Angielski – Present Continuous

•  present continuous tense – teoria  •  przykłady

THE PRESENT CONTINUOUS TENSE – CZAS TERAŹNIEJSZY CIĄGŁY

am / is / are + bezokolicznik z ing

zastosowanie

czasu Present Conitinuous używa się:

• do wyrażenia czynności odbywającej się w danym momencie lub danym okresie czasu:

  She is watching TV now. – Ona ogląda teraz telewizję. (ogląda ją dokładnie w tym momencie)

• do wyrażenia czynności powtarzającej się wielokrotnie:

  najczęściej z takimi okolicznikami jak: always – zawsze, constantly – stale, continually – ciągle

  He is always winning all the prizes. – On zawsze zdobywa wszystkie nagrody.

• do wyrażenia czynności zaplanowanych:

  I am going to Paris tomorrow. – Jadę jutro do Paryża.

  * czynność zaplanowaną można też wyrazić za pomocą zwrotu: to be goin to ...

    I am going to go to Paris tomorrow. – Zamierzam jutro pojechać do Paryża.

• do opisu zachodzących obecnie zmian i procesów

  My English is improving. – Mój angielski się poprawia.

• czasu Present Continuous nie używa się:

  – z czasownikami wyrażającymi czynności zmysłów, np. see, hear, smell – z wyjątkiem pewnych szczególnych zastosowań

  – z czasownikami wyrażającymi uczucia, np. fear, hate, love, like, detest, i want, wish

  – z czasownikami wyrażającymi czynność umysłową, np. agree, think, forget, know, realize

  – z czasownikami wyrażającymi posiadanie, np. belong, own, possess

  aby przy pomocy tych wyrazić czynność odbywająca się w danej chwili używa się się czasu: present simple

  I mell the flowers –   Wącham kwiatki.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I am going.

You are going.

He, she, it is going.

We, you, they are going.

Am I going?

Are you going?

Is he, she, it going?

Are we, you, they going?

I am not going.

You are not going.

He, she, it is not going.

We, you, they are not going.

pytania i przeczenia

• pytania ogólne – budowa: inwersja: am, is, are + podmiot + czasownik z ing

  You are reading a book. Are you reading a book?

• pytania szczegółowe – budowa: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

  You are reading a book. What are you reading? – Co czytasz?

• przeczenia: budowa: przeczenia tworzone są przez dodanie słówka not: am + not, is not = isn’t, are + not = aren’t

  Are you reading a book? I am not reading now. – Teraz nie czytam.

 

określenia czasu charakterystyczne dla present continuous

now – teraz, at the moment = in this moment – w tym momencie, at present – teraz, obecnie

 

PRZYKŁADY

What’s she talking about?

O czym ona mówi?

gramatyka: present cont. wyraża czynności odbywające się w danym momencie

 
Why are you crying?

Dlaczego pani płacze?
gramatyka: present cont. wyraża czynności odbywające się w danym momencie

 

What are these men doing inside it?

Co ci ludzie robią robią tam środku?

gramatyka: present cont. wyraża czynności odbywające się w danym momencie / przedziale czasu

 

They are leaving tomorrow.

Wyjeżdżają jutro (tak już postanowiono uprzednio).

gramatyka: present cont. wyraża czynności zaplanowane

 

I’m taking a shower now, I’ll call you back.
Biorę teraz prysznic, oddzwonię do ciebie.
słownik: a shower – prysznic, to take a shower – brać prysznic, to call back – oddzwonić
gramatyka: czas present conitinuous wyraża czynności:
1. odbywające się w danym momencie lub danym okresie czasu, 2. powtarzające się, 3. zaplanowane
4. opisuje zachodzące obecnie zmiany i procesy
budowa: podmiot + am / is / are + bezokolicznik z ing

 

Are you dealing with corrupt or untrustworthy official? Yes, I am, every day.
Czy masz kłopoty ze skorumpowanym lub nierzetelnym urzędnikiem? Tak mam codziennie.
słownik: to deal – mieć do czynienia, zajmować się, corrupt – skorumpowany, trustworthy, untrustworthy – rzetelny, nierzetelny
gramatyka: pytania ogólne w present continuous tworzy się przez inwersję czyli zamianę miejscami podmiotu z orzeczeniem

budowa: am / is / are + podmiot + czasownik z ing:

I am working. Am I working? – Ja pracuję. Czy ja pracuję?

 

What are the children doing? They are playing hide and seek in the garden.
Co robią dzieci? Bawią się w chowanego w ogrodzie.
słownik: to play hide and seek – bawić się w chowanego, a garden – ogród
gramatyka: pytania w present continuous

pytania szczegółowe to pytania zaczynające się od słówka pytającego: jak, gdzie, kiedy
budowa pytań szczegółowych w present continuous: słówko pytające + szyk pytania ogólnego
twierdzenie: He is working in the garden. pyt. ogólne: Is he working in the garden? pyt. szczegółowe: Where is he working?

 

What are you doing downstairs? I am cleaning the basement.
Co tam robisz na dole? Sprzątam piwnicę.
słownik: downstairs – na dole, a basement – piwnica
gramatyka: pytania w present continuous
konstrukcja zdania twierdzącego: podmiot + am/is/are + czasownik z ing
konstrukcja pytania ogólnego: am/is/are + podmiot + czasownik z ing
konstrukcja pytania szczegółowego: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

Are you repairing your computer? Can I help?
Czy naprawiasz swój komputer? Czy mogę pomóc?
słownik: to repair (czasownik regularny) – naprawiać, can (czasownik modalny) – umieć, móc
gramatyka: czasowniki modalne (can, could, may, might, must, musn’t, need, shall, should, ought, will, would, dare) to specyficzny rodzaj czasowników posiłkowych służących służą do wyrażania: zakazów, próśb, pytań, obowiązków, umiejętności, możliwości, prawdopodobieństwa i wątpliwości
• stoją przed bezokolicznikiem bez to i nie mają formy 3 os. liczby pojedynczej ani formy z ing
• pytania z czasownikami modalnymi tworzone są przez inwersję – zamianę miejscami podmiotu z orzeczeniem:
I can. – Ja mogę. pytanie ogólne: Can I? – Czy ja mogę? pytanie szczególne: What can I? – Co ja mogę?

 

Is he working with us now? No, he isn’t.
Czy on pracuje (teraz) z nami. Nie, nie pracuje.
gramatyka: określenia czasu charakterystyczne dla present continuous: now – teraz, at present – teraz, obecnie, at the moment – w tym momencie, constantly – stale, continually – ciągle, nieustannie

 

What is she doing? Is she watching TV or sleeping?
Co ona teraz robi? Ogląda telewizję czy śpi?
słowik: spać – to sleep, slept, slept
gramatyka: różnica między czasem present simple a present continuous:
p. simple: I read a book. – Czytam książkę. = nie koniecznie w tej chwili ale w ogóle ją czytam
p. continuous: I am reading a book. – Czytam książkę teraz. = czytam ją dokładnie w momencie kiedy to mówię

 

Are they playing a prank on me? No, they aren’t.
Czy oni się ze mnie nabijają? Nie.
słownik: a prank – wybryk, żart, robić żarty, to play a prank (on) = to pull a prank – nabijać się (z)
gramatyka: czas present conitinuous wyraża czynności:
1. odbywające się w danym momencie lub danym okresie czasu, 2. powtarzające się 3. zaplanowane

4. opisuje zachodzące obecnie zmiany i procesy

 

Dad is always talking about how the army taught him discipline.
Tata ciągle mówi, jak to wojsko nauczyło go dyscypliny.
słownik: to teach, taught, taught – uczyć

gramatyka: czas present conitinuous wyraża czynności:
1. odbywające się w danym momencie lub danym okresie czasu, 2. powtarzające się 3. zaplanowane
4. opisuje zachodzące obecnie zmiany i procesy

 

Why are you always leaving your socks in the bathroom?

Dlaczego ciągle zostawiasz skarpetki w łazience?
słownik: to leave, left, left – zostawiać
gramatyka: czas present conitinuous wyraża czynności: 1. odbywające się w danym momencie lub danym okresie czasu
2. powtarzające się 3. zaplanowane 4. opisuje zachodzące obecnie zmiany i procesy

 

Does he want to go skiing? No, he doesn’t

Czy on chce jechać na narty? Nie. (nie chce)
słownik: to ski (czasownik regularny) – jeździć na nartach, a ski – narta
gramatyka: pytania, twierdzenia i przeczenia w czasie simple present tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego: to do, np. He wants. – On chce. Does he want? – Czy on chce?
Yes, he does. – Tak (chce). No, he doesn’t. – Nie (nie chce). What does he want? – Co on chce?