Angielski – Past Simple

• past simple tense – teoria  • przykłady

PAST SIMPLE TENSE – CZAS PRZESZŁY PROSTY

II forma czasownika (II forma czasownika, z wyjątkiem was / were, ma zawsze samą postać dla wszystkich osób)

zastosowanie

czasu Simple Past używa się do

• wyrażania czynności, które odbyły się w przeszłości i nie mają bezpośredniego związku z teraźniejszością

  I met him yesterday. – Spotkałem go wczoraj. I was born in 1965. – Urodziłem się w 1965.

 

• wyrażania czynności powtarzających się w przeszłości

  We played tennis every Sunday. – Grywaliśmy w tenisa w każdą niedzielę.

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I went.

I was.

Did I go?

Was I?

I did not go.

I was not.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

to pytania, na które odpowiedzią jest potwierdzenie lub zaprzeczenie – odpowiadają polskim pytaniom ze słówkiem: czy

• pytania ogólne (potwierdzenia i przeczenia) tworzy się za pomocą odpowiedniej formy czasownika posiłkowego did

  budowa: did + podmiot + bezokolicznik

  I wrote to him. – Pisałam do niego. Did you write to him? – Czy pisałeś do niego?

 

pytania ogólne odnoszące się do czasownika to be tworzy się za pomocą inwersji czyli zamiany miejscami podmiotu

  i orzeczenia, budowa: was / were + podmiot

  * czasowniki: was / were wykorzystywane są również do tworzenia potwierdzeń i przeczeń

     I was surprised. – Byłem zaskoczony. Were you surprised? – Czy byłeś zaskoczony?

 

• za pomocą inwersji tworzy się również pytania z czasownikami modalnymi, w tego typu zdaniach czasowniki modalne    

  wykorzystywane są również do tworzenia potwierdzeń i przeczeń

  Could he swim, when he was in primary school? – Czy on umiał pływać, gdy był w szkole podstawowej?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

to pytania zaczynające się od słówek pytających (Question Words), np: who, whom, whose, what, where, when, how, why, itp.

budowa: słówko pytające (where, how, itp) + szyk pytania ogólnego:

What did you write? – Co napisałeś?

 

pytania o podmiot: who / what + czasownik w II formie

pytania o podmiot, czyli o wykonawcę czynności (zaczynające się od słówek: kto, co) to wyjątkowy typ pytań szczegółowych    

po słówku pytającym stosowany jest w nich normalny szyk zdania oznajmującego – tzn. po słówku pytającym nie występuje

ani czasownik posiłkowy: did, ani inwersja, lecz bezpośrednio czasownik główny w II formie

Who broke the window? – Kto zbił okno? Who helped you with your homework? – Kto pomógł ci w pracy domowej?

 

PRZECZENIA

tworzone są przez dodanie słówka not: did + not  = didn’t

 

określenia czasu charakterystyczne dla simple past

yesterday – wczoraj, last: week, month, year – w zeszłym: tygodniu, miesiącu, roku, 8 years ago – 8 lat temu

 

konstrukcja: w czsie past simple

used to

używana jest do wyrażenia przeszłych: czynności, nawyków i przyzwyczajeń, które były regularne w przeszłości ale

obecnie nie mają już miejsca

I used to drink a lot of milk when I was a child. – Jako dziecko piłam dużo mleka.

My uncle used to smoke 40 cigarettes a day. – Mój wujek palił 40 papierosów dziennie.

 

to get used to

wyraża przyzwyczajenie do czegoś

I got used to getting up very early. – Przyzwyczaiłam się do wstawania bardzo wcześnie.

 

 

PRZYKŁADY

His parents were very angry, when he came back home late.
Jego rodzice byli bardzo źli, gdy wrócił późno do domu.
słownik: parents – rodzice, an anger – złość, gniew, angry – zły, rozgniewany
gramatyka: czasu Past Simple używa się do wyrażania czynności

przeszłych (jednorazowych lub powtarzających się) które nie mają bezpośredniego związku z teraźniejszością
budowa zdań twierdzących w Past Simple: podmiot + II forma czasownika

 

He had a hudge supper and than went to bed.
Zjadł ogromną kolację a następnie poszedł do łóżka.
słownik: to have, had, had – mieć, to have supper – jeść kolację, to go, went, gone – iść, than – następnie, potem
gramatyka: określenia czasu charakterystyczne dla past simple:
yesterday wczoraj, last: week, month, year w zeszłym: tygodniu, miesiącu, roku, 8 years ago 8 lat temu

 

Did Agatha Christie write crime stories? Yes, she did.
Czy Agata Christie pisała opowiadania kryminalne? Tak, (pisała).
słownik: a crime story – opowiadanie kryminalne, to write, wrote, written – pisać
gramatyka: pytania w czasie Past Simple

pytania ogólne: tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego "did": did + podmiot + bezokolicznik
I wrote to him. – Pisałam do niego. Did you write to him? – Czy pisałeś do niego?
w przypadku pytań odnoszących się do czasownika "to be" za pomocą inwersji: was / were + podmiot
He was surprised. – Był zaskoczony. Was he surprised? – Czy był zaskoczony?

pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

Who wrote to him? – Kro do niego pisał?

 

The express train left at exactly five o’clock.
Pociąg pośpieszny odjechał dokładnie o piątej.
słownik: a train – pociąg, odejść, to leave, left, left – odjechać, exactly – dokładnie
gramatyka: czasu Past Simple używa się do wyrażania czynności

przeszłych (jednorazowych lub powtarzających się) które nie mają bezpośredniego związku z teraźniejszością
budowa zdań twierdzących w Past Simple: podmiot + II forma czasownika

 

I saw the newspapers headlines as we came away from the court.
Zobaczyłem nagłówki gazet jak tylko wyszliśmy z sądu.
słownik: a headline – nagłówek, to come away – wyjść, wychodzić

gramatyka: budowa zdań twierdzących w Past Simple: podmiot + II forma czasownika, to see, saw, seen – widzieć

 

It was too cold to go in the water, so we sat on a blanket and ate pizza.
Było zbyt zimno, aby wejść do wody, więc siedzieliśmy na kocu i jedliśmy pizzę.
słownik: cold – zimno, a blanket – koc, to eat, ate, eaten – jeść
gramatyka: zaimki: it, you i they: używane są często do wprowadzania formy bezosobowej: it is cold – jest zimno, it was cold – było zimno, You mustn’t smoke here. – Tutaj nie wolno palić, to get, got, got (gotten) – dostać, to sit, sat, sat – usiąść, siadać

 

My grandparents used to live in a palace.
Moi dziadkowie mieszkali w pałacu.
słownik: to use (czasownik regularny) – używać, a palace – pałac, a castle – zamek
gramatyka: konstrukcja used to: używana jest do wyrażenia przeszłych: czynności, nawyków i przyzwyczajeń, które były regularne w przeszłości ale obecnie nie mają już miejsca

 

I used to drink a lot of milk when I was a child.
Kiedy byłam dzieckiem piłam dużo mleka.
słownik: milk (rzeczownik niepoliczalny bez: a) – mleko, a child, children – dziecko, dzieci
gramatyka: konstrukcja used to: używana jest do wyrażenia przeszłych: czynności, nawyków i przyzwyczajeń, które były regularne w przeszłości ale obecnie nie mają już miejsca

 

Were you surprised to hear the news about her wedding, weren’t you? Yes, I were.

Czy byłaś zaskoczona słysząc wiadomość o jej ślubie, nieprawdaż? Tak, byłam.
słownik: surprised – zaskoczony, a wedding – ślub, a divorce – rozwód
gramatyka: pytania w czasie past simple

pytania ogólne: tworzy się za pomocą czasownika posiłkowego "did": did + podmiot + bezokolicznik
I wrote to him. – Pisałam do niego. Did you write to him? – Czy pisałeś do niego?
w przypadku pytań odnoszących się do czasownika "to be" za pomocą inwersji: was / were + podmiot
He was surprised. – Był zaskoczony. Was he surprised? – Czy był zaskoczony?

 

I often bought shoes in that shop, because they used to have a great selection.
Często kupowałem buty w tym sklepie, ponieważ mieli duży wybór.
słownik: to buy, bought, bought – kupować, to select (czasownik regularny) – wybierać. selekcjonować, a selection – oferta, wybór
gramatyka: konstrukcja used to: używana jest do wyrażenia przeszłych: czynności, nawyków i przyzwyczajeń, które były regularne w przeszłości ale obecnie nie mają już miejsca

 

When I was a boy I went to school.

Gdy byłem chłopcem, chodziłem do szkoły.

 
Last summer It was raining so much In London that I always wore a raincoat.

Ubiegłego lata tak bardzo padał deszcz w Londynie, że zawsze chodziłem w płaszczu nieprzemakalnym.

 
During my stay In London In September I went to the cinema every day.

Podczas mego pobytu w Londynie, we wrześniu, chodziłem co dzień do kina.