Angielski – The Present Perfect Tense

• present perfect – teoria • przykłady

THE PRESENT PERFECT TENSE

have / has + III forma czasownika

zastosowanie

czasu Present Perfect używa się

• do wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości, trwała, nadal trwa, lub dopiero co się skończyła

  I have known John since 1960. – Znam Jana od 1960 roku. I have lived in London since 1980. – Mieszkam w Londynie od 1980 roku.

• gdy okres czasu, w którym czynnośc się odbyła, uważamy za część teraźniejszości

  I have been busy lately. – Jestem zajęty ostatnio.

• gdy czas czynności jest niezbyt odległy:

  He has just arrived. – On właśnie przyjechał.

• gdy czas czynności nie jest określony

  Czy kiedykolwiek leciałeś balonem? – Have you ever flown in a balloon?

• gdy czynność miniona ma rezultaty które trwają do tej pory

  He has cut his finger. – On skaleczył się w palec.

• która trwa lub powtarza się w przeszłości i teraźniejszości

  I have never liked him. – Nigdy go nie lubiłem.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

l, you have gone.

he, she, it has gone.

we, you, they have gone.

Have I, you gone?

Has he, she, it gone?

Have we, you, they gone?

l, you have not gone.

He, she, it have not gone.  

We, you, they have not gone.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

inwersja: have / has + podmiot + czasownik w III formie:

He has gone. Has he gone? – On poszedł. Czy on poszedł.

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające (where, how often, itp.) + szyk pytania ogólnego:

When have you recived this letter. – Kiedy otrzymałeś ten list.

PRZECZENIA

tworzone są przez dodanie słówka not: have + not = haven’t, has + not = hasn’t:

He hasn’t gone – On nie poszedł.

 

określenia czasu charakterystyczne dla present perfect

this year, week, month – tego rok, tygodnia, miesiąca, today – dzisiaj, since – od, for – od, przez, lately, recently – ostatnio,

yet – jeszcze, never – nigdy, ever – kiedykolwiek

! since: używa się aby określić od jakiego momentu odbywa się dana czynność: since 10 years – od 10 lat

! for: używa się aby określić jak już długo odbywa się dana czynność: for 10 years – przez 10 lat

 

 

PRZYKŁADY

He has just left home eight minutes earlier than usual.
Wyszedł do domu osiem minut wcześniej niż zwykle.
słownik: to leave, left, left – odejść, odjeżdżać, opuścić, just – właśnie, dopiero co, usual – zwykły, normalny
gramatyka: czasu present perfect używa się gdy:

1. czynność zaczęła się w przeszłości, nadal trwa, lub właśnie się skończyła a jej skutki są jeszcze widoczne lub odczuwalne

2. czas trwania czynności nie jest określony, niezbyt odległy lub uznajemy go jako część teraźniejszości

3. czynność powtarza się w przeszłości i teraźniejszości
budowa czasu present perfect:: have / has + podmiot + III forma czasownika

 

Have you been very busy lately, haven’t you? Yes, we have.
Byliście ostatnio zajęci, prawda? Tak, (byliśmy).
słownik: busy – zajęty, lately – ostatnio
gramatyka: haven’t you to tzw. zwrot Question Tags odpowiadający polskim zwrotom: nieprawdaż? prawda? czyż nie?

o ile w języku polskim tego typu zwroty uważane są za "niepoprawne językowo" to w języku angielskim są powszechnie używane
w Question Tag występuje ten sam czasownik posiłkowy / modalny co w zadaniu głównym

 

What have you done this time, you dirty pervert?
Co tym razem zrobiłeś ty wstrętny zboczeńcu?
słownik: to do, did, done – robić, czynić, dirty – brudny, wstrętny, a pervert – zboczeniec
gramatyka: budowa pytań w czasie present perfect
pytania ogólne (inwersja): have / has + podmiot + III forma czasownika
pytania szczegółowe:
słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

Have you ever flown in a hot-air balloon?
Czy kiedykolwiek leciałeś balonem na rozgrzane powietrze?
słownik: to fly, flew, flown – lecieć, latać, a balloon – balon
gramatyka: czasu present perfect używa się gdy:

1. czynność zaczęła się w przeszłości, nadal trwa, lub właśnie się skończyła a jej skutki są jeszcze widoczne lub odczuwalne

2. czas trwania czynności nie jest określony, niezbyt odległy lub uznajemy go jako część teraźniejszości

3. czynność powtarza się w przeszłości i teraźniejszości

 

Have you ever fancied anyone besides your housband? No, I haven’t.
Czy kiedykolwiek marzyłaś o kimś innym niż o swoim mężu? Nie.
słownik: to fancy – fantazjować, wyobrażać sobie, fancy – fantastyczny, modny, besides – poza, oprócz
gramatyka: określenie czasu charakterystyczne dla present perfect: ever – kiedykolwiek, since – od, for – od, przez, lately, recently – ostatnio, yet – jeszcze, never – nigdy, just – właśnie, so far – jak dotąd

 

Can you repeat what you have said?
Czy możesz powtórzyć co powiedziałeś?  
słownik: to repeat (czasownik regularny) – powtórzyć, to say, said, said – mówić
gramatyka: can – móc, umieć = czasownik modalny,

czasowniki modalne (can, could, may, might, must, musn’t, need, shall, should, ought, will, would, dare) to specyficzny rodzaj czasowników posiłkowych służących służą do wyrażania: zakazów, próśb, pytań, obowiązków, umiejętności, możliwości, prawdopodobieństwa i wątpliwości
• stoją przed bezokolicznikiem bez to i nie mają formy 3 os. liczby pojedynczej ani formy z ing
• pytania z czasownikami modalnymi tworzone są przez inwersję – zamianę miejscami podmiotu z orzeczeniem:
I can. – Ja mogę. pytanie ogólne: Can I? – Czy ja mogę? pytanie szczególne: What can I? – Co ja mogę?

 

If I am proud of anything, it is of how much you have learned this year.
Jeśli jestem z czegoś dumny, to z tego, ile się nauczyłeś w tym roku.
słownik: to learn, learnt, learned – nauczyć się, dowiedzieć, proud – dumny
gramatyka: określenie czasu charakterystyczne dla present perfect: ever – kiedykolwiek, since – od, for – od, przez
lately, recently – ostatnio, yet – jeszcze, never – nigdy, just – własnie, so far – jak dotąd

 

Has she bought a new laptop for herself, hasn’t she? Yes, she has.
Kupiła sobie nowy laptop, prawda? Tak, kupiła.
słownik: to buy, bought, bought – kupić, kupować
gramatyka: zaimki zwrotne (się, sobie) i emfatyczne (sam, sama, samodzielnie) mają w języku angielskim takie same formy:
myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves
He has burnt himself. – On oparzył się.

He has burnt by himself – On sam się oparzył.

 

Vehicles which have been involved in road accidents should also be investigated.
Pojazdy które uczestniczyły (były zaangażowane) w wypadkach drogowych powinny także być sprawdzone.
słownik: a vehicle – pojazd, to involve – włączać, angażować, to investigate – prowadzić dochodzenie, badać
gramatyka: czasu present perfect używa się gdy:

1. czynność zaczęła się w przeszłości, nadal trwa, lub właśnie się skończyła a jej skutki są jeszcze widoczne lub odczuwalne

2. czas trwania czynności nie jest określony, niezbyt odległy lub uznajemy go jako część teraźniejszości

3. czynność powtarza się w przeszłości i teraźniejszości

 

I was just wondering, how long have you known him? For ages.
Właśnie się zastanawiałem, jak długo go znasz? Od wieków.
słownik: to know, knew, known – znać, to wonder (czasownik regularny) – podziwiać, zastanawiać się
gramatyka: określenia czasu charakterystyczne dla present perfect:
since: używa się aby określić od jakiego momentu odbywa się dana czynność: since 10 years – od 10 lat
for: używa się aby określić jak już długo odbywa się dana czynność: for 10 years – przez 10 lat

  

We have just ended the first book.

Dopiero co skończyliśmy pierwszą książkę.

 

You have already got the hang of grammar

Opanowaliście już podstawy gramatyki.

słownik: to get the hang of something – zapoznać się z czymś.

 

The publishers have issued another new book.

Wydawcy wydali nową książkę.

 

You have already got the hang of essential grammar.

Opanowaliście już podstawy gramatyki.