Angielski – Past Perfect Tense

• past perfect tense – teoria •  przykłady

PAST PERFECT TENSE

had + III forma czasownika

zastosowanie: używany jest obecnie prawie wyłącznie w mowie zależnej i zdaniach warunkowych

czasu Past Perfect używa się do

• wyrażania czynności zakończonej przed jakimś momentem w przeszłości

  I had lived here before I got married. – Mieszkałem tutaj, zanim się ożeniłem.

• wyrażania czynności zakończonych przed inną czynnością przeszłą

  She had left when I arrived. – Wyszła, zanim ja przyszedłem.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I had done.

Had I done?

I had not done?

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

had + podmiot  + czasownik w III formie

Had you come before I came. – Przyszałaś zanim ja przyszedłem?

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego

Where had you lived before you got married? – Gdzie mieszkałeś zanim się ożeniłeś?

PRZECZENIA

had + not = hadn’t

 

określenia czasu charakterystyczne dla past perfect

before – zanim, when – kiedy, gdy, after – po tym

  

 

PRZYKŁADY

Common sense had prevailed, and he abandoned the idea.

Zdrowy rozsądek wziął górę i porzucił ten pomysł.
słownik: a common sense – zdrowy rozsądek,  to prevail – zwyciężyć, wziąć górę, to abandon – porzucić, opuścić
gramatyka: czasu Past Perfect używa się: do wyrażania czynności zakończonych przed jakimś momentem lub inną czynnością w przeszłości, budowa: had + III forma czasownika

 

I had written this letter, before you told me to do it.
Napisałem ten list zanim mi powiedziałeś, żeby to zrobić.
słownik: to tell, told, told – mówić, powiedzieć, to write, wrote, written – pisać
gramatyka: I had written = past perfect, before you told me = past simple

 

Had he worked for our worst competitor, before he joined our company?
Czy on pracował dla naszego najgorszego konkurenta, zanim dołączył do naszej firmy?
słownik: compete (czasownik regularny) – konkurować to, a competitor – konkurent, to join (czasownik regularny) – dołączyć, łączyć
gramatyka: budowa pytań i przeczeń w czasie past perfect
pytania ogólne = inwersja: had + podmiot + czasownik w III formie
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

Had your parents met your boyfriend, before you became pregnant? No, they hadn’t.
Czy twoi rodzice poznali twojego chłopaka zanim zaszłaś w ciążę? Nie, (nie poznali).
słownik: to meet, met, met – spotkać, poznać, to be pregnant – być w ciąży, to become pregnant – zajść w ciążę
gramatyka: had your parents… = past perfect, before you became = past simple

 

Kate had worked as a goverment spoksmen before she got fired last week, hadn’t she?
Kasia pracowała jako rzecznik rządu, zanim została zwolniona w zeszłym tygodniu, prawda?
słownik: a spokesman – rzecznik, a goverment – rząd, to get fired – zostać zwolnionym
gramatyka: hadn’t she to tzw. zwrot Question Tags odpowiadający polskim: nieprawdaż? prawda? czyż nie?

o ile w języku polskim tego typu zwroty uważane są za "niepoprawne językowo" to w języku angielskim są powszechnie używane
w Question Tag występuje ten sam czasownik posiłkowy / modalny co w zadaniu głównym

 

When they reached to the cinema, someone had already taken their seats.
Kiedy dotarli do kina, ktoś już zajął ich miejsca.
słownik: to reach (czasownik regularny) – dostać się, dotrzeć, a seat – miejsce, siedzenie, to take a seat – zająć miejsce, usiąść
gramatyka: czasu Past Perfect używa się: do wyrażania czynności zakończonych przed jakimś momentem lub inną czynnością

w przeszłości: budowa: had + III forma czasownika
określenia czasu charakterystyczne dla Past Perfect: before – zanim, after – po tym

 

I hadn’t noticed anything unusual, before the earthquake started.
Nie zauważyłam nic niezwykłego, zanim zaczęło się trzęsienie ziemi.
słownik: to notice (czasownik regularny) – zauważyć, spostrzec, unusual – niezwykły, an earthquake – trzęsienie ziemi
gramatyka: I hadn’t noticed… – past perfect, … started = past simple
zaimek nieokreślony any – jakiś, jakaś, żaden oraz jego złożenia: anybody, anyone – ktoś, ktokolwiek,
anything – coś, cokolwiek, anywhere – gdzieś, mogą być używane tylko w zdaniach pytających i przeczących
w zdaniach twierdzących używa się zaimka some oraz jego złożeń: somebody, someone, something, somewhere

 

At least he realized, that he had caused all these damages.
Przynajmniej zdał sobie sprawę, że spowodował te wszystkie szkody.
słownik: at least – przynajmniej, to realize – zdać sobie sprawę, uświadomić sobie, to cause – powodować, spowodować
gramatyka: he realized = past simple, he had caused… – past perfect

 

Before he died, he had admitted to frame you for the murder.
Zanim umarł, przyznał że cię wrobił w to morderstwo.
słownik: to admit – przyznać, dopuszczać, to frame (for) – kształtować. knuć, wrobić (w)
gramatyka: before he died… – past simple, he had admitted… past perfect

 

I hoped that I hadn’t offended either of them, but I was wrong.
Miałem nadzieję że nie obraziłem żadnego z nich, ale się pomyliłem.
słownik: to hope – mieć nadzieję, to offend – obrazić, zgorszyć, to be wrong – mylić się, być w błędzie
gramatyka: zaimki nieokreślone: either – jeden z dwóch, neither – żaden z dwóch odnoszą się tylko do dwóch osób lub rzeczy
in either case – w obu przypadkach, on either side – po obu stronach, neither of us – żaden z nas (dwóch)
to offend – obrazić, dotknąć, to get offended – obrazić się, offended – obrażony, an offence – obraza

 

Mr. Moore had taken prof. Kendall to lunch so he could ask his advice.
Pan Moore zabrał prof. Kendalla na lunch, aby się po poradzić.

 

Tom said he had run across a man who told him …
Tom powiedział, że spotkał człowieka, który powiedział mu…

 

The master had already read several pamphlets of that writer.
Majster przeczytał już (kiedyś) kilka pamfletów tego pisarza.