Angielski – Present Perfect Continuous

• present perfect continuous tense – teoria  •  przykłady

THE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

have / has + been + czasownik z ing

zastosowanie

czasu Present Perfect Conitinuous używa się do:

• wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i nadal trwa

  He has been waiting for an hour. – On czeka od godziny.

 

• wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i właśnie się zakończyła

  I have been waiting for you since 7 o’clock. – Czekam na ciebie od siódmej. (do osoby, która właśnie przyszła)

 

• Present Perfect Continuous zwraca uwagę na samą czynność a Present Perfect na jej rezultaty

  He has been learning French since childhood, but he hasn’t learned it yet. –

  Uczył się Francuskiego od dzieciństwa, ale jeszcze się nie nauczył.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I, you have been going

he, she, it has been going

we, you, they have been going

Have I, you been going?

Has he, she, it been going?

Have you, they been going?

l, you have not gone.

He, she, it have not gone.  

We, you, they have not gone

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

inwersja: have / has + been + podmiot  + czasownik z ing:

Have you been waiting for an hour? – Czekałaś przez godzinę?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego:

How long have you been waiting? – Jak długo czekałaś?

 

PRZECZENIA

tworzone są przez dodanie słówka not: have + not = haven’t, has + not = hasn’t:

You haven’t been home. – Nie było cię w domu.

 

konstrukcje w czasie present perfect continuous

present perfect continuous + czasownik: want – podkreślenie chęci zrobienia czegoś

I have been wanting to see that film for weeks!. – Już od kilku tygodni chciałam zobaczyć ten film!

 

 
PRZYKŁADY
 

He had been waiting for three hours in the rain, before the bus arrived.
Czekał trzy godziny na deszczu, zanim przyjechał autobus.
słownik: to wait – czekać, for 3 hours – przez 3 godziny, a rain – deszcz
gramatyka: czasu Past Perfect Continuous używa się: do wyrażania czynności przeszłych trwających przez pewien okres czasu

przed jakimś momentem lub inną czynnością przeszłą, budowa: had + been + bezokolicznik z ing
had been waiting… = past perfect continuous, …bus arrived = simple past

 
We felt exhausted, because we had been working hard yesterday.
Czuliśmy się zmęczeni, ponieważ wczoraj ciężko pracowaliśmy.
słownik: to exhaust – zmęczyć, wyczerpać, exhausted – zmęczony, wyczerpany
gramatyka: felt exhausted… = simple past, had been working… = past perfect continuous
regularne stopniowanie przymiotnika: hard, harder, hardest – ciężko, ciężej, najciężej
 
Had you been wearing those shirts, only because I liked them?
Czy nosiłeś te koszule tylko dlatego że mi się podobały?
słownik: to wear, wore, worn – nosić, niszczyć, a shirt – koszula
gramatyka: budowa pytań w czasie Past Perfect Continuous
pytania ogólne = inwersja: had + been + podmiot + czasownik z ing
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego
 

You said my predecessor had also been investigating her disappearance.
Powiedziałeś że mój poprzednik także badał jej zniknięcie.
słownik: a predecessor – poprzednik, to disappear – znikać, a disappearance – zniknięcie
gramatyka: czasu Past Perfect Continuous używa się: do wyrażania czynności przeszłych trwających przez pewien okres czasu

przed jakimś momentem lub inną czynnością przeszłą, budowa: had + been + bezokolicznik z ing
You said – patrz mowa zależna

 
When I arrived office, I noticed that someone had been rummaging through my documents.
Kiedy przyjechałem do biura, zauważyłem, że ktoś szperał w moich dokumentach.
słownik: an office – biuro, to rummage – grzebać, szperać
gramatyka: When I arrived… = past simple, had been rummaging… = past perfect continuous
 
This man had been running the same scam for 40 years before he was caught.
Ten człowiek przez 40 lat robił ten sam przekręt zanim został złapany.
słownik: a scam – przekręt, oszustwo, to catch – złapać
gramatyka: had been running… = past perfect continuous, …he was caught = past simple
czasu Past Perfect Continuous używa się: do wyrażania czynności przeszłych trwających przez pewien okres czasu przed jakimś momentem lub inną czynnością przeszłą, budowa: had + been + bezokolicznik z in
 
I hope you had not been sleeping before we came, hadn’t you?
Mam nadzieję, że nie spałeś zanim przyszliśmy, nieprawdaż?
to hope (czasownik regularny) – mieć nadzieję, a hope – nadzieja
gramatyka: had not been sleeping… = past perfect continuous, …we came = past simple
 
I had been working over this exercise for the whole night, before I solved it.
Pracowałem nad tym zadaniem przez całą noc zanim je rozwiązałem.
słownik: an exercise – zadanie, ćwiczenie, to solve (czasownik regularny)- rozwiązać, rozwiązywać, a solution – rozwiązanie
gramatyka: had been working… past perfect continuous, …solved it = past simple
 
She had been dancing all night, and that’s why she overslept that day.
Tańczyła przez całą noc i dlatego zaspała tamtego dnia.
słownik: to oversleep, overslept, overslept – zaspać
had been dancing… = past perfect continuous, … overslept = past simple
 
When I got home, she had been already waiting for me.
Kiedy dotarłem do domu, ona już na mnie czekała.
słownik: to get, got, got – dostawać, docierać
gramatyka: …got home = past simple, had been waiting… = past perfect continuous