmiot: who / what + szyk zdania oznajmującego

  pytania o podmiot, czyli o wykonawcę czynności (zaczynające się od słówek: kto, co) to wyjątkowy typ pytań szczegółowych    

  po słówku pytającym stosowany jest w nich normalny szyk zdania oznajmującego – tzn. po słówku pytającym nie występuje

  ani czasownik posiłkowy: to do, ani inwersja, lecz bezpośrednio czasownik główny w 3 osobie liczby pojedynczej

  Who wants ice cream? – Kto chce lody?  What stands there? – Co tam stoi?

 

PRZECZENIA

tworzone są przez dodanie słówka not:

do + not  = don’t lub does + not = doesn’t, am + not, are + not = aren’t, is + not = isn’t

* ain’t –  to konstrukcja przecząca używana w mowie potocznej mogąca zastąpić prawie wszystkie przeczenia, np.

  am not, is not, are not, has not, have not, there isn’t, there aren’t, np. This ain’t the way home. -To nie jest droga do domu.

 

określenia czasu charakterystyczne dla present simple

from time to time – od czasu do czasu, often – często, always – zawsze, sometimes – czasami, usually – zwykle

rarely, seldom – rzadko, every: day, night, week, itp. – co: dzień, noc, tydzień, etc.

 

 

PRZYKŁADY

If your girl wants to talk about the weather, talk about the weather!
Jeśli twoja dziewczyna chce rozmawiać o pogodzie, rozmawiaj o pogodzie.
słownik: to talk (czasownik regularny) rozmawiać, to want – chcieć

Does his mother help him? Yes, she does.

Czy jego matka mu pomaga? Tak pomaga.
słownik: to help (czasownik regularny) – pomagać, a help – pomoc
gramatyka: pytania ogólne to pytania zaczynające się w języku polskim od słówka: czy?
budowa: do / does + podmiot

Is his son a driver too? Yes, he is.

Czy jego syn jest także kierowcą? Tak. (jest)
słownik: to drive, drove, driven – kierować, prowadzić, a driver – kierowca
gramatyka: pytania ogólne odnoszące się do czasownika: to be być, tworzone są za pomocą inwersji – czyli zamiany miejscami podmiotu i orzeczenia, np. He is a driver. Is he a driver? – On jest kierowcą. Czy on jest kierowcą?

What do you do every morning?

Co robisz codziennie rano?
gramatyka: pytania szczegółowe: to pytania zaczynające się od słówek pytających: co, gdzie, kiedy, jak, itp.
budowa: słówko pytające (where, how, itp) + szyk pytania ogólnego
np: She reads. – Ona czyta.
pytanie ogólne: Does she read? – Czy ona czyta?
pytanie szczegółowe: What does she read? – Co ona czyta?

What makes you happy? Fine weather.

Co czyni cię szczęśliwym? Piękna pogoda.
słownik: to make, made, made – robić, czynić, to make happy – czynić szczęśliwym
gramatyka: pytania o podmiot czyli o wykonawcę czynności (zaczynające się od słówek: kto, co) to wyjątkowy typ pytań szczegółowych, po słówku pytającym stosowany jest w nich normalny szyk zdania oznajmującego tzn. po słówku pytającym nie występuje ani czasownik posiłkowy: to do, ani inwersja, lecz bezpośrednio czasownik główny w 3 osobie liczby pojedynczej
np. who / what + szyk zdania oznajmującego

Who stands up to me?

Kto mi się sprzeciwi?
słownik: to stand, stood, stood – stać, to stand up – sprzeciwiać się, postawić się, to stand up for oneself – bronić się
gramatyka: pytanie o podmiot

What does your wife usually cook for dinner?

Co twoja żona zwykle gotuje na obiad?
słownik: to cook (czasownik regularny) – gotować, a cook – kucharz, cooked – ugotowany
gramatyka: określenia czasu charakterystyczne dla present simple: from time to time – od czasu do czasu, often – często, always – zawsze, sometimes – czasami, rarely, seldom – rzadko, usually – zwykle, every: day, night, week, itp. co: dzień, noc, tydzień, etc.

We sometimes buy bread in this shop.

Czasami kupujemy chleb w tym sklepie.
słownik: sometimes – czasami, to buy, bought, bought – kupować, a bread – chleb
gramatyka: czasu Present Simple używa się do: 1. wyrażenia: aktualnego stanu rzeczy, uczuć, woli, przekonań, umiejętności, prawd uniwersalnych, 2. czynności powtarzających się, 3. wykonywanych w danym momencie, 4. czynności przyszłych: wynikających z jakiegoś planu, 5. w sprawozdaniach, komentarzach, instrukcjach, obserwacjach

Can his wife speak fluently English?

Czy jego żona mówi płynnie po angielsku?
słownik: to speak, spoke, spoken – mówić, to speak fluently – mówić płynnie
gramatyka: can – móc, umieć, to tzw. czasownik modalny – czasowniki modalne mają tylko 1 formę dla wszystkich osób pytania ogólne z czasownikami modalnymi tworzy się przez inwersję czyli zamianę miejscami podmiotu z orzeczeniem, np.
He can swim. Can you swim? – On umie pływać. Czy umiesz pływać

May I introduce to you, my younger brother Peter?

Pozwólcie że przedstawię wam mojego
młodszego brata Piotra.
słownik: to introduce – wprowadzić, przedstawić, young – młody
gramatyka: przymiotniki w języku angielskim mają tylko jedną formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczownika,
do którego się odnoszą, jedyną zmianą formy jakiej podlegają przymiotniki jest stopniowanie
stopniowanie regularne: young, younger, (the) youngest – młody, młodszy, najmłodszy

Does he want to go skiing? No, he doesn’t

Czy on chce jechać na narty? Nie. (nie chce)
słownik: to ski (czasownik regularny) – jeździć na nartach, a ski – narta
gramatyka: pytania, twierdzenia i przeczenia w czasie simple present tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego: to do, np. He wants. – On chce. Does he want? – Czy on chce?
Yes, he does. – Tak (chce). No, he doesn’t. – Nie (nie chce). What does he want? – Co on chce?

Is he so stupid, or just pretend? Unfortunately, he is.

Czy on jest taki głupi czy tylko udaje. Niestety jest.
słownik: to pretend – udawać, just – tylko, unfortunately – niestety
gramatyka: przymiotniki w języku angielskim mają tylko jedną formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczownika
do którego się odnoszą, np. He is stupid. – On jest głupi. They are stupid. – Oni są głupi.

Does he has his key? Yes, he does.
Has he got his key. Yes, he has got.

Czy on ma swój klucz? Tak ma.
gramatyka: pytania z czasownikiem: have
Have you a car? – Czy masz samochód? Yes, I have. – Tak mam. (angielski),
Do you have a car? – Czy masz samochód? Yes, I do. – Tak. mam. (amerykański)
Have you got a car? – Czy masz samochód? Yes, I’ve got – Tak mam. (język potoczny)
* wszystkie formy są poprawne

Is it my fault that you are so exhausted? Yes, it is.

Czy to moja wina że jesteś tak zmęczona? Tak. (twoja)
słownik: a fault – wina, błąd, to exhaust – wyczerpywać, męczyć, exhausted – wyczerpany, zmęczony
gramatyka: pytania odnoszące się do czasownika: to be – być tworzy się za pomocą inwersji czyli zamiany miejscami podmiotu z orzeczeniem: am / is / are + podmiot, w tego typu zdaniach
czasownik: to be wykorzystywany jest również do tworzenia potwierdzeń i przeczeń: no, she is not.

Do they organise such loud parties every weekend? Yes, they do.

Czy oni organizują takie głośne imprezy w każdy weekend? Tak organizują.
słownik: loud – głośny, such – takie, taka, takie, to organise (czasownik regularny) – organizować
gramatyka: przymiotnik – stopniowanie regularne: loud, louder, loudest – głośny, głośniejszy, najgłośniejszy
a party, parties – przyjęcie, przyjęcia, liczba mnoga rzeczowników zakończonych na y = ies

What can we expect from your team at the conference today?

Czego możemy oczekiwać od twojego zespołu na dzisiejszej konferencji?
słownik: to expect – oczekiwać, a team – zespół, drużyna, at the conference – na konferencji
gramatyka: budowa zdań z czasownikami modalnymi:
budowa twierdzenia = czasownik modalny + bezokolicznik bez to: He can swim. – On umie pływać.
pytanie ogólne = inwersja: Can he swim? – Czy umie pływać.
pytanie szczegółowe = słówko pytające + szyk pytania ogólnego: How can he swim? – Jak on umie pływać?

Why are you so upset with him?

Dlaczego jesteś na niego taka zła?
słownik: to upset – zdenerwować, upset (with) – zdenerwowany (na)
gramatyka: budowa pytań odnoszących się do czasownika: to be
budowa twierdzenia: You are mad. – Jesteś zły.
pytanie ogólne = inwersja: Are you mad? – Czy jesteś zły?
pytanie szczegółowe = słówko pytające + szyk pytania ogólnego: Why are you mad? – Dlaczego jesteś zły?

Why are you so upset with him?

Dlaczego jesteś na niego taka zła?
słownik: to upset – zdenerwować, upset (with) – zdenerwowany (na)
gramatyka: budowa pytań odnoszących się do czasownika: to be
budowa twierdzenia: You are mad. – Jesteś zły.
pytanie ogólne = inwersja: Are you mad? – Czy jesteś zły?
pytanie szczegółowe = słówko pytające + szyk pytania ogólnego: Why are you mad? – Dlaczego jesteś zły?

Why are you so upset with him?

Dlaczego jesteś na niego taka zła?
słownik: to upset – zdenerwować, upset (with) – zdenerwowany (na)
gramatyka: budowa pytań odnoszących się do czasownika: to be
budowa twierdzenia: You are mad. – Jesteś zły.
pytanie ogólne = inwersja: Are you mad? – Czy jesteś zły?
pytanie szczegółowe = słówko pytające + szyk pytania ogólnego: Why are you mad? – Dlaczego jesteś zły?

Why are you so upset with him?

Dlaczego jesteś na niego taka zła?
słownik: to upset – zdenerwować, upset (with) – zdenerwowany (na)
gramatyka: budowa pytań odnoszących się do czasownika: to be
budowa twierdzenia: You are mad. – Jesteś zły.
pytanie ogólne = inwersja: Are you mad? – Czy jesteś zły?
pytanie szczegółowe = słówko pytające + szyk pytania ogólnego: Why are you mad? – Dlaczego jesteś zły?

Why are you so upset with him?

Dlaczego jesteś na niego taka zła?
słownik: to upset – zdenerwować, upset (with) – zdenerwowany (na)
gramatyka: budowa pytań odnoszących się do czasownika: to be
budowa twierdzenia: You are mad. – Jesteś zły.
pytanie ogólne = inwersja: Are you mad? – Czy jesteś zły?
pytanie szczegółowe = słówko pytające + szyk pytania ogólnego: Why are you mad? – Dlaczego jesteś zły?

Could we start our interview once again? Yes, we could.

Czy moglibyśmy jeszcze raz zacząć nasz wywiad? Tak moglibyśmy.
słownik: once again – jeszcze raz, an interview – wywiad
gramatyka: budowa zdań z czasownikami modalnymi:
budowa twierdzenia = czasownik modalny + bezokolicznik bez to: He can swim. – On umie pływać.
pytanie ogólne = inwersja: Can he swim? – Czy umie pływać.
pytanie szczegółowe = słówko pytające + szyk pytania ogólnego: How can he swim? – Jak on umie pływać?

Have you got any of these disgusting energy drinks?

Masz któryś z tych wstrętnych energy drinków?
słownik: to disgust – brzydzić się, czuć wstręt, disgusting – wstrętny, obrzydliwy
gramatyka: pytania z czasownikiem: have
Have you a car? – Czy masz samochód? Yes, I have. – Tak mam. (angielski),
Do you have a car? – Czy masz samochód? Yes, I do. – Tak. mam. (amerykański)
Have you got a car? – Czy masz samochód? Yes, I’ve got – Tak mam. (język potoczny)